KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Esra AKSOY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
E-Posta esraaksoy@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1395-2337
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 528
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 03.07.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 04.05.2016
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ) 14.01.2019
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKSOY ESRA, An Analysis on Turkey's Merger and Acquisition Activities: MAIRCA Method. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(1), , 1-11. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 EREN HANDE, AKSOY ESRA, ÜLKELERİN LOJİSTİK PERFORMANSLARINA GÖRE ULUSLARARASI DEMİRYOLLARI İSTATİSTİKLERİ AÇISINDAN KÜMELENMESİ. ekonomi bilimleri dergisi, 13(2), (2021), (Diğer)
 • 3 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, AKSOY ESRA, Google Trends”Dolar” aramaları ile Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi. IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 5(6), , 258-271. Doi: 10.21733/ibad.655025, (2020), (Diğer)
 • 4 AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, MAZAK MEHMET, KOCABIYIK TURAN, Kripto Paralar ve Fiyat İlişkileri Üzerine Bir Analiz: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi ile Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20202(37), , 110-129. (2020), (Diğer)
 • 5 TATOĞLU TUĞÇE, AKSOY ESRA, Türkiye’de Banka ve Kredi Kartı Harcamalarının Reel Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi ve Toda-Yamamoto Nedensellik Testi. Fiscaoeconomia, 4(3), , 747-775. Doi: 10.25295/fsecon.759460, (2020), (Diğer)
 • 6 BEKCİ İSMAİL, KÖSE EDA, AKSOY ESRA, Covid-19’un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin. Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi , 185-205. Doi: 10.30784/epfad.806961, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 AKSOY Esra, MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN PARK MAVERA III GAYRİMENKUL SERTİFİKASI FİYATI ÜZERİNE ETKİSİNİN TODA-YAMAMOTO ANALİZİ İLE KEŞFİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ISSN: 2147-2610, 8(21), , 347-365. Doi: 10.33692/avrasyad.703027, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 8 BAYRAKÇI EYLEM, AKSOY ESRA, Gri Tahmin Yöntemi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Uygulama. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(1), , 20-33. (2019), (Diğer)
 • 9 BAYRAKÇI EYLEM, AKSOY ESRA, Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Entropi Ağırlıklı ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. Business and Economics Research Journal (BERJ), 10(2), , 415-433. Doi: 10.20409/berj.2019.177, (2019), (TR DİZİN)
 • 10 ÇETİNCELİ KORAY, ÖMÜRBEK VESİLE, AKSOY ESRA, Finansal Kurumların Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL) Temelli Gri İlişkisel Analiz İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), , 425-438. (2018), (Diğer)
 • 11 ÖMÜRBEK VESİLE, AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(29), , 3455-3468. (2018), (Diğer)
 • 12 AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, CRITIC ve MDL TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE TR-61 BÖLGESİ BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 1(32), , 1-24. (2018), (Diğer)
 • 13 ÖMÜRBEK VESİLE, AKSOY ESRA, AKÇAKANAT ÖZEN, BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(19), , 14-32. (2017), (TR DİZİN)
 • 14 AKÇAKANAT ÖZEN, EREN HANDE, AKSOY ESRA, ÖMÜRBEK VESİLE, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİİLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), , 285-300. (2017), (Diğer)
 • 15 ÖMÜRBEK NURİ, AKSOY ESRA, ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), , 1-19. (2017), (Diğer)
 • 16 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, ÖMÜRBEK NURİ, CÖMERT HAFİZE GONCA, AKSOY ESRA, OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(22998), , 1-12. Doi: 10.21076/vizyoner.245987, (2016), (TR DİZİN)
 • 17 ÖMÜRBEK NURİ, AKSOY ESRA, BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMETEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), , 723-756. (2016), (Diğer)
 • 18 AKSOY ESRA, ÖMÜRBEK NURİ, KARAATLI MELTEM, AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), , 1-28. Doi: 10.17065/huiibf.10920, (2015), (TR DİZİN)
 • 19 TUNCA MUSTAFA ZİHNİ, AKSOY ESRA, BÜLBÜL HASAN, ÖMÜRBEK NURİ, AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe PaketProgramı Seçimi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Üniversitesi Dergisi, 8(1), , 53-71. (2015), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ATMACA ŞERAFETTİN, AKSOY ESRA, Integrated Evaluation of Countries' Logistic Performances, Economic and Financial Indicators: SD-ROV Analysis. ICONSR 2021 International Conference on Social Science Research (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GENÇTÜRK MEHMET, SENAL SERPİL, AKSOY ESRA, COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 139-160. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KOCABIYIK TURAN, AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, Makroekonomik Değişkenlerin Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Fiyatı Üzerine Etkisinin Toda-Yamamoto Analizi ile Keşfi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(21), , 347-365. Doi: 10.33692/avrasyad.703027, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 ÖMÜRBEK VESİLE, AKÇAKANAT ÖZEN, AKSOY ESRA, Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankaların Yapay Sinir Ağları İle Kârlılıklarının Öngörüsü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2), , 451-466. (2019), (TR DİZİN)
 • 4 AKSOY ESRA, AKÇAKANAT ÖZEN, Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), , 70-98. (2019), (Diğer)
 • 5 ÖMÜRBEK VESİLE, AKSOY ESRA, AKÇAKANAT ÖZEN, Bankaların Grup Bazlı Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), , 75-89. (2018), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 TEKER TÜRKER, AKSOY ESRA, MAZAK MEHMET, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!