KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Esra AKSOY
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
E-Posta esraaksoy@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1395-2337
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 03.07.2012
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 04.05.2016
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BANKACILIK VE FİNANS (YL) (TEZLİ) 14.01.2019
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 TEKER Türker, AKSOY Esra, MAZAK Mehmet,(2020), Dijitalleşmenin Bankacılık Sektörü Üzerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Banka Bazlı Bir İnceleme, (Editör: Yavuz Demirdöğen), Nobel Yayınevi, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları İçinde Bölüm 10
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AKSOY Esra, TEKER Türker, (2018) "Bankaların Bölgesel Bazlı Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", (Editör: Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1 , Gece Yayınevi, Ankara, (675-700).
 • 2 TEKER Türker, AKSOY Esra, (2018)"Sosyal Medya Kullanımı-Finansal Performans İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz", (Editör Kürşat Özdaşlı, Murat Cem Demir,Olcay Tire, İbrahim Sena Arvas), Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar 1 , Gece Yayınevi, Ankara, (257-270).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KOCABIYIK Turan, AKSOY Esra, TEKER Türker (2020), Makroekonomik Değişkenlerin Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Fiyatı Üzerine Etkisinin Toda-Yamamoto Analizi ile Keşfi, AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt : 8 Sayı : 21 Sayfa: 347 - 365.
 • 2 KOCABIYIK Turan, TEKER Türker, AKSOY Esra (2020), Google Trends ‘Dolar’ Aramaları İle Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 258-271.
 • 3 BAYRAKÇI Eylem, AKSOY Esra (2019), Gri Tahmin Yöntemi: Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Uygulama, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt 6, Sayı 1, 20-33.
 • 4 AKSOY Esra, TEKER Türker (2019), OECD Ülkelerinin Daha İyi Yaşam Endekslerinin Değerlendirilmesinde CRITIC Temelli SAW Yöntemi: Polonya ve Türkiye Karşılaştırması, ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Kasım 2019(257-270).
 • 5 AKSOY Esra, AKÇAKANAT Özen (2019), Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 70-98.
 • 6 BAYRAKÇI Eylem, AKSOY Esra, (2019), Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Entropi Ağırlıklı ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi, Business and Economics Research Journal (BERJ), 10(2):415-433.
 • 7 ÖMÜRBEK Vesile, AKÇAKANAT Özen ve AKSOY Esra (2019), Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankaların Yapay Sinir Ağları İle Kârlılıklarının Öngörüsü, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 33(2), 451-466.
 • 8 ÖMÜRBEK Vesile, AKÇAKANAT Özen, AKSOY Esra (2018), Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(29), 3455-3468.
 • 9 AKÇAKANAT Özen, AKSOY Esra, TEKER Türker (2018), CRITIC ve MDL Temelli EDAS Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), 1-24.
 • 10 ÖMÜRBEK Vesile, AKSOY Esra ve AKÇAKANAT Özen, (2018), "Bankaların Grup Bazlı Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, s. 75-89.
 • 11 ÇETİNCELİ Koray, ÖMÜRBEK Vesile ve AKSOY Esra, (2018), “Finansal Kurumların Modifiye Edilmiş Dijital Mantık (MDL) Temelli Gri İlişkisel Analiz İle Performans Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.2, s.425-438.
 • 12 ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, (2017), "Ulusal Verimlilik İstatistiklerine Göre İmalat Sektörlerinin Performansının Değerlendirmesinde MULTI-MOORA Yönteminin Uygulanması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, C.22, S.1, S.1-19
 • 13 AKÇAKANAT Özen, EREN Hande, AKSOY Esra, ÖMÜRBEK Vesile,(2017), Bankacılık Sektöründe ENTROPI ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.22, S.2, s.285-300.
 • 14 ÖMÜRBEK Vesile, AKSOY Esra ve AKÇAKANAT Özen, (2017)."Bankaların Sürdürülebilirlik Performanslarının ARAS, MOOSRA ve COPRAS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 8, Sayı: 19, Ss.14-32.
 • 15 TUNCA M.Zihni, ÖMÜRBEK Nuri, CÖMERT Hafize Gonca ve AKSOY Esra, 2016, "OPEC Ülkelerinin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden ENTROPİ ve MAUT İle Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 14, ss.1-12.
 • 16 ÖMÜRBEK, Nuri, AKSOY Esra, “Bir Petrol Şirketinin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2016, C.21, S.3, s. 723-756.
 • 17 AKSOY Esra, ÖMÜRBEK Nuri, KARAATLI Meltem, 2015, "AHP Temelli MULTIMOORA Ve COPRAS Yöntemi İle Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi", Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 4, s. 1-28.
 • 18 KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, ATASOY Mehmet, 2015, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama, Social Sciences Research Journal, Volume 4, Issue 2, June 2015, ss. 176-186.
 • 19 TUNCA M.Zihni, AKSOY Esra, BÜLBÜL Hasan ve ÖMÜRBEK Nuri, 2015, "AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe Paket Programı Seçimi", Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: Ocak 2015 Cilt-Sayı: 8 (1) ss: 53-71.
 • 20 ÇAĞLIYAN Vural, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, KARAATLI Meltem, IŞIKLAR Ergen Zeynep, "Determination Of Profitability Performances Of Industrial Sectors By Means Of TOPSIS Method: Application Of Turkey", European Scientific Journal, ESJ MAY 2015 /Special/ Edition Vol.1, Pp. 43-53.
 • 21 KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, KARAKUZU Hanife, 2014, "Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi", Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, ss.53-70.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akçakanat Özen, Aksoy Esra, (2019), PROMETHEE Yöntemi İle Finansal Performans Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, 23. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi , 26-28 Eylül 2019 Kiev-UKRAYNA, 323-334.
 • 2 AKSOY Esra, AKÇAKANAT Özen, ÇELİK İsmail (2019), Zamana Bağlı Değişen Betada Uzun Hafıza, Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, 23. Finans Sempozyumu 9-12 Ekim 2019, Antalya, 823-833.
 • 3 ÖMÜRBEK Vesile, AKÇAKANAT Özen ve AKSOY Esra, 2018, Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 4-5 Mayıs, Ankara, s.496-508.
 • 4 AKSOY Esra, KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, (2018), Temel Gri GM(1,1) ve Genişletilmiş GM(1,1) Modelleri ile Tahminleme Üzerine Bir Uygulama, 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 17-20 Ekim, Antalya, ss.898-910.
 • 5 ÖMÜRBEK Vesile, AKÇAKANAT, Özen, AKSOY Esra (2018), Katılım Bankalarının Ekonomik Sürdürülebilirlik Performansının ARAS ve WASPAS Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, 17. Uluslararası Katılım İşletmecilik Kongresi, 26-28 Nisan, Çeşme İzmir, ss.627-639.
 • 6 CAGLIYAN Vural, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, KARAATLI Meltem, ISIKLAR Zeynep Ergen, 2015. "Determination Of Profitability Performances Of Industrial Sectors By Means Of TOPSIS Method: Application Of Turkey", 1st PAN-AMERICAN INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, PIC 2015, PROCEEDINGS, Vol.1, 13-16 March 2015, Buenos Aires Argentina, 2015, 43-53.
 • 7 KARAATLI Meltem, DEMİRCİ Nazlı, AKSOY Esra, ÖMÜRBEK Nuri, 2014, "Borsa Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırılması", 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22-25 Mayıs 2014, Isparta, s.41.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra ve URMAK Ezgi Dilan, 2017, "Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle İşsizlik Oranının Tahmini", XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 05-07 EKİM 2017 Trabzon/Türkiye.
 • 2 KARAATLI Meltem, ÖMÜRBEK Nuri, AKSOY Esra, ATASOY Mehmet (2015), A Study on Multiple-Criteria Decision Making Techniques and Performance Evaluation, 16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, May 07–12, Trakya University.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 AKSOY Esra, 2019, Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli ile Tahmin Edilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Isparta.
 • 2 AKSOY Esra, 2016, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Karşılaştırmalı Performans Analizi ve Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, 1-145, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 “Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Karşılaştırmalı Performans Analizi ve Bir Uygulama", Başlıklı SDÜ BAP 4325-YL1-15 Nolu Proje, 2016, Yürütücü: Doç. Dr. Nuri Ömürbek
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!