ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREV YAPAN PERSONELİN TABİ OLDUĞU KANUN, YÖNETMELİK, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE TEBLİĞLERİN LİNKLER

KANUNLAR

 1. Yükseköğretim Kanunu
 2. Devlet Memurları Kanunu
 3. Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 4. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 5. Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 6. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
 7. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
 8. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
 9. İş kanunu
 10. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 11. Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
 12. Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
 13. Harcırah Kanunu
 14. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 15. İdari Yargılama Usulü Kanunu
 16. Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 17. Türk Ceza Kanunu
 18. Ceza Muhakemesi Kanunu
 19. Askerlik Kanunu
 20. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 21. 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 22. Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun
 23. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

 

YÖNETMELİKLER

 1. Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği
 2. Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
 3. Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
 4. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 5. Yurtiçinde Ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
 6. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 7. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 8. Taşınır Mal Yönetmeliği
 9. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
 10. Devlet Memurlarının Şikayet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
 11. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

 1. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 2. Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

TEBLİĞLER

 1. Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 6)
 2. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar
 3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı