Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi, temel olarak eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kapsamı:

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, ölçme değerlendirme ve başarı takibi yapılabilmesi, Yükseköğretim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi üst kurul ve idarelerin ve kanunların öngördüğü verilerin tutulması gereken kayıtların saklanması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi idari ve akademik birimleri, görevlendirdikleri idari çalışanlar ve öğretim elemanları kişisel veri toplar ve işleme tabi tutar.

Dayanak

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 3. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen rıza,
 4. Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi,
 5. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 6. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 7. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği takdirde Kişisel Veri Sahibi’nin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikte bilgilerdir. (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.)
 8. Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel verilerin aktarımı ve toplanma yöntemi

 1. Kişisel verileri, Üniversite ile kişisel veri sahibi arasındaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversite birimlerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriler işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecek ve aynı Kanunun 8. ve 9. maddeleri kapsamında aktarılabilecektir.
 2. Kişisel verileriniz; Üniversitenin kurumsal internet siteleri kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla ya da çeşitli akademik veya idari amaçlı başvurular sırasında, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanır.

Kişisel verilerin işlenme amaç ve usulleri

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi, idari, akademik çalışanları ile üniversitede farklı birimlerde yüklenici ve/veya alt yüklenici olarak çalışan/çalıştırılan kişiler hakkında Süleyman Demirel Üniversitesi faaliyet amaçları paralelinde,
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkelerinde yer alan sosyal tesis, misafirhane vb. gibi yerlerde kalan, çalışanlar, kısa ziyaretçiler ve öğrenciler hakkında yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla,
 3. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkelerinde eğitim alan eden Süleyman Demirel Üniversitesi öğrenciler ile kurs vb. faaliyetlere katılan kişilerden kendilerine sağlık ile ilgili acil, tedavi edici ve koruyucu hekimlik vb. sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla,
 4. Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkelerinde emniyetli yaşam sağlamak amacıyla geçici olarak bulunan ziyaretçiler (Protokol ile ilgili girişler hariç) hakkında,
 5. Süleyman Demirel Üniversitesi toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, kurs, gelişim programı, sergi, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında,
 6. Kariyer planlaması için mezunlara destek olmak, mezun başarısını izlemek, mezunlar ağı oluşturmak amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi mezunları hakkında,
 7. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kültürel mirasının korunması amacıyla kurumun kimliğiyle etkileşim sonucunda ortaya çıkan tüm bilgi kaynakları toplanır, korunur, düzenlenir ve üniversitenin eğitim, öğretim araştırma çalışmaları ile sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerine ilişkin araştırmaları destekleme doğrultusunda,
 8. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday öğrenci, çalışan, öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla ilgili kişilerin rızası alınarak, Kişisel verileri toplar ve işler.

Açık rıza metni

Süleyman Demirel Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunun Uygulanma Yönergesinde geçen “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaç ve Usulleri” başlıklı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Süleyman Demirel Üniversitesi ve/veya Süleyman Demirel Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine bu verilerin gerektiğinde işlenmek üzere kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin ve/veya Süleyman Demirel Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin, proje vb. ortaklarına, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmeye tabi olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara 6698 sayılı KVKK şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle açıkça rıza gösteriyorum.

Kvkk ’nın 11. Maddesi gereği kişisel veri sahibinin hakları

KVKK ’nın 11. maddesi doğrultusunda, üniversitemize başvurarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.
 10. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin başvurular KVK Kanunun Madde 13, Madde 14 ve Madde 15’ de belirtildiği şekilde yapılabilecektir.

Yürürlük

Bu Yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Yönerge hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Soru ve talepleriniz için:

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak aşağıdaki adrese posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu kvkk@sdu.edu.tr adresine iletebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama tarafınıza bildirilecektir.

İletişim ve Başvuru Adresi:

SüleymanDemirel Üniversitesi 32260 Çünür/ISPARTA

KVKK hakkında daha fazla bilgi:

http://www.kvkk.gov.tr/ adresinden KVKK hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.