KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Erdal EKE
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Temel Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110568
E-Posta erdaleke@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/erdaleke
ORCID ID 0000-0002-9529-5889
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 06.06.2006
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 30.06.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 02.04.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Devletin Değişimi ve Dönüşümü,Sağlık Sektöründe Yeniden Yapılanma,Avrupa Birliği ve Kamu Yönetiminde Reform,Yönetimde Güncel Yaklaşımlar,Sağlıkta Dönüşüm,Kamu Özel Ortaklığı,Kamu Politikası,Politika Analizi,Sağlık Sistemleri,Yerelleşme
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Eke E., Türk Kamu Yönetimi Açısından Göç Politikası ve Teşkilat Yapısı: Güncel Bir Perspektif, H.Hüseyin Aygül ve Erdal Eke (Ed.), 21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, Nobel Yayıncılık, 1.Baskı, Ekim 2018.
 • 2 EKE E. (2017), "Örgütlerde Yönetim Süreci Açısından İnformal İletişimin Rolü", (ss.217-246), (Ed.)ERDEM R., Yönetimde İnformalite Buz Dağının Görünmeyen Yüzü, Beta Basım Yayım.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 EKE E. ve ERDEM R., (2017), "Rumour Management in Organisations in Terms of Public Relations:An Overview of Turkey", pp.(201-224), Ed. ARKLAN Ü., Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Peter Lang GmbH.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 EKE E., "Türk Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme",(2010), SDÜ Vizyoner E-Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss.85-106.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 EKE E., ÇELİK R. ve ÇETİN B., Mobil Sağlık Uygulamalarının Güvenliğine İlişkin Haberler Aracılığıyla Yaşanan Etik Sorunların Değerlendirilmesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 18 Yıl: 18 Sayı: 3 Sonbahar 2018, SS. 129-145.
 • 2 EKE E. ve ÜNAL B., Politika Transferi Süreci Açısından Türk Sağlık Sisteminde Aile Hekimliği Modelinin Değerlendirilmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 9 Sayı 25 Yıl 2018, SS.22-50
 • 3 EKE E. ve ÜNAL B. (2016), "Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme Ve Özerkleşme Odaklı Uygulamalar Üzerine Bir Analiz", Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, Aralık 2016 Özel Sayısı.
 • 4 EKE, E. (AKTEL, M., KERMAN, U., ALTAN, Y.), (2013),"Türkiye’de Sağlık Politikalarının Dönüşümü: Sağlık Bakanlığı’nin Taşra Örgütlenmesi Üzerinden Bir Analiz", AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, DOI:10.5578/jss.6834.
 • 5 EKE, E. (ALTAN, Y., KERMAN, U., AKTEL, M.,METİN, Y.,)(2013), "Yerel Yönetimlerde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması: Büyükkabaca Belediyesi Örneği",Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:5, S:3, ss. 9-17.
 • 6 EKE E., (KERMAN U., ALTAN Y., AKTEL M.) (2012), "Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması", SDÜ İİBF Dergisi, S. 3, s.1-23.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 EKE, E. ve OKSAY, A., (2016), "Sağlıkta Dönüşüm Sürecinde Kapasite Güçlendirme Faaliyetleri: Türk Sağlık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Analiz", 10.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Kızılcahamam-Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EKE E. ve ÇÖLLÜ O. (2017), "The Analysis Of The Developments Within Turkish Health Sector Through EU Progress Reports", Art, Economics and Politics in Modern Turkey, AGP Academic Research, London, 2017.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 EKE E. ve GÖKKAYA D. (2017), “Dünyada Ve Türkiye’de Kamu Özel Ortaklığı Modeli: Teorik Bir İnceleme”, International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, 18-21 May 2017, Berlin-Germany
 • 2 EKE E. ve ÇÖLLÜ O. (2017), "The Analysis Of The Developments Within Turkish Health Sector Through EU Progress Reports", 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, at Casa Convalescència of Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
 • 3 EKE E. (VERGİLİ A., MÜCEVHER M. H.), (2017), "The Concept Of Last Term Public Services From The Point Of Contemporary Management Theories: A Study Of Turkish Health Sector", 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, at Casa Convalescència of Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
 • 4 EKE E. (SONGUR A., DEMİRTAŞ İ.), (2017), "The Change of Health Expenditures and Service Delivery Potential of Turkish HealthSector Following the Health Transformation Practices", 6th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, 26-29 January, at Casa Convalescència of Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.
 • 5 EKE E. ve ÜNAL B. (2016), "An Analysis On The Decentralization And Autonomization-Driven Practices Within Health Services", International Congress Of Management Economy and Policy, November 26-27, 2016 / Istanbul-Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Vizyoner E-Dergisi Bölüm Editörlüğü
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Hasan Hüseyin Aygül ve Erdal Eke, 21.Yüzyılda Uluslararası Göç ve Mülteciler: Bir Türkiye Perspektifi, 1.Baskı, Ekim 2018, Nobel Yayıncılık.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Vizyoner Dergisi
 • 2 SDÜ İİBF Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2016-2017)
 • 2 Senirkent Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2011-2014)
 • 3 Senirkent Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı (2009-2014)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Teknoloji Transfer Ofisine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Proje Çalışmaları Kapsamında Oluşturulan Komisyonda Üyelik, 01.01.2016-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Senirkent Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014)
VERDİĞİ DERSLER
AB Sağlık Politikaları
Araştırma Teknikleri ve Seminer
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Avrupa Birliği ve Sağlık Sektörü
Etkili İletişim Teknikleri
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri
Küreselleşme
Organizasyon
Proje Yönetimi
Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Sağlık Hizmetlerinde Yerelleşme ve Özerkleşme
Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Çalışması
Sağlık Kurumlarında Denetim
Sağlık Kurumlarında Örgüt Geliştirme
Sağlık Planlaması ve Politikası
Sağlık Politikası Analizi
Sağlık ve Toplum
Sağlıkta Dönüşüm ve Reform Uygulamaları
Toplam Kalite Yönetimi
Türkiye-AB İlişkileri
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
Uluslararası Sağlık Politikaları ve Küresel Güvenlik
Zaman ve Toplantı Yönetimi
 
Bu İçeriği Paylaş!