KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110547
E-Posta gamzeyagcilar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5009-4696
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.08.2010
İLGİ ALANLARI
Bankacılık,Finans
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, LİKİDİTE, KUR VE VOLATİLİTENİN BİST-100 ENDEKSİNE ETKİSİ: MARKOV REJİM DEĞİŞİMİ YAKLAŞIMI. Uluslararası İşletme Yönetim ve Ekonomi Perspektifleri Dergisi, 5(1), , 59-79. Doi: 10.29228/ijbemp.49244, (2021), (Diğer)
 • 2 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, KALAYCI ŞEREF, Türk Bankacılık Sektöründe Net Faiz Marjının Mikro Belirleyicileri: Küresel Mali Krizin Etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 10(19), , 7-34. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, ARSLAN ZÜHAL, Gelişmekte Olan Ülkelerin CDS Primleri Arasındaki Eş-bütünleşme ve Nedensellik İlişkilerinin Araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), , 2461-2475. Doi: 10.20491/isarder.2020.986, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 ERDAŞ MEHMET LEVENT, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Does Exchange Rate Follow The Weak-Form Market Efficiency In Next 11 Countries? Evidence From Comprehensive Unit Root Tests. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(3), , 451-471. (2020), (Diğer)
 • 5 DURANAY SERHAT, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Borsa İstanbul’da Sosyal Sorumlu Fiyatlama: Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerine Bir Olay Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), , 903-917. Doi: DOI:10.31592/aeusbed.705880, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, ARSLAN Zühal, Hisse Senedi Piyasalarında Tatil Anomalisi: BİST Bankacılık Endeksi Üzerine Bir Uygulama. 3. Sektör Sosyal Ekonomi, 54(3), , 1114-1134. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, DEMIR Semra, Turk Bankacilik Sektorunde Takipteki Kredi Oranlari Uzerinde Etkili Olan Faktorlerin Belirlenmesi. Uluslararasi Alanya Isletme Fakultesi Dergisi, 7(1), , 221-229. (2015), (Diğer)
 • 8 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Effects of Deposit Insurance Sysyem on Banks Risk Taking Incentives in Turkey. Journal of Business, Economics and Finance, 3(4), , 444-457. (2014), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 UZUNOĞLU ÜNLÜ HANDE, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, FİNANSAL PİYASALARDAKİ SIÇRAMALAR ÜZERİNDE MAKROEKONOMİK DUYURULARIN ETKİSİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 13(2), , 212-231. (2021), (Diğer)
 • 2 ERDAŞ MEHMET LEVENT, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, FİNANSAL GELİŞME, TASARRUF VE KÜRESELLEŞME İLE SERMAYE OLUŞUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZ EDİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Verimlilik Dergisi, 2021(3), , 203-222. Doi: 10.51551/verimlilik.779506, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 6(2), , 439-463. Doi: 10.30784/epfad.865285, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Borsa İstanbul'un Bölgesel Piyasalar ile Entegrasyonu: Dinamik Koşullu Korelasyonlar ve Yayılım Endeksinden Kanıtlar. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(3), , 941-960. (2021), (TR DİZİN)
 • 5 ARSLAN ZÜHAL, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANSIN BELİRLEYİCİLERİ. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 56(3), , 2111-2131. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1650, (2021), (TR DİZİN)
 • 6 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Türk Bankacılık Sektörünün Bilançodışı Faaliyetlerindeki Gelişmeler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2007), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 UZUNOĞLU ÜNLÜ HANDE, GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Uluslararası Finans Araştırmaları(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - I(2021). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, Sporda Finansal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 GÖÇMEN YAĞCILAR GAMZE, KONUŞKAN Ayşen, Güncel Bankacılık ve Finans Çalışmaları(2020). Akademisyen Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!