KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Önder ÖZTÜRK
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Telefon 2462119329
E-Posta onderozturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8570-2172
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar S
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP 28.07.1995
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Moleküler Bioyoloji ve Genetik,Uyku Bozuklukları,KOAH,Astım,Pulmoner rehabilitasyon,Sigara bırakma tedavisi,NIMV,Sanat (resim, şiir,klasik müzik),,Bilgisayar teknolojileri, ,Spor (bisiklet, tenis,basketbol),Kitap okuma (araştırma,siyasi,bilim kurgu,macera içerikli)
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu. Malign Plevral Mezotelyoma Türkiye Standartlar Rehberi. Eskişehir: ESOGÜ-APKAM; 2014.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Saygın M. Özgüner M. Öztürk Ö. Doğuç KD. İlhan İ. Aydın Cİ. Sıçanlarda deneysel uyku yoksunluğunun kardiyovasküler sisteme etkilerinin araştırılması. Uyku Bülteni 2020;1 (1):1-8
 • 2 Saygın M., Öztürk Ö., Khayri U., Özgüner M., Akkaya A. Fonksiyonel Lateralite ve Obstrüktif Uyku apnesi arasındaki ilişkinin araştırılması. Uyku Bülteni 2020;1(1): 9-18
 • 3 Tonguç, ÖM., Erdek,Y.,Öztürk,Ö., Kırzıoğlu, FY.Obstrüktif uyku apne sendromu periodontitis ile ilişkili midir?SÜ Dişhek Fak Derg 2010;19(3):214-220.
 • 4 Şahin,Ü., Öztürk,Ö., Songür, N., Bircan,A., Akkaya,A. Sigara kullanımına bağlı gelişen havayolu obstrüksiyonunun erken tanısında FEV1/FVC, FEV1/VC,FEV1/LNN FEV1/FEV6 ve GOLD kriterlerinin karşılaştırılması.Dirim Dergisi 2010;85(3):132-42.
 • 5 Öztürk, Ö., Akkaya, A., Bilgiçli, N., Orduoğlu, İ., Ermut, R., Örnek, Z., 2005. Karaman Verem Savaş Dispanserinde 1991-2001 yılları arasında takip edilen akciğer tüberkülozu olgularının değerlendirilmesi. Solunum Dergisi. Nisan 2005. Cilt:7 Sayı:2;Sayfa:58-63
 • 6 Öztürk, Ö., Bircan, HA., Şimşek, Ş., Akkaya, A., Şahin, Ü. 2005.Tüberküloz yönünden Karaman ilinin tarama sonuç ları- Mikrofilm taraması-. Solunum Dergisi. Nisan 2005,Cilt:7, Sayı:2;Sayfa: 64-69
 • 7 Demirsoy, E., Öztaş, S., Solak, H., Öztürk, Ö.,Gazezoğlu, D., Kurutepe, M., 2002. Direçli tüberküloz olgularında ampisilin / sulbaktam'ın invitro etkinliği. Heybeliada Tıp Bülteni. 8 (1), 11-14.
 • 8 Öztürk, Ö., Öztaş, S., 2002. İnterstisyel akciğer hastalıklarına klinik ve histopatolojik yaklaşım. Heybeliada Tıp Bülteni. 8 (2), 44-47.
 • 9 Avcı, Ö., Solak, H., Adıgüzel, N., Öztürk, Ö., Öztaş, S., Tümer, Ö., Kurutepe, M., 2002. Akciğer kanserlerinde bronkoskopik forseps biyopsi ve ince iğne aspirasyonunun kanserin histolojik tipine ve endobronşial lezyonun şeklinegöre tanı değeri. Heybeliada Tıp Bülteni.8 (3), 12-15.
 • 10 Doğan, H., Öztürk, Ö., Adıgüzel, N., Solak, N., Tümer, Ö., Kurutepe M. Plevral effüzyonların belirlenmesinde ultrasonografinin yeri ve önemi. Solunum Dergisi2002; 4 (4), 431-436
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Öztürk,Ö. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve metabolik sendrom. KOAH Bülteni.2013;1:2-8
 • 2 Öztürk,Ö. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve uyku bozuklukları. KOAH Bülteni.2012;2:16-21
 • 3 Öztürk,Ö.Uykuda Solunum Bozuklukları ve Güncel Tedavi Yaklaşımları.Actual Medicine. 2011:19(9):6-11.
 • 4 Öztürk Ö., Akkaya A. KOAH'da oksidan stres ve antioksidan tedavi.Klinik Aktüel Tıp Solunum Forumu.2007; 1(1):25-30.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Tuğlu HÇ, Öztürk Ö, Ergün M, Karabacak M, Ayyıldız V, Akkaya A. A Rare Case Presented with Asthma Symptoms:Scimitar Syndrome. American Journal of Medical Case Reports 2019;7 (11):280-283
 • 2 Ekşi İG, Boztepe İ, Kurban D, Özcan L, Uçar İ, Bilgin KB, Öztürk Ö. Space and medicine where are we? What should we do?. Med J SDU 2019; 26(4): 498-504
 • 3 Çiçek Y., Koşar PA., Öztürk Ö. Molecular genetics of lung cancer. Eurasian Journal of Pulmonology 2018:20:111-117.
 • 4 Öztürk,Ö.Polisomnografi Raporunun Hazırlanması.Solunum.Polisomnografi Özel Sayısı.2013;63-67.
 • 5 Öztürk,Ö. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Uyku.Solunum Dergisi.2011;13(2):67-77.
 • 6 Bircan A, Kılıç Ö, Gökırmak M, Öztürk Ö, Akkaya A. Sarkoidozun nadir bir tutulumu: Masif splenomegali. Türk Toraks Dergisi 2011;12(2):84-87
 • 7 Öztürk,Ö.,Köroğlu, M., Karayiğit, DZ.,Gündüz,M. Kronik obstrüktif akciğer hastalığının radyolojik değerlendirilmesinde yeni yaklaşımlar. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2010:17(4)/29-37.
 • 8 Öztürk,Ö., Şahin, Ü., Yılmazer, İ., Kapucuoğlu,N.,Peker, O., Bircan,A., Çakır, M., Songür,N., Akkaya,A. Akut Perikardiyal Tamponad İle Başvuran Akciğer Adenokarsinom.Akciğer Arşivi. Turkiye Klinikleri Arch Lung 2010;11(2):73-6.
 • 9 Şahin,Ü.,Öztürk,Ö.,Songür,N. Swyer-James (Macleod) Sendromu (Bir Olgu nedeniyle).SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17(2):27-30.
 • 10 Bircan A, Has M, Çakır M, Bircan S, Songür N, Şahin Ü, Öztürk Ö, Akkaya A. Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu. Akciğer Arşivi 2009; 10(2): 71-76.
 • 11 Öztürk Ö. Sağlık çalışanları ve sigara.SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi.2009;16(4):32-38
 • 12 Bircan A, Kaya Ş, Öztürk Ö, Çiriş M, Songür N. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cilt Metastazı: Beş Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. SDÜ Tıp Fak Dergisi, 2009;16(1):26-30.
 • 13 Kaya,Ş.,Songür,N., Öztürk,Ö.,Çiriş İ.M.,Tunç,E.,Songür,Y., Koçkar,M.C.,Akkaya A.Sistemik lupus eritematozus tanılı bir olguda akciğer, plevra ve bağırsak tüberkülozu: olgu sunumu.SDÜ Tıp Fak Dergisi, 2009;16(1):34-38.
 • 14 Öztürk, Ö., Akçam,Z., Şahin,Ü., Bircan, A., Akkaya,A., Yaylı G.Nadir Bir Pnömoni Etkini: Brucella melitensis. Tuberk Toraks 2008; 56 (4): 443-447.
 • 15 Bircan, A., Baykul, T., Kapucuoğlu, N., Öztürk, Ö. Small Cell Carcinoma of the Lung with Mandible Metastasis. (Mandibula Metastazlı Küçük Hücreli Akci¤er Karsinomu) Türk Toraks Dergisi 2008; 9 (4): 185-7.
 • 16 Bircan A., Bircan S., Öztürk Ö., Özyurt S., Şahin Ü., Akkaya A. Mediastinal tuberculosis lymphadenitis with antracosis as a cause of vocal cord paralysis. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4): 409-413.
 • 17 Öztürk Ö, Özaydın N, Bircan A, Şahin Ü, Altınbaş A, Akkaya A. Toplum kökenli pnömoni mi? Enfektif endokardit mi? Streptococcus viridans bakteriyemisi. Akciğer Arşivi 2006; 7(2): 69-71.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Döngel I, Yazkan R, Duman L, Oztürk O, Kapucuoğlu FN. Huge Inflammatory Myofibroblastic Tumor of Pleura With Concomitant Nuchal Fibroma. Ann Thorac Surg. 2013 ;96(4):1461-1464.
 • 2 Öztürk, Ö., Tuna, SH.,Akkaya, A., Kılıç, Ö.,Şahin, Ü.The Treatment of Severe Obstructive Sleep Apnea with Mandibular Advancement Appliance.Annals, Academy of Medicine, Singapore. 2011;40(2):108-110.
 • 3 Songür,N., Yüksel PY., ÖztürkÖ., Sak, SD., Çerçi,SS., Sırmalı, M., Bircan,A.Mezotelyomaya Benzer Diffüz Plevral Yayılımla Seyreden Timoma Ve Alopecia Areata Birlikteliği.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(1):435-38
 • 4 Songür,Y., Songür,N.,Çiriş,M., Şahin,Ü.,Öztürk,Ö.,Karahan,N.,Akkaya,A. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration cytology of tuberculous lymphadenitis: demonstration of acid-fast bacilli Cytopathology 2010;21(1);64-65. DOI:10.1111/j.1365-2303.2009.00697.x
 • 5 Songür, N., Songür, Y.,Kapucuoğlu, N.,Bircan, A.,Öztürk, Ö.,Şahin, Ü.,Akkaya, A.Mucinous Gastric Adenocarcinoma Presenting with MediastinalLymphadenopathy Diagnosed by Endoscopic Ultrasonographic Fine Needle Aspiration Biopsy in a Patient with Chronic Cough.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(5):1760-3.
 • 6 Bircan, A., Kapucuoglu, N., Ozturk, O., Ciris, M., Gokirmak, M., Akkaya, A. Bilateral benign endobronchial schwannomas. Ann Saudi Med. 2007; 27: 375-7.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Öztürk,Ö. Pulmonary alveolar proteinosis. Treatment Strategies.Respiratory.2013;4(1):38
 • 2 Öztürk,Ö., Has,M., Kıztanır,S., Akkaya, A., Saygın,M., Gonca,T., Khayri,U.Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta: Olgu sunumu.S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2010;1(2):101-107
 • 3 Kaya, O., Başoğlu N., Öztürk, Ö., Temel, EN., Akçam, FZ., Ateş ve lökositoza rağmen ilk gün solunum sistemi bulguları olmayan bir pnömokoksisk pnömoni olgusu.Floara 2008;13(5):161-162.
 • 4 Adıgüzel, N., Avcı, Ö.,Öztürk, Ö.,Solak, H., Öztaş, S., Tümer, Ö., Kurutepe, M., 2002. Metastatik akciğer tutulumunda akciğer tüberkülozu, olgu sunumu. Heybeliada Tıp Bülteni. 8(1), 38-40.
 • 5 Öztürk, Ö., Öztaş, S., Solak, H., Kipman, E., Tümer, Ö., Kurutepe, M., 2002. Altı yıldır akciğer metastazı olan papiller tiroid kanseri, olgu sunumu. Heybeliada Tıp Bülteni. 8 (2), 38-40.
 • 6 Öztürk, Ö., Öztaş, S., Solak, H., Kipman, E., Tümer, Ö., Kurutepe, M., 2002. Akciğer aktinomikozu, olgu sunumu. Heybeliada Tıp Bülteni. 8(2) 44-47.
 • 7 Gazezoğlu, D., Öztürk, Ö., Öztaş, S., Adıgüzel, N., Solak, H., Kurutepe, M., 2002. Lenfositik interstisyel pnömoni, olgu sunumu. Heybeliada Tıp Bülteni. 8 (1) 32-34.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Saygın M., Öztürk Ö., Özmen Ö. The Effect of Methotrexate on Lung Tissue and the Role of Astaxanthin ( AKCİĞER DOKUSUNA ETKİSİ VE ASTAKSANTİNİN ROLÜ). 2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY. s:1781-1791
 • Doktora Tezi
 • 1 Çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarında amikasin tedavisinin odyometrik takibiDanışman:Dr. Melahat Kurutepe (Klinik şefi)
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hatice Çelik Tuğlu. KOAH TANILI HASTALARDA AKCİĞER KANSERİ GELİŞİMİNDE TGF-BETA’NIN ROLÜ.
 • 2 Merve Acun Pınar. Atak ile yatırılan KOAH hastalarının hastanede yatış süresini etkileyen parametreler. Danışmanlar. Hacı Ahmet Bircan, Önder Öztürk
 • 3 Ratlarda obezite ile oluşturulmuş hepatik steatozis ve oksidatif strese N-asetilsistein ve folik asitin etkileri
 • 4 POZİSYONEL OBSRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN FENOTİPİK VE POLİSOMNOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 • 5 REM İLİŞKİLİ OBSRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARIN FENOTİPİK VE POLİSOMNOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ NUTRİSYONEL DURUMUN MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME ( MND) TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE MALNUTRİSYONUN KLİNİKOPATOLOJİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 • 2 Sıçanlarda Uyku Bozukluklarının Hipokampüs Aracılı Hafıza ve Öğrenme İşlevleri Üzerine Etkisinin Araştırılması.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Monokrotalin ile oluşturulan pulmoner hipertansiyonlu sıçanlarda ekzojen apelin uygulamasının etkileri: Yürütücü:ÖZTÜRK Ö., Araştırmacılar: Özmen Ö., Saygın M., Aslankoç R., Şirin YS.
 • 2 Öztürk,Ö., Bircan,A., Sütçü,R., Özaydın,N., Şahin,Ü., Akkaya,A. Akut atak ile hastaneye yatırılan kronik obstrüktif akciğer hastalarında kardiyak troponin I düzeylerinin prognoz ve evreleme üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi Proje no:122-m-05. Desteklenen miktar:15000 YTL.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hastanede Çalışan Temizlik İşçilerinde Meslek İle İlişkili Solunumsal Semptom Sıklığı: Yürütücü: Çapraz A., Araştırmacılar:Beyan ÇA., Mutlu P., Öztürk Ö., Emre ÇJ.,Ogan N., Yormaz B., Günay E., Özyürek AB., Satıcı C., Aksu F., Gülhan YP., Erel F., Aydemir Y., Mirici NA., Sarıoğlu N., Arslan S., Kabalak AP., Öztürk A., A ksu K., Üzer F.
 • 2 KARDIYOPULMONER REHABILITASYON KLINIGI ILE SAGLIK TURIZMINE YENI BIR AÇILIM. T.C. Kalkınma Bakanlığı, BATI AKDENIZ KALKINMA AJANSI, Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı
 • 3 Yeni Nefes Moleküllerinin Araştırılması ve Nefes Analizi için Lazer Temelli Biyomedikal Gaz Sensörlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Kullanımı
 • 4 Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı.
 • 5 Isparta ilinde İlköğretim çağındaki öğrencilere yönelik “Sigaraya Başlamayı Engelleme” konulu projede
 • 6 Songur, N., Bircan, A., Sütçü, R., Çınar,Z., Öztürk, Ö., Şahin, Ü. İleri evre akciğer kanserinde tedavi öncesi indükte balgam MMP-2,9 ve TIMP-1'in klinikopatolojik faktörleri ile ilişkisi ve prognostik önemi.Proje no:1843-M-09.
 • 7 Sigara kullanımının dişeti bağ dokusu oksidatif kapasitesi ve periodontal klinik parametreler üzerine etkisi
 • 8 Çerçi,SS., Öztürk, Ö., Sütçü,R., Yıldız, M., Akkaya,A., Delibaş, N. Boya endüstrisinde çalışanlardaki pasif toluen inhalasyonununakciğerlerdeki bronkoalveolar permiabilite üzerine etkilerinin Tc-99mDTPA inhalasyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi ve kan toluen serbest radikaller (MDA,SOD,GSH-Px,CAT),MMP-9 (metalloproteinaz), MMP-2, TIMMP (doku metalloproteinaz inhibitörü) Glutathione - S-transferaz (GSTP-1 [GSTP-1Val/val genotipi] düzeyleri ile sintigrafik bulguların korelasyonu.. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi.
 • 9 Bircan A, Gökırmak M, Sütçü R, Kaya S, Öztürk Ö, Yılmazer İ. Toplum kökenli pnömoni olgularında hastalık şiddeti ve serum matriks metalloproteinaz düzeyleri arasındaki ilişki. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi.
 • 10 Akkaya,A., Şahin, Ü., Öztürk, Ö., Bircan,A., Bircan,S., Sütçü,R., Kaya, Ö. KOAH'lı olgularda sigara dumanının adezyon molekülleri üzerindeki etkilerinin bronkoskopi yöntemi ile elde edilen mukoza biyopsilerinde, BAL'da ve serumda eş zamanlı karşılaştırılması. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi. Desteklenen miktar:30000 YTL
 • 11 Şahin,Ü.,Akkaya, A., Öztürk,Ö., Bircan,A. Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarda akciğer fonksiyon testlerinin ve difüzyon kapasitelerinin ölçümü ile kronik obstrüktif akciğer hastalağının erken dönemde tanısının konması. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri yönetim Birimi. Desteklenen miktar:75000 YTL.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uluslararası Uyku Bozuklukları Konferansı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ozturk,O. OSAS'da tedavi yaklaşımları (Oturum Başkanı). UYKUDER 8. Uyku Bozuklukları Kurs, 26-30 Nisan 2017 Kefaluka Hotel , Bodrum
 • 2 COPD Istanbul,7-10 March 2014,Istanbul, Turkey
 • 3 KOAH günleri. Bilimsel Kurul Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Uygulamalı uykuda solunum bozuklukları tanı ve tedavi kursu.TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016 İzmir Çeşme Sheraton Otel (Kurs başkanlığı)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Ozturk,O. Çocuktan Erişkine Uyku ve Allerji (Oturum Başkanı). UYKUDER 6. Uyku Bozuklukları Kongresi, 26-30 Nisan 2017 tarihlerinde Kefaluka Hotel , Bodrum
 • 2 OLGULARLA OSAS TEDAVİSİNDE DOĞRU SEÇİM, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016. İzmir Çeşme Sheraton Otel "Oturum başkanlığı"
 • 3 Türk Toraks Derneği “18. Yıllık Kongresi” "Uyku Bozuklukları Tartışmalı E-Poster" oturum başkanlığı
 • 4 TÜSAD 37. Ulusal Kongresi - “SOLUNUM 2015” Sözlü Sunum oturumunda "oturum başkanlığı"
 • 5 TÜSAD 37. Ulusal Kongresi - “SOLUNUM 2015” "Gündüz Aşırı Uyku Hali" konulu panelde "oturum başkanlığı"
 • 6 Öztürk,Ö. Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu". 12 - 13 Aralık 2015 tarihlerinde Serra Otel Samsun.
 • 7 "Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkalrında tanısal Yaklaşım" konulu kursta oturum başaknlığı
 • 8 Öztürk,Ö.Uyku Bozuklukları Poster Oturumu Başkanlığı.Türk Toraks Derneği,17. Yıllık Kongresi,2-6 Nisan 2014,Titanic Deluxe Otel,Belek,Antalya
 • 9 Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongresi"Uykuda Solunum Bozuklukları (Tanıdan Tedaviye)" kursunda yer alan "Hasta Hazırlanması ve Kayıt Protokolleri" konulu oturumda "oturum başkanlığı"
 • 10 2.Isparta Acil Tıp Eğitimi Sempozyumu 19.01.2013. Bilimsel Kurul Üyeliği
 • 11 2.Uyku Bozuklukları Kongresi.17-21 Mart 2010, Kaya Artemis Otel, Magosa Kıbrıs, Bilimsel Kurul Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Öztürk Ö. Akılcı biyokimyasal tetkik seçimi.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Uluslararası Katılımlı 42. Yıllık Kongresi – SOLUNUM 2020 Dijital, 2-8 Ekim 2020.04 Ekim 2020. Göğüs Hastalıklarında Akılcı Yaklaşımlar. Saat:18.00-18.15
 • 2 Öztürk Ö. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gözüyle Covid-19. 2. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu. Uzman Gözüyle COVID-19 oturumuç 05.09.2020. saat 10.30-11.15
 • 3 Öztürk Ö. " UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI TANI VE PAP TEDAVİSİ " konulu KURS’ ta "Polisomnografi Endikasyonları, Elektrotlar, Sensörler Ve Evde Uyku Testi (Portabl Cihazlar)" 26 Ekim 2019 tarihinde 10.00-10.30 arasında TÜSAD Uluslararası Katılımlı 41. ULUSAL KONGRESİ – “SOLUNUM 2019” 26-29 Ekim 2019, Hilton Bodrum Türkbükü Otel - BODRUM.
 • 4 Öztürk Ö. KARŞIT GÖRÜŞ OTURUMU’ nda Apne-Hipopne İndeksi (AHİ) İyi Bir Tanı ve Tedavi Takip Kriteridir. 27 Ekim 2019 saat 14.30-15.00 TÜSAD Uluslararası Katılımlı 41. ULUSAL KONGRESİ – “SOLUNUM 2019” 26-29 Ekim 2019, Hilton Bodrum Türkbükü Otel - BODRUM.
 • 5 Öztürk Ö. Olgularla IPF. 06 Ekim 2019 Ramada Otel, ısparta
 • 6 Öztürk Ö. "Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) Progresyonu Görülen Hastalarda Tanı " 12 Haziran 2019 Ramada Otel,Isparta
 • 7 Öztürk Ö. "Pulmoner arteriyal hipertansiyonda şüpheden tanıya güncel yaklaşım" PAH tanı ve tedavisinde güncelleme toplantısı. 06 Kasım 2019 Hilton Inn Garden , Isparta
 • 8 Öztürk Ö."Eyvah Poliklinikteyim! Astımlı hastam insomnia tanımlıyor, ne yapmalıyım?" Türk Toraks Derneği’nin 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Titanic Delux Otel, Belek, Antalya.
 • 9 Öztürk Ö. "Sirkadiyen ritim uyku/uyanıklık bozuklukları"14 EKİM 2018 saat 11.00-11.30. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel – Kemer, Antalya’
 • 10 Öztürk Ö. "OSAS’ta yeni geliştirilen PAP dışı tedaviler; yeri var mı?" 14 EKİM 2018 saat 9.30-9.50. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 13-16 Ekim 2018, Rixos Sungate Otel – Kemer, Antalya’
 • 11 Öztürk Ö. "OSAS Sonuçları "27 Nisan-1 Mayıs 2018 7.Uyku Bozuklukları Kongresi, Bodrum
 • 12 Öztürk Ö. "Sirkadiyen ritm bozukluklarında yenilikler " 27 Nisan-1 Mayıs 2018 7.Uyku Bozuklukları Kongresi,Bodrum
 • 13 Öztürk.Ö. Sigara mı Elbette Bırakılır. “SDÜ Halk Günleri” SDÜ Tıp fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 04.06.2018.
 • 14 Öztürk,Ö.Uyku merkezi dışında yapılan uyku testleri ve yorumlaması. UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ KURSU. TTD 20.Yıllık Kongresi 5-9 Nisan 2017 Sueno Deluxe Hotel
 • 15 Ozturk,O.PAP Tedavisi (Hangi hastaya hangi cihaz verilmeli?)
 • 16 Ozturk,O. Nörostimülasyon Tedavisi. UYKUDER 6. Uyku Bozuklukları Kongresi, 26-30 Nisan 2017 Kefaluka Hotel , Bodrum
 • 17 Ozturk,O. Uyku merkezi dışında yapılan uyku testleri ve yorumlaması. Türk Toraks Derneği’nin 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017 Sueno Deluxe Otel, Belek, Antalya
 • 18 Öztürk,Ö. Kanser ve sinyal iletimi. Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavisinde Moleküler Yöntemler ve Mühendislik Uygulamaları Çalıştayı.18-19.02.2016.
 • 19 Öztürk Ö., "Uykuda Solunum Bozuklukları: Portable Poligraflar". Uyku Bozuklukları Tanı Yöntemleri. Türk Toraks Derneği 19 .Yıllık Kongresi.06.04.2016 saat:13.30 -14.00
 • 20 Öztürk Ö. İnteraktif olgu sunumu. Olgularlarla OSAS tedavisinde doğru seçim, sorunlar ve çözümler. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016. İzmir Çeşme Sheraton Otel .
 • 21 Öztürk Ö. Interaktif olgu sunumu. Uygulamalı uykuda solunum bozuklukları tanı ve tedavi kursu.TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016 İzmir Çeşme Sheraton Otel .
 • 22 Öztürk Ö. TÜSAD 37. Ulusal Kongresi - “SOLUNUM 2015” "Gündüz Aşırı Uyku Hali" konulu panelde "Tedavisi" başlıklı konuşma
 • 23 Öztürk,Ö."Santral uyku apne sendromları". ''Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu''. 12 Aralık 2015 tarihlerinde Serra Otel Samsun.Saat;16.00-16.30.
 • 24 Öztürk,Ö."OSAS’ta genel önlemler ve medikal tedavi". ''Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu''. 13 Aralık 2015 tarihlerinde Serra Otel Samsun.Saat;09.00-09.20.
 • 25 Öztürk,Ö.Polisomnografi-Hastanın Hazırlanması-Kayıt Protokolleri.Uykuda Solunum Bozukluklarına Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Kursu.Türk Toraks Derneği 18.Yıllık KOngresi,1-5 Nisan 2015 Titanic Deluxe Hotel,Belek-Antalya.Saat.10.10-10.30.
 • 26 Öztürk,Ö., Biomas:Risk for COPD. The First Turkish Congress of One Health. 09-10 April 2015. Selcuk University Convention Center in Konya, Turkey.
 • 27 Öztürk,Ö."Hasta hazırlanması ve kayıt protokolleri". Polisomnografi ve Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu. 23 - 24 Mayıs 2015 tarihlerinde Best Western Otel Konak-İzmir.Saat;10.10-10.30.
 • 28 Özturk,Ö. OSAS'ın sosyo-ekonomik sonuçları. Dünya Uyku Günü Sempozyumu,SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu, 20 Mart 2014,Isparta
 • 29 Öztürk,Ö. OSAS Kardiyovaskuler Ve Metabolik Sonuçları.TÜSAD 36.Ulusal Kongresi.15-19 Ekim 2014 Sheraton Oteli/Çeşme,İzmir.15 Ekim 2014. Saat:11.20-11.40.
 • 30 Öztürk,Ö. PAP Cihazlarının Kullanım Endikasyonları.TÜSAD 36.Ulusal Kongresi.15-19 Ekim 2014 Sheraton Oteli/Çeşme,İzmir.15 Ekim 2014. Saat:08.30-09.45.
 • 31 Öztürk.Ö. "KOAH Hastasına Acilde Yaklaşım". 2.Isparta Acil Tıp Eğitimi Sempozyumu.SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu.19.01.2013.Saat:11.00
 • 32 Öztürk,Ö. "KOAH". TÜSAD Akademi Aile Hekimleri Toplantısı-1. Limak Ambassodore Hotel,Ankara.26.0cak.2013.Saat:11:00
 • 33 Öztürk,Ö. Non invaziv mekanik ventilasyon. "Pulmoner rehabilitasyon kursu". "COPD iSTANBUL 07-10 2013 " Point Hotel Barbaros,İstanbul. 07.03.2013 Saat:14.30.
 • 34 Öztürk, Ö. Aktigrafi. Uyku Tıbbında İleri Kayıt Teknikleri Başlıklı Kurs. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi.2-6 Ekim 2013. Sheraton Otel. Çeşme-İzmir.[02.10.2013.Saat 9.50-10.10].
 • 35 Öztürk,Ö. Bilimsel makale nasıl yazılır. S.D.Ü Diş Hekimliği Konferans Salonu. 13.11.2013 saat 16.30-18.00
 • 36 Öztürk,Ö. Hastanın Hazırlanması ve Kayıt Protokoller.Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu "Tanıdan tedaviye". Türk Toraks Derneği 16.Yıllık Kongresi.3-7 Nisan 2013.Maritim Pine Beach Kongre Merkezi,belek,Antalya. saat:11.40-12.00
 • 37 Öztürk,Ö. OSAS’da cerrahi dışı tedaviler:Genel önlemler ve medikal tedavi.UYKUDER 3. Uyku Bozuklukları Kongresi, 27-30 Nisan 2012 Dedeman Otel-Kapadokya,28.Nisan 2012 Cumartesi saat 8:30-9:30
 • 38 Öztürk,Ö. Sigara:Sağlığa zararları ve Bırakma Yöntemleri. Burdur Mehmet Akıf Üniversitesi Konferans Salonu 04.Mayıs 2012 Sat:15:30
 • 39 Öztürk,Ö., "Tanıdan Tedaviye Olgularla Uykuda Solunum Bozuklukları" başlıklı kursta "Santral Uyku Apne Sendromları". TÜSAD 34. Ulusal Kongresi-SOLUNUM 2012 Bildiri Özet Kitabı. 06-10 Ekim 2012,Sheraton Kongre Merkezi,Çeşme,İzmir. 06.10.2012 saat.11.30-12.00.
 • 40 Öztürk,Ö. PSG tanımı ve endikasyonları.3.Uyku Teknisyenliği Kursu.09-10 Kasım 2012,Divan Asaia,İstanbul.09.11.2012 saat:10.00-10.30.
 • 41 Öztürk,Ö. İnteraktif PSG skorlama (solunum kayıtlarının ve bacak hareketlerinin skorlanması).3.Uyku Teknisyenliği Kursu.09-10 Kasım 2012,Divan Asaia,İstanbul.10.11.2012,saat:14.10-14.40
 • 42 Öztürk,Ö. "PSG tanımı ve endikasyonları". 2.Uyku Teknisyenleri Kursu.İzmir Kaya Otel, 4-5 Mart 2011.
 • 43 Öztürk,Ö. "PSG' de genel prensipler ve temel protokoller ". 2.Uyku Teknisyenleri Kursu.İzmir Kaya Otel, 4-5 Mart 2011.
 • 44 Öztürk,Ö. "Sigaranın zararları ve Bırakma Tedavisi" Isparta Öğretmen Evi, 07 Mart 2011.
 • 45 Öztürk,Ö. Sınıflıma ve Klinik Özellikler. Uykuda solunum bozuklukları tanı ve tedavi kursu. TÜSAD 33.Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011,Sheraton Kongre Merkezi,Çeşme,İzmir,Türkiye
 • 46 Öztürk,Ö.Arter kan gazları.4. Astım&Rinit Günleri. 05-08 Mayıs 2011, Lykia World Fetiye, Muğla, Türkiye
 • 47 Öztürk,Ö."İntertisyel akciğer hastalıklarına klinik yaklaşım-İdyopatik interstisyel akciğer hastalığı".Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi Klinikopatoloji Toplantsı.Antalya.26.02.2010
 • 48 Öztürk,Ö. "Yeşilay Haftası-Sigaranın Zararları".İyaş Selçuklu İlköğretim Okulu.03.03.2010
 • 49 Öztürk Ö.Yaşlılık ve Uyku. 2. Uyku Bozuklukları Kongresi Kaya Artemis Otel, Kıbrıs, 17-21 Mart 2010.
 • 50 Öztürk,Ö. Lise 1,2,3,4 sınıflara "Sigara,Zararları ve Bırakma Tedavisi" başlıklı seminer Isparta Anadolu Lisesi Konferans Salonu,01 Aralık 2010
 • 51 ÖZTÜRK,Ö. Son dönem KOAH'ta Destek Tedavisi konulu panelde "Semptom yönetimi ve Tedavisi". TÜSAD 32.Ulusal Kongresi. Gloria Golf Resort Otel, Antalya,20-24 Ekim 2010.
 • 52 Ozturk,O. "KOAH ve Sigara". 18 Kasım Dünya KOAH günü etkinlikleri.Isparta Teknik Meslek Lisesi.
 • 53 Ozturk,O. "Sigara;Zararları ve Tedavisi".Isparta SDÜ Meslek Yüksek Okulu. 17.12.2009
 • 54 Öztürk, Ö. Sağlık çalışanları ve Sigara. "12 Mayıs Hemşireler Haftası".Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 12.05.2009
 • 55 Öztürk,Ö. 4 Şubat Dünya Kanser Gününde "Sigara ve Kanser" konulu bir panelde "Sigara" konulu sunum. SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi,4 Şubat 2009.Isparta.
 • 56 Öztürk,Ö. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Gününde "Sigara ve Pasif Sigara İçiciliği". konulu sunum.Isparta Belediye Kültür Sarayı.09.02.09.Isparta
 • 57 Öztürk,Ö."Pasif Sigara İçiciliği" Çukur İlköğretim Okulu,14 Kasım 2008,Isparta
 • 58 Özturk,Ö. PAP Titrasyonu.1.Uyku Bozuklukları Kongresi.21-25 Mayıs 2008 Ela Quality Resort Hotel, Antalya.
 • 59 Özturk,Ö. Sigaranın sağlığa zararları ve bıraktırma yöntemleri.Senirkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,19-20.02.2008
 • 60 Özturk,Ö. Sigaranın sağlığa zararları ve bıraktırma yöntemleri.Sütçüler Çok Programlı Lisesi,11.03.2008
 • 61 Özturk,Ö. Sigaranın sağlığa zararları ve bıraktırma yöntemleri.Isparta Emniyet Müdürlüğü,18.03.2008
 • 62 Öztürk, Ö. Astım: Tanıdan Teşhise. "6 Mayıs Dünya Astım Günü", Isparta Öğretmen Evi,6/Mayıs/2008.
 • 63 Öztürk,Ö.BPAP, A-BPAP cihazlarının teknik özellikleri ve tedavi endikasyonları. UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARINDA POZİTİF HAVAYOLU BASINCI (PAP) TEDAVİSİ KURSU. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi.26-29 Ekim 2008,Bodrum.
 • 64 Öztürk, Ö. KOAH etyopatogenezi. TÜSAD Sempozyumları,Konya, 08.12.2007
 • 65 Öztürk, Ö. 1 Mayıs Astım Günü Etkinlikleri. "Astım tanı ve tedavisi" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 01.05.2007.
 • 66 Öztürk, Ö. 31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya Günü Etkinliklerinde "Sigarasız Ortamlar - Sigarasız Bir Hastane" Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu. 31.05.2007.
 • 67 Öztürk Ö., Hastanın Kayıt İçin Hazırlanması.Uykuda Solunum Bozukluklarının Altın Standart Tanı Yöntemi- Polisomnografi. Mod: Oğuz KÖKTÜRK, Ahmet AKKAYA. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 29. Ulusal Kongresi,Lykia World Ölüdeniz, Fethiye.29 Ekim 2007.
 • 68 Öztürk, Ö. 31 Mayıs Sigara Bırakma Günü Etkinlikleri. ''Sigara Bırakma Polikliniğinimizin Sonuçları ve Sigara Bırakma Tedavisi''. 31 Mayıs 2006. Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu.
 • 69 Öztürk Ö. 'Uyku Laboratuarı Kurulumu ve Yönetimi'. 17 /06/2006, TÜSAD Sempozyumları-6 (Kapadokya), KONFERANSLAR: Moderatör: İnci Gülmez.
 • 70 Öztürk,Ö. 'KOAH Tanı ve Tedavisi'.15 Kasım Dünya KOAH Günü. 15 Kasım 2006, Halk Eğitim Merkezi,Isparta.
 • 71 Öztürk, Ö.'Uyku Laboratuarı Kurulumu ve Yönetimi'.Tüberküloz ve Tüberküloz Kontrolü.16-18 Kasım 2006 XXIV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, Konya.
 • 72 Öztürk, Ö. Verem Savaşı Haftası. Tüberküloz Hastalığı, Tanı ve Tedavisi. 04/01/2005. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu.
 • 73 Öztürk, Ö. Yeşilay Haftası:Sigara Kullanımı ve Bırakma Tedavisi Söyleşi. 3/03/2005. SDÜ Radyo TV Merkezi.
 • 74 Öztürk, Ö. 12-18 Mayıs Hemşire Haftasında.'' Sigaranın Zararları ve Bırakma Tedavisi''. 13 Mayıs 2005. Burdur Devlet Hastanesi Konferans Salonu .
 • 75 Öztürk, Ö. 31 Mayıs Sigara Bırakma Günü Etkinlikleri. ''Sigara Bırakma Tedavisi''. 31 Mayıs 2005. Isparta Öğretmen Evi Konferans Salonu.
 • 76 Öztürk, Ö., 31 Mayıs Sigara Bırakma Gününde. 2002-2003 yılları arasında sigara bırakma polkliniğinde takip edilen hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi. Öğretmenevi Konferans Salonu.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Saygın M.,Öztürk Ö., Özmen Ö.,İlhan İ., Gonca T., Gümral N., Orhan H. Metotreksatın akciğerdeki enflamasyon ve apoptotik yolak biomarkırları üzerine etkisi; Gallik asidin rolü. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Poster Ödülü
 • 2 S.D.Ü. Sağlık Bilimleri kotegorisinde 2014 yılı " Bilim Teknoloji ve Sanat Ödülü" tüürnde 3. lük
 • 3 Öztürk Ö,Tok Ö, Has M, Oturak AO, Bardak Y, Akkaya A,. Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalardaki glokom prevalansı.2. Uyku Bozuklukları Kongresi Kaya Artemis Otel, Kıbrıs, Sözlü sunum (08), 17-21 Mart 2010. (Sözlü sunum dalında ikincilik ödülü).
 • 4 Öztürk,Ö., Çerçi,SS., Yılmaz,N., Sütçü,R., Akkaya,A. Oto boyacılarında Glutatyon-S-transferaz poliformizminin solunum fonksiyonlarına etkisi.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 30.Ulusal Kongresi.26-29 Ekim 2008, Bodrum,Sözlü sunum 24. (Serbest Bildiri Dalında İkincilik Ödülü).
 • 5 Bircan, A., Bircan, S., Kapucuoğlu, N., Songür, N., Öztürk, Ö., Akkaya, A. Primer Akciğer Kanserlerinde Maspin, VEGF ve p53 Ekspresyonları ve Klinikopatolojik Parametrelerle İlişkileri. Türk Akciğer Kanseri Derneği 3.Ulusal Kongresi, İzmir. PS:28 (En iyi poster dalında birincilik ödülü)
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 MOKAD (Moleküler Kanser Araştırma Derneği)
 • 2 American Academy of Sleep Medicine
 • 3 American Thoracic Society
 • 4 UYKUDER
 • 5 Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
 • 6 European Respiratory Society
 • 7 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • 8 Akciğer Kanseri Derneği
 • 9 Toraks Derneği
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Uyku Bülteni
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Öztürk Ö., Saygın M., Çelikkol Ö. Solunum Okulu (Sigara ve KOAH) ve TUBİTAK 4004 Projesi Hazırlama Kitabı, İstanbul Kitapevleri, İstanbul 2019
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 A systematic review and meta-analysis of the effect of curcuminoids on adiponectin levels
 • 2 The Association of Body Mass Index Values with Severity and Phenotype of Sleep-Disordered Breathing
 • 3 Increased oxidative stress, loop gain and the arousal threshold are clinical predictors of increased apnea severity following exposure to intermittent hypoxia
 • 4 A systematic review and meta-analysis of the effect of curcuminoids on adiponectin levels
 • 5 Late-onset congenital central hypoventilation syndrome with a novel NPARM pathogenic variant
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 CLINICAL FINDINGS AND BLOOD GAS PARAMETERS IN PATIENTS PRESENTED WITH DYSPNEA
 • 2 Primer akciğer adenoid kistik karsinomu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
 • 3 Evaluation of sleep quality of patients who admit to internal medicine outpatient clinic
 • 4 Determinants of PAP adherence in mild OSAS
 • 5 The frequency of and risk factors for oropharyngeal candidiasis in adult asthma patients using inhaled corticosteroids
 • 6 An integrated approach towards the clinical and polysomnographic characteristics of OSA accompanying IPF
 • 7 Should we perform spirometry and arterial blood gas analyses in evaluating Obstructive sleep apnea syndrome?
 • 8 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYKU ALIŞKANLIKLARI
 • 9 Fetal Dönemde Maternal Yaş ve Sigaranın Fetal Biyometrik Parametreler Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
 • 10 Meandering Pulmonary Vein: Very Rare Incidental Finding
 • 11 Diagnosis of Pulmonary Embolism in Patients Mean Platelet Volume (MPV), Neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) and platelet / lymphocyte ratio (PLR) 's Foresight
 • 12 Üre nefes testinde Helicobacter pylori pozitifliği, akut faz reaktanları, kan grupları ve tümör markırlar arasındaki ilişki
 • 13 Geç Yaşta Saptanan Bir Pulmoner Konjenital Anomali Olgusu - Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon
 • 14 KOAH alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların ekonomik yükü ve maliyete etki eden faktörler
 • 15 İnek Sütü Protein Alerjisi
 • 16 Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Tütün Mamulleri-Alkol Kullanım Durumları ve Sigaraya Yaklaşımları
 • 17 Hastane Yatışı Olan Astım ve Tüberküloz Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin, Depresyon ve Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 • 18 Plevral Malign Mezotelyomalı Uzun Süre Yaşayan Genç Bir Olgu
 • 19 ASTIMDA ANALJEZİK (NSAİİ) KULLANIMI
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Revaskülarize Koroner Arter Hastalık Kohortunda Obstüktif Uyku Apnesi Oluşumu ve Belirleyicileri.
 • 2 Uykunun Mikro Yapısı ve Mimarisi
 • 3 OSAS KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN BPAP TEDAVİSİNE CEVAP VERMEYEN TRAKEOMALAZİ OLGUSU
 • 4 AKCİĞERİN SENKRON KANSERİ, YASSI EPİTEL HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ VE ADENOKARSİNOM BİRLİKTELİĞİ, OLGU SUNUMU
 • 5 39 YAŞINDA KOAH: ÜST LOB DOMİNANT AMFİZEMLİ ALFA-1 ANTİTRİPSİN EKSİKLİĞİ
 • 6 KRONİK AKCİĞER HASTALARINA UYGULANAN PULMONER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMININ SONUÇLARI
 • 7 GOLD 2013 rehberine göre aile hekimliği sisteminde KOAH’a yaklaşım
 • 8 AKCİĞER TRANSPLANTASYONUNDA ADAY SEÇİMİ
 • 9 Akciğere Baryum Sülfat Aspirasyonu ve Bronkoskopi ile Acilen Temizlenmesi
 • 10 KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA AYAKTAN UYGULANAN SEKİZ HAFTALIK PULMONER REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİSİ
 • 11 Removable Orthodontic Appliances: Frequency of the treatment and main cleaning agents used by students and recommended by dentists
 • 12 Prevalence and severity of dental caries and the oral health status of 12 year old children from Madinah, Saudi Arabia
 • 13 Tedaviye rağmen yüksek ateşle seyreden pnömoni olgusu
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Farkındalık Temelli Müdahalelerin Etkileri: Sistematik Derleme ve Meta Analiz
 • 2 Pulmoner Arteryel Hipertansiyon Olgularının Özellikleri, Tedavi Yanıtına Ve Sağkalıma Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Does the facebow affect the outcome of CAD/CAM Occlusal splint? Randomized clinical trial
 • 2 Effect of continuous positive airway pressure on liver enzymes in obstructive sleep apnea: a meta-analysis
 • 3 Atherosclerosis is an associated co-morbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: Ultrasound assessment of carotid intima media thickness
 • 4 Airway and sleep disorders in patients with acromegaly.
 • 5 Is Berlin Questionnaire (BQ) valid for evaluation of the risk of sleep apnea in sleep clinic population?
 • 6 Clinical Feasibility of an Auto-Adjusting Bi-Level PAP Device for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea
 • 7 Associations between mean oxygen saturation and thiobarbituric acid reacting substances after an intervention program in obstructive sleep apnoea syndrome patients
 • 8 Platelet indices can be influenced by many cardiovascular factors in patients with acute pulmonary embolism
 • 9 Factors influencing quality of life in asthmatics
 • 10 Relation between respiratory function tests and life habits of the university students
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Uyku Bozuklukları Tanı,Tedavi ve Araştırma Merkez Müdürü
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi,
 • 2 TÜSAD Uyku Hastalıkları Çalışma Grubu
 • 3 Isparta il Sağlık Müdürlüğü, Kronik Hava Yolları Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Kurulu Üyeliği
 • 4 Isparta İl Tütün Kurulu üyeliği
 • 5 TÜSAD KOAH Çalışma Grubu
 • 6 Türk Toraks Derneği Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
 • 7 Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TTD Akdeniz Şubesi Başkanı
 • 2 TTD Akdeniz Şubesi Sekreteri
 • 3 Türk Toraks Derneği Akdeniz Şubesi,Yönetim Kurulu
 • Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak
 • 1 Dünya Uyku Günü Sempozyumu
VERDİĞİ DERSLER
Akciğer kanseri
Akciğer kanserleri (Dönem 3)
Akciğer kanserleri (Dönem 5)
Akciğerin paraziter akciğer hastalığı
Akciğerin paraziter hastalıkları
Mediasten ve Diyafragma Hastalıkları (Dönem5)
Plevra hastalıkları
Plevra hastalıkları (Dönem 3)
Sarkoidoz (Dönem 5)
Sigaranın zararları ve bırakma tedavisi
Sigaranın zararları ve bırakma tedavisi (Dönem 5)
Solunum Fizyolojisi
Solunum sistemi muayenesi
Solunum sistemi muayenesi (Dönem 3)
Solunum sistemi muayenesi (Dönem 5)
Uykuda solunum bozuklukları obstrüktif akciğer hastalığı
Uykuda solunum bozuklukları- Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Uykuda solunum bozuklukları OSAS (Dönem 5)
Uykuda solunum bozuklukları-Obstrüktif uyku apne sendromu (Dönem 5)
 
Bu İçeriği Paylaş!