KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Faruk TURHAN
Birimi Hukuk Fakültesi
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Ana Bilim Dalı Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Telefon 2462110009
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/farukturhan
ORCID ID 0000-0002-4250-4675
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 12
Alıntı Sayısı: 482
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK 30.06.1983
Doktora ALBERT LUDWİNG ÜNİVERSİTESİ HUKUK 05.03.1992
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Suçluların Geri Verilmesi Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kabahatler Hukuku,İnsan Hakları
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 AKSU MUHARREM, TURHAN FARUK, Yeni Tehditler Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), , 69-80. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TURHAN FARUK, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Tıp Hukuku Özellikle AİHM Kararları Işığında Şüpheli veya Sanığın Zorla Beden Muayenesi Konusunun Değerlendirilmesi. V. Türk - Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, V.Türkisch - Deutsches Symposium zum Medizinrecht, ”Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları”, Uluslararası Sempozyum (2008). (Tam metin bildiri)
 • 2 TURHAN FARUK, Tanık Koruma Tedbirleri ve Sanığın Adil Yargılanma Hakkı Tanık Koruma Kanununa Göre Ceza Muhakemesinde Tanıkların Korunması ve Sanığın İddia Tanıklarına Soru Sorma ve Sorgulama Hakkının AİHM KararlarıIşığında Değerlendirilmesi 3 Yılında Ceza Adaleti Sistemi Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve SuçunAydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu Editör Bahri Öztürk 1 3 Haziran 2008 Istanbul Yayın tarihi 2009 s 383 408. Uluslararası Sempozyum (2008). (Tam metin bildiri)
 • 3 TURHAN FARUK, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisi. 4. Mukayeseli Hukuk Günleri (2004). (Tam metin bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 OĞUR Sinan, TURHAN Faruk, Son Yasal Değişiklikler Işığında Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Denetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(2), , 583-625. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 TURHAN Faruk, Ceza Muhakemesinde Hakim ve Mahkeme Kararlarının İlgilisine Bildirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 27(2), , 898-932. Doi: 10.33433/maruhad.1002051, (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 3 TURHAN FARUK, AKSAN MURAT, Ceza Muhakemeside Şüphelinin İfadesnin Alınmasıve Sorguya Çekilmesine İlikin Hükümlerin Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(2), , 289-332. Doi: 10.3426/ahbvuhfd.733239, (2020), (Diğer)
 • 4 TURHAN FARUK, Tanıklara Yemin Verilmesine İlişkin Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümlerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(4), , 359-410. Doi: 10.34246/ahbvuhfd.813020, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 TURHAN FARUK, Ceza Muhakemesinde Şüpheli veya Sanığın Yakınlarının Tanıklıktan Çekinme Hakkı - Kapsamı, Koşulları ve Sonuçları Hakkında Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(3), , 1383-1427. Doi: 10.15337/suhfd.797214, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 TURHAN FARUK, Doktrin ve Uygulama Işığında Ceza Muhakemesinde Hakimin Tarafsızlığı ve Görev Yasakları. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(4), , 129-171. Doi: -, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 TURHAN Faruk, 6706 SAYILI CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ KANUNU’NUN KAPSAMI VE GENEL HÜKÜMLERİ HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 8 TURHAN FARUK, CEZAİ KONULARDA ULUSLARARASI ADLİ İŞ BİRLİĞİ KANUNUNA GÖRE İADENİN KABUL EDİLEBİLİRLİK KOŞULLARI: DOKTRİN VE ULUSLARARASI GELİŞMELER IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(2), , 1-87. Doi: -, (2018), (TR DİZİN)
 • 9 TURHAN FARUK, AKSU MUHARREM, 11 EYLÜL SONRASI ABD’DE ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DENGESİ AÇISINDAN TERÖRÜ ÖNLEME AMAÇLI TEDBİRLER / ÖZELLİKLE PATRİOT KANUNU İLE GETİRİLEN KISITLAMALAR. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 1(1), , 47-90. (2011), (Endekste taranmıyor)
 • 10 TURHAN FARUK, Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 55-85. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 11 TURHAN FARUK, Yeni Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğu ve Yasaklılığının Niteliği Kapsam ve Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme. Ceza Hukuku Dergisi (CHD), 2(4), , 171-196. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • 12 TURHAN FARUK, Yeni Türk Ceza Kanunu na Göre Cezaların Ertelenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(3), , 27-54. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 13 TURHAN FARUK, Soykırım Suçunda Yok Etme Amacı ve Ermeni Tehciri Olayı. Hukuki Perspektifler Dergisi , 46-80. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • 14 TURHAN FARUK, Yeni TCK ya göre Uluslararası Suçların Cezalandırılması. Hukuki Perspektifler Dergisi , 8-19. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 15 TURHAN FARUK, Türk Ceza Kanununun Yer Bakımından Uygulanmasında Evrensellik İlkesi ve Yeni TCK md 13. Hukuki Perspektifler Dergisi Sayı:4, Nisan 2005 , 197-211. (2005), (Endekste taranmıyor)
 • 16 TURHAN FARUK, Alman Suçluların İadesi Hukukunun Esasları. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 75-113. (2003), (Endekste taranmıyor)
 • 17 TURHAN FARUK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM Kararlarına Göre Makul Tutukluluk Süresi ve Türk Hukuku. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi., 9(3), , 77-110. (2001), (Endekste taranmıyor)
 • 18 TURHAN FARUK, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM Kararları Işığında Kişi Özgürlüğü ve Türkiye Gözaltında Kayıplar Hakim Önüne Çıkarma ve Gözaltı Süreleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), , 204-258. (2000), (Diğer)
 • 19 TURHAN FARUK, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(4), , 239-258. (1999), (Diğer)
 • 20 TURHAN FARUK, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Suçluların İadesinde Ölüm Cezası ve Avrupa İnsan Hakları Divanının Soering Kararı. Yargıtay Dergisi , 84-106. (1998), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TURHAN FARUK, Adli Kolluğu İlgilendiren Yönüyle Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması Özellikle İç Beden Muayenesi ile Dış Beden Muayenesinin ve Dış Beden Muayenesi ile Üst Aramasının Karşılaştırılması in Polise Görev Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamalarına İlişkin Eğitim Projesi MUYEP Tebliğleri II 23 Ekim 2007 Antalya Alanya Yayınlayan T C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın No 43 Ankara 2008 s 303 314. Emniyet Genel Müdürlüğü (2007). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 TURHAN Faruk, Rechtsstaat und Strafrecht(2021). Mohr Siebeck, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 TURHAN FARUK, AKSAN MURAT, Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk’a Armağan(2020). SEÇKİN YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 TURHAN FARUK, AKSAN MURAT, Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu(2020). Seçkin, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 TURHAN Faruk, Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan(2018). SEÇKİN YAYINEVİ, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 TURHAN FARUK, Ceza Muhakemesinde Tehlike İçindeki Tanıkların Korunması(2009). Seçkin Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 TURHAN FARUK, Polise Görev, Yetki ve Sorumluluk Veren Mevzuat Uygulamaları Eğitim Projesi (MUYEP) Tebliğleri - II(2008). EGM Eğitim Daire Başkanlığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 TURHAN FARUK, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları - Aktuelle Fragen des Medizinstrafrechts(2008). Türkiye Barolar Birliği, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 TURHAN FARUK, Ceza Muhakemesi Hukuku(2006). Asil Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 9 TURHAN FARUK, Ceza Hukuku Reformu(2001). Umut Vakfı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 TURHAN Faruk, PROF. DR. SEYFULLAH EDİS’E ARMAĞAN(2000). Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 TURHAN FARUK, Die Rechtsstellung des Auszuliefernden nach türkischem Recht unter rechtsvergleichender Berücksichtigung des deutschen Rechts(1993). Peter Lang Verlag, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Dr. Dr. Silvia Tellenbach’a Armağan, Bilimsel Kitap, Editör, 06.05.2018 - 26.08.2018 (ULUSLARARASI)
 • 2 5. Türk Kore Ceza Hukuku Günleri, Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Tebliğler, Cilt I, Cilt II, Bilimsel Kitap, Editör, 23.09.2019 - 24.09.2019 (ULUSLARARASI)
 • 3 5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri - Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Ulsulararası Sempozyumu, İkinci Cilt, Ankara 2020, Araştırma Kitabı, Editör, 01.11.2020 - 02.11.2020 (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!