KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Metin ÖZKUL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Sosyoloji Bölümü
Ana Bilim Dalı Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462113814
E-Posta metinozkul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-2511-9780
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ANTROPOLOJİ VE ETNOLOJİ 29.11.1982
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL YAPI VE SOSYAL DEĞİŞME 26.10.1984
Doktora İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL YAPI VE SOSYAL DEĞİŞME 14.02.1990
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kurumlar Sosyolojisi, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, Sosyal Tabakalaşma, Metodoloji, İktisat Sosyolojisi, Sanayi Sosyolojisi, Çalışma Sosyolojisi, Örgüt Sosyolojisi, Endüstriyel İlişkiler Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Sosyal Antropoloji, Etnoloji, Sosyal Psikoloji, Biososyoloji, Kafkas Toplumları ve Türk Dünyası Sosyolojisi, Yaşlılık Sosyolojisi.
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Özkul M. Endüstri Sosyolojisi Fakülte Kitabevi, Isparta, ss.240, ISBN: 978-605-4324-76-7
 • 2 Özkul, M. (2017) Yönetim Sosyolojisi, Isparta: Fakülte Kitabevi, ss. 298, ISBN: 978-605-4324-77-4.
 • 3 Özkul, M. Kurumlar Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi Yay., Isparta, ss. 271.
 • 4 Özkul, M. Örgüt Sosyolojisi, Fakülte Kitabevi Yay., Isparta, ss. 286.
 • 5 Özkul, Metin,(2014), Örgüt Sosyolojisi (Ders Notu), Fakülte Kitabevi, Isparta, ss.300.
 • 6 Özkul, M.(2009),Yönetim Sosyolojisi (Ders Notu), Fakülte Kitabevi, Isparta, ss.215.
 • 7 Özkul,M.(2008),Sanayi Sosyolojisi (Ders Notu), Fakülte Kitabevi, Isparta, ss.200.
 • 8 Özkul, M.(2008),Örgüt Sosyolojisi (Ders Notu), Fakülte Kitabevi, Isparta, ss.221.
 • 9 Özkul, M., Kurumlar Sosyolojiisi Ders Notları, Isparta, ss.165.
 • 10 Özkul, M., Sanayi Sosyolojisi Ders Notları-Isparta, ss.144.
 • 11 Özkul, M., Çalışma Sosyolojisi- Çalışma İlişkileri ve İşgücünün Sosyolojisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, 521s.
 • 12 Özkul, M., Çalışma Sosyolojisi-İşgücünün Sosyolojik Özellikleri, Isparta, VIII+247s.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Kurumsal Sosyoloji Kurallar ve Kurumlar Üzerine Sosyoloji Araştırmaları
 • 2 SAYGINLIKTAN GÜNÜN ÖTELENMİŞLİĞİNE YAŞLILIK STATÜSÜ VE İLGİLİ AKTÖR ROLLERİNDE DEĞİŞMELER
 • 3 Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Bakış
 • 4 Türkiye’de Aşiret Tartışmaları
 • 5 Özkul, M., 2009 "Toplumsal Yapı ve Kültür İlişkisi", Cumhuriyet Dönemi Türk Külütürü Atatürk Dönemi 1920-1938, Atatürk Kültür Merkezi Yay.No: 386, c.1, Ankara, s.241-248.
 • 6 Özkul, M., 2009 "Ekonomi", Cumhuriyet Dönemi Türk Külütürü Atatürk Dönemi 1920-1938, Atatürk Kültür Merkezi Yay.No: 386, c.1, Ankara, s.281-290.
 • 7 Özkul, M., 2008, "Âmiran Kurtkan Bilgiseven", Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler), Der.;c.2, ss.143-173, Phoenix Yay., Ankara.
 • 8 Özkul, M.,Akca,Ü. (2007), "Modern Dünyanın Gardrobu: Küreselleşme", Kürenin Halleri, Ed., Yaşar Kaya, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, ss. 83-123.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 "Küreselleşme, Neoliberalist Uygulamalar; Yoksulluk ve Toplumsal Sorumluluk",Journal of Azerbaijani Studies, Khazar University Press, Volume: 12, Numbers: 1-2, ISSN: 1027-3875, BAKU, AZARBAIJAN,s.622-649,
 • 2 "Türkiye'de Çalışma Sosyolojisi ve Isparta Çalışma Hayatında istihdam Edilen İşgücünün Sosyolojik Özellikleri", S.D.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 6-7, Isparta
 • 3 "Isparta'da Çalışma Hayatı İlişkileri", Sosyoloji Konferansları, 26.Kitap, İstanbul
 • 4 "İşgücünün Hayat Tarzını Etkileyen Faktörler (Isparta Örneği)", S.D.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5, Isparta
 • 5 "Milliyetçilik ve Küreselleşme", Türk Yurdu, Cilt 19, Sayı 139-141, Ankara
 • 6 "Milli Hakimiyet-Demokrasi ve Cumhuriyet", Türk Yurdu, Cilt 18, Sayı: 134, Ankara
 • 7 "18 Nisan Seçimleri ve DYP", Türk Yurdu Dergisi, S. Mayıs-1997.
 • 8 "Şehirleşme ve Sanayileşme Kavramları Açısından Göç Olgusu (İşgücü Göçü)", S.D.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Isparta
 • 9 Özkul, M., 1995, "Sosyal Gelişme Açısından Sanayileşme-Kültür ve İktisadi Zihniyet", SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkul M., (2009) "Mümtaz Turhan'da Batılılaşma Anlayışı", Aramızdan Ayrılışının 40.Yılında Prof.Dr.Mümtaz Turhan Sempozyumu, 02-03 Kasım 2009, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara, s.41-75.
 • 2 Özkul, M. "Isparta'da Çalışma Hayatı İlişkileri",Isparta'nın Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu II (Bildiriler), cilt 1, Isparta 16-17 Mayıs 1998
 • 3 "Milli Hakimiyet Düşüncesinin Sosyal Temelleri", Milli Hakimiyetin İktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyumu, 24.6.1993, Tebliğler, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları: No.83, Ankara, s.48-53
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 "Kolay İletişim Teknikleri", Konferans, Yalvaç MYO, 01.12.2006, Yalvaç.
 • 2 "Milli Kültürler ve Küreselleşme", Milliyetçilik ve Milliyetçilik Tarihi Araştırmaları VI.İlmi Kongresi, Tebliğler ve Tartışmalar, 16-18 Ekim 1997, Türk Yurdu Yayınları: 41, Ankara,1998.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 GELENEKSEL HASTA BAKIM KÜLTÜRÜNDE STATÜLER VE ROLLER
 • 2 1960-1980 YILLARINDA SAĞLIK SİSTEMİ
 • 3 Ozkul,M., Akça,Ü.(2014),"Beşeri ve Sosyal Sermaye Kavramları Açısından Türk Dünyası Ülkelerinde İnsani Gelişme Süreci", Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, IV.International Congress, Qloballaşma Prosesinde Qafqaz v? M?rkezi Asiya, İqtisadiyyat ve Beynelxalq Münasibetler IV Beynelxalq Konqres Materiallar, Qafqaz Universiteti, 02-04 May 2014-cü il, Bakı, Azerbaycan, s.276-286.
 • 4 Özkul, M.,Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimci ve Yöneticilerin Toplumsal Sorumluluk Çalışmalarının Önemi; Sorunlar, Öneriler", II.Social, Political and Economical Search in Central Asian Societies' Congress, 22-24 October 2008, Bishkek/Kyrgyzstan.Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik arayışlar (Kongre Kitabı),s.617-635, Kocaeli, 2009, ISBN: 978-975-8047-97-0
 • 5 Özkul M., 2009, Küreselleşme, Neo-Liberalist Uygulamalar, Yoksulluk ve Toplumsal Sorumluluk, "Modern Developmental Trends and Turkic World", May 29, Khazar University, Baku, Azerbaijan.
 • 6 Özkul, M. "Ailenin Oluşumu Sürecinde Evlilik Kurumunun Sembolik Ve Seromonik Özellikleri (Denizli'nin Bazı Yerleşim Birimleri Örneği)", Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, c: 2, ISBN 978-975-6992-7 (1.Cilt), ISBN 978-975-6992-18-0 (TK),Denizli, 2007, s.509-518.
 • 7 "Türkiye'de Yerleşik Kazakların Sosyo-Kültürel Yapısı", Kazakistan ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sepozyumu, Bildiriler, Ed., Doç.Dr.Sebahattin Şimşir, Yrd.Doç.Dr.Bedri Aydoğan, Almatı, Kazakistan, 2007, s.108-119.
 • 8 Özkul, M., Küresel Gelişmeler Açısından Türk Cumhuriyetlerinde Eğitim ve Eğitimde Gayriresmi Kurumlaşmalar, SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyal, Siyasal, Ekonomik Değişim (Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimciler Kongresi), The Greenpark Hotels & Resorts, Kartepe/Kocaeli, 18-21 Eylül 2006, Ed. Yrd.Doç.Dr.Bekir Günay, ISBN: 978-9944-5287-9-5, Kocaeli, 2007,s.907-937.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 YÖRÜK KÜLTÜRÜNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER
 • 2 KALAYCI IŞIL,ÖZKUL METİN (2016). SOCIAL PROBLEMS OF OLD WOMEN. I. ULUSLARASI KADIN KONGRESİ (/)(Yayın No:3155847
 • 3 ÖZKUL METİN,KALAYCI IŞIL (2016). YAŞLI BAKIM AĞI KAPSAMINDA KURUMSAL SOSYOLOJİK ÖRÜNTÜLER VE YEREL YÖNETİM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. 1. Uluslar arası Yaşlı Bakım Ağı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (/)(Yayın No:3155971)
 • 4 "Türk Cumhuriyetlerinde Toplumsal Kurumların İşleyişi Üzerine Bazı Düşünceler", Türk Dünyası Sosyologları Kurultayı, 25-26-27 Kasım 2005, Kocaeli-Türkiye.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeşilyuva'da Sosyal Hayat, İstanbul Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Sosyal Değişme ABD.Danışman; Prof.Dr.Mehmet Eröz.
 • 2 PARTİ İÇİ DEMOKRASİ UYGULAMALARI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE SİYASİ PARTİLER: ÜYE, DELEGE VE PARTİ YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ (ISPARTA ÖRNEĞİ)
 • Doktora Tezi
 • 1 Sanayileşmeyi Etkileyen Sosyal Faktörler (Malatya Uygulaması), İstanbul Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Sosyal Değişme ABD. Danışman; Prof.Dr.Amiran Kurtkan Bilgiseven.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Oğuz, Hatice (2016), Duygusal Emek İstihdamının Sosyolojik Özellikleri (Batı Akdeniz Uygulaması). SDÜ SBE Sosyoloji ABD.
 • 2 Gülbaş,Pınar, Kırsal ve Kentsel Alanlarda Toplumsallaşma Süreci ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kazanılması, SDÜ.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD., YL.Tezi, Isparta,ss.327.
 • 3 Duran Okur,Hatice, Kitle İletişimi Bağlamında Sosyal Paylaşım Sitelerinin Toplumsal İlişki Kurma Biçimlerine Etkisi (Facebook Örneği), SDÜ,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD., YL.Tezi, Isparta, 2012, ss.250.
 • 4 Kanyılmaz,Gizem; Göç, Enformel İşler ve Kentlileşme İlişkisinin Sosyolojik Analizi (Denizli Örneği), SDÜ.,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD., YL.Tezi,Isparta.
 • 5 Acıyan, F.(2011), Dış Çevre Unsuru Olarak Müşteri ve Örgüt Etkileşiminin Sosyolojik Analizi (Isparta’da Süpermarketler Üzerine Bir Uygulama), SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD., Isparta.
 • 6 Tekin, Ayşe, Sağlık-Hastalık Olgusu ve Toplumsal Kökenleri (Burdur Örneği), Isparta.
 • 7 Kaya, Esin, Sağlık Kurumlarında Örgüt Kültürü, (Isparta Uygulaması), Isparta.
 • 8 Şen, Bülent, Türk Kooperasyon Kültürü ve Çağdaş Kooperasyon Anlayışı, S.D.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD.
 • 9 Oğraş, Fatma K., Sosyolojik Açıdan Yöneten ve Yönetilen İlişkileri (Burdur Kamu İşgücü Örneği), S.D.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD.
 • 10 Yılmaz, Cevdet., Isparta Küçük Sanayisinin Sosyolojik Özellikleri, S.D.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD.,
 • 11 Kolukırık, Suat, Endüstri İlişkilerinin Sosyolojik Boyutu (Isparta Uygulaması), S.D.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD.
 • 12 Belli, S., Müessesevi Açıdan Son Dönem Osmanlı Toplum Yapısı, İnönü Ünv.,
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Kalaycı, Işıl, (2014), Yaşlılık Statüsü, Rolleri Açısından Yaşlıların Toplumsal Beklentileri ve Sorunları (Isparta Uygulaması)” Doktora Tezi, Danışman; Prof.Dr.Metin Özkul, SDÜ, SBE, Sosyoloji ABD., Isparta, 2015.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Duygusal Emek İstihdamının Sosyolojik Özellikleri (Batı Akdeniz Uygulaması). SDÜ BAP Projesi, Proje No: 3845-YL1-14
 • 2 Yaşlılık Statüsü, Rolleri Açısından Yaşlıların Toplumsal Beklentileri Ve Sorunları (Isparta Örneği),Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Metin Özkul SDU BAP Projesi, No: 3525-D1-13
 • 3 Kırsal ve Kentsel Alanlarda Toplumsallaşma Süreci ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kazanılması, SDÜ BAP Projesi, Proje No:2283-YL-10.
 • 4 Sosyal Paylaşım Sitelerinin Toplumsal İlişki Kurma Biçimlerine Etkisi, SDÜ.BAP Projesi, Proje No:2974-YL-11.
 • 5 Isparta İşgücü Piyasasında Çalışma İlişkileri ve İşgücünün Sosyolojik Özellikleri, SDÜ.Araştırma Fonu, Isparta-2001
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Karahan,Damla, (2015)Enformel Bir İşkolu: Ev Eksenli Kadın İstihdamı ve Çalışma Koşulları İstanbul-Sultangazi Üzerine Bir Araştırma,Danışman: Prof.Dr.Metin Özkul, Tübitak-2209 Projesi.
 • 2 Kars, Fatih,2013, Çalışanların Mobbing Anlayışlarını Etkileyen Toplumsal Faktörler (İstanbul Örneği),Danışman: Prof.Dr.Metin Özkul, Tübitak-2209 Projesi.
 • 3 Oğuz, Hatice,2012, Örgütlerde İnformel Sosyal İlişki ve Oluşumların Örgütsel Verimlilik Üzerine Etkisi (Ankara'da Kamu Kurumları Üzerine Bir Uygulama),Danışman: Prof.Dr.Metin Özkul Tübitak-2209 Projesi,Proje No: ss.252
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bilim Kurulu Üyeliği,Caucasus and Central Asia in the Globalization Process, IV.International Congress, Qloballaşma Prosesinde Qafqaz ve Merkezi Asiya, İqtisadiyyat ve Beynelxalq Münasibetler IV Beynelxalq Konqres Materiallar, Qafqaz Universiteti, 02-04 May 2014-cü il, Bakı, Azerbaycan
 • 2 Özkul,M.,(2011)Anayasa Çalıştayı, Türk Dayanışma Konseyi, Ankara.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 IV.Ulusal Siyasal Bilimler Kongresi, "AB ve Kimlik Politikaları" Oturumunda Oturum Başkanlığı, 11.11.2006, Isparta
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Özkul,M,Prof.Dr, "Türk Ailesi", Panel, 17 Mayıs 2005, Belediye Kültür Sarayı, Isparta Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile Haftası Etkinlikleri.
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 İpek Yolu, Azerbaycan Üniversitesi, ISSN 1810-911X, No:3-4, Bakı, Azerbaycan, 2009.
 • 2 SDÜ.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Isparta.
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.19, Celalabad,Kırgızistan.
 • 2 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.20, Celalabad,Kırgızistan.
 • 3 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.21, Celalabad,Kırgızistan.
 • 4 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.22, Celalabad,Kırgızistan.
 • 5 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 6 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 7 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.16, Celalabad,Kırgızistan.
 • 8 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.17, Celalabad,Kırgızistan.
 • 9 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.18, Celalabad,Kırgızistan.
 • 10 Erdem Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, ISSN: 1010-867-X, Ankara.
 • 11 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 12 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 13 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.14, Celalabad,Kırgızistan.
 • 14 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.15, Celalabad,Kırgızistan.
 • 15 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 16 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 17 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 18 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,ISSN 1300-9435, Isparta.
 • 19 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.11, Celalabad,Kırgızistan.
 • 20 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.13, Celalabad,Kırgızistan.
 • 21 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.8, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 22 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.7, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 23 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 24 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 25 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,ISSN 1300-9435, Isparta.
 • 26 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.8, Celalabad,Kırgızistan.
 • 27 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.9, Celalabad,Kırgızistan.
 • 28 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.10, Celalabad,Kırgızistan.
 • 29 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.6 ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 30 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.5 ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 31 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 32 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 33 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,ISSN 1300-9435, Isparta.
 • 34 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.6, Celalabad,Kırgızistan.
 • 35 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.7, Celalabad,Kırgızistan.
 • 36 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.4, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 37 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.5, Celalabad,Kırgızistan.
 • 38 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 39 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.3, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 40 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 41 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 42 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,ISSN 1300-9435, Isparta.
 • 43 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.1, Celalabad,Kırgızistan.
 • 44 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.2, Celalabad,Kırgızistan.
 • 45 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.3, Celalabad,Kırgızistan.
 • 46 Akademik Bakış, Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,Uluslararas Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi,ISSN:1694-528X,S.4, Celalabad,Kırgızistan.
 • 47 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 1305-9769, İstanbul
 • 48 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, ISSN: 0255-0644, İstanbul.
 • 49 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.2, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 50 Ülkümüz Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayını, S.1, ISSN: 1694-5034, İstanbul.
 • 51 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 52 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 53 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 54 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 55 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 56 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta
 • 57 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • 58 SDÜ.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Isparta.
 • 59 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Vizyoner Dergisi, e-Dergi,Süleyman Demirel Üniversetesi yayını, c.3, S.4,ISSN 1308-9552, Isparta,
 • 2 Türklük Bilimi Araştırmaları,S.19, Bahar-2006, ISSN 1300-7874, Niğde
 • Rektörlük
 • 1 Özkul,Metin, ÜAK Felsefe Grubu Doçentlik Sınavı Alt Komisyon Üyesi, 2011.
 • 2 Özkul,Metin, ÜAK Felsefe Grubu Doçentlik Sınavı Alt Komisyon Üyesi, 2010.
 • 3 Özkul,Metin, ÜAK Felsefe Grubu Doçentlik Sınavı Alt Komisyon Üyesi, 2009.
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dekanı, Bakü, Azerbaycan,2001-2004
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı 2004-2007
 • 2 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı, 1994-2001, 2004-2007
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 S.D.ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji A.B.D., Başkanı, 1995-2001, 2004-
 • 2 SDÜ.Fen-Ed.Fak.Sosyoloji Bölümü, Kurumlar Sosyolojisi ABD Başkanı, 1994-2001, 2004-
 • 3 SDÜ.Fen-Ed.Fak.Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji ABD.Başkanı v.
 • 4 İnönü Üniversitesi, Kültür Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı, 1991-1994
 • 5 İnönü Üniversitesi Fen-Ed.Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Uygulamalı Sosyoloji ABD Başkanı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Özkul,Metin, ÜAK Felsefe Grubu Doçentlik Sınavı Alt Komisyon Üyesi, 2011.
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Uluslararası Karadeniz ve Civarı Türk Halkları Sempozyumu, Danışma Kurulu Üyesi,21-23 Ekim 2010, Giresun.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Türk dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi,4-6 Kasım 2010, Isparta, Türkiye.
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Uluslararası Türk dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, Oturum Başkanlığı,4-6 Kasım 2010, Isparta, Türkiye.
 • 4 Organizasyon Komitesi Üyeliği, "Modern Developmental Trends and Turkic World", May 29-31, 2009, Khazar University, Baku, Azerbaijan.
 • 5 Bilim Kurulu Üyesi,Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, I. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu “Türk Dış Politikası”, 19-20 Aralık 2008, İstanbul
 • 6 Kongre Hakemliği, II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, "Social, Political and Economical Search in Central Asian Societies' Congress; 22-24 Ekim 2008, Bişkek/Kırgızistan.
 • 7 Kongre Oturum Başkanlığı, II.Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, "Social, Political and Economical Search in Central Asian Societies' Congress; Session B, A Blok Seminar Room, "Quest in Social Sciences" pm.16-17, 22-24 October 2008, Bişkek/Kırgızistan.
 • 8 "I.Uluslararası Yüksek Öğretimde Stratejik Eğilimler", Organizasyon Komitesi Üyesi, 22-24.06.2006, SDÜ Kültür Merkezi, Isparta.
 • 9 Organizasyon Komitesi Üyeliği, "Dünyada Yeni İnkişaf Meylləri İstiqamətində Türk Dünyası, Azərbaycan ve Türkiyə, Beynelxalq elmi-praktik simpozium, Türk Dünyası Araşdırmaları Vəqfi Türk Dünyası İşlətmə Fakültəsi, Bakı, 2004
 • 10 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İlmi Şura (Senato) Üyesi, 2001-2004
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Kongre Oturum Başkanlığı:"Modern Developmental Trends and Turkic World", May 29-31, 2009, Khazar University, Baku, Azerbaijan.
 • 2 Avrasya Sosyologlar Birliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007, İstanbul.
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 TÜBİTAK, KAMAG Proje Panalisti
 • 2 TÜBİTAK, SOBAG Proje Panalisti
 • 3 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-2001.
 • 4 SDÜ.Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1994-2001, 2004-
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Türk Ocakları Derneği Isparta Şubesi Kurucu Başkanı, 1996-2001.
VERDİĞİ DERSLER
Bilgi İşlem Veri Analizleri I
Bilgi-İşlem II
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi I İkinci Öğretim
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi II İkinci Öğretim
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Çalışma İlişkileri ve İşgücünün Özellikleri
Çalışma Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi
Endüstri Sosyolojisi İkinci Öğretim
İktisadi Sistemlerin Sosyolojik Özellikleri
İktisadi ve Siyasi Sistemlerin Sosyolojik Özellikleri II
Kafkas Toplumları I
Kafkas Toplumları II
Kafkasya Toplumları
Kurumlar Sosyolojisi
Kurumlar Sosyolojisi II.Öğretim
Kurumlar Sosyolojisi İkinci Öğretim
Örgüt Çevre Teorileri
Örgüt Psikolojisi I
Örgüt Psikolojisi I Ikinci Öğretim
Örgüt Sosyolojisi
Örgüt Sosyolojisi II.Öğretim
Örgüt Sosyolojisi İkinci Öğretim
Örgüt-Çevre Teorileri
Sağlık Sosyolojisi
Sanayi Sosyoloijisi
Sanayi Sosyolojisi
Sanayi Sosyolojisi II.öğretim
Seminer
Sendika Sosyolojisi
Sendika Sosyolojisi I
Sendika Sosyolojisi II
Siyaset ve Demokrasi Tartışmaları
Siyasi Sistemlerin Sosyolojik Özellikleri
Sosyal Psikoloji I
Sosyal Psikoloji I İkinci Öğretim
Sosyal Psikoloji II
Sosyoloji
Sosyoloji Semineri
Sosyoloji Semineri I
Sosyoloji Semineri İkinci Öğretim
Sosyolojide Metin Analizleri
Sosyolojide Metin Analizleri II.Öğretim
Sosyolojide Metin Analizleri İkinci Öğretim
Sosyolojide Seçme Konular
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi
Sosyolojik Metin Analizleri
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş I
Sosyolojiye Giriş II
Tez
Türk Dünyası İncelemeleri
Uzmanlık Alan Dersi
Yönetim Sosyolojisi
Yönetim Sosyolojisi İkinci Öğretim
 
Bu İçeriği Paylaş!