KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Behset KARACA
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Tarih Bölümü
Ana Bilim Dalı Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114160
E-Posta behsetkaraca@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5214-3818
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH 28.06.1988
Yüksek Lisans ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH 05.02.1991
Doktora ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TARİH 10.10.1997
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tahrirler, Yörükler, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi
YAYINLAR
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 Behset Karaca, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Antalya Büyük Şehir Belediyesi Kültür Yayınları, Antalya 2008.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaca, Behset "Meğri Kazasının (Fethiye ve Seydikemer) Tarihi Gelişimi", Yörükçe, Semih Ofset, Ankara, 2017, s.36-41.
 • 2 Karaca, Behset, "1522-1532 Tarihlerinde Menteşe Bölgesi Yörükleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008, Elazığ, s. 403-440.
 • 3 Karaca, Behset, "Osmanlı Devleti'nde Konar-Göçer Zümrelerin (Yörükler) Safevi Devletiyle İlişkileri", Arayışlar, sayı 14. Isparta, 2005, s. 17-36.
 • 4 Karaca, Behset, "XV-XVI. Asırlarda Teke ve Alaiye Sancaklarında Bulunan Kaleler, Kale Muhafızları ve Bu Sancakların Muhafazası Meselesi", S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı), Isparta 1999, s.165-190.
 • 5 Karaca, Behset, "1518 (H.924) Tarihli Tahrir Defterine Göre Kiğı Sancağı", Prof. Dr. Bayram Kodaman'a Armağan, Samsun 1993, s.137-169.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Karaca, Behset, "Teke Yöresinde Suhte Ayaklanmaları, Türk Akdeniz-2000 Belleten, Antalya 2001, s.39-44.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karaca, Behset, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ağlasun Kazası, 1. Teke Yöresi Sempozyumu (4-6 Mart 2015), c.II, Burdur, 2015, s.919-950.
 • 2 Karaca, Behset-Karacan Kadir, "Bölgenin Tarihi Coğrafyası İle İlgili Bazı Mülahazalar ve Miryokefalon", Isparta Bölgesinin Tarihi Coğrafyası ve Myriokephalon Sempozyumu (19-20 Haziran 2014), SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SBD Özel sayısı, Isparta, 2014, s.149-171.
 • 3 Karaca, Behset, "XVI.Yüzyılda Gölhisar Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu", 1. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005, Bildiriler Cilt 1, Burdur 2007, s. 759-774.
 • 4 Karaca, Behset, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Samsun-Sivas Demiryolu Projeleri ve Bu Yolun Açılması (1857-1931)", İlkadımdan Cumhuriyet'e Milli Mücadele Sempozyumunda Sunulan Bildiri, 10-12 Mayıs 2007, Samsun.
 • 5 Karaca, Behset, "XV. ve XVI. Asırlarda Teke Sancağın'daki Yörüklerin Sosyal ve Ekonomik Durumu", Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu 18-19 Aralık 2003, Antalya 2006, s. 75-95.
 • 6 Karaca, Behset, "XVI. Yüzyılda Eğirdir ve Çevresinde Konar-Göçerler (Yörükler), 1. Eğirdir Sempozyumu, 2001.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 B.Karaca, "XV. ve XVI. Asırlarda Gönen Kazası Vakıfları", 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (1 – 3 Kasım 2019 / Şanlıurfa) (UBAK), Bildiri Tam Metin Kitabı, Ed. Z. Doğan, Asos Yayınları, Ankara 2019, s.643-671.
 • 2 B. Karaca, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ağros (Atabey) Şehri ve Ağros Vakıfları", IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU -Tam Metin Kitabı- ARALIK 2019 / DECEMBER 2019, Ed. M.S.Tümtaş, s. 100-114.
 • 3 K.Karacan-B. Karaca, "130 Tarihli, 3234 Numaralı Nüfus Defterine Göre Pavlu (Sütçüler) Kazasının İdari ve Toplum Yapısı", IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU -Tam Metin Kitabı- ARALIK 2019 / DECEMBER 2019, Ed. M.S.Tümtaş, s.385-403.
 • 4 Karaca, Behset, "XVI. Asırda Batı Toroslar'da (Güney Batı Anadolu) Yörükler", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 06-08. Eylül 2006, Cilt 1, Denizli, 2007, s. 111-124.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Karaca, Behset, 1518 (H.924) Tarihli Tahrir Defterine Göre Kiğı Sancağı, Ondokuz Mayıs Üniversetesi S.B.E. Tarih Anabilim Dalı, Samsun 1991.
 • Doktora Tezi
 • 1 Karaca, Behset, XV ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi S.B.E. Tarih Anabilim Dalı, Samsun 1997.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 HASAN ONAY, XIX. YÜZYIL ORTALARINDA PAVLU(SÜTÇÜLER) KAZASININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (KK.d. 6089 NOLU TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE), SDÜ SBE, ISPARTA 2020.
 • 2 ÜMMÜGÜLSÜM ÖZDEMİR, 190 NUMARALI ISPARTA ŞER’İYYE SİCİLİNE GÖRE ISPARTA’NIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU (H.1280-1282/M.1864-1866) VE TRANSKRİPSİYONU, SDÜ SBE, ISPARTA 2018.
 • 3 Karacan, Kadir, XIX. Yüzyıl İlk Yarısında Hamid Sancağı Ve Sancaktaki Gayri Müslimlerin Sosyal Ve Ekonomik Hayatı, SBE, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 4 Gönülseven, Ahmet, XIX. Yüzyılda Sandıklı'nın Demoğrafik Yapısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Isparta, 2015.
 • 5 Akalın, Azize, XIX. Yüzyıl Ortalarında Gölhisar Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu (10047 Nolu Temettuat Defterine Göre)i SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2015.
 • 6 Kaya, Mustafa, II. Abdülhamid Döneminde Ispartalı Memurlar (Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre 1879-1909, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 7 Saat, Şerife, 1830 ve 1840 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Yalvaç Kazasının Nüfus Yapısı, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 8 Koçak, Nimet, XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin İskan Politikası, SDÜ SBE Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2012
 • 9 Yerlikaya, Ayşe, Osmanlı Devleti ve Kapitülasyonlar, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 10 Susam, Esin, Osmanlı Sanayileşme Hareketleri ve Teşvik-i Sanayi Kanunu, Süleyman Demirel Üniversitesi, S.B.E., Tarih Anabilim Dalı, 2010, Isparta.
 • 11 Karaboğa, Durmuş Volkan, Klasik Dönemde Osmanlı Devleti'nde Tarım, SDÜ, S.B.E Tarih Anabilim Dalı, 2010, Isparta.
 • 12 Faydalı, Kamile Gül, 10597 Numaralı Temattuat Defterine Göre Yalvaç Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2008, Isparta.
 • 13 Sinav, Sami, 1844-1845 (H. 1260-1261) Tarihli Temettuat Defterine Göre Uluborlu Kazası'nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, SDÜ, SBE Tarih Anabilim Dalı, 2007, Isparta.
 • 14 Sevinç, Tahir, 1703 Edirne Vakası, S.D.Ü.S.B.E., 2004, Isparta.
 • 15 Recep, Zeybek, Denizli Kabristanlığında XVIII. ve XIX. Yüzyıldan Kalma Mezar Taşlarının Tahlili, S. D. Ü. S. B. E., 2001, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Tete Jean Philippe Gunn, Togo'da Kimlik ve Devletin İnşası (1884-1980), SBE, Isparta, 2018.
 • 2 Karaboğa, Durmuş Volkan, XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbekir Eyaleti'nde İktisadi Hayat (1518-1568), SBE, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 3 Göçer, Güngör, Osmanlı'dan Cumhuriyete Popüler Bir Tarihçi Ziya Şakir, SBE, Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 4 Tecimen, Ülkü, Antakya Ayanı Hacı Fetullah Ağa Ve Ailesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 5 Ekici,Kansu, İlhanlı Hükümdarı Geyhâtû ve Dönemi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 6 Kaleli, Emrullah, Haçlı Seferleri Zamanında Bizans ve Batılılar (1096-1204), Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Tareih Anabilim Dalı, Isparta, 2011.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Devecioğlu, Kamile Gül, Osmanlı İdari ve Mali Sistemi'nde Sarrafların Rolü, SBE, Isparta.
 • 2 Karaboğa, Durmuş Volkan, Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nin Diyarbakır Eyaletinde İktisadi Hayat, SBE, Isparta.
 • 3 Kür, Hasan, Şeriyye Sicillerine Göre Burdur'un İdari, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapısı (1776-1812), SBE, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Abdullah Yavuz Akıncı, Eskiçağlarda Atletler (Sporcular): Eğitim, Antrenman, Beslenme ve Sporcu Yetiştirme Geleneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 2 Daşcıoğlu, Kemal, Osmanlı Devleti'nin Sürgün Siyaseti, S.D.Ü., S.B.E., 2005.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Göçer, Güngör, Osmanlı'dan Cumhuriyete Popüler Bir Tarihçi Ziya Şakir, Isparta, 2017.
 • 2 Devecioğlu, Kamile Gül, Osmanlı İdari ve Mali Sistemi'nde Sarrafların Rolü
 • 3 Saat, Şerife, XIX. Yüzyılda Yalvaç'ın Demografik Yapısı.
 • 4 Koçak, Nimet, XVI. Ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin İskan Politikası.
 • 5 Karaca, Behset, XV.-XVI. Yüzyıllarda Uluborlu Kazası.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Karaca, Behset, Cumhuriyetin İlanının 85. Yılında Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Düzenleme kurulu Üyesi, 22-24 Ekim 2008, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Karaca, Behset, 1. Teke Yöresi Sempozyumu Bilim Kurulunda Görev, 04-06 Mart 2015, Burdur.
 • 2 Karaca, Behset, "Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı",Tarih Çalışma Grubunda Görev Almak, Isparta, 2011, s.65-66.
 • 3 Karaca, Behset, İlkadımdan Cumhuriyet'e Milli Mücadele Sempozyumu Bilim Kurulunda Görev, 10-12 Mayıs 2007, Samsun.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Karaca, Behset, "Yörük Araştırmaları", Panelist, 21.07.2017, Fethiye.
 • 2 Karaca, Behset, "XVI. Yüzyılda Meğri (Fethiye) Kazasının Sosyo-Ekonomik Durumu",Osmanlı Arşivleri ve Belgeler Işığında Kayı Köyü Tarihi Paneli, 24.01.2015.
 • 3 Karaca, Behset, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Manavgat Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu", Manavgat, 2 Haziran 2012'de Manavgat'ta Verilen konferans.
 • 4 Karaca, Behset, "Ermeni Meselesi", Yalvaç'ta 17 Nisan 2009'da verilen Konferans.
 • 5 Karaca, Behset, "XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı", Antalya Kent Müzesi, 30 Haziran 2007, Antalya.
 • 6 Karaca, Behset, "Ermeni Meselesi", Yenişarbademli'de 27 Ekim 2006'da verilen Konferans.
 • 7 Karaca, Behset, "Osmanlı Hoşgörüsü ve Adaleti", Gelendost'da 10. 05. 1999 Tarihinde Yapılan Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Düzenlenen Panelde Sunulan Bildiri, Gelendost 1999.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Karaca, Behset, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi Prof.Dr. Bayram Kodaman'a Armağan Özel Sayısı, Isparta, 2010.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 B.Karaca-E.İslamoğlu-C.İyem, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar-II, Berikan Yayınevi, Ankara 2019.
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • 1 B.Karaca-E.İslamoğlu-E.Kirik, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (14 – 17 Şubat 2019 / Yalova) (UBAK), Bildiri Tam Metin Kitabı 3 Sosyal Bilimler, Ankara 2019.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Antalya'da İdari Yapı ve Nüfus (1915), Adalya, XVII/2014 sayısında yayınlanacak.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 28, 2017/3.
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Sayı 39, 2017/2
 • 3 Belgrad Kalesinde Tamir ve İmar Faaliyetleri (1740-1743), SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 257, 2014.
 • 4 Denizli ve Çevresinde Avşar Türkmenleri,SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SBD, sayı 263, 2014.
 • 5 19. Yüzyıl Nüfus Sayımlarında Alaiye Sancağı, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SBD, sayı 262, 2014.
 • 6 Ortaçağ'da Bir Türkiye Selçuklu Kenti Uluborlu, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi SBD, sayı 186, 2013.
 • 7 "XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Sultanlarının Bir Eğlenme ve Dinleme Mekanı Olarak Tersane Bahçesi", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi SBD, sayı, 169.
 • 8 "Osmanlı-Fransız İlişkileri Ve Mehmed Said Paşa'nın Paris Sefareti (1739-1742)", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi SBD, sayı, 141.
 • 9 "Nadirşah'ın 1738-1739 Hindistan Seferi ve Sonuçları", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi SBD, sayı, 95.
 • 10 "II. Meşrutiyetten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi SBD, sayı, 84.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Tarih Bölüm Başkanlığı, 10.10.2013-10.10.2019
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı, 09.01.2013-10.10.2013
 • 2 Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı, 05.01.2010-
 • 3 Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı.
 • 4 Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
VERDİĞİ DERSLER
Osmanlıca I
Bitirme Ödevi
Gerileme Dönemi Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi
Klasik Dönem Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi
Klasik Dönem Osmanlı Tarihi
Osmanlı Diplomatikası
Osmanlı Diplomatikası I
Osmanlı Diplomatikası II
Osmanlı Diplomatikasına Giriş
Osmanlı Hukuk Sistemi
Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
Osmanlı İmparatorluğu''nun Kuruluşu
Osmanlı İmparatorluğu''''nun Kuruluşu
Osmanlı Kanunnameleri
Osmanlı Kurumları Tarihi
Osmanlı Kurumları Tarihi I
Osmanlı Kurumları Tarihi II
Osmanlı Medeniyeti Tarihi
Osmanlı Medreseleri
Osmanlı Sosyal ve İktisat tarihi
Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi I
Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Tarihi (1300-1453) I
Osmanlı tarihi (1453-1566) II
Osmanlı Tarihi I (1300-1566)
Osmanlı Taşra Teşkilatı
Osmanlı Toprak Sistemi
Osmanlıca I
Osmanlıca II
Seminer II
Yeniçağ Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları
Yeniçağ Osmanlı Tarihi''nin Kaynakları
Yeniçağ Tarihi Semineri
 
Bu İçeriği Paylaş!