KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ali Murat ALPARSLAN
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Kurumsal İletişim Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 23
Alıntı Sayısı: 2141
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 24.06.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 20.03.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Davranış Bilimleri,Örgütsel Davranış,Liderlik,Pozitif Psikoloji,Metodoloji Tasarımı,Nicel Veri Analizleri,JAMOVİ, SPSS, AMOS,Algı Yönetimi,Kişilerarası İletişim
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 POLATCI SEMA, ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, Sources of Meaning Inventory in Academia: An Inventory Development Study*. Ege Akademik Bakış, 22(4), , 457-472. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 2 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, ÖZKUL AHMET SAİT, Psikolojik/Duygusal İyi Oluşta Geribildirimin Rolü: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 11(2), , 485-494. Doi: 10.2399/yod.21.601721, (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 3 ALPARSLAN ALİ MURAT, POLATCI SEMA, YASTIOĞLU SEHER, COVİD-19 PANDEMİSİNİN AKADEMİSYENLİĞE YABANCILAŞMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), , 312-338. (2021), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 4 TAŞ MEHMET ALİ, ALPARSLAN ALİ MURAT, Kültürel Değerler, Psikolojik Sermaye ve Kariyer Uyum Yeteneği İlişkisine Dair Bir Saha Araştırması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 417-440. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 ÖZKUL AHMET SAİT, ALPARSLAN ALİ MURAT, Yaşam Doyumunu Artıran Motivasyon Kaynağı: Düşünme-Anlama İhtiyacı. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), , 3272-3288. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, Mutlu Çalışanlar İçin Öncelikli Yönetici Erdemleri: Bir Saha Araştırması. YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 16(32), , 629-649. (2018), (TR DİZİN)
 • 7 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, TAŞ MEHMET ALİ, Ulusal Kültür Özelliklerinin Ülkelerin İnovasyon Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Analiz. Ege Akademik Bakış Dergisi, 18(3), , 469-481. (2018), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 8 ALPARSLAN ALİ MURAT, TAŞ MEHMET ALİ, YASTIOĞLU SEHER, Girişimcilik Niyeti Eğitimle mi Artar Yoksa Kültürel Değerlerle mi Açıklanır?. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), , 148-161. Doi: 10.20875/makusobed.311163, (2017), (Diğer)
 • 9 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, TAŞ MEHMET ALİ, Bireysel ve Sosyal Başarı Motivasyonunu Açıklayan Temel Değerler: Bir Alan Araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), , 133-151. (2017), (TR DİZİN)
 • 10 DALĞAR HÜSEYİN, ALPARSLAN ALİ MURAT, SUNGUR ONUR, Akademik Personelin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar: Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokul/Fakülte Karşılaştırması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), , 412-420. (2017), (Alan Endeksleri)
 • 11 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÖZMEN MEHMET, Kişisel Değerlerin Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Demografik Özelliklerin Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), , 957-976. (2017), (TR DİZİN)
 • 12 ALPARSLAN ALİ MURAT, EMEK İŞÇİLERİNDE FAZLADAN ROL DAVRANIŞININ ÖNCÜLÜ İŞ TATMİNİ Mİ İŞYERİNDE MUTLULUK MU. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1), , 203-215. (2016), (EBSCO)
 • 13 ALPARSLAN ALİ MURAT, EKŞİLİ NİSA, GÜNDEMDEKİ LİDERLİK KONULARI JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR DERGİSİNDE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), , 274-291. (2016), (EBSCO)
 • 14 AKYURT NURAN, ALPARSLAN ALİ MURAT, OKTAR ÖMER FARUK, SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA LİDERLİK TARZLARI İŞ TATMİNİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK MODELİ. Vizyoner Dergisi, 6(13), , 50-61. (2015), (TR DİZİN)
 • 15 ALPARSLAN ALİ MURAT, CAN ALİ, The Antecedents of Extra Role Organizational Behaviors A Qualitative Research on Soldier. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), , 26-42. (2015), (Diğer)
 • 16 ALPARSLAN ALİ MURAT, KİLİNÇ UĞUR, The power of informal communication and perceived organizational support on energy at work and extra role behavior A survey onteachers. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12(2), , 113-138. Doi: 10.14687/ijhs.v12i1.3243, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 17 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÇİÇEK HÜSEYİN, Salih Soydemir, Birey Örgüt Uyumunu Güçlendiren Öncül İşyeri Arkadaşlığı. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(32), , 175-194. (2015), (TR DİZİN)
 • 18 ALPARSLAN ALİ MURAT, CAN ALİ, ERDEM RAMAZAN, Reasons for Employee Silence Behavior Developing and Validating a Scale for Nurses. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 18(2), , 183-204. (2015), (Diğer)
 • 19 ALPARSLAN ALİ MURAT, OKTAR ÖMER FARUK, Türkiye de Lider Üye Etkileşim Kuramına Dair Makale Kapsamındaki Araştırmalar Bibliyometrik Bir İçerik Analizi. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(1), , 107-123. (2015), (Diğer)
 • 20 ALPARSLAN Ali Murat, Öğretim Elemanlarının İşlerinden Tatmin Üniversitelerinden Memnun Ve Gönüllü Olmalarındaki Öncüller Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), , 82-101. (2014), (TR DİZİN)
 • 21 ALPARSLAN Ali Murat, Can Ali, Oktar Ömer Faruk, Algılanan Örgütsel Desteğin Yardım Etme Davranışına Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İŞ, GÜÇ" ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, 16(2), , 129-144. Doi: 10.4026/1303-2860.2014.0250.x, (2014), (TR DİZİN)
 • 22 ALPARSLAN Ali Murat, Çarıkçı İlker Hüzeyin, İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25(76), , 18-44. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 23 ÖZDAŞLI KÜRŞAT, Soydemir Salih, ALPARSLAN ALİ MURAT, GÖREV İNSAN ODAKLI LİDERLİK ALGILAMASININ VATANDAŞA YÖNELİK PROSOSYAL HİZMET DAVRANIŞLARINA ETKİSİ KOLLUK KUVVETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), , 63-81. Doi: 10.5578/jeas.8647, (2014), (Alan Endeksleri)
 • 24 özlem ÇETİNKAYA BOZKURT, Adnan KALKAN, Osman KOYUNCU, ALPARSLAN Ali Murat, Türkiye de Girişimciliğin Gelişimi Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15), , 229-247. (2012), (TR DİZİN)
 • 25 Erdil Oya, Kalkan Adnan, ALPARSLAN Ali Murat, Örgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim Anlayışına. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(1), , 17-31. (2011), (TR DİZİN)
 • 26 Bozkurt Çetinkaya Özlem, ALPARSLAN Ali Murat, Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), , 363-377. (2011), (EBSCO)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, TAŞ MEHMET ALİ, ÖZMEN MEHMET, Yaşamın-İşin Anlam Kaynakları ve İyi Oluş İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13(33), , 14-33. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, IŞIK ÜMİT, ÇARIKÇI ÖZGÜL DİLARA NİHAL, YAŞAMIN ANLAM KAYNAKLARI ve PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi , 30-51. (2022), (Diğer)
 • 3 ALPARSLAN ALİ MURAT, POLATCI SEMA, YASTIOĞLU SEHER, Akademisyenlik Mesleğinde İşin Anlam Kaynakları- Akademik Performans İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), Doi: 10.5961/jhes.2021.00x, (2021), (TR DİZİN)
 • 4 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÖZKUL AHMET SAİT, ERHAN TUĞBA, Düşünme İhtiyacı – Ustalık Yönelimi- Psikolojik İyi Oluş İlişkisi: Eğitimciler Üzerinde Bir İnceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(42), , 969-990. Doi: 10.35408/comuybd.816193, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 EKŞİLİ NİSA, ALPARSLAN ALİ MURAT, Hizmet Sektöründe Pozitif Liderlik Ölçeği Geliştirme Çalışması1. Journal of Organizational Behavior Review, 3(1), , 88-112. (2021), (Diğer)
 • 6 ALPARSLAN ALİ MURAT, KIRAN FUNDA, PEHLİVAN DORUKCAN, KILIÇ AKSOY ŞÜKRİYE, Mutsuz eden yöneticilerden beklenen liderlik tarzları üzerine senaryo araştırması. Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi, 2(2), , 65-72. Doi: 10.47542/sauied.807122, (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 7 YASTIOĞLU SEHER, ALPARSLAN ALİ MURAT, İYİ KARAKTERLİ ÖRGÜT ÖZELLİKLERİ: ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK LİTERATÜRÜNE İLİŞKİN BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29(3), , 1-28. Doi: doi.org/10.35379/cusosbil.571119, (2020), (TR DİZİN)
 • 8 TAŞ MEHMET ALİ, ALPARSLAN ALİ MURAT, Postmodern Zamanın Beklentisi: Bilge Liderlik. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), , 131-149. (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 9 ÖZTÜRK MEHTAP, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ALPARSLAN ALİ MURAT, Çift Kariyerli Akademisyenlerin İş Yeri ve Evdeki İyi Oluşları Üzerine Bir Saha Araştırması. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), , 145-155. (2018), (TR DİZİN)
 • 10 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM, Aydoğdı Aslan, Etkin Bir Girişimcilik Eğitim İçeriği Tartışması: Akademisyenler, Girişimciler ve Öğrenciler Üzerinde Saha Araştırmaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), , 51-64. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 11 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÇETİNKAYA BOZKURT ÖZLEM, özgöz ayşe, İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI ve KADIN ÇALIŞANLARIN SORUNLARI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(3), , 66-81. (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 12 Bozkurt Çetinkaya Özlem, ALPARSLAN Ali Murat, Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler İle Girişimcilik Eğitimi Girişimci ve Öğrenci Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), , 7-28. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 13 ALPARSLAN Ali Murat, Kayalar Murat, Örgütsel Sessizlik Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), , 136-147. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 14 ALPARSLAN Ali Murat, Tunç Hakan, Mobbing Olgusu ve Mobbing Davranışında Duygusal Zekâ Etkisi. VİZYONER, 1(1), , 146-159. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ALPARSLAN ALİ MURAT, POLATCI SEMA, YASTIOĞLU SEHER, Modern İş Yaşamının Eleştirisi(2022). Nobel Bilimsel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 EKŞİLİ NİSA, ALPARSLAN ALİ MURAT, Yeni Liderlik Paradigmaları(2022). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ALPARSLAN ALİ MURAT, TAŞ MEHMET ALİ, HALKLA İLİŞKİLER VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ(2022). Literatürk Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, İŞTE MUTLULUK ARAŞTIRMALARI(2022). Nobel Bilimsel Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, YÖNETİM HASTALIKLARI(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ALPARSLAN ALİ MURAT, ANTALYALI ÖMER LÜTFİ, JAMOVİ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANALİZLERİ(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 ALPARSLAN ALİ MURAT, JAMOVİ UYGULAMALI İSTATİSTİK ANALİZLERİ(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 8 ALPARSLAN ALİ MURAT, YASTIOĞLU SEHER, TAŞ MEHMET ALİ, MUTLU EDEN YÖNETİCİLER: POZİTİF PSİKOLOJİ BAĞLAMINDA ARAŞTIRMALAR VE ÖNERİLER(2019). Nobel Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÖZMEN MEHMET, AKADEMİDE ARKA SOKAKLAR Türkiye'deki Üniversitelerin İnformal Yüzü(2019). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 ALPARSLAN ALİ MURAT, ZARARCI YAĞMUR, BURDUR İL GELİŞİM PLANI VE GELİŞİM STRATEJİLERİ(2019). DETAY YAYINCILIK, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 ERHAN Tuğba, ÇARIKÇI İlker Hüseyin, ALPARSLAN Ali Murat, Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar-2019-Sosyal ve Beşeri Bilimler(2019). Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bölüm, (ULUSAL)
 • 12 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞIN AYDINLIK VE KARANLIK YÜZÜ(2016). NOBEL, Bölüm, (ULUSAL)
 • 13 ALPARSLAN ALİ MURAT, ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞIN AYDINLIK VE KARANLIK YÜZÜ(2016). NOBEL, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 İşte Mutluluk Araştırmaları-1, Dergi, Editör, 30.11.2022 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Burdur İl Gelişim Planı ve Gelişim Stratejileri, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 09.03.2018 - 12.10.2020 (ULUSLARARASI)
 • 3 Jamovi- Uygulamalı İstatistik Analizleri, Bilimsel Kitap, Çeviri Editörlüğü, 30.07.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Algı Yönetimi
Çıkarımsal İstatistik (JAMOVİ)
Davranış Bilimleri
Davranış Bilimlerinde Güncel Konular
İşletme Yönetimi
Örgütsel Davranış
Sosyal Bilimlerde Araştırma Dizaynı
 
Bu İçeriği Paylaş!