KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ali Kemal NURDOĞAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110514
E-Posta alinurdogan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9411-4313
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 125
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 10.09.2007
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET (YL) (TEZSİZ) (İÖ) 06.02.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 29.06.2018
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZTÜRK Kübra Nur, NURDOĞAN ALİ KEMAL, İşgücü Piyasasında Kadınlara Yönelik Ayrımcılık Ve Eşitsizliğin Önlenmesinde Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkisi. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2), , 141-165. (2021), (Diğer)
 • 2 NURDOĞAN Ali Kemal, Sosyal Sigorta Prim Teşviklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gelirlerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2), , 81-106. (2019), (Diğer)
 • 3 NURDOĞAN ALİ KEMAL, DOĞAN Zekeriya, Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü. Akademik İzdüşüm Dergisi, 4(1), , 125-143. (2019), (Diğer)
 • 4 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Uluslararası Çalışma Örgütünün(UÇÖ-ILO) Yüzüncü Yıl Dönümü ve Türkiye İlişkileri. Akademik İzdüşüm Dergisi, 3(4), , 78-95. (2018), (Diğer)
 • 5 DUR Ali İhsan Burak, NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Çalışma Hayatında Örgütsel Davranış Açısından Duygusal Emek Kavramı. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(3), , 9-19. (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KÜÇÜKŞAHİN DUYGU, NURDOĞAN ALİ KEMAL, Kadın İstihdamının Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Türkiye için Ekonometrik Bir Analiz. ESSA 1st International Eurasian Social Sciences and Arts Symposium (2022). (Özet bildiri)
 • 2 İBANOOĞLU Tunahan, NURDOĞAN ALİ KEMAL, Dijital Platform Çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haklarının İncelenmesi. 15. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 3 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminde Dönüşüm Ve Sonuçlarının İncelenmesi. 4. Balkan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 4 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Coğrafi Kısıtlama Uygulamasının Çalışma Hayatına Ve Sosyal Güvenlik Sistemine Etkisi. 6. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (2021). (Tam metin bildiri)
 • 5 NURDOĞAN ALİ KEMAL, CEREV GÖKÇE, Pandemi İle Mücadele Sürecinde Aşı Olmayan İşçilerin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Hakkı Üzerine Bir İnceleme. ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES (2021). (Tam metin bildiri)
 • 6 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Türkiye’de İşçi Sendikası Ve Kamu Görevlileri Sendikalarının Swot Analizi İle Değerlendirilmesi. Uluslararası 1 Mayıs Kongresi (2021). (Özet bildiri)
 • 7 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Pandemi İle Mücadele Döneminde Pasif İstihdam Politikaları. VII. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 8 NURDOĞAN ALİ KEMAL, BAYAR Hilal Tuğçe, Sağlık Göstergeleri İle İşgücü Verimliliği İlişki Yapısının Kanonik Korelasyon Analizi. 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 9 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Uluslararası Çalışma Örgütünün Yüzüncü Yıldönümü ve Türkiye İlişkileri. Bitlis Useak Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Sosyal Yardım Bağımlılık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 25(1), , 61-73. (2022), (TR DİZİN)
 • 2 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Teknoloji ve İşgücü Piyasası İlişkisinin Kanonik Korelasyon Analizi ile İncelenmesi. Çalışma ve Toplum , 97-117. (2021), (TR DİZİN)
 • 3 NURDOĞAN ALİ KEMAL, BAYAR HİLAL TUĞÇE, Sağlık Göstergeleri ile İşgücü Verimliği İlişki Yapısının Kanonik Korelasyon Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(4), , 663-677. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 İNCE FUAT, NURDOĞAN Ali Kemal, BAYAR HİLAL TUĞÇE, COVID-19 Krizinin Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerindeki Etkileri . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12(30), , 434-448. Doi: 10.21076/vizyoner.812480, (2021), (TR DİZİN)
 • 5 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Osmanlı İmparatorluğu Son Dönemlerinde Modern Sosyal Güvenlik Sistemine Geçiş Çalışmaları Kapsamında Şehit Yakınları ve Malul Askerlere Yönelik Yapılan Düzenlemeler Ve Milli Mücadeleye Etkisi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi , 29-37. Doi: 10.17343/sdutfd.796605, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 NURDOĞAN ALİ KEMAL, IŞIK MURŞİT, Kamu Personel Yönetimi Bağlamında Güvenlik Korucularının Sosyal Güvenlik Hakları ve Sorunları. SDÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 24(4), , 1005-1014. (2019), (Diğer)
 • 7 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ŞAHİN MENEKŞE, Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç İşsizliğin Bir Nedeni mi?. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 2201-2223. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Geçici Koruma Statüsü İle Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Vatandaşlık Hakkı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(3), , 1163-1172. (2018), (Diğer)
 • 9 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi. İş ve Hayat, 4(7), , 19-50. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 10 NURDOĞAN ALİ KEMAL, DUR Ali İhsan Burak, ÖZTÜRK MUSTAFA, Türkiye’de ve Dünyada Kıdem Tazminatı Fonu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), , 1153-1171. (2016), (Diğer)
 • 11 NURDOĞAN ALİ KEMAL, DUR Ali İhsan Burak, ÖZTÜRK MUSTAFA, Türkiye’nin Mülteci Sorunu ve Suriye Krizinin Mülteci Sorununa Etkileri. İş ve Hayat, 2(4), , 217-238. (2016), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, İNCE FUAT, Salgınla Mücadele Döneminde Sağlık Çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haklarına Yönelik Bir Çalışma . 3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • 2 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Pandemi Sürecinde Mülteci Sağlığı. 2.Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2020). (Özet bildiri)
 • 3 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Harcamaları Ve İnsani Gelişme Endeksi İlişkisi Ekonometrik Analiz (1990-2017). 20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimine Şehit Yakınları Ve Malul Askerlere Yönelik Çalışmalar Açısından Yaklaşmak. 100. Yılında Milli Mücadele’de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 5 NURDOĞAN ALİ KEMAL, IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK MUSTAFA, Vazife Malullerinin İstihdam Hakkı. 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (2018). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Verilerle Pandemi Sürecinde Türkiye(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 NURDOĞAN ALİ KEMAL, CEREV GÖKÇE, Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar ve Yeni Trendler(2021). Asos Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Çalışma Hayatı Araştırmaları 2021(2021). Hiper Yayın, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Çivi Yazısından Dijital Kodlamaya Ekonomide Gelişim ve Değişim(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ARPAT BÜLENT, NURDOĞAN ALİ KEMAL, Güncel Sosyoloji Araştırmaları(2020). İksad Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Güncel Sosyal ve Mali Sorunlara Yönelik Seçme Yazılar(2019). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 NURDOĞAN ALİ KEMAL, Şehit Yakınları, Gazilerin Sosyal Dışlanma Algısı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi(2019). Ekin Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Çalışma Hayatı Araştırmaları 2021, Araştırma Kitabı, Editör, 30.09.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Metotları
Çalışma Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi I
Çalışma Ekonomisi II
Çalışma Modelleri
Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik
İktisadi Düşünceler Tarihi
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları I
İktisat Okulları ve Emek Piyasaları II
İş Değerlendirme ve Ücret Sistemleri
İş Değerlendirmesi ve Ücret Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seminer (Yüksek Lisans)
Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları
Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Tez (Yüksek Lisans)
Toplu Sözleşme Hukuku
Türkiye de Uygulanan Aktif İstihdam Politikaları
Uluslar arası Çalışma Standartları
Uluslararası Emek Göçü
Uygulamalı Bitirme Projesi
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!