KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Gazetecilik Bölümü
Ana Bilim Dalı Basın Ekonomisi Ve İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta hasangullupunar@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6479-6269
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 22.06.2019
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİ DALI (YL) 13.06.2006
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİ DALI (DR) 26.03.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Siyasal İletişim ve Aday İmajı
 • 2 Halkın Yakınma Yöntemleri Belediyelerde Halkla İlişkiler
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Güllüpunar, H. (2020) "Kurumlarda Dijitalleşme ve Yönetime Katılım" Mustafa Akdağ (ed), Dijital Kültür ve Sosyal Medya, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, ss.162-183.
 • 2 Güllüpunar, H. (2020) "Sağlık İletişiminde Dijitalleşme ve Sosyal Medya" Mustafa Akdağ (ed), Dijital Kültür ve Sosyal Medya, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, ss.184-208.
 • 3 Güllüpunar, H. (2020) "Siyasetin Dijitalleşmesi ve Sosyal Medya" Mustafa Akdağ (ed), Dijital Kültür ve Sosyal Medya, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, ss. 209-232.
 • 4 Güllüpunar, Hasan. (2020). "Demokratik Sistemlerde Siyasal Güvensizlik ve Nedenleri", Siyasal İletişim Yazıları, Konya, Palet Yayınları
 • 5 Güllüpunar, Hasan. (2020). "Sağlık İletişiminin Kavramsal Çerçevesi", Sağlık İletişimi: Makro Perspektif, Ankara: Nobel Yayınları
 • 6 Güllüpunar H. Ve Özarslan C. (2018). "Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşam Algılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, (Ed. Tapur T, Avşaroğlu S, Arslan E, Kılıç M,) , Çizgi Kitabevi, KONYA, pp.71-80, 2018
 • 7 Güllüpunar Hasan. (2015) "Ekip Çalışmasının Yönetsel İlkeleri", Ekip Çalışması ve Liderlik, (Ed. Mustafa Akdağ), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, ss.1-19.
 • 8 Güllüpunar. H. (2012). Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk. M. Işık (ed) Halkla İlişkilere Giriş, Konya: Eğitim Yayınevi, ss. 118-141.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Güllüpunar, Hasan. (2016). “Siyasal Lidere Duyulan Güvenin Liderin İmajı Üzerindeki Etkisi: 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Bağlamında Gerçekleştirilen Bir Araştırma”; 7 Hazirandan 1 Kasıma Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları, (ed. Şükrü Balcı), Konya: LitaraTürk, ss. 157-201.
 • 2 Güllüpunar H. (2014). "Belediyelerde Kriz İletişimi", Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, (ed. Mustafa Akdağ - Ümit Arklan), LiteraTürk, KONYA, ss.311-355.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Güllüpunar H.ve Alkan F. (2018). "İmajın Kurumsal İtibara Etkisi: Gümüşhane Beledeyisi Örneği ",Current Debates in Public Relations & Communication Studies, (eds. Özge N.) Ijopec Publication, London, pp.143-156.
 • 2 Güllüpunar Hasan. (2017). "Reputation Management as a Strategic Practice of Public Relations in the Frame of Turkey", Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, (Ed. Ümit Arklan), Peter Lang, Frankfurt, pp.87-111.
 • 3 Aslan, Emre Ş. ve Güllüpunar, Hasan. (2016). “The Effect of Brand Trust on Consumers’ Buying Behavior: A Study Forum Trabzon Shopping Center Consumers”, (ed. Aydemir Okay) Trust in Communication Management, Frankfurt: Peter Lang, pp. 83-102.
 • 4 Güllüpunar, Hasan ve Aslan Emre Ş. (2016). The Effect of The Political Leader’s Level of “Trust” on The “Credibility” Perception of The Political Messages: Case of The Turkish General Parliamentary Election on November 1, 2015”, (ed. Aydemir Okay) Trust in Communication Management, Frankfurt: Peter Lang, pp. 177-209.
 • 5 Güllüpunar, Hasan. (2016). “Uluslararası Halkla İlişkileri Etkileyen Faktürler: Ülke Profili”, (ed. Emel Tanyeri Mazıcı), Uluslararası Halkla İlişkiler, Almanya: Türkiye’nin Alim Kitapları, ss.57-76.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H. Güllüpunar, “Belediye Başkanlığı Aday İmajı: Gümüşhane Örneği”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 36, 29-45, 2013
 • 2 Güllüpunar, "Seçim Kampanyalarında Yüz-Yüze İletişim Tekniği Olarak Canvassing: 2011 Seçim Kampanyaları Bağlamında Gümüşhane Araştarması", Selçuk İletişim , 7 (2), 82-96 pp., 2012
 • 3 H. Güllüpunar, "Kurumsal Bir Geribildirim Aracı Olarak Web Sayfaları: Konya Büyükşehir Belediyesi Geribildirim Mesajlarının Analizi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi , 21 (3), 79-102 pp., 2012
 • 4 H. Güllüpunar, "Halkla İlişkilerde Sosyal Sorumluluk İlkesi: Kamu Kuruluşları Yaklaşımı Bakımından Konya Büyükşehir Belediyesi Uygulama Örnekleri", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi , 1 (1), 31-54 pp., 2010
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Güllüpunar, Hasan. ve Özdemir, Merve. (2020). "Sahil ve Kırsal Bölge İkileminde Mekân Değişikliğinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Kapadokya MYO Örneği", Erciyes İletişim Dergisi, 7(2), ss. 853-869
 • 2 Güllüpunar, Hasan ve Yıldırım, Esra. (2020). "Uzlaşmacı ve Çatışmacı Siyasal Söylemin Siyaset Hakkındaki Algıya Etkileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(73), ss.912-924
 • 3 Can, Efe N. ve Güllüpunar, Hasan. (2020). Olumlu ve Olumsuz Mesaj Stratejileri Bağlamında Siyasi Liderin Seçmen Algısı Üzerine Etkisi: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi Örneği, Erciyes İletişim Dergisi , 7(1), 557-578.
 • 4 Güllüpunar, Hasan ve Tekmen Tuba. (2018). “İmajın Kurumsal İtibara Etkisi: Giresun Belediyesi Örneği”, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 29, ss.89-110.
 • 5 Güllüpunar, Hasan. (2018). “İlk İzlenimlerin Şehre Dönük Genel Algıya Etkisi: Gümüşhane Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), ss. 960-969.
 • 6 Türkal, İhsan ve Güllüpunar, Hasan. (2017). “Diyalogsal Halkla İlişkiler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’de İlk 100’de Yer Alan Şirketler Üzerine Bir İnceleme”, e-Gifder, 5(2), ss.591-618.
 • 7 Güllüpunar, Hasan. (2017). “Hasta Karşılama Süreçlerini Hastane İtibarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Türkiye’deki Özel Hastaneler Örneği”; Türkish Studies, 12(13), ss.295-316.
 • 8 Güllüpunar, Hasan ve Fidan Zühal. (2017). “Türkiye’nin PKK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonları Nedeniyle Geçici Zorunlu Göç Eden Vatandaşların Aldığı Kamu Hizmetlerinin Devlet İtibarına Etkisi: Mardin Örneği”; Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(50), ss.727-739.
 • 9 Güllüpunar, Hasan ve Gümüşok, Seyfullah. (2016). “Türkiye’de Kürt Sorununun Çözümü Amacıyla Yürütülen “Çözüm Süreci”nde Oluşan Algı ve Ortak Tanımlama Sorunu: Gümüşhane ve Şırnak Karşılaştırması, e-Gifder, 4(1), ss. 18-49.
 • 10 Güllüpunar, Hasan ve Gümüşok, Seyfullah. (2016). “Hofstede’nin “Belirsizlikten Kaçınma” Kültürel Boyutu Bağlamında Türkiye’de Yürütülen Çözüm Süreciyle İlgili 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi Öncesi Bir Araştırma” SUTAD, 39, ss. 477-492.
 • 11 . Güllüpunar, Hasan. (2015). “Stratejik İletişim Bağlamında Türkiye’deki Halkla İlişkiler Bölümlerinin Ders Müfredatları Üzerine Bir İnceleme”, e-Gifder, 3(1), ss.17-35.
 • 12 Güllüpunar, Hasan. (2015). “Çocukların Oyunlarda Gösterdikleri Karakteristik Özellikleri Bağlamında Erişkinlik Dönemi Siyasal Kişilikleri Üzerine Bir Araştırma, Turkish Studies, 10(10), ss. 477-492.
 • 13 H. Güllüpunar, Ö. Güllüoğlu. “Voters' Loyalty to A Political Party in Terms of Organizational Commitment Factor: A Research on Voters Living in Big Cities in Turkey”, e-Journal of New World Sciences Academy , 8(1), 82-99 pp., 2013
 • 14 H. Güllüpunar, E.Ş. Aslan, E. Diker, "The Impact of Ballot Paper Design on Voter Choice: The Case of 2011 Deputy General Elections in Turkey", e-Journal of New World Sciences Academy , 8 (1), 1-20 pp., 2013
 • 15 H. Güllüpunar, “Public Relations in Strategic Management: The Case of Metropolitan Municipalities in Turkey”, Turkish Studies,8 (6),215-231 pp, 2013.
 • 16 Ö. Güllüoğlu, H. Güllüpunar, "Communication Satisfaction of Students of Communication: A Research to Define Communicaton Satisfaction Level and Veriables of Students of Communication Fuculty", The Journal of Academic Social Science Studies , 6 (1) 725-749 pp., 2013 ,
 • 17 H. Güllüpunar, “Siyasal Kampanya Mesaj Stratejileri ve Seçmen Algısı: Gümüşhane Araştırması”, Turkish Studies, 8 (8), 1935-1952 pp, 2013.
 • 18 H. Güllüpunar, "Seçmen Tercihlerinde Kapı Aralama, Kapı Kapatma ve Korku Çekiciliği Tekniklerinin Etkilerinin Tespitine Dönük Bir Araştırma", The Journal of Academic Social Science Studies , 6 (3), 1179-1200 pp., 2013.
 • 19 H. Güllüpunar, E. Diker, E.Ş. Aslan, "Oy Verme Yaklaşımları Bağlamında Aday Merkezli Seçmen Tercihi Üzerine Deneysel Bir Araştırma", Akademik Bakış Dergisi , N.35, 1-21 pp., 2013.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 H. Güllüpunar, II. Medya ve Etik Sempozyumu konferansı dahilinde "Medya-Kültür İlişkisinde Etik" bildiri kitapçığındaki "Siyasal Sosyalizasyon Sürecinde Medya Faktörü ve Siyasallaşan Medyanın Ergenekon Davasında Oluşturduğu Algı Farklılıkları: Gümüşhane Kamuoyu Önderleri Araştırması", 195-203 pp., Elazığ, Türkiye, Ekim 2011
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güllüpunar, Hasan ve Erdoğan, Mehmet (2018). “Şehir İmajının Şehrin Genel Algısı Üzerindeki Etkisi: Gümüşhane Örneği”, III. Ines International Education and Social Science Congress Full Text Book”, Antalya, Türkiye, ss. 1060-1068.
 • 2 Güllüpunar, Hasan. (2017). “1975’ten 2017’ye Halkla İlişkiler Alanında Yayınlanan Makalelerin Temaları Üzerine Bir Araştırma: “Public Relations Review” Dergisi Örneği”, II. International Academic Research Congress Full Text Book, Antalya, Türkiye, ss.1657-1663
 • 3 Güllüpunar, Hasan. (2017). “1975’ten 2017’ye Halkla İlişkiler Alanında Yayınlanan Makalelerin Temaları Üzerine Bir Araştırma: “Public Relations Review” Dergisi Örneği”, II. International Academic Research Congress Full Text Book, Antalya, Türkiye, ss.1657-1663
 • 4 H. Güllüpunar, II. Uluslararası İletişim Sempozyumu konferansı dahilinde "Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm" bildiri kitapçığındaki "Tanıma ve Tanıtma Aracı Olarak Siyasal Parti Kurumsal Web Sayfalarının Siyasal İletişim Tekniği Açısından Analizi: Kırgızistan, Rusya, Türkiye, Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri Örneği", 1265-1281 pp., Bişkek, Kırgızistan, Mayıs 2012
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Güllüpunar H.ve Alkan F. (2018). The Impact of Image on Corporate Reputation: The Case of Gumushane Municipality, 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences April 19-21, 2018, İstanbul, Turkey
 • 2 Güllüpunar H. Ve Özarslan C. Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Günlük Yaşam Algılarına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, II. INES International Education and Social Science Congress Abstracts Book, 28 April 1 May 2018, Antalya, ss.433
 • 3 Güllüpunar, Hasan. (2014). Stratejik İletişim Bağlamında Türkiye’deki Halkla İlişkiler Bölümlerinin Ders Müfredatları Üzerine Bir İnceleme. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu
 • 4 Güllüpunar, Hasan, “Public Relations in Strategic Management: The Case of Metropolitan Municipalities in Turkey”, EUPRERA 2012 Kongresi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Öncesi ve Sonrasında Gençliğin Durumu
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük
 • 1 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • 2 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi e Gifder
 • 3 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi e Gifder
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • 2 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • 3 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakltesi Elektronik Dergisi e GİFDER
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Güllüpunar, H. (2020). Kurumsal İletişim Yönetimi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!