KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Yener AKMAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta yenerakman@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-6107-3911
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11.06.2007
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 10.08.2010
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 20.12.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Eğitim Yönetimi, Örgütsel Davranış, Çokkültürlülük, Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akman, Y. (2020). Yönetsel İlkeler. M. Özdemir (Ed.), Yönetme Sanatı Lider Yöneticinin El Kitabı (ss. 58-70). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • 2 Akman, Y. (2019). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliğe ilişkin görüşleri. E., Kıral, E. Babaoğlan Çelik ve A. Çilek (Ed.), Eğitim Araştırmaları-2019 (ss. 182-192). Ankara: EYUDER Yayınları.
 • 3 Akman, Y. (2019). Akademik personel ilanları üzerine bir araştırma. E., Kıral, E. Babaoğlan Çelik ve A. Çilek (Ed.), Eğitim Araştırmaları-2019 (ss. 312-326). Ankara: EYUDER Yayınları.
 • 4 Abaslı, K. ve Akman, Y. (2017). Okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerilerinin öğretmenlerin çok kültürlü eğitim tutumuna olan etkisinin incelenmesi. S., Akbaba Altun, D. Örücü, K. Beycioğlu, Y. Kondakçı ve S. Koşar (Ed.), Eğitim yönetimi araştırmaları (ss. 233-243). Ankara: PEGEM. (ULAKBİM)
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Akman, Y. ve İmamoğlu Akman, G. (2019). Analysing the Academic, Social and Cultural Aptitudes of Syrian Students in Chaotic Context. Ş. Ş. Erçetin, N. Ray and S. Sen (Eds.), Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations: A Chaos and Complexity Theory Perspective (p. 179-195). Apple Academic Press.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akman, Y. (2021). The effects of school climate on students’ aggressive behaviours. International Journal of Progressive Education, 17(2), 430-448 (ERIC)
 • 2 Akman, Y. (2020). Öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumları ile çokkültürlü eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 247-262 (ESCI)
 • 3 Akman, Y. (2020). The role of classroom management on confidence in teachers and educational stress. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 335-345. (ERIC)
 • 4 Akman, Y. (2020). The relationship between social justice leadership, trust in principals and student motivation. International Journal of Educational Methodology, 6(4), 775-788. (ERIC)
 • 5 Akman, Y. (2020). The Relationship between teachers' classroom management competences and students' perceptions of alienation to school. Journal of Current Research on Social Sciences, 10(4), 737-752 (COPERNICUS)
 • 6 Akman, Y. (2020). The metaphoric perceptions of students that study in different high school types towards the concept of “university”. Journal of Research in Education and Society, 7(2), 776-793 (DRJI)
 • 7 Akman, Y. (2019). Eğitim fakültelerinin misyonları üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 39-56. (ESCI)
 • 8 Akman, Y. (2019). Stratejik liderliğin mesleki profesyonellikte oynadığı rol. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 114-127. (ULAKBİM)
 • 9 Akman, Y., Abaslı, K. ve Polat, Ş. (2018). Duygusal özerklik, öğrenci yılmazlığı, öğretmene güven ve problem çözme becerilerine yönelik algı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 987-1012. (Zoological Record)
 • 10 Akman, Y. (2018). Örgütsel adalet, iş motivasyonu ve öğretmen performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47(1), 164-187. (ESCI)
 • 11 Akman, Y. ve Özdemir, M. (2018). Örgütsel çekicilik ölçeği'nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 371-380. (ULAKBİM)
 • 12 Akman, Y. (2018). Öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin farklılıkları yönetme yeterlikleri ile örgütsel adalet ilişkisinin incelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 611-626. (ULAKBİM)
 • 13 Abaslı, K. ve Akman, Y. (2018). Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin çok kültürlü eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 211-220. (ULAKBİM)
 • 14 Akman, Y. ve İmamoğlu Akman, G. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yaşam kalitesi algısının işle bütünleşmeleri üzerindeki etkisi. İlköğretim Online, 16(4), 1491-1504. (SCOPUS, ULAKBİM)
 • 15 Akman, Y. (2017). Eğitimde özelleştirme araçları olarak kupon sistemi ve Charter okullarının incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), 17(43), 334-356. (ULAKBİM)
 • 16 Akman, Y. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 345-375. (ULAKBİM)
 • 17 Akman, Y. ve İmamoğlu Akman, G. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumunun sosyal zekâ açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 34-48. (ULAKBİM)
 • 18 Akman, Y. (2017). Sosyal sermaye ve öğretmenlerin okulları ile özdeşleşmeleri ilişkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 263-281. (ULAKBİM)
 • 19 Akman, Y. ve Abaslı, K. (2017). Sosyal sermaye ve örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkilerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 6(2), 269-286. (EBSCO)
 • 20 Akman, Y. (2017). Öğretmenlerin algılarına göre iş motivasyonu ve örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişki. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1(27), 71-88. (EBSCO)
 • 21 Akman, Y. ve Abaslı, K. (2016). Öğretmenlerin depresif okul algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 1111-1124. (ULAKBİM)
 • 22 İmamoğlu Akman, G. ve Akman, Y. (2016). Kraliçe arı sendromu bağlamında kadın öğretmenlerin kadın yöneticilere ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 748-763. (ULAKBİM)
 • 23 Akman, Y. (2016). Okul yöneticilerinin öğretmenliğe dönüş sürecine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 319-334. (ULAKBİM)
 • 24 Akman, Y. (2016). Öğretmenlerin psikolojik sermaye algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 268-277. (DRJI, SOBİAD)
 • 25 Akman, Y. (2016). Yıkıcı liderlik ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 627-653. (EBSCOhost, DOAJ)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Akman, Y. ve Özdemir, M. (2019). Örgütsel çekicilik, örgütsel imaj ve örgütsel sadakat arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 44(198), 1-16. (SSCI)
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akman, Y. (2016). MEB Yurtdışı Teşkilatında görev yapan öğretmenlerin sorunları. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 21-24 Nisan 2016, Antalya.
 • 2 Akman, Y. ve İmamoğlu Akman, G. (2016). Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Tutumunun Sosyal Zeka Açısından İncelenmesi... 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
 • 3 Akman, Y. ve Kütküt, B. (2015). Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Akman, Y. ve İmamoğlu Akman, G. (2015). Öğretmenlerin işle bütünleşme düzeyi ile iş yaşam kalitesi algıları arasındaki ilişki. 7. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 14-15 Mayıs 2015, Sakarya Üniversitesi: Sakarya.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 İmamoğlu Akman, G. ve Akman, Y. (2018). Investigation of Organizational Intelligence Level of Schools According to Teachers' Opinion. Ş. Ş. Erçetin and N. Potaş (Eds.), Chaos, Complexity and Leadership 2017 Explorations of Chaos and Complexity Theory (p. 459-468). Springer International Publishing.
 • 2 Akman, Y. (2019). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerinin öğrencilerin sınav kaygıları üzerindeki etkisi. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 25-28 Nisan 2019, The Ankara Hotel: Ankara. (Tam Metin)
 • 3 Akman, Y. (2015). Örgütsel depresyonun, iş motivasyonu ve işle bütünleşmeyle ilişkisi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Muğla.
 • 4 Akman, Y. (2015). Öğretmenlerin iş doyumu algısının entelektüel sermaye düzeyine etkisi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Muğla.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Akman, Y. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Kültürel Sermaye, Akademik Öz Yeterlik ve Yaşam Doyumu Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi... Uluslararası PEGEM Eğitim Kongresi
 • 2 Akman, Y. (2020). Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Liderliği Davranışları ile Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve İşle Bütünleşme Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi... VIIth International Eurasian Educational Research Congress
 • 3 Akman, Y. (2019). Eğitim ya da Eğitim Bilimleri Fakültelerinde Yayımlanan Akademik Dergiler Üzerine Bir Araştırma. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. 25-28 Nisan 2019, The Ankara Hotel: Ankara. (Özet Metin)
 • 4 Akman, Y. (2019). Okul ikliminin sosyal adalet liderliği ve okula yabancılaşma arasındaki ilişkide aracılık etkisinin incelenmesi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 2-4 Mayıs 2019, Ontur Otel: İzmir. (Özet Metin)
 • 5 Akman, Y. (2019). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliğe ilişkin görüşleri. 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 7-10 Kasım 2019, Mirada Del Mar Otel: Antalya. (Özet Metin)
 • 6 Akman, Y. (2019). Akademik personel ilanları üzerine bir araştırma. 10. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. 7-10 Kasım 2019, Mirada Del Mar Otel: Antalya. (Özet Metin)
 • 7 Akman, Y. (2018). Öğretmenlerin mülteci öğrencilere yönelik tutumları ile çokkültürlü eğitim algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 27-30 Nisan 2018, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Nevşehir.
 • 8 Akman, Y. (2018). Ortaokul öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algılarının değişimi: Boylamsal bir araştırma. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 27-30 Nisan 2018, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Nevşehir.
 • 9 Abaslı, K. ve Akman, Y. (2017). Okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerilerinin öğretmenlerin çok kültürlü eğitim tutumuna olan etkisinin incelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017, Patalya Thermal Resort: Ankara.
 • 10 Akman, Y. (2017). Okullarda Farklılıkları Yönetme Yeterliliğinin Örgütsel Adalete Etkisinin İncelenmesi...IV th International Eurasian Educational Research Congress
 • 11 Akman, Y. (2017). Öğrencilerin Demokratik Okul Algılarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerindeki Etkisi... 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
 • 12 Akman, Y. (2017). Etkili Okulların Oluşturulmasında Stratejik Liderliğin Rolünün Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi... 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
 • 13 Akman, Y. (2016). Lise son sınıf öğrencilerinin metaforik üniversite algılarının incelenmesi. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale.
 • 14 Akman, Y. (2016). Öğretmenlerin üniversitelerin misyonlarını gerçekleştirmelerine yönelik algılarının belirlenmesi. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 5-8 Mayıs 2016, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale.
 • 15 Akman, Y. (2015). Yıkıcı liderlik ile mesleki tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi: Öğretmenler üzerine bir araştırma. 4. Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dünya Kongresi - WCEIS. 5-7 Kasım 2015, Antalya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Productivity and Performance Management (ESCI, ERIC)
 • 2 International Journal of Contemporary Educational Research (ERIC)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (2019 - devam ediyor)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Pedagojik Formasyon Birimi Üyesi (2019-2020)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Milli Eğitim Bakanlığı - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni (2007-2019)
VERDİĞİ DERSLER
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Sosyolojisi
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
Öğretim Teknolojileri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
 
Bu İçeriği Paylaş!