KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Araştırma Görevlisi Asena Gizem YİĞİT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110681
E-Posta asenayigit@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9791-2211
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 4
Alıntı Sayısı: 95
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 03.07.2012
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 29.07.2019
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) 03.08.2016
Doktora
İLGİ ALANLARI
Davranışsal İktisat,Deneysel İktisat,Nöroekonomi
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye'de İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim, Tübitak 1001, YİĞİT Asena Gizem, SENAL Serpil, 01.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • 2 KA107 - Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries, Avrupa Birliği, Songur Haluk, YİĞİT Asena Gizem, 31.08.2020 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, Türkiye’de Bitcoin’in Finansal Piyasalarla Entegrasyonuna Yönelik Bir Araştırma: Covid-19 Öncesi ve Sonrası İçin Bir Uzun Dönem Analizi. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 7(2), , 177-193. Doi: 10.29228/javs.51673, (2021), (Diğer)
 • 2 YİĞİT ASENA GİZEM, Bilişsel Önyargılar Seçimlerimizi Nasıl Şekillendiriyor: Beş Farklı Çerçeveleme Türünün Tercihler Üzerindeki Etkisi. Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal , 1-14. Doi: 10.17740, (2020), (Diğer)
 • 3 YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, Hedonik Tüketimin Plansız Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisinde Sosyal Medyanın Aracılık Rolü. Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), , 15-37. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 4 YİĞİT ASENA GİZEM, Davranışsal İktisatın Anlaşılmasına Yönelik Bir Literatür Taraması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), , 161-190. (2018), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 5 DULUPÇU MURAT ALİ, YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin'in Değeri ile Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi , 2241-2258. (2017), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YİĞİT ASENA GİZEM, Bentham’ın Fayda Kuramına Evrimsel Yaklaşım: Kahneman’ın Deneyimlenen Fayda Kuramı. 11. Güncel Araştırmalarla sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 2 YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, Yoksullaştıran Büyüme Hipotezinin Sınanması: 2003 – 2018 Türkiye Örneği. İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences (2018). (Özet bildiri)
 • 3 YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, İşsiz Büyüme Tezinin Sınanması: 2005-2017 Türkiye Örneği. II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (2018). (Özet bildiri)
 • 4 DULUPÇU MURAT ALİ, YİĞİT MEHMET, YİĞİT ASENA GİZEM, Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Blockchain ve Bitcoin. KAYFOR15 (2017). (Özet bildiri)
 • 5 HATIRLI SELİM ADEM, YİĞİT ASENA GİZEM, Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Alternatif Enerji Kaynaklarının Önemi: Türkiye Örneği. İkinci Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Küresel Rekabet (CIEP) (2017). (Özet bildiri)
 • 6 BECEREN ERTAN, YİĞİT ASENA GİZEM, Dünya Krizleri ve İzdüşümleri. International Congress on Economics, Finance and Banking (2013). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 YİĞİT ASENA GİZEM, Kompulsif Satın Alma Davranışı Üzerinde Bedavanın Gücü. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), , 205-216. Doi: 10.18026, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 YİĞİT ASENA GİZEM, GÖVDERE BEKİR, Kompulsif Satın Alma Davranışına Genel Bir Bakış. Business and Economics Research Journal, 12(3), , 717-730. Doi: 10.20409/berj.2021.347, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 YİĞİT ASENA GİZEM, BAYRAM TUĞÇE, BAYAR HİLAL TUĞÇE, Çerçeveleme Etkisi’nin İşsizlik Bağlamında İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(31), , 4376-4403. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 YİĞİT ASENA GİZEM, YİĞİT MEHMET, Kompulsif Satın Alma Davranışının Y ve Z Kuşaklarında Cinsiyetler Arası Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(28), , 1223-1240. Doi: 10.26466/opus.752184, (2020), (TR DİZİN)
 • 5 YİĞİT ASENA GİZEM, YİĞİT MEHMET, Davranışsal İktisat Çerçevesinde Sınırlı Rasyonalite: Tüketici Tercihlerinde Algı Yanılgısı Üzerinde Bir Deney. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), , 9-34. Doi: 10.33692/avrasyad.543719, (2019), (TR DİZİN)
 • 6 YİĞİT ASENA GİZEM, IŞIK MADEN SELEN, Bölgesel Kalkınma Politikalarındaki Dönüşüm: Yeni Bölgecilik Yaklaşımı ve Türkiye Yansımaları. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), , 113-120. Doi: 10.18506/anemon.420459, (2019), (TR DİZİN)
 • 7 HATIRLI SELİM ADEM, YİĞİT ASENA GİZEM, Isparta İlinde Ev Dışı Gıda Tüketim Tercihleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), , 412-424. Doi: 10.33692/avrasyad.595683, (2019), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 YİĞİT ASENA GİZEM, YİĞİT MEHMET, İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YİĞİT ASENA GİZEM, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 YİĞİT ASENA GİZEM, Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım(2020). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BAYAR HİLAL TUĞÇE, BAYRAM TUĞÇE, YİĞİT ASENA GİZEM, Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları(2020). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 YİĞİT ASENA GİZEM, THEORETICAL AND APPLIED STUDIES ON TURKISH ECONOMY(2020). IJOPEC, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 YİĞİT ASENA GİZEM, BİLİM DÜNYASINDA MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR(2019). Berikan Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım, Bilimsel Kitap, Editör, 26.09.2021 - 27.09.2021 (ULUSLARARASI)
 • 2 Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım, Araştırma Kitabı, Editör, 12.10.2020 - 12.12.2020 (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!