KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Serkan ASLAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
Telefon 2462114541
E-Posta serkanaslan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8515-4233
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 16
Alıntı Sayısı: 798
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 04.06.2007
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 13.07.2012
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) 09.01.2017
İLGİ ALANLARI
Disiplinlerarası öğretim, değerler eğitimi, eleştirel düşünme, çokkültürlü eğitim, program değerlendirme, nitel araştırma, çok değişkenli istatistik analizleri
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ASLAN SERKAN, Analysis of Digital Literacy Self-Efficacy Levels of Pre-service Teachers. International Journal of Technology in Education, 4(1), , 57-67. (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 2 ASLAN SERKAN, KAZU HİLAL, ELEMENTARY PROSPECTIVE TEACHERS' EXPERIENCES REGARDING DIGITAL STORYTELLING. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 9(1), , 37-50. (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 3 ASLAN SERKAN, ŞİMŞEK NİL DİDEM, The Relationship between Secondary School Students’ Epistemological Beliefs and Critical Reading Levels. International Journal of Education and Literacy Studies, 8(4), , 69-81. Doi: 10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.69, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 4 ASLAN SERKAN, The effect of the flipped classroom model on pre-service teachers' digital literacy and their digital pedagogical competence. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 16(4), , 73-89. Doi: 10.29329/epasr.2021.383.4, (2021), (Journals Indexed in Eric)
 • 5 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Testing the Effectiveness of Interdisciplinary Curriculum-Based Multicultural Education on Tolerance and Critical Thinking Skill. International Journal of Educational Methodology, 6(1), , 43-55. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 6 ASLAN SERKAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Yazma Öğretiminde Animasyon ve Simülasyon Kullanımına Yönelik Deneyimleri ile İlgili Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), , 1133-1148. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 ASLAN SERKAN, Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(16), , 6047-6068. (2020), (TR DİZİN)
 • 8 ASLAN SERKAN, Teacher Candidates’xx Experiences with the Flipped Classroom Model: A Phenomenological Approach. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), , 201-211. (2020), (Journals Indexed in Eric)
 • 9 ASLAN SERKAN, THE IMPACT OF ARGUMENTATION-BASED TEACHING AND SCENARIO BASED LEARNING METHOD ON THE STUDENTS’ ACADEMIC ACHIEVEMENT. Journal of Baltic Science Education, 18(2), , 171-183. (2019), (SSCI)
 • 10 ASLAN SERKAN, An Analysis of Prospective Teachers’ Curriculum Literacy Levels in Terms of Reading and Writing. Universal Journal of Educational Research, 7(4), , 973-979. Doi: 10.13189/ujer.2019.070408, (2019), (Diğer)
 • 11 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, The Predictive Power of the Pre-Service Teachers’ Self-EfficacyBeliefs upon Their Preparedness to Teach. International Education Studies, 12(9), , 27-33. (2019), (Alan Endeksleri)
 • 12 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, The Value of Helpfulness: An Analysis of the 4th Grade Primary School Students’ Views and Their Drawings. International Online Journal of Educational Sciences, 11(5), , 106-118. Doi: 10.15345/iojes.2019.05.007, (2019), (Alan Endeksleri)
 • 13 ASLAN SERKAN, The Relationship Between Critical Thinking Skills and Democratic Attitudes of 4th Class Primary School Students. International Journal of Progressive Education, 14(6), , 61-69. Doi: 10.29329/ijpe.2018.179.5, (2018), (Alan Endeksleri)
 • 14 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), , 233-262. (2018), (TR DİZİN)
 • 15 ASLAN SERKAN, Investigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), , 307-326. (2018), (TR DİZİN)
 • 16 ASLAN SERKAN, Relationship between the Tendency to Tolerance and Helpfulness Attitude in 4th Grade Students. International Journal of Progressive Education, 14(2), , 29-36. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 17 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), , 373-385. Doi: 10.21547/jss.281737, (2017), (TR DİZİN)
 • 18 KARAKUŞ MEMET, ASLAN SERKAN, İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumun incelenmesi. İlköğretim Online (elektronik), 15(4), , 1325-1344. (2016), (TR DİZİN)
 • 19 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(4), , 1672-1683. (2015), (TR DİZİN)
 • 20 SADIK FATMA, ASLAN SERKAN, İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(3), , 115-138. (2015), (TR DİZİN)
 • 21 ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ”öğretmen” kavramına yönelik algılarının metaforik incelenmesi. Turkish Studies, 8(6), , 43-59. (2013), (TR DİZİN)
 • 22 KAZU İBRAHİM YAŞAR, ASLAN SERKAN, Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri Lanka ve Kolombiya örnekleri. International Online Journal of Educational Sciences, 3(3), , 1081-1108. (2011), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ASLAN SERKAN, Okul Dışı Öğrenme Ortamları: Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adayları Ne Düşünmektedirler?. Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi Doi: 10.14527/9786257228992, (2020). (Özet bildiri)
 • 2 ASLAN SERKAN, Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), , 328-340. (2018), (TR DİZİN)
 • 2 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA. Milli Eğitim , 97-110. (2018), (TR DİZİN)
 • 3 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Uygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(1), , 58-82. (2018), (TR DİZİN)
 • 4 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, AN ANALYSIS OF THE SELF-REGULATION LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS IN TERMS OF CERTAIN VARIABLES. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), , 455-470. (2017), (TR DİZİN)
 • 5 ASLAN SERKAN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), , 163-175. (2017), (TR DİZİN)
 • 6 AYBEK BİRSEL, ASLAN SERKAN, DİNÇER SERKAN, ARISOY BETÜL, Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 21(1), , 25-50. (2015), (TR DİZİN)
 • Kitap
 • 1 ASLAN SERKAN, Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ASLAN SERKAN, Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ASLAN SERKAN, Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi(2021). Pegem Akademi Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ASLAN SERKAN, Yeni Nesil Sınıflar ve Yönetimi(2021). Anı Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 ASLAN SERKAN, Karakter ve Değer Eğitimi(2019). Pegem Akademi Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ASLAN SERKAN, AYBEK BİRSEL, Uygulama Örnekleriyle Çokkültürlü Eğitim ve Değerler Eğitimi(2019). Anı Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • Editörlük
 • 1 Uygulama Örnekleriyle Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 27.04.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
 • 2 Türkçe Öğretmeninin Rehberi: Öğretim Programı, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 24.01.2021 - Devam Ediyor (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!