KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Serkan ASLAN
Birimi Eğitim Fakültesi
Bölüm Eğitim Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon 2462114541
E-Posta serkanaslan@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8515-4233
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ 04.06.2007
Yüksek Lisans FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ) 13.07.2012
Doktora ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ (DR) 09.01.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Disiplinlerarası öğretim, değerler eğitimi, eleştirel düşünme, çokkültürlü eğitim, program değerlendirme, nitel araştırma, çok değişkenli istatistik analizleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Çokkültürlü Eğitime Dayalı OlarakUygulanan Etkinlikler İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
 • 2 İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ DEĞERİ İLE İLGİLİ ALGILARININ İNCELENMESİ: FENOMENOLOJİK BİR ÇALIŞMA
 • 3 A REVIEW OF PERCEPTIONS RELATED TO TOLERANCE VALUE OF PARENTS: A PHENOMENOLOGICAL STUDY
 • 4 Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.
 • 5 Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 6 Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme standartları ile demokrasiye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
 • 7 The relationship between pedagogical formation training certificate program prospective teachers’ critical thinking attitudes and their perceptions on professional ethical principles
 • 8 Öğretmen Adaylarının Öz-Düzenleme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 9 Resim-iş eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının seramik eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
 • 10 Sınıf öğretmenlerinin düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlikalgılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 11 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile yardımseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 12 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
 • 13 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 14 İlkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumunincelenmesi
 • 15 Öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerinin çeşitlideğişkenler açısından incelenmesi
 • 16 Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili görüşlerininincelenmesi
 • 17 Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasınailişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri örnekleri)
 • 18 İlkokul sınıf öğretmenlerinin disiplin problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
 • 19 Ortaokul öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlu eğitimsistemine yönelik yaşamış oldukları sorunlar (Elazığ ili örneği)
 • 20 Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarınınçeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 21 Birleştirilmiş sınıflı okullarda dizgeli eğitimin öğrencilerinakademik başarılarına ve sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına etkisi
 • 22 Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersiöğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
 • 23 Öğretmen adaylarına yönelik eleştireldüşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
 • 24 Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temellicümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözümönerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma)
 • 25 Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf sosyalbilgiler dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
 • 26 Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin birinci sınıf öğretmenleriningörüşlerine göre değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği)
 • 27 Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma)
 • 28 2004 ilköğretim programının ölçme-değerlendirme boyutu ileilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
 • 29 Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ”öğretmen” kavramına yönelik algılarının metaforik incelenmesi
 • 30 Serbest etkinlik dersinin birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği)
 • 31 2004 İlköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci” boyutu ile ilgili yapılan araştırmaların değerlendirilmesi
 • 32 Birleştirilmiş sınıf uygulamasına karşılaştırmalı bir bakış: Vietnam, Peru, Sri Lanka ve Kolombiya örnekleri
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 How is multicultural education perceived in elementary schools in Turkey? A case study
 • 2 An Analysis of Secondary School Students’ Views Regarding Basic Democratic Values in terms of Several Variables
 • 3 An Analysis of Prospective Teachers’ Curriculum Literacy Levels in Terms of Reading and Writing
 • 4 The Predictive Power of the Pre-Service Teachers’ Self-EfficacyBeliefs upon Their Preparedness to Teach
 • 5 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duygu ve Düşüncelere Saygı ile Hoşgörü Tutumları ve Görüşlerinin İncelenmesi
 • 6 Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin incelenmesi
 • 7 Relationship between the Tendency to Tolerance and Helpfulness Attitude in 4th Grade Students
 • 8 The Relationship Between Critical Thinking Skills and Democratic Attitudes of 4th Class Primary School Students
 • 9 Investigating the relation between educational philosophies adopted by prospective teachers and their teaching-learning conceptions
 • 10 An Investigation of the Relationship between Prospective Classroom Teachers’ Critical Thinking Standards and Their Attitudes Towards a Democracy
 • 11 Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 12 The Relationship between Prospective Teachers Critical Thinking Dispositions and Their Educational Philosophies
 • 13 An analysis of the units “I’m learning my past” and “the placewhere we live” in the social studies textbook related to critical thinking standards
 • 14 An examination of teachers’ views regarding the conformityof social studies textbooks to the critical thinking standards
 • 15 Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
 • 16 İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlueğitim sisteminde yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelikgörüşlerinin incelenmesi (Elazığ ili örneği)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 THE IMPACT OFARGUMENTATION-BASEDTEACHING AND SCENARIOBASED LEARNING METHODON THE STUDENTS’ ACADEMICACHIEVEMENT
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Fransa ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme sisteminin karşılaştırılması
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin ses temellicümle yönteminin uygulanmasında yaşamış oldukları sorunlara ve çözümönerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi (Nitel bir araştırma)
 • 2 İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 444 kesintili zorunlueğitim sisteminde yaşamış oldukları sorunlara ve çözüm önerilerine yönelikgörüşlerinin incelenmesi (Elazığ ili örneği)
 • 3 2004 ilköğretim programının “öğrenme-öğretme süreci”boyutunun yapılan araştırmalara dayalı olarak değerlendirilmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 2 Ortaokullardaki Düşünme Dostu Sınıf Ortamlarına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 3 Serbest etkinlik dersinin sınıf öğretmenleriningörüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Elazığ ili örneği)
 • 4 The opinions of the teachers who work at regionalboarding primary education schools (A case study of Elazıg)
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AN ANALYSIS OF PROSPECTIVE TEACHERS’ PREPAREDNESS TOTEACH AND THEIR SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OFSEVERAL VARIABLES
 • 2 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında Yer Alan Etkinliklerin Eleştirel Düşünme Standartları Bakımından İncelenmesi
 • 3 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıfa İlişkin Algılarının Metaforik İncelenmesi
 • 4 Hayat Bilgisi Öğretimi Dersinde Amaçlanan Kazanımlarının Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarından Zihin Haritası Tekniği ile Değerlendirilmesi
 • 5 Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Geliştirilen Disiplinlerarası Öğretim Programı Aracılığıyla Öğrencilerde Hoşgörü Değerinin ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilme Sürecinin İncelenmesi
 • 6 Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • 7 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Yardımseverlik Değerine Yönelik Görüşlerinin ve Çizimlerinin İncelenmesi
 • 8 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Düzeylerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi
 • 9 İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Duygu ve Düşüncelere Saygı ile Hoşgörü Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi
 • 10 Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazır oluşları ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • 11 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ilebenimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • 12 Ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yöneliktutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 13 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ile demokratiktutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • 14 Sınıf öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
 • 15 Öğretmen adaylarının öz-düzenleme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
 • 16 Velilerin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma
 • 17 İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hoşgörü değeri ile ilgili algılarının incelenmesi: fenomenolojik bir çalışma
 • 18 An Investigation of the Epistemological Beliefs of Prospective Teachers In Terms Of Certain Variable
 • 19 Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
 • 20 Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının çeşitli değişkenleraçısından incelenmesi
 • 21 Öğretmen adaylarının üstbilişsel okuma stratejilerinin çeşitlideğişkenler açısından incelenmesi
 • 22 Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ilebenimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • 23 Sınıf öğretmeni adaylarının demokrasiye yönelik tutumları ileeleştirel düşünme standartları arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • 24 Öğretmenlik formasyonu alan farklı bölüm mezunlarınıneleştirel düşünme tutumları ile algıladıkları mesleki etik ilkelerin çeşitli değişkenleraçısından incelenmesi
 • 25 Resim-iş eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmenadaylarının seramik eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi
 • 26 Öğretmenlik formasyonu alan farklı bölüm mezunlarınıneleştirel düşünme tutumları ile algıladıkları mesleki etik ilkeleri arasındaki ilişkininincelenmesi
 • 27 Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefeleri ile öğretme-öğrenmeanlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi
 • 28 Sınıf öğretmenlerinin ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersiöğretim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi
 • 29 Sınıf öğretmenlerin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler derskitabının eleştirel düşünme standartlarına uygunluğuna ilişkin görüşlerinin çeşitlideğişkenler açısından incelenmesi
 • 30 lkokulda disiplinlerarası öğretime yönelik mevcut durumunincelenmesi
 • 31 Investigation of prospective teachers’xx critical reading selfefficacy in terms of different variables
 • 32 Examination of the relationship between the critical thinkingdispositions of prospective teachers and their attitudes towards multiculturaleducation trends
 • 33 lkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan“geçmişimi öğreniyorum ve yaşadığımız yer” ünitelerinin eleştirel düşünmestandartları doğrultusunda incelenmesi
 • 34 Investigation of secondary school teachers’ opinions related toproblems which they have encountered in the 444 intermittent compulsoryeducation system and their proposals for solutions (Sample of Elazıg)
 • 35 Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenleraçısından incelenmesi (Fırat Üniversitesi örneği)
 • 36 Sınıf öğretmeni adaylarının birleştirilmiş sınıf uygulamasınailişkin görüşlerinin incelenmesi (Fırat ve Dicle Üniversiteleri örnekleri)
 • 37 2004 ilköğretim programının “ölçme ve değerlendirme”boyutunun yapılan araştırmalara dayalı olarak değerlendirilmesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Öğretmenlik Formasyonu Alan Farklı Bölüm Mezunlarının Eleştirel Düşünme Tutumları ile Algıladıkları Mesleki Etik İlkeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • 2 Çokkültürlü Eğitime Dayalı Olarak Geliştirilen Disiplinlerarası Öğretim Programı Aracılığıyla Öğrencilerde Hoşgörü Değerinin ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilme Sürecinin İncelenmesi Bir Durum Çalışması
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Eğitim Programları ve Öğretim
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Scientific Educational Studies
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 International Journal of Progressive Education
 • 2 International Online Journal of Educational Sciences
 • 3 International Online Journal of Educational Sciences
 • 4 JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE
 • 5 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • 6 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • 7 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • 8 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Scientific Educational Studies
 • 2 SDU International Journal of Educational Studies
 • 3 Turkish Studies
 • 4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 5 Scientific Educational Studies
 • 6 Scientific Educational Studies
 • 7 Scientific Educational Studies
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 9 Scientific Educational Studies
 • 10 Scientific Educational Studies
 • 11 İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 12 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 13 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 14 İlköğretim Online Dergisi
 • 15 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 16 İlköğretim Online Dergisi
 • 17 İlköğretim Online Dergisi
 • 18 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 19 İlköğretim Online Dergisi
 • 20 İlköğretim Online Dergisi
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı başkanı (2018-Devam ediyor.)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Sınıf Öğretmeni (2007-2018)
 • 2 Müdür Yetkili Öğretmen (2007-2012)
VERDİĞİ DERSLER
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Eğitim Felsefesi
Eğitim Psikolojisi
Eğitimde Program Geliştirme
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
Okul Deneyimi
Öğretim İlke Yöntem ve Teknikleri
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Uygulaması
Ölçme ve Değerlendirme
Program Geliştirme
Rehberlik
 
Bu İçeriği Paylaş!