KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Şirin Gülcen EREN
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölge Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111686
E-Posta sirineren@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-2038-3905
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 05.07.1991
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR PLANLAMA (YL) (TEZLİ) 26.01.1995
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA (DR) 14.06.2007
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kent Çalışmaları, Planlama Mevzuatı, İmar Kirliliği, Özelleştirme, Kentsel Ekonomi, Kentsel Tasarım, Temel Tasarım, İnsan Yerleşimleri Tarihi, AB ve DTÖ Konuları ve Müzakereleri, Mimar-Mühendis ve Şehir Plancılarının Mesleki Yeterlilik ve Yetkinlikleri, Kültürel Coğrafya, Kültürel Peyzaj, Antik Mekansal Ağlar (Tarihi Coğrafya), Kıyı Alanları Yönetimi, Afet Sonrası Yeniden Yapılanma Faaliyetleri
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 An Intervention Method for Environmental Literacy: A Trainers Workshop of Lifelong Learning
 • 2 Tokyo: Solaris - Güneş İmparatorluğu’nun Dirençli, Kırılgan ve Tehlikeli Kenti
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Tüketimin Mekânsal Örgütlenmesi ve İlgili Yasal Düzenleme Taslaklarının Eleştirel Bir Değerlendirmesi” AVM’ler
 • 2 Ankara’da Bir Kamu Arazisinin Özelleştirilmesi: Değişen Kentsel Mekanın (Yeniden) Üretim Süreci ve Kentsel Kimlik
 • 3 Alize Rüzgarları ve Mimarlık Hizmetleri Mimarlık Mesleğinin Sistem Tasarımı
 • 4 Kıyı Gelişimine Hassas Bir Yapı Dizisi - 30 Evler/Altınoluk, Kıyı Alanlarında Kentsel Dönüşüm
 • 5 Kent Planlama Mesleğinde: Serbest Ticareti Etkileyen Oluşumlar, Serbest Ticaret ve Sektörel Çelişkiler
 • 6 Özelleştirme-Kalkınma-Planlama İlişkisi
 • 7 Mimarın Mesleki İkilemi – İnsanın Yeniden Yapılandırılmasındaki Rolü
 • 8 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) II. Tur Müzakereleri Kapsamında Çevre Hizmetleri
 • 9 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve II. Tur Hizmet Ticareti Müzakereleri
 • 10 GATS Müzakerelerinde Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri
 • 11 Düşük Gelirlilerin Konut Sorunu
 • 12 Bir Dünya Konferansı Habitat II’xxden İzlenimler
 • 13 Habitat II Konferansı İstanbul’da Yapıldı
 • 14 What are to be questioned through Habitat II?
 • 15 Kamu Arsa ve Arazileri üzerine
 • 16 Yapı Adasının Kentsel Form Formasyonu Üzerine Etkileri
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 The Roots of Land Arrangement in the Pre-Pottery Neolithic Age – The Akarçay Tepe Plaque C (Nizip Old City)
 • 2 Analysing the Transfer of Immovable Property Rights for Urban Resilience: An Alternative Land Management Model for the Karaburun-Çeşme-Seferihisar Peninsula
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ulusal Program ve AB Müktesebatı Çerçevesinde Mimarlar Odası’nın Mesleki Duruşunun Genel Değerlendirmesi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kamu ve Vakıf Taşınmazlarının Kentlerin Değişimindeki Rolü
 • 2 Kamu Arsa ve Arazilerinin Özelleştirilmesi ve Özelleşmesi: Et ve Balık Kurumu-Ankara Örneği
 • 3 Kıyı ve Orman Alanlarının Korunmasında Mülk ve Mülkiyetin Dönüşümünün Edilgenliğinin Yönetimi: Karaburun-Çeşme-Seferihisar Bölgesi İçin Alternatif Bir Yaklaşım ve Sistem Önerisi
 • 4 Kamu Arsa ve Arazilerinin Özelleştirilmesi ve Özelleşmesi
 • 5 Özelleşme, Özelleştirme ve Yerel Yönetimleri
 • 6 Özelleşme, Özelleştirme ve Yerel Yönetimler
 • 7 Kamu Arsa ve Arazilerinin Dönüşümü: Ankara’dan Bir Özelleştirme Örneği
 • 8 Uluslararası ve Ulusal Mühendislik Meslek Örgütleri ile Hizmet Ticareti Belgeleme Sistemleri
 • 9 AB Süreci ve Şehir Plancılarının Geleceği
 • 10 Yerel Yönetimler Raporu: Özelleştirme-Planlama-Kalkınma İlişkisi Yerel Yönetimlerde Özelleştirilen Mal ve Hizmetlerin Kalkınma Boyutu
 • 11 Mimarlar Odasının Hizmetler Boyutu ve Değişim Dinamikleri
 • 12 Serbest Dolaşım ve Avrupa Birliği Mimarlık Meslek Hukukunun Değişimi
 • 13 Mimarlık Hizmetlerinin Uygulanması ve Mimarın Mesleki Yeterliliği
 • 14 Mimarlık Hizmetleri ve Çalışma Koşullarını Etkileyen Etmenler
 • 15 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ve Mühendislik Hizmetleri
 • 16 Ülke Sanayi Yapısını Şekillendiren Mühendislik Hizmet Ticaretini Etkileyen Oluşumlar
 • 17 Küreselleşme Sürecinde Değişen Toplum/Mimarlık ve İstihdam Politikaları
 • 18 DTÖ ile yapılan GATS Müzakereleri Kapsamında Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca Yapılan Çalışmalar
 • 19 Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) ve Mühendislik Hizmetleri
 • 20 Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi ve Mühendislik Hizmetleri
 • 21 Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Mühendislik ve Mimarlık Alanına Etkileri
 • 22 Dünya Ticaret Örgütü ve Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS)
 • 23 Özelleştirmenin Kentsel Planlamaya Etkileri: Ankara Örneği
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Isparta Bicycle Route: The Conflict Between Private and Public Interests
 • 2 GATS Kapsamında Enerji Hizmet Müzakerelerinin Türkiye’ye Etkileri
 • 3 AB-GATS Ne Getiriyor?
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 An alternative approach and system recommendation for the Karaburun-Ceşme-Seferihisar Coastal Region
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Privatization of Public Lands and Urban Planning - On the basis of de facto-privatization and de jure-privatization
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Kamuda ve Özel Sektörde Çalışan Mimarlar
 • 2 Ücretli Çalışanların Örgütlenme Alanları ve Meslek Odaları
 • 3 GATS Nedir?
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 DedelerTorunlar: Mimarinin ve Kentsel Dönüşümün Yeni Anlamı: Türkiye, Sergi ve Sempozyum. Köln Almanya. Teknik ve Politeknik Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği-MAKK ortak etkinliği
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Enerji Etkin Kentsel Planlama Uygulamaları Semineri, KapadokyaTÜBİTAK 223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarda İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği. (2014/2)
 • Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül
 • 1 Kudüs Kenti Devlet Madalyası
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Serhat ÖZYAR 2008 Genç Bilim İnsanı Ödülü
 • 2 ATAUM 21. Dönem Uluslararası İlişkiler Uzmanlık Kursu
 • Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak
 • 1 Ütopya/Distopya
 • 2 Recyclium 179
 • 3 Şirin Gülcen EREN Kişisel Kolleksiyon Sergisi
 • 4 7. Altınoluk Antandros “Yaşama Saygı” Kültür ve Sanat Festivali Karma Yağlıboya Resim Sergisi
 • 5 Karma Yağlıboya Resim Sergisi
 • 6 Karma Yağlıboya Resim Sergisi
 • 7 Kama yağlıboya Resim Sergisi
 • 8 Karma Yağlıboya Resim Sergisi
 • 9 Karma Yağlıboya Resim Sergisi
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan sempozyum kitabı editörlüğü
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Mansiyon, Yaşanabilirlik ve Ankara Projesi
VERDİĞİ DERSLER
Diploma Projesi
Kent ve Planlama Tarihi
Kent ve Planlamaya Giriş
Kentleşme ve Planlama Tarihi
Kentsel Planlamada Analiz Teknikleri
Kentsel Tasarım Atölyesi
Kentsel Tasarım Kuramları
Kentsel Tasarım Projesi
Kentsel Tasarım Stüdyosu
Planlama Projesi I
Planlama Projesi II
Planlama Projesi VII
 
Bu İçeriği Paylaş!