KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Hasan Hüseyin UZUNBACAK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110602
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-3297-1659
Akademik Hesaplar image/svg+xml
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 14
Alıntı Sayısı: 687
Web Of Science Hindex: 2
Alıntı Sayısı: 27
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 06.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME (DR) 19.06.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TORTUMLU MUHAMMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Uzaktan çalışmaya genel bir bakış: Avantajlar, dezavantajlar ve temel unsurlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 15(41), , 328-341. Doi: 10.21076/vizyoner.1258360, (2024), (TR DİZİN)
 • 2 UZUNBACAK Hasan Hüseyin, Yastıoğlu Seher, Dik Bryan J., Erhan Tuğba, Akçakanat Tahsin, Changes in Nurses’ Sense of Calling During the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Study. JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT, 50(3), , 709-726. Doi: 10.1177/08948453221120684, (2023), (SSCI)
 • 3 KARAGÖZ ŞERİFE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Öz-Şefkat Konusunda Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Uluslararasi Yonetim Akademisi Dergisi, 6(2), , 410-420. Doi: 10.33712/mana.1276099, (2023), (Diğer)
 • 4 BAYRAKÇI EYLEM, DİNÇ MEHMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, ERHAN TUĞBA, Do you believe in prophecies? Self-fulfilling prophecies in nurses: A descriptive qualitative study. Organizatsionnaya Psikhologiya, 13(4), , 67-82. (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 5 ELMI ALI Lodon, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, How an employee's perception of their leader's leadership style impacts their performance? A study of samples from Türkiye and Djibouti. Diyalektolog Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 65-86. Doi: 10.29228/diyalektolog.67879, (2023), (Diğer)
 • 6 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ERHAN TUĞBA, KARAGÖZ ŞERİFE, Psikolojik dayanıklılık ve iş tatmini arasındaki ilişkide öz-şefkatin ve içsel motivasyonun rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 26(2), , 267-282. Doi: 10.29249/selcuksbmyd.1233291, (2023), (TR DİZİN)
 • 7 ÇELİK YASEMİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Birey-örgüt uyumunun iş tatmini üzerine etkisi: İş akış deneyiminin aracı rolü. International Journal of Economic and Administrative Academic Research, 3(2), , 38-55. (2023), (Diğer)
 • 8 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ERHAN TUĞBA, AKÇAKANAT TAHSİN, Emotionally Intelligent Employees Work Outcomes: The Mediating Role of Organizational Commitment. ETIKONOMI, 21(1), , 11-40. Doi: 10.15408/etk.v21i1.20541, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 9 ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AYDIN ERHAN, From conventional to digital leadership: exploring digitalization of leadership and innovative work behavior. Management Research Review, 41(11), , 1524-1543. Doi: 10.1108/MRR-05-2021-0338, (2022), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 10 ERYILMAZ İNAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Sağlık çalışanlarında tükenmişlik: COVID-19 öncesinde ve sırasında kıyaslamalı bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(4), , 638-653. (2022), (Diğer)
 • 11 BIN ISMAIL AZMAN, ABDUL RAHMAN ISHAK, ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Relationship between mentoring support, mentees’ self-efficacy and mentees’ academic achievement: A case of Malaysia. Res Militaris, 12(6), , 2294-2308. (2022), (Alan Endeksleri)
 • 12 YILDIRIM GİZEM, AŞIKOĞLU ŞENNUR, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Kişi-örgüt uyumunun iş tatmini ve iş stresi üzerine etkisinde affetmenin aracı rolü: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma. İşletme Bilimi Dergisi, 9(3), , 441-475. (2021), (Diğer)
 • 13 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KARAGÖZ ŞERİFE, Kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) işin anlamı üzerindeki etkisi: Banka çalışanları üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi, 9(2), , 78-88. (2021), (Diğer)
 • 14 OKUR YUSUF, AKSU BERKAY, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kişi-Örgüt Uyumu ve Lider-Üye Etkileşiminin Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi: Kolektif Şükranın Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), , 78-98. Doi: 10.29131/uiibd.972942, (2021), (Diğer)
 • 15 YILDIZ ASLIHAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, The effect of person-organization fit on job satisfaction: The role of workplace happiness. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), , 1670-1698. Doi: 10.30798/makuiibf.912718, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 16 TORTUMLU MUHAMMET, BARUTÇU ABDURRAHMAN SERHAN, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Temel Benlik Değerlendirmesinin İş Tatminine Etkisinde Psikolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü. Business and Economics Research Journal, 11(4), , 1147-1162. Doi: 10.20409/berj.2020.304, (2020), (TR DİZİN)
 • 17 KIR AYŞE, ÜMİT KÖSEM, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Öğretmelerde Şükrün İşyeri Mutluluğuna Etkisinde Cinsiyetin Düzenleyici Rolü. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2), , 5-18. Doi: 10.29131/uiibd.782182, (2020), (Diğer)
 • 18 AKÇAKANAT TAHSİN, ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Meslek Aşkının İş Tatmini Üzerine Etkisi: Akış Deneyiminin Aracılık Rolü. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), , 84-99. (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 19 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ZENGİN SEMRA, ÇELİK YASEMİN, Sınırsız Kariyerin Kariyer Başarısı Üzerindeki Etkisinde Kariyer Bağlılığının Rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), , 629-642. (2019), (Diğer)
 • 20 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kariyer Kararlılığı Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(9), , 159-170. Doi: 10.25204/iktisad.576572, (2019), (Diğer)
 • 21 ZENGİN SEMRA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Stratejik İnsan Kaynakları Perspektifinden İnsan Sermayesi. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 2(1), , 49-59. (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TOSUN TOLGA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, İş-aile zenginleşmesinin ve iş yaşam kalitesinin iş doyumu üzerindeki etkisi. 13th International Conference on Social Scienses (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, The Mediating Role of Optimism in the Effect of Career Decidedness on Happiness. IV. International Congress of Economics, Business and Social Sciences (2021). (Özet bildiri)
 • 3 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, The effect of career decision self-efficacy on entrepreneurial intention: The mediating role of career decidedness. 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (2021). (Özet bildiri)
 • 4 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Can workplace incivility be prevented? A conseptual review. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (2021). (Özet bildiri)
 • 5 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, An investigation on the concept of optimism from the perspective of its antecedents and consequences. 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAGÖZ ŞERİFE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Türkiye’de öz-şefkat alanında yazılmış lisansüstü tezlerin incelenmesine yönelik bir içerik analizi. Journal of Organizational Behavior Review, 5(1), , 18-35. (2023), (Diğer)
 • 2 KARADENİZ GİZEM, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Adaptation of Citizenship Fatigue Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity. Sosyal Mucit Academic Review, 4(4), , 558-576. Doi: 10.54733/smar.1377965, (2023), (TR DİZİN)
 • 3 KARADENİZ GİZEM, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KARABABA ALPER, VATANDAŞLIK YORGUNLUĞU: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE. Anadolu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 40-56. Doi: 10.53443/anadoluibfd.1210292, (2023), (TR DİZİN)
 • 4 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KARAGÖZ ŞERİFE, Öz-şefkatin ve affetmenin iş yeri mutluluğu üzerindeki etkisi. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 6(1), , 16-38. Doi: 10.29228/ijbemp.57633, (2022), (Diğer)
 • 5 TORTUMLU MUHAMMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Çalışma arkadaşları etkileşimi: Bir ölçek uyarlama çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), , 143-157. (2022), (Diğer)
 • 6 TORTUMLU MUHAMMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Çalışma Arkadaşları Etkileşiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(84), , 1675-1687. Doi: 10.17755/esosder.1103087, (2022), (TR DİZİN)
 • 7 YILMAZER TUĞRUL, KARAGÖZ ŞERİFE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Karanlık Üçlü Kişilik Özellikleri, Psikolojik Ayrıcalık, Göreli Yoksunluk ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. Ekev Akademi Dergisi, 25(86), , 597-622. Doi: 10.17753/Ekev1910, (2021), (TR DİZİN)
 • 8 ERCEYLAN NUSRET, ÖZTÜRK MEHTAP, ULUDAĞ KÜBRA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, İçsel Motivasyon ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişki: İş Becerikliliği ve Akış Deneyiminin Seri Aracılık Rolü. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(40), , 413-436. Doi: 10.35408/comuybd.755959, (2021), (TR DİZİN)
 • 9 TORTUMLU MUHAMMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Genç Gönüllülerin Kişilik Özelliklerinin Prososyal Motivasyonlarına Etkisi. Pamukkale University Journal of Business Research, 8(1), , 101-114. Doi: 10.47097/piar.885482, (2021), (Diğer)
 • 10 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ERHAN TUĞBA, KÖSE YÜRÜK SERPİL, GENÇEL BAHAR, Denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin yaşadıkları iş bulma kaygısının sıkışmışlık hissi üzerine etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 9(3), , 1104-1119. Doi: 10.15295/bmij.v9i3.1880, (2021), (TR DİZİN)
 • 11 ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Örgütsel Kayıtsızlık Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(5), , 1491-1505. Doi: 10.18506/anemon.891447, (2021), (TR DİZİN)
 • 12 YILDIZ ASLIHAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Otantik yaşamın iş çıktıları üzerine etkisi: İşe adanmışlığın aracılık rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(4), , 489-507. (2021), (Diğer)
 • 13 ERHAN TUĞBA, KARAGÖZ ŞERİFE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kariyer kararlılığının psikolojik iyi oluş üzerine etkisinde psikolojik sağlamlığın aracılık rolü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 19(4), , 171-198. Doi: 10.11611/yead.994529, (2021), (TR DİZİN)
 • 14 KARADENİZ GİZEM, KILINÇ GAMZE, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşte Kendini Yetiştirmenin Rolü. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(4), , 227-248. Doi: 10.11611/yead.781421, (2020), (TR DİZİN)
 • 15 KARAGÖZ ŞERİFE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), , 1941-1957. Doi: 10.26677/TR1010.2020.459, (2020), (TR DİZİN)
 • 16 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, DİNÇ MEHMET, BAYRAKÇI EYLEM, İyi Niyetli Kötü Davranışlar: Banka Çalışanlarının Örgüt Yararına Ahlaki Olmayan Davranışları Üzerine Nitel Bir Araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 658-683. Doi: 10.26466/opus.590468, (2019), (TR DİZİN)
 • 17 ERHAN TUĞBA, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, YILDIRIM AHMET, Meslek Aşkı (Calling) Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), , 167-188. Doi: 10.29131/uiibd.569991, (2019), (Diğer)
 • 18 DİNÇ MEHMET, AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. EKEV Akademi Dergisi , 263-282. (2019), (TR DİZİN)
 • 19 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, YILDIZ ASLIHAN, UZUN SERCAN, Toksik Liderliğin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), , 211-219. Doi: 10.18506/anemon.422109, (2019), (TR DİZİN)
 • 20 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Aşırı İş Yükü Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Sürekli Kaygının Aracılık Rolü. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 3(3), , 215-230. Doi: 10.29023/alanyaakademik.558557, (2019), (TR DİZİN)
 • 21 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ACAR OSMAN KÜRŞAT, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Becerikliliklerinin İşe Adanmışlıkları Üzerine Etkisi. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), , 395-419. Doi: 10.26466/opus.513340, (2019), (TR DİZİN)
 • 22 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kısaltılmış İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(20), , 172-179. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.456614, (2019), (TR DİZİN)
 • 23 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, ERHAN TUĞBA, Meslek Aşkı Mutluluk İlişkisi: İşin Anlamının Rolü. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), , 294-317. (2019), (TR DİZİN)
 • 24 DİNÇ MEHMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Örgütsel Nostaljinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 349-369. Doi: 10.30794/pausbed.448324, (2019), (TR DİZİN)
 • 25 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, İşin Anlamı, Zindelik, Mutluluk ve İş Tatmini İlişkileri Üzerine Görgül Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(68), , 1691-1702. Doi: 10.17755/esosder.432208, (2018), (TR DİZİN)
 • 26 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KÖSE SERPİL, Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), , 173-193. Doi: 10.20491/isarder.2018.468, (2018), (TR DİZİN)
 • 27 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Mesleki Canlılık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 5(28), , 3222-3230. Doi: 10.26450/jshsr.715, (2018), (Diğer)
 • 28 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, KÖSE SERPİL, Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek. Journal of Business Research - Turk, 10(3), , 173-193. Doi: 10.20491/isarder.2018.468, (2018), (TR DİZİN)
 • 29 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, MESCİ HATİCE, DENİZ UZUNBACAK SELCEN, Adalet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Eğitimden Sonuç Beklentileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8(18), , 41-55. Doi: 10.21076/vizyoner.318176, (2017), (Diğer)
 • 30 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Proaktif Kişiliğin Politik Beceri Üzerine Etkisi. Business and Management Studies: An International Journa, 5(3), , 786-807. Doi: 10.15295/bmij.v5i3, (2017), (TR DİZİN)
 • 31 ACAR OSMAN KÜRŞAT, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, IRMAKLI SEDA, KOBİ Çalışanlarının Mobbinge Maruz Kalma Düzeyinin Araştırılması (İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Örneği). Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi (JSHSR), 4(10), , 441-451. Doi: 10.26450/jshsr.74, (2017), (Diğer)
 • 32 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Polislerin Çalışma Saatlerinin Aile-Yaşam Kalitesine Etkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), , 1235-1256. Doi: 10.17218/hititsosbil.319719, (2017), (TR DİZİN)
 • 33 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Türk Polis Teşkilatı’ndaki ödüllendirme sistemi üzerine bir araştırma. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), 2(5), , 60-75. Doi: 10.23929/javs.73, (2016), (Diğer)
 • 34 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, The Impacts of Employee Empowerment on Innovation: A Survey on Isparta and Burdur Organized İndustrial Zones. Journal of International Social Research, 8(37), , 977-989. Doi: 10.17719/jisr.20153710663, (2015), (Diğer)
 • 35 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Organize Sanayi Bölgelerindeki İşletmelerin Yenilikçilik Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Isparta ve Burdur OSB Örneği. Journal of International Social Research, 8(40), , 815-821. Doi: 10.17719/jisr.20154013961, (2015), (Diğer)
 • 36 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kariyer Platosu (Mesleki Durgunluk): Emniyet Teşkilatı’nda Çalışan Amir Sınıfı Personelin Mesleki Durgunluk Boyutu Üzerine Bir Araştırma. Polis Bilimleri Dergisi , 29-48. (2006), (TR DİZİN)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ERHAN TUĞBA, GÜNAL ÖZGÜR, Örgütsel Bağlılık Örgütsel Kayıtsızlığı Azaltır Mı?. 19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (2020). (Özet bildiri)
 • 2 ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ÖZKUL AHMET SAİT, OKSAY AYGEN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Favouritsm and Nepotism in The Ottoman Empire. I. International Symposium on Sustainable Development (2009). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ERYILMAZ İNAN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Cumhuriyetin erken dönem kurumları (Örgüt kuramları bağlamında incelemeler)(2024). Yönetim Akademisi Derneği Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 YASTIOĞLU SEHER, ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Positive and Constructive Contributions for Sustainable Development Goals(2023). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ÖZGENÇ KÜBRA, Reviews in Administrative and Economic Science Methodology, Research and Application(2022). Livre de Lyon, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 BAYRAKÇI EYLEM, DİNÇ MEHMET, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Handbook of Research on Healthcare Standards, Policies, and Reform(2022). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar-2(2022). Beta Basım Yayım, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 YILDIZ ASLIHAN, ERHAN TUĞBA, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VI(2021). Eğitim Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 KARADENİZ GİZEM, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Yönetim Hastalıkları(2021). Siyasal Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 AKÇAKANAT TAHSİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 9 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry(2020). IGI Global, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 10 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kuramsal Temelleriyle Örgütsel Davranış Ölçekleri Rehberi(2020). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences(2019). IVPE, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 12 YILDIZ Erol, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Kişilik ve Örgüt Kültürü Bağlamında Prososyal Motivasyon(2019). Hiper Yayın, Tümü, (ULUSAL)
 • 13 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Management and Organization: Various Approaches(2019). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 14 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar - 2019- Sosyal ve Beşeri Bilimler(2019). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 15 ÇELİK YASEMİN, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Örgütlerde Davranış Araştırmaları I(2019). Akademisyen Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 16 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, ÖZDEMİR SEYHAN, AKÇAKANAT TAHSİN, Contemporary Services Management Issues − Multidisciplinary Perspectives-(2018). Peter Lang GmbH, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 17 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Current Academic Studies : Interdisciplinary Approach(2018). Hiper Yayın, Bölüm, (ULUSAL)
 • 18 MESCİ HATİCE, UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Total Quality Management in Turkish Public Sector(2018). Ekin Yayınevi, Tümü, (ULUSAL)
 • 19 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, AKÇAKANAT TAHSİN, DİNÇ MEHMET, Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular(2018). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 20 UZUNBACAK HASAN HÜSEYİN, Güvenlik Sektöründe Taktiksel Yöneticilik(2015). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Etiği
Organizasyon Teorisi
Örgüt Kuramları
Örgütlerde İnsan Davranışları
Örgütsel Davranış Teorileri
Örgütsel Sembolizm ve Kültür
Yönetim ve Organizasyon
 
Bu İçeriği Paylaş!