KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Murşit IŞIK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-Posta mursitisik@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9855-6290
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 29.06.1992
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 25.05.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 18.12.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ: TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI
 • 2 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KAMU SENDİKACILIĞI
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 MALİYE VE KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSELSESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ:MAĞAZA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
 • 2 ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARIN GÖRSEL SÖMÜRÜSÜÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 • 3 Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018
 • 4 Işık,M. (2010) “Avrupa Birliğinin Yönetişim Anlayışı Çerçevesinde Bilgi Edinme Kanunun Değerlendirilmesi” Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı.19 ss.39-49
 • 5 Işık,M. (2009) “Kamu Etiği Açısından Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Sunulan “e-okul veli bilgilendirme sistemi” nin Değerlendirilmesi” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:2 Sayı:10 ss.27-46
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme BecerileriSürecinde Öğrenci Topluluklarının Rolü: Süleyman DemirelÜniversitesi Örneği
 • 2 ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIĞI VE İŞGÜCÜ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • 3 Kamu Personel Yönetimi Bağlamında Korucularının Sosyal Güvenlik Hakları ve Sorunları
 • 4 KAMU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIGA ETKİSİ KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ
 • 5 İDEOLOJİK DEVLETİN SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ARACIOLARAK OKULUN İŞLEVİ: KAVRAMSAL BİR ANALİZ
 • 6 KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
 • 7 TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: MANİSA/ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ
 • 8 KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI:ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
 • 9 Özel Sektörde İnsan Kaynağı Planlaması: Isparta İli· Örneği
 • 10 TÜRKİYE’DE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ (1980-2013)
 • 11 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDAÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ(DENİZLİ ÖRNEĞİ)
 • 12 HİZMET SEKTÖRÜNDE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARINSOSYO- PSİKOLOJİK ANALİZİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)
 • 13 KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISI (İŞ-KURISPARTA İL MÜDÜRÜLÜĞÜ ÖRNEĞİ)
 • 14 Işık, M. Arat, T. (2014)“E-Devlet Hizmetlerinin Farkındalığı ve Kullanılırlığı Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği” ” Selçuk Universitesi Sosyal Bilimler Meslek Yuksek Okulu Dergisi Cilt: 17, Sayı 2 ss.141-159
 • 15 Işık,M. Okçu,M (2013) "Performans Değerleme Sisteminin Örgütsel Adalet ve Bireysel Performans Algıları Üzerine Etkisi:Tapu ve Kadastro Hatay XII. Bölge’sinde Bir Örnek Olay İncelemesi Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Meslek Yuksek Okulu Dergisi Cilt: 16, Sayı 2
 • 16 Işık,M.Öztürk,E.Y. (2009) “Postmodern Açıdan Kamu Yönetiminde Küçülme (Downsizing) Olgusu” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisinde Cilt: 12, Sayı1-2 ss. 431-454
 • 17 Işık,M. (2007) “Türkiye’de Zorunlu Tarım Sigortalarının Uygulanabilirliği” Hacettepe Üniversitesi Sosyo Ekonomi Dergisi, Yıl:3 Sayı:6 ss.29-41
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Işık,M. Öztürk, E.Y. (2010) “Bir Yolsuzluk Türü:Kamu İhalelerinde Danışıklı Hareketler (Bid Rigging)” Selçuk Üniversitesi 5.Kamu Yönetimi Sempozyumu ss.463-475
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 VAZİFE MALULLERİNİN İSTİHDAM HAKKI
 • 2 KENTLERİN MARKALAŞMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: GAZİPAŞA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANANKAMU POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI:ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
 • 2 Işık,M. (2007) “Türkiye’de Tarım Sigortaları Uygulamaları” Beşinci Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Calalabat-KIRGIZİSTAN ss.729-737
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANANKAMU POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI:ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
 • 2 TURİZMDE GÜVENLİĞİN İLK ADIMI,HAVALİMANLARINDA VE SINIR KAPILARINDAGÜVENLİK GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANIÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
 • 3 Yetki Devri (Delegasyon) Açısından Yerel Kalkınma Kooperatifleri Sındı Köyü Kalkınma Kooperatifi Örneği
 • 4 KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISI(İŞ-KUR ISPARTA İL MÜDÜRÜLÜĞÜ ÖRNEĞİ)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • 1 AVRASYA ULUSLARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2016-cilt-21-sayi-4-hakemkurulu-27102016.pdf
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 SDÜ,İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcılığı
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Borçlar Hukuku
Hukukun Temel Kavramları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkileri
Motivasyon Teorileri ve Çalışma Psikolojisi
Yönetim Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!