KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Murşit IŞIK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-9855-6290
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 10
Alıntı Sayısı: 222
Web Of Science Hindex: 1
Alıntı Sayısı: 1
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 29.06.1992
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (YL) (TEZSİZ) 25.05.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (DR) 18.12.2013
AKADEMİK GÖREVLER
Ünvan Görev Yeri Görev Tarihi
DOÇENT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2020 - Devam Ediyor
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURMAZ ŞERİFE, ÇİVİLİDAĞ AYDIN, IŞIK MURŞİT, YEŞİL İŞLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 10(1), , 688-713. Doi: 10.30798/makuiibf.1220252, (2023), (ESCI: Emerging Sources Citation Index)
 • 2 IŞIK MURŞİT, UYSAL FERİDE, Kamu Çalışanlarının Sanal Aylaklık (Cyberloafing) Eğilimleri: İş-Kur Batı Akdeniz Bölgesi Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi,, 6(1), , 161-172. Doi: 10.33712/mana.1222508, (2023), (Diğer)
 • 3 AYTEKİN ÇAĞLA DENİZ, IŞIK MURŞİT, İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN İŞVERENLERİN TUTUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), , 257-276. (2022), (Diğer)
 • 4 UYGUN ARİFE, IŞIK MURŞİT, Çalışanların Hukuki Haklarına İlişkin Farkındalık Düzeyleri: Antalya İli Turizm Sektörü Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 6(3), , 289-309. (2022), (Diğer)
 • 5 IŞIK Murşit, DEMİROK KÜBRA , Sosyal Politika Kapsamında Kamu Kuruluşları Tarafından Bir Dezavantajlı Grup Olarak Engellilere Yönelik Verilen Hizmetlerin Etkinliği: Isparta İli Örneği. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 4(1), , 111-135. (2021), (EBSCO)
 • 6 IŞIK MURŞİT, EROL HÜSEYİN ÖZGÜR, ENDÜSTRİ 4.0 FARKINDALIĞI VE İŞGÜCÜ NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(24), , 86-112. (2020), (TR DİZİN)
 • 7 IŞIK MURŞİT, KAÇAR TEVFİK, ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARIN GÖRSEL SÖMÜRÜSÜ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ, 7(17), , 11-25. (2020), (Diğer)
 • 8 IŞIK MURŞİT, KÜÇÜKŞAHİN DUYGU, BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSELSESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ:MAĞAZA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3), , 257-276. (2020), (Diğer)
 • 9 IŞIK MURŞİT, CANDAN HAKAN, KAMU ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIGA ETKİSİ KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ. International Journal of Economics, Politics, Humanities Social Sciences – IJEPHSS, 2(4), , 265-281. (2019), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 GÜL EKŞİ GÖNÜL, IŞIK MURŞİT, YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARININ YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ALGISI: ÇANKIRI BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. IESBSC 6. EĞİTİM, SOSYAL VE TOPLUMBİLİMLERİ KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 2 IŞIK MURŞİT, YAMAN Fatih, YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SAHİPLENME DÜZEYİ: ISPARTA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. IESBSC 6. EĞİTİM, SOSYAL VE TOPLUMBİLİMLERİ KONGRESİ (2023). (Tam metin bildiri)
 • 3 NURDOĞAN ALİ KEMAL, IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK MUSTAFA, YEŞİL EKONOMİNİN İSTİHDAMA ETKİLERİ. 4. Uluslarası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi (2022). (Tam metin bildiri)
 • 4 IŞIK MURŞİT, GÜÇLÜ AYBERK, TURİZMDE GÜVENLİĞİN İLK ADIMI,HAVALİMANLARINDA VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİK GAZİPAŞA-ALANYA HAVALİMANIÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME. 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13) (2019). (Özet bildiri)
 • 5 KELEŞ ALİ, IŞIK MURŞİT, KONAKLAMA İŞLETMLERİNİN KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARINA YÖNELİK TUTUMLARI:ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • 6 IŞIK MURŞİT, GÜÇLÜ AYBERK, Yetki Devri (Delegasyon) Açısından Yerel Kalkınma Kooperatifleri Sındı Köyü Kalkınma Kooperatifi Örneği. 6. ASM Uluslararası Tarım ve Çevre Kongresi (2018). (Özet bildiri)
 • 7 IŞIK MURŞİT, KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISI (İŞ-KUR ISPARTA İL MÜDÜRÜLÜĞÜ ÖRNEĞİ). 15. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (2017). (Özet bildiri)
 • 8 IŞIK MURŞİT, TÜRKİYE’DE TARIM SİGORTASI UYGULAMALARI. BEŞİNCİ ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (2007). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK MUSTAFA, Örgütsel İletişim İkliminin Sendikaya Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İşgören Sesliliğinin Aracı Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 25(45), , 793-807. (2023), (TR DİZİN)
 • 2 IŞIK MURŞİT, ERASLAN Tuğçe Yağmur, Örgütsel Adalet Algısı ve Üretim Karşıtı İş Davranışları Arasındaki İlişki: Isparta Alışveriş Merkezleri Çalışanları Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23(40), , 37-52. (2021), (Diğer)
 • 3 IŞIK MURŞİT, ERDOĞAN ASENA, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Becerileri Sürecinde Öğrenci Topluluklarının Rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİS, 23(1), , 240-256. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 CANDAN HAKAN, IŞIK MURŞİT, İDEOLOJİK DEVLETİN SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ARACIOLARAK OKULUN İŞLEVİ: KAVRAMSAL BİR ANALİZ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(3), , 567-585. (2019), (Diğer)
 • 5 NURDOĞAN ALİ KEMAL, IŞIK MURŞİT, Kamu Personel Yönetimi Bağlamında Korucuların Sosyal Güvenlik Hakları ve Sorunları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(4), , 1005-1014. (2019), (Diğer)
 • 6 IŞIK MURŞİT, Türkiye’de Kamu Personeli Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi: 1986-2018. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), , 413-421. (2019), (Diğer)
 • 7 AFŞAR SERDAL, IŞIK MURŞİT, TÜRKİYE’DE MEVSİMSEL İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİ VE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: MANİSA/ALAŞEHİR ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), , 176-192. (2018), (TR DİZİN)
 • 8 AKMAN ELVETTİN, IŞIK MURŞİT, KAMU ÇALIŞANLARINDA İNTERNETSİZ KALMA KORKUSU (NETLESSFOBİ): ISPARTA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), , 20-37. (2018), (TR DİZİN)
 • 9 GÖÇMEN MURAT, ÖZTÜRK MUSTAFA, IŞIK MURŞİT, TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE KAYIT DIŞI HİZMETİN TESPİTİ. İŞ VE HAYAT, 4(8), , 225-256. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 10 IŞIK MURŞİT, Özel Sektörde İnsan Kaynağı Planlaması: Isparta İli̇ Örneği. İş ve Hayat , 207-224. (2018), (Diğer)
 • 11 KÖKDEN FUNDA ÇİVİT, IŞIK MURŞİT, ÇALIŞMA HAYATINDA DUYGUSAL EMEK VE İŞE YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 23(4), , 1215-1237. (2018), (Diğer)
 • 12 IŞIK MURŞİT, KAMU ÇALIŞANLARININ HİZMET İÇİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI:ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ. AVRASYA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 6(15), , 688-704. (2018), (TR DİZİN)
 • 13 IŞIK MURŞİT, KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGISI (İŞ-KUR ISPARTA İL MÜDÜRÜLÜĞÜ ÖRNEĞİ). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 1661-1672. (2017), (Diğer)
 • 14 GÜLAY TUBA, IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK MUSTAFA, TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AKADEMİSYENLERİN OTOMATİK KATILIMA BAKIŞAÇILARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: SÜLEYMANDEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. İş ve Hayat , 179-205. (2017), (Diğer)
 • 15 ALTAŞLI YAVUZ, IŞIK Murşit, TÜRKİYE’DE YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ (1980-2013). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), , 567-586. (2017), (Diğer)
 • 16 BOLAK HİLAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, IŞIK MURŞİT, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), , 69-93. (2017), (Diğer)
 • 17 IŞIK MURŞİT, YEREL YÖNETİMLERDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI (BURDUR İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ). ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD) ASSAM International Refereed Journal, 4(7), , 22-33. (2017), (Diğer)
 • 18 AKDEMİR AYŞE, IŞIK MURŞİT, HİZMET SEKTÖRÜNDE KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN SOSYO- PSİKOLOJİK ANALİZİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ). Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 145-160. (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 19 IŞIK MURŞİT, ARAT TUGAY, E-Devlet Hizmetlerinin Farkındalığı ve Kullanılırlığı Üzerine Bir Araştırma (Konya İli Örneği). Selçuk Üviversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüsekolkulu Dergisi, 17(2), , 141-159. (2014), (TR DİZİN)
 • 20 IŞIK MURŞİT, OKCU MURAT, Performans Değerleme Sisteminin Örgütsel Adalet ve Bireysel Performans Algıları Üzerine Etkisi (Tapu Kadastro Hatay XII Bölgesinde Bir Örnek Olay). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüsek Okulu Dergisi, 16(2), , 57-93. (2013), (TR DİZİN)
 • 21 IŞIK MURŞİT, AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YÖNETİŞİM ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE BİLGİ EDİNME KANUNU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ. KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , 39-49. (2010), (TR DİZİN)
 • 22 IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK YUNUS EMRE, Postmodern Açıdan Kamu Yönetiminde Küçülme (Downsizing) Olgusu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Myo Dergisi , 431-454. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • 23 IŞIK MURŞİT, KAMU ETİĞİ AÇISINDAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN SUNULAN (e-okul veli bilgilendirme sistemi) NİN DEĞERLENDİRİLMESİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2(10), , 27-46. (2009), (Diğer)
 • 24 IŞIK MURŞİT, KAN ARZU, TÜRKİYE DE ZORUNLU TARIM SİGORTA LARININ UYGULANABİLİRLİĞİ. SOSYO EKONOMİ DERGİSİ , 29-42. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 NURDOĞAN ALİ KEMAL, ÖZTÜRK MUSTAFA, IŞIK MURŞİT, VAZİFE MALULLERİNİN İSTİHDAM HAKKI. 19.ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ (2018). (Özet bildiri)
 • 2 IŞIK MURŞİT, GÜÇLÜ AYBERK, KENTLERİN MARKALAŞMASINDA YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: GAZİPAŞA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. III. KENTLEŞME FORUMU (2018). (Özet bildiri)
 • 3 IŞIK MURŞİT, ÖZTÜRK YUNUS EMRE, BİR YOLSUZLUK TÜRÜ:KAMU İHALELERİNDEKİ DANIŞIKLI HAREKETLER (BİD RİGGİNG). 5.KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM 5) (2010). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ERASLAN Tuğçe Yağmur, IŞIK MURŞİT, Çalışma Hayatı Araştırmaları-2023(2023). Hiperlink Eğt İlet. Yay. Gıda San. ve Paz. Tic. Ltd. Şti, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 IŞIK MURŞİT, GÜL EKŞİ GÖNÜL, Çalışma Hayatı Araştırmaları-2023(2023). Hiperlink Eğt İlet. Yay. Gıda San. ve Paz. Tic. Ltd. Şti, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 IŞIK MURŞİT, GÜNGÖR ALİ NAKİ, Çalışma Hayatı Araştırmaları 2022(2022). Hiperlink Eğitim İletişim Yayın Gıda Sanayi ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 IŞIK MURŞİT, ERTÜRK MERVE, ÇALIŞMA HAYATI ARAŞTIRMALARI-2021(2021). HİPERLİNK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 IŞIK MURŞİT, UYSAL FERİDE, ÇALIŞMA HAYATI ARAŞTIRMALARI-2021(2021). HİPERLİNK, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 IŞIK MURŞİT, KOLAY REŞİT, ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ: TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KARŞILAŞTIRMASI(2020). Hiperlink Eğt İlet. Yay. Gıda San. ve Paz. Tic. Ltd. Şti., Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 7 IŞIK MURŞİT, MALİYE VE KAMU YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI(2019). Akademisyen Kitabevi A.Ş., Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 IŞIK MURŞİT, OKYAY VOLKAN ALİ, ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE KAMU SENDİKACILIĞI(2019). Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık Ltd Şti, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 9 IŞIK MURŞİT, SİGORTACILIĞA GİRİŞ(2017). Lisans Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 10 IŞIK MURŞİT, BANKA MUHASEBESİ(2016). Lisans Yayıncılık, Bölüm, (ULUSAL)
 • 11 IŞIK MURŞİT, SİGORTACILIK MEVZUATI VE REASÜRANS İŞLEMLERİ(2006). ATLAS KİTABEVİ, Tümü, (ULUSAL)
 • Editörlük
 • 1 Çalışma Hayatı Araştırmaları 2023, Bilimsel Kitap, Editör, 30.09.2023 - 30.09.2023 (ULUSLARARASI)
 • 2 Çalışma Hayatı Araştırmaları 2022, Bilimsel Kitap, Editör, 25.10.2022 - 25.10.2022 (ULUSLARARASI)
 • 3 TÜRKİYE’NİN TURİZM POLİTİKASI: YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ALANYA ÖRNEĞİ, Bilimsel Kitap, Editör, 01.04.2022 - 01.04.2022 (ULUSLARARASI)
 • 4 SİGORTACILIĞA GİRİŞ, Araştırma Kitabı, Çeviri Editörlüğü, 01.01.2017 - 01.01.2017 (ULUSAL)
 • 5 AVRASYA ULUSLARASI ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Araştırma Kitabı, Yrd. Editör, 01.08.2018 - 30.08.2018 (ULUSLARARASI)
 • 6 ÇALIŞMA HAYATI ARAŞTIRMALARI-2021, Bilimsel Kitap, Editör, 30.09.2021 - 30.09.2021 (ULUSLARARASI)
 • Toplumsal Katkı
 • 1 IŞIK Murşit, İşkur İl Yürütme Kurulu Üyeliği. 02.01.2023
 • 2 IŞIK Murşit, TR61 BÖLGESİ 2024-2028 BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. 13.09.2022
 • 3 IŞIK Murşit, Uluborlu Kaymakamlığı İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Gezisi. 07.12.2022
VERDİĞİ DERSLER
Anayasa Hukukuna Giriş
Bilgisayar
Bilimsel Araştırma Metotları
Borçlar Hukuku
Çalışma Psikolojisi
Çalışma Yaşamında Etik
Endüstri İlişkilerinde Yeni Yönelimler
Halkla İlişkiler ve Örgütsel İletişim
İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri
Kamu Kesimi Çalışma Hukuku
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
Motivasyon Teorileri ve Çalışma Psikolojisi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Stratejik Insan Kaynakları Yönetimi
Türkiye de Özel Sigortacılık ve Uygulamaları
Vergi Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!