Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ümit ARKLAN
Adı Soyadı Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462118351
E-Posta umitarklan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 28.6.2002
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) 22.7.2004
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (TEZLİ) (DR) 18.3.2008
İLGİ ALANLARI
Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Yeni İletişim Ortamları, Araştırma Yöntemleri.
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Arklan, Ü. ve E. Taşdemir, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Literatürk Yayınları, Konya, 2010
 • 2 Arklan, Ü., Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı: Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım, Literatürk Yayınları, İstanbul, 2009
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Arklan, Ü., “Seçmenlerin Seçim Kampanyalarından Yararlanma Amaçları: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Sivas Araştırması”, 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları, Ed Şükrü Balcı, Literatürk Yayınları, Konya, 109-156, 2016
 • 2 Arklan, Ü., “Liderlik ve Etik”, Ekip Çalışması ve Liderlik, Ed Mustafa Akdağ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015
 • 3 Arklan, Ü., “Çatışma Yönetimi ve Çözümleyici Liderlik”, Ekip Çalışması ve Liderlik, Ed Mustafa Akdağ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015
 • 4 Arklan, Ü., “Liderlik Teorileri”, Ekip Çalışması ve Liderlik, Ed Mustafa Akdağ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015
 • 5 Arklan, Ü., “Kriz, İtibar ve Yönetimi: Spesifik Süreçte Yaşamsal Bir Etkileşim”, Kriz Yönetimi: İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Ed Mustafa Akdağ ve Ümit Arklan, Literatürk Yayınları, Konya, 205-264, 2014
 • 6 Arklan, Ü., “Kriz Yönetiminde Kurum İçi Halkla İlişkiler: Beklenen Etkiler ve Üstlenilen Roller”, İletişim Okumaları: Disiplinlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar, Ed Ümit Arklan, Literatürk Yayınları, Konya, 9-61, 2013
 • 7 Arklan, Ü., “Halkla İlişkiler: Kavram, Kapsam ve İlişkili Olduğu Alanlar”, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Ed Metin Işık ve Mustafa Akdağ, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 13-48, 2011
 • 8 Arklan, Ü., “Lobicilik”, Halkla İlişkiler, Ed Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan, Tablet Kitabevi, Konya, 311-340, 2008
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Arklan, Ü., “Kamu Yönetiminde Uluslararası Halkla İlişkiler”, Uluslararası Halkla İlişkiler, Ed Emel Tanyeri Mazıcı, OmniScriptum, Saarbrücken, 95-135, 2016
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü., “Tüketim ve Cazibenin Mekansal İzdüşümü Olarak Alışveriş Merkezleri”, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 2, (3), 78-94 (2012)
 • 2 Arklan, Ü., “Kamu Yönetiminin Halkla İlişkileri Açısından Referandum:12 Eylül 2010 Referandumu Sivas Araştırması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Yıl.2011, Sayı.32, 87-125 (2011)
 • 3 Karakoç, E. ve Ü. Arklan, “Eğitim Düzeyinin Medya Kullanımına Etkisi: Gazete ve Televizyon Karşılaştırması”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.9, Sayı.17, 407-438 (2009)
 • 4 Arklan, Ü. ve E. Taşdemir, “Bilgi Toplumu ve İletişim: Bilginin Yayılması Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve İnternet” Selçuk İletişim Dergisi, C.5, Sayı.3, 67-80 (2008)
 • 5 Taylan, H. H. ve Ü. Arklan, “Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.X, Sayı.1, 85-97 (2008)
 • 6 Arklan, Ü., "Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", Selçuk İletişim Dergisi, C.4, Sayı.3, 82-100 (2006)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü., “Medyanın Siyasal İşlevleri Bağlamında Radyo”, TRT Radyovizyon Dergisi, 24, 23-25 (2016).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü.; M. Akdağ, “Gündelik Yaşamın Sosyal Medyası, Sosyal Medyanın Gündelik Yaşamı”, Vizyoner Dergisi, 7, (16), 16-34 (2016).
 • 2 Arklan, Ü. “Sosyal Medyanın Siyasal Amaçlı Kullanımı: Ağ Kuşağının Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”, e-GİFDER (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi), 4, (2), 618-657 (2016).
 • 3 Arklan, Ü.; M. Akdağ ve M. Akgül, “Nevruz Bayramı’nın Algısal Dönüşümü: Türk Basını’nda Nevruz Algısı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, (39), 779-792 (2015).
 • 4 Arklan, Ü. “Yerel Seçim Kampanyalarının Seçmen Tercihine Etkisi: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Sivas Araştırması”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/6, 121-156 (2015).
 • 5 Arklan, Ü. ve M. Akgül, “Sosyal Medya Ortamında İçerik Üretim Süreci ve Etki Eden Faktörler: Sivas Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, (6), 53-82 (2013)
 • 6 Arklan, Ü. ve E. Karakoç “Medyanın Genel ve Siyasal Gündeme İlişkin Bilgi Edinme Aracı Olarak Kullanımı: Görgül Bir Araştırma”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 22, 325-363 (2013)
 • 7 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, “Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, (4), 33-55 (2013)
 • 8 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, “Kriz Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kriz Yönetimi Sürecine Etkisi/Katkısı”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0121, 6, (4), 768-784 (2011)
 • 9 Arklan, Ü., “Halkla İlişkilerde Liderlik: Liderliğin ve Liderlik Türlerinin Halkla İlişkiler Alanına Yansımaları”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0065, 5, (4), 616-636 (2010)
 • 10 Arklan, Ü. ve M. Akdağ, “Halkla İlişkilerin Pusulası: Politika”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0022, 5, (1), 1-21 (2010)
 • 11 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, “Toplam Kalite Yönetimi İlkelerine Halkla İlişkiler Penceresinden Bakış”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0011, 4, (2), 175-192 (2009)
 • 12 Arklan, Ü., “Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.2006, Sayı.16, 45-65 (2006)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü., “Intra-Organizational Communication and Leadership: An Interactive Approach”, African Journal of Business Management, 5, (26), 10294-10302 (2011)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arklan, Ü. ve N. Z. Kartal, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Halo Etkisi Bağlamında Bir Bakış”, International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, November 26-27, 2016, 1032-1048.
 • 2 Arklan, Ü. ve M. Akdağ, “Dijital Yaşamda Ağ Kuşağının Bir Sosyalleşme Aracı Olarak Sosyal Medya”, 2nd International Symposium ‘New Communication Technologies and Social Transformation’, Bishkek, May 02-04, 2012, 701-723
 • 3 Arklan, Ü. ve M. Akgül, “Günlükten E-Günlüğe İletişimsel Dönüşüm: Kişisel Bloglar Üzerine Bir Araştırma”, 2nd International Symposium ‘New Communication Technologies and Social Transformation’, Bishkek, May 02-04, 2012, 649-666
 • 4 Arklan, Ü., “The Use of Mass Media, the Internet, And E-Government in Gathering Information About Public Administration: An Assessment of Socio-Demographic Features”, 6th International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, May 14-16, 2008, Volume 1, 369-381
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karakoç, E. ve Ü. Arklan, “The Effect of Educational Level on the Use of Media: A Comparison of Newspapers and Television”, 4th International Conference of the Russian Communication Association “Communication Studies Today: At the Crossroads of the Discipline” (Communication 2008), Moscow, Jun 9-13, 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Arklan, Ü. "Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004
 • Doktora Tezi
 • 1 Arklan, Ü. “Halkla İlişkiler Açısından Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı: Türk Kamu Yönetimindeki Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Bir Model Önerisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Yeni İletişim Ortamları ve İletişimsel Dönüşüm: Kişisel Bloglar ve Sosyal Medya Üzerine Bir Araştırma
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, Kriz Yönetimi: İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Literatürk Yayınları, Konya, 2014
 • 2 Arklan, Ü., İletişim Okumaları: Disiplinlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar, Literatürk Yayınları, Konya, 2013
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı (2016-devam ediyor)
 • 2 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2014-2016)
 • 3 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2010)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-devam ediyor)
 • 2 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2012-2016)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-devam ediyor)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-devam ediyor)
 • 3 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2016)
 • 4 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato Temsilciliği (2013-2016)
 • 5 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2016)
 • 6 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü (2011-2016)
VERDİĞİ DERSLER
Yukarı çık