KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ümit ARKLAN
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462118351
E-Posta umitarklan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ 28.06.2002
Yüksek Lisans SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ) 22.07.2004
Doktora SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER (TEZLİ) (DR) 18.03.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Yeni İletişim Ortamları, Araştırma Yöntemleri.
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Arklan, Ü. ve E. Taşdemir, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Literatürk Yayınları, Konya, 2010
 • 2 Arklan, Ü., Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Hakkı: Türk Kamu Yönetimi Açısından Bir Yaklaşım, Literatürk Yayınları, İstanbul, 2009
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Arklan, Ü., “Çağrı Merkezlerinde Kurum İçi İletişim”, Çağrı Merkezi Yönetimi II, Ed Gülsüm Çalışır, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2020
 • 2 Arklan, Ü., “Seçmenlerin Seçim Kampanyalarından Yararlanma Amaçları: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Sivas Araştırması”, 7 Haziran’dan 1 Kasım’a Türkiye’de Siyasal İletişim Uygulamaları, Ed Şükrü Balcı, Literatürk Yayınları, Konya, 109-156, 2016
 • 3 Arklan, Ü., “Liderlik ve Etik”, Ekip Çalışması ve Liderlik, Ed Mustafa Akdağ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015
 • 4 Arklan, Ü., “Çatışma Yönetimi ve Çözümleyici Liderlik”, Ekip Çalışması ve Liderlik, Ed Mustafa Akdağ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015
 • 5 Arklan, Ü., “Liderlik Teorileri”, Ekip Çalışması ve Liderlik, Ed Mustafa Akdağ, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2015
 • 6 Arklan, Ü., “Kriz, İtibar ve Yönetimi: Spesifik Süreçte Yaşamsal Bir Etkileşim”, Kriz Yönetimi: İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Ed Mustafa Akdağ ve Ümit Arklan, Literatürk Yayınları, Konya, 205-264, 2014
 • 7 Arklan, Ü., “Kriz Yönetiminde Kurum İçi Halkla İlişkiler: Beklenen Etkiler ve Üstlenilen Roller”, İletişim Okumaları: Disiplinlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar, Ed Ümit Arklan, Literatürk Yayınları, Konya, 9-61, 2013
 • 8 Arklan, Ü., “Halkla İlişkiler: Kavram, Kapsam ve İlişkili Olduğu Alanlar”, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Ed Metin Işık ve Mustafa Akdağ, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, 13-48, 2011
 • 9 Arklan, Ü., “Lobicilik”, Halkla İlişkiler, Ed Ahmet Kalender ve Mehmet Fidan, Tablet Kitabevi, Konya, 311-340, 2008
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Arklan, Ü. ve H. Rençber, “Kurumsal İletişimin Dijital Dönüşümü”, Kurumsal İletişimin El Kitabı, Ed Zekiye Tamer Gencer, Eğitim Yayınevi, Konya, 319-348, 2020
 • 2 Arklan, Ü. ve N. Z. Kartal, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Halkla İlişkiler Amaçlı Sosyal Medya Kullanımı: Resmi YouTube Kanalı Üzerine Bir Araştırma”, Sosyal Bilimler Araştırmaları, Ed Emel Arslan, Tahsin Tapur ve Caner Aladağ, Çizgi Kitabevi, Konya, 87-95, 2019
 • 3 Rençber, H. ve Ü. Arklan, “Kamu Yönetiminde Bir Halkla İlişkiler Faaliyeti Olarak Kamu Spotları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları, Ed Emel Arslan, Tahsin Tapur ve Caner Aladağ, Çizgi Kitabevi, Konya, 77-86, 2019
 • 4 Kartal, N. Z. ve Ü. Arklan, “Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri: SpaceX Şirketi, Falcon Heavy Örneğinde Bir İnceleme”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Ed Tahsin Tabur, Selahattin Avşaroğlu, Emel Arslan ve Mustafa Kılınç, Çizgi Kitabevi, Konya, 248-257, 2018
 • 5 Arklan, Ü. ve H. Rençber, “Haber Ajanslarının ve Yazılı Basının Haber Sitelerinde İçerik Sunumu: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Ed Tahsin Tabur, Selahattin Avşaroğlu, Emel Arslan ve Mustafa Kılınç, Çizgi Kitabevi, Konya, 258-265, 2018
 • 6 Arklan, Ü. ve N. Z. Kartal, “Media Relations in Public Relations: A Perspective of Turkey”, Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ed Ümit Arklan, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 247-266, 2017
 • 7 Arklan, Ü. ve H. Rençber, “İllegalitenin Kaçış Alanı Olarak Sosyal Medya”, Current Debates in Public Relations Cultural & Media Studies, Ed Emrah Doğan ve Ercan Geçgin, Ijopec Publication, London, 31-52, 2017
 • 8 Arklan, Ü., “Kamu Yönetiminde Uluslararası Halkla İlişkiler”, Uluslararası Halkla İlişkiler, Ed Emel Tanyeri Mazıcı, OmniScriptum, Saarbrücken, 95-135, 2016
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü. ve N. Tuzcu, “Dijital Çağın Bir Pazarlama ve Marka İletişim Aracı Olarak Etkileyiciler: Kanaatler, Kriterler ve Takip Nedenleri Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk İletişim Dergisi, C.12, Sayı.2, 969-1011 (2019)
 • 2 Arklan, Ü., “Tüketim ve Cazibenin Mekansal İzdüşümü Olarak Alışveriş Merkezleri”, Erciyes İletişim Dergisi “akademia”, 2, (3), 78-94 (2012)
 • 3 Arklan, Ü., “Kamu Yönetiminin Halkla İlişkileri Açısından Referandum:12 Eylül 2010 Referandumu Sivas Araştırması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Yıl.2011, Sayı.32, 87-125 (2011)
 • 4 Karakoç, E. ve Ü. Arklan, “Eğitim Düzeyinin Medya Kullanımına Etkisi: Gazete ve Televizyon Karşılaştırması”, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl.9, Sayı.17, 407-438 (2009)
 • 5 Arklan, Ü. ve E. Taşdemir, “Bilgi Toplumu ve İletişim: Bilginin Yayılması Sürecinde Kitle İletişim Araçları ve İnternet” Selçuk İletişim Dergisi, C.5, Sayı.3, 67-80 (2008)
 • 6 Taylan, H. H. ve Ü. Arklan, “Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.X, Sayı.1, 85-97 (2008)
 • 7 Arklan, Ü., "Bir Kamu Denetim Sistemi Olarak Ombudsman ve Türkiye'de Uygulanabilirliği", Selçuk İletişim Dergisi, C.4, Sayı.3, 82-100 (2006)
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü., “Medyanın Siyasal İşlevleri Bağlamında Radyo”, TRT Radyovizyon Dergisi, 24, 23-25 (2016).
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü; F. Tanacı “Seçim Kampanyalarına Beyannameler Bağlamında Bir Bakış: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Örneğinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Vizyoner Dergisi, 11, (26) , 1-29 (2020).
 • 2 Arklan, Ü; N.Z. Kartal “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Aktivizm: İlişkisel Düzlemde Epistemolojik Bir Yönelim”, Vizyoner Dergisi, 10, (23), 25-39 (2019).
 • 3 Arklan, Ü; N.Z. Kartal “Referandum Sürecinin Sosyal Medya Ortamına Etkisi: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu Üzerine Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, (30), 811-835 (2019).
 • 4 Arklan, Ü; N. Z. Kartal “İkna Edici İletişim Tekniği Olarak Tek Yanlı ve İki Yanlı Sunumun Kriz Yönetimi Sürecine Etkisi”, Vizyoner Dergisi, 9, (20), 39-52 (2018).
 • 5 Arklan, Ü; H. Rençber “16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu Öncesi Sürecin Türk Yazılı Basınındaki Yansıması: Hürriyet, Sabah ve Sözcü Gazeteleri Örneği”, e-GİFDER (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi), 6, (1), 224-249 (2018).
 • 6 Rençber, H; Ü. Arklan “Alternatif Medyada Farklı Bir Boyut: 4chan.org Örneği”, Vizyoner Dergisi, 9, (22), 75-100 (2018).
 • 7 Arklan, Ü; N. Z. Kartal “Y Kuşağının İçerik Tüketicisi Olarak YouTube Kullanımı: Kullanım Amaçları, Kullanım Düzeyleri ve Takip Edilen İçerikler Üzerine Bir Araştırma”, e-GİFDER (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi), 6, (2), 929-965 (2018).
 • 8 Arklan, Ü.; M. Akdağ, “Gündelik Yaşamın Sosyal Medyası, Sosyal Medyanın Gündelik Yaşamı”, Vizyoner Dergisi, 7, (16), 16-34 (2016).
 • 9 Arklan, Ü. “Sosyal Medyanın Siyasal Amaçlı Kullanımı: Ağ Kuşağının Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma”, e-GİFDER (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi), 4, (2), 618-657 (2016).
 • 10 Arklan, Ü.; M. Akdağ ve M. Akgül, “Nevruz Bayramı’nın Algısal Dönüşümü: Türk Basını’nda Nevruz Algısı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8, (39), 779-792 (2015).
 • 11 Arklan, Ü. “Yerel Seçim Kampanyalarının Seçmen Tercihine Etkisi: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Sivas Araştırması”, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/6, 121-156 (2015).
 • 12 Arklan, Ü. ve M. Akgül, “Sosyal Medya Ortamında İçerik Üretim Süreci ve Etki Eden Faktörler: Sivas Örneğinde Uygulamalı Bir Çalışma”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, (6), 53-82 (2013)
 • 13 Arklan, Ü. ve E. Karakoç “Medyanın Genel ve Siyasal Gündeme İlişkin Bilgi Edinme Aracı Olarak Kullanımı: Görgül Bir Araştırma”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 22, 325-363 (2013)
 • 14 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, “Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi”, The Journal of Academic Social Science Studies, 6, (4), 33-55 (2013)
 • 15 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, “Kriz Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Kriz Yönetimi Sürecine Etkisi/Katkısı”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0121, 6, (4), 768-784 (2011)
 • 16 Arklan, Ü., “Halkla İlişkilerde Liderlik: Liderliğin ve Liderlik Türlerinin Halkla İlişkiler Alanına Yansımaları”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0065, 5, (4), 616-636 (2010)
 • 17 Arklan, Ü. ve M. Akdağ, “Halkla İlişkilerin Pusulası: Politika”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0022, 5, (1), 1-21 (2010)
 • 18 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, “Toplam Kalite Yönetimi İlkelerine Halkla İlişkiler Penceresinden Bakış”, e-Journal of New World Sciences Academy Humanities, 4C0011, 4, (2), 175-192 (2009)
 • 19 Arklan, Ü., “Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl.2006, Sayı.16, 45-65 (2006)
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Arklan, Ü., “Intra-Organizational Communication and Leadership: An Interactive Approach”, African Journal of Business Management, 5, (26), 10294-10302 (2011)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arklan, Ü ve R. Taşan, “Yaşlılık Temelli Organizasyonların Sosyal Medyadaki Temsili: 60 Tazelenme Üniversitesi Örneği”, International Congress of Science Culture and Education, Alanya, 29 October-02 November, 2019, 500-508.
 • 2 Arklan, Ü ve N. Z. Kartal, “Sağlık Yönetiminde Kriz Yönetimi: Özgül Bir Alanın Olağan Dışı Dönemleri İçin Stratejik Bir Süreç”, III. INES International Education and Social Science Congress, Alanya, 28 April-01 May, 2018, 1204-1213.
 • 3 Arklan, Ü ve H. Rençber, “Ülke Gündeminin Sosyal Medyadaki Temsili: “YouTube Trendler” Üzerine Bir İnceleme”, III. INES International Education and Social Science Congress, Alanya, 28 April-01 May, 2018, 1222-1231.
 • 4 Arklan, Ü., N. Z. Kartal ve H. Rençber, “The Presentation of Political Humor on the Printed Media in Turkey: A Study on the Caricatures Concerning the Constitutional Referendum of April 16, 2017”, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, October 5-7, 2017, 295-297
 • 5 Arklan, Ü. ve H. Rençber, “The Reflections on the Turkish Press of the Turkish Constitutional Referendum of April 16, 2017: Hürriyet, Sabah and Sözcü Newspapers Case”, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, October 5-7, 2017, 292-294
 • 6 Arklan, Ü. ve N. Z. Kartal, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Halo Etkisi Bağlamında Bir Bakış”, International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, November 26-27, 2016, 1032-1048.
 • 7 Arklan, Ü. ve M. Akdağ, “Dijital Yaşamda Ağ Kuşağının Bir Sosyalleşme Aracı Olarak Sosyal Medya”, 2nd International Symposium ‘New Communication Technologies and Social Transformation’, Bishkek, May 02-04, 2012, 701-723
 • 8 Arklan, Ü. ve M. Akgül, “Günlükten E-Günlüğe İletişimsel Dönüşüm: Kişisel Bloglar Üzerine Bir Araştırma”, 2nd International Symposium ‘New Communication Technologies and Social Transformation’, Bishkek, May 02-04, 2012, 649-666
 • 9 Arklan, Ü., “The Use of Mass Media, the Internet, And E-Government in Gathering Information About Public Administration: An Assessment of Socio-Demographic Features”, 6th International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, May 14-16, 2008, Volume 1, 369-381
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Arklan, Ü.; N. Z. Kartal ve H. Rençber, “Türkiye’deki Halkla İlişkiler Derneklerinin Yeni Medya Ortamlarından Yararlanma Biçim ve Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme”, IPRAC 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi, Antalya, 12-13 Mayıs, 2018, 121
 • 2 Karakoç, E. ve Ü. Arklan, “The Effect of Educational Level on the Use of Media: A Comparison of Newspapers and Television”, 4th International Conference of the Russian Communication Association “Communication Studies Today: At the Crossroads of the Discipline” (Communication 2008), Moscow, Jun 9-13, 2008
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Arklan, Ü. "Siyasal Liderlikte Karizma Olgusu: Recep Tayyip Erdoğan Örneğinde Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004
 • Doktora Tezi
 • 1 Arklan, Ü. “Halkla İlişkiler Açısından Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı: Türk Kamu Yönetimindeki Sorunlar ve Çözümüne Yönelik Bir Model Önerisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Alternatif Medyada Farklı Bir Boyut: 4chan.org Örneği
 • 2 Yeni İletişim Ortamları ve İletişimsel Dönüşüm: Kişisel Bloglar ve Sosyal Medya Üzerine Bir Araştırma
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Erasmus Öğrenci Değişim Programının Öğrencilerin Kariyer Gelişimine Etkisi
 • 2 Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Isparta İli Örneği
 • 3 Gençlerin Medya Kullanım Alışkanlıkları: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Arklan, Ü., Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2017
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Arklan, Ü. Sözlü İletişim ve Hitabet, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2020
 • 2 Akdağ, M. ve Ü. Arklan, Kriz Yönetimi: İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Literatürk Yayınları, Konya, 2014
 • 3 Arklan, Ü., İletişim Okumaları: Disiplinlerarası Bir Alanın Kuramsal Uzamından Yansımalar, Literatürk Yayınları, Konya, 2013
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 NWSA (e-Journal of New World Sciences Academy)
 • 2 AKADEMİA (Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi)
 • 3 e-GİFDER (Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi)
 • 4 JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies)
 • 5 Turkish Studies
 • 6 Selçuk İletişim (Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi)
 • 7 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 8 İletişim ve Toplum Dergisi
 • 9 Atatürk İletişim Dergisi
 • 10 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
 • 11 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-DERGİ)
 • 12 Vizyoner Dergisi
 • 13 İFADE Dergisi (Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi)
 • 14 e-kiad Dergisi (Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi)
 • 15 UHİVE Dergisi (Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi)
 • 16 Ombudsman Akademik Dergisi
 • 17 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 18 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • 19 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 20 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 21 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanlığı (2016-devam ediyor)
 • 2 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2014-2016)
 • 3 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2010)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-devam ediyor)
 • 2 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanlığı (2012-2016)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-devam ediyor)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-devam ediyor)
 • 3 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-2016)
 • 4 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Senato Temsilciliği (2013-2016)
 • 5 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2012-2016)
 • 6 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2013)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Erasmus Koordinatörlüğü (2011-2016)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!