KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DİKMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110623
E-Posta suleymandikmen@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-5434-0532
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 11.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 06.08.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 05.10.2018
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Bütçesi, Kamu Mali Yönetimi, Vergi Teorisi
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Dikmen, S. & Çiçek, H. G. (2020). Vergi idaresinin dijital dönüşümü. İçinde M. G. Kaya & E. Öz (Ed.), Bilişim çağında vergi hukuku (ss.153-173). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • 2 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2018). Cumhurbaşkanı’nın kanunları geri gönderme yetkisinin istisnası: Bütçe kanunu. İçinde S. İpek (Ed.), Maliye Araştırmaları-2 (ss. 377-397). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • 3 Armağan, R., Dikmen, S., & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2015). 2000 yılı sonrası Norveç vergi sistemi ve vergi gelirlerinin analizi. İçinde A. Gerçek, & F. Saraçoğlu (Ed.), Prof.Dr. Metin Taş'a Armağan (ss. 145-164). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • 4 Çiçek, H.G., Şahin İpek, E.A. & Dikmen, S. (2014). Terörün kamu finansmanındaki etkisinin vergi cennetleri kapsamında değerlendirilmesi. İçinde N. Saygılıoğlu (Ed.), Prof.Dr. Şükrü Kızılot'a Armağan (ss. 404-425). Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çiçek, H. G., & Dikmen, S. (2020). Strategic planning and budgeting in local governments. In T. Akdemir & H. Kıral (Eds.), Public financial management reforms in Turkey: Progress and challenges, Volume 2 (pp. 89–104). Singapore: Springer.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2013). Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının vergi hukuku açısından değerlendirilmesi, Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran, s. 6-10.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dikmen, S. & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2020). Avrupa Birliği'nde çevre politikası aracı olarak yeşil kamu alımları. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 19(1), 85-119.
 • 2 Dikmen, S. & Çiçek, H. G. (2020). Avrupa Sayıştayı ile üye devlet yüksek denetim kurumları arasındaki ilişki. Sayıştay Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 117, s.57-85
 • 3 Çiçek, H. & Dikmen, S. (2020). Klasik dönem Osmanlı devlet bütçelerinin karakteristik özellikleri: Tarhuncu Ahmed Paşa bütçesi. Sosyoekonomi, 28 (46), 211-241.
 • 4 Dikmen, S., & Çiçek, H. G. (2020). Avrupa Birliğinde çevre vergisi gelirlerinin karşılaştırmalı analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (57), 57–88.
 • 5 Dikmen, S. (2019). Bütçe gözetimi açısından bağımsız mali kurumların bütçe sürecindeki rolü. Sayıştay Dergisi. 30(115), s.55-81
 • 6 Çiçek, H. G. & Dikmen, S. (2019). Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin bütçe sistem ve sürecine yansımaları. Vergi Dünyası Dergisi, 6(454), 24-39.
 • 7 Dikmen, S. ve Cicek, H. G. (2019). Yasama organının bütçe gözetim işlevi ve mali saydamlık arasındaki ilişkinin ekonometrik bir analizi. SİYASAL: Journal of Political Sciences, 28(2), 181–205.
 • 8 Dikmen, S. & Çiçek, H.G. (2018). Etkin bir hesap verebilirlik mekanizması olarak yasama organının bütçe gözetim işlevi, Maliye Dergisi, Sayı: 174, Ocak-Haziran, ss. 270-298.
 • 9 Armağan, R., Dağlıoğlu Şanlı, İ., & Dikmen, S. (2017). İlginç vergi örnekleri kapsamında verginin tarihsel gelişiminin değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak, Sayı: 340, ss.33-49.
 • 10 Çiçek, Ş.E. & Dikmen, S. (2016). Sosyal bütçeleme örneği olarak çocuk dostu bütçe. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 2, ss.131-147.
 • 11 Çiçek, Ş.E. Dikmen, S. & Arslan, P. (2015). Türkiye’de belediyelerin performansının harcama yapıları açısından analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, ss. 59-74.
 • 12 Dikmen, S. (2015). Osmanlı bütçeleri üzerine bir bibliyografya denemesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, ss. 810-823.
 • 13 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2015). Osmanlı Devleti'nde bütçenin ve bütçe hakkının tarihsel gelişimi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, Cilt:11, Yıl:11, Sayı:1, ss.83-98.
 • 14 Dikmen, S. (2015). Norveç’te kamu harcamalarının ekonomik analizi: 2000-2013, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:2, ss. 189-214.
 • 15 Yavuz, A. ve Dikmen, S. (2015). Doğal afetlerin zararlarının finansmanında kullanılan afet öncesi finansal araçlar. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, ss. 303-322.
 • 16 Armağan, R. ve Dikmen, S. (2015). İskandinav ülkeleri vergi sistemleri ve gelirlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı:2, ss. 67-81.
 • 17 Şataf, C., Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2014). Kamu hizmetlerinin sunulmasında e-devlet uygulamalarının toplumsal algı düzeyi üzerine ampirik bir çalışma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: II, ss.1-14.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiçek, H.G., Dikmen, S., & Güngören, F. (2014). Yüksek denetimin bağımsızlığı: Türk Sayıştay'ı örneği, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, 16-20 Mayıs 2014, Antalya, ss. 329-350.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Dikmen, S., & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2016). Yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımı: Porto Alegre’de katılımcı bütçeleme, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dikmen, S., & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2017). Türkiye’de eğitimin finansmanı: Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi örneği, 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research, April 27-29, Rome/Italy, 402-410.
 • 2 Armağan, R., Dağlıoğlu Şanlı, İ., & Dikmen, S. (2015). Türkiye'de yükseköğretime ayrılan bütçenin değerlendirilmesi: 2007-2015, 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 25-30 Ağustos 2015, Kaposvar/Macaristan.
 • 3 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2013). The effects of European debt crisis on the budget deficits and debt stocks of developing countries, International Conference on Economic Studies "Economic Crises and European Union", May 10 – 11, 2013, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Şataf, C., Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2013). An empirical study on the perceptions of the public on e-government services, 11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, November 27-30, 2013, Valletta/Malta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiçek, H. G. & Dikmen, S. (2019). The factors affecting external audit and the effect of external audit on fiscal transparency. 34. International Public Finance Conference, April 24-27, 2019, Antalya, ss.319-326.
 • 2 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2018). The exemption to the authority of the president to send back the laws: The budget law, 33th International Public Finance Conference, May 8-12, 2018, Antalya/Turkey, ss.114-118.
 • 3 Dikmen, S. & Çiçek, H.G. (2018). Recent developments regarding the role of legislative power in the budget process. 9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy September 6-9, 2018, Athens, Greece, s.144.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dikmen, S. (2014). Tarihsel süreç içerisinde bütçe hakkının gelişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Dikmen, S. (2018). Yasama organının bütçe gözetim işlevinin mali saydamlık açısından ekonometrik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevinin Mali Saydamlık Açısından Ekonometrik Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (4775-D1-16) Başlangıç:24.10.2016 Bitiş:24.10.2018
 • 2 "17-18-19 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı" isimli ulusal projede yardımcı moderatörlük, Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi, Destekleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • 3 "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (3489-YL1-13) Başlangıç:20.02.2013 Bitiş:20.08.2014
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!