KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman DİKMEN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Maliye Teorisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110623
E-Posta suleymandikmen@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ - 11.06.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE 06.08.2014
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 05.10.2018
İLGİ ALANLARI
Kamu Bütçesi, Kamu Mali Yönetimi, Bütçe Tarihi, Kamu Harcamaları
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2018). Cumhurbaşkanı’nın kanunları geri gönderme yetkisinin istisnası: Bütçe kanunu. İçinde S. İpek (Ed.), Maliye Araştırmaları-2 (ss. 377-397). Bursa: Ekin Yayınevi.
 • 2 Armağan, R., Dikmen, S., & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2015). 2000 yılı sonrası Norveç vergi sistemi ve vergi gelirlerinin analizi. İçinde A. Gerçek, & F. Saraçoğlu (Ed.), Prof.Dr. Metin Taş'a Armağan (ss. 145-164). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • 3 Çiçek, H.G., Şahin İpek, E.A. & Dikmen, S. (2014). Terörün kamu finansmanındaki etkisinin vergi cennetleri kapsamında değerlendirilmesi. İçinde N. Saygılıoğlu (Ed.), Prof.Dr. Şükrü Kızılot'a Armağan (ss. 404-425). Ankara: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2013). Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının vergi hukuku açısından değerlendirilmesi, Isparta Barosu Bülteni, Yıl:3, Sayı:9, Haziran, s. 6-10.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dikmen, S. (2019). Bütçe gözetimi açısından bağımsız mali kurumların bütçe sürecindeki rolü. Sayıştay Dergisi. 30(115), s.55-81
 • 2 Çiçek, H. G. & Dikmen, S. (2019). Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin bütçe sistem ve sürecine yansımaları. Vergi Dünyası Dergisi, 6(454), 24-39.
 • 3 Dikmen, S. ve Cicek, H. G. (2019). Yasama organının bütçe gözetim işlevi ve mali saydamlık arasındaki ilişkinin ekonometrik bir analizi. SİYASAL: Journal of Political Sciences, 28(2), 181–205.
 • 4 Dikmen, S. & Çiçek, H.G. (2018). Etkin bir hesap verebilirlik mekanizması olarak yasama organının bütçe gözetim işlevi, Maliye Dergisi, Sayı: 174, Ocak-Haziran, ss. 270-298.
 • 5 Armağan, R., Dağlıoğlu Şanlı, İ., & Dikmen, S. (2017). İlginç vergi örnekleri kapsamında verginin tarihsel gelişiminin değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak, Sayı: 340, ss.33-49.
 • 6 Çiçek, Ş.E. & Dikmen, S. (2016). Sosyal bütçeleme örneği olarak çocuk dostu bütçe. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 2, ss.131-147.
 • 7 Çiçek, Ş.E. Dikmen, S. & Arslan, P. (2015). Türkiye’de belediyelerin performansının harcama yapıları açısından analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, ss. 59-74.
 • 8 Dikmen, S. (2015). Osmanlı bütçeleri üzerine bir bibliyografya denemesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 3, ss. 810-823.
 • 9 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2015). Osmanlı Devleti'nde bütçenin ve bütçe hakkının tarihsel gelişimi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, Cilt:11, Yıl:11, Sayı:1, ss.83-98.
 • 10 Dikmen, S. (2015). Norveç’te kamu harcamalarının ekonomik analizi: 2000-2013, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:2, ss. 189-214.
 • 11 Yavuz, A. ve Dikmen, S. (2015). Doğal afetlerin zararlarının finansmanında kullanılan afet öncesi finansal araçlar. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, ss. 303-322.
 • 12 Armağan, R. ve Dikmen, S. (2015). İskandinav ülkeleri vergi sistemleri ve gelirlerinin karşılaştırmalı bir analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı:2, ss. 67-81.
 • 13 Şataf, C., Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2014). Kamu hizmetlerinin sunulmasında e-devlet uygulamalarının toplumsal algı düzeyi üzerine ampirik bir çalışma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: II, ss.1-14.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiçek, H.G., Dikmen, S., & Güngören, F. (2014). Yüksek denetimin bağımsızlığı: Türk Sayıştay'ı örneği, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, 16-20 Mayıs 2014, Antalya, ss. 329-350.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Dikmen, S., & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2016). Yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımı: Porto Alegre’de katılımcı bütçeleme, 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 01-02 Aralık 2016, Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Dikmen, S., & Dağlıoğlu Şanlı, İ. (2017). Türkiye’de eğitimin finansmanı: Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi örneği, 3rd International Conference on Social Sciences & Education Research, April 27-29, Rome/Italy, 402-410.
 • 2 Armağan, R., Dağlıoğlu Şanlı, İ., & Dikmen, S. (2015). Türkiye'de yükseköğretime ayrılan bütçenin değerlendirilmesi: 2007-2015, 7. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 25-30 Ağustos 2015, Kaposvar/Macaristan.
 • 3 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2013). The effects of European debt crisis on the budget deficits and debt stocks of developing countries, International Conference on Economic Studies "Economic Crises and European Union", May 10 – 11, 2013, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
 • 4 Şataf, C., Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2013). An empirical study on the perceptions of the public on e-government services, 11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, November 27-30, 2013, Valletta/Malta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çiçek, H. G. & Dikmen, S. (2019). The factors affecting external audit and the effect of external audit on fiscal transparency. 34. International Public Finance Conference, April 24-27, 2019, Antalya, ss.319-326.
 • 2 Çiçek, H.G., & Dikmen, S. (2018). The exemption to the authority of the president to send back the laws: The budget law, 33th International Public Finance Conference, May 8-12, 2018, Antalya/Turkey, ss.114-118.
 • 3 Dikmen, S. & Çiçek, H.G. (2018). Recent developments regarding the role of legislative power in the budget process. 9. ICOPEC 2018: International Conference on Political Economy September 6-9, 2018, Athens, Greece, s.144.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dikmen, S. (2014). Tarihsel süreç içerisinde bütçe hakkının gelişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta.
 • Doktora Tezi
 • 1 Dikmen, S. (2018). Yasama organının bütçe gözetim işlevinin mali saydamlık açısından ekonometrik analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevinin Mali Saydamlık Açısından Ekonometrik Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (4775-D1-16) Başlangıç:24.10.2016 Bitiş:24.10.2018
 • 2 "17-18-19 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi Arama Konferansı" isimli ulusal projede yardımcı moderatörlük, Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi, Destekleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • 3 "Tarihsel Süreç İçerisinde Bütçe Hakkının Gelişimi" Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (3489-YL1-13) Başlangıç:20.02.2013 Bitiş:20.08.2014
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", Kongre Sekteryası, 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!