Süleyman Demirel Üniversitesi
KİŞİSEL BİLGİLER
Ömer TURUNÇ
Adı Soyadı Doç. Dr. Ömer TURUNÇ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110513
E-Posta omerturunc@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 25.5.2001
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 27.4.2006
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Liderlikte Güncel yaklaşımlar ve uygulamada kullanılabilecek ölçekler, Detay yayıncılık, Ankara
 • 2 TURUNÇ, Ö., “Geleceğin Savaşları ve Stratejik Yönetim” içinde YALÇINKAYA, H.(Ed.) Savaş:Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yeni Ticaret Teorisinin Gelişmişlik Ve Türkiye Ekonomisi Perspektifinde Analizi (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Murat Ali DULUPÇU)
 • Doktora Tezi
 • 1 Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Örgütsel Performansına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma (Danışman: Prof.Dr. Hasan İBİCİOĞLU)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yaman, Tufan (2011)Yöneticilerin paternalist (Babacan) Lider Davranışmarının Çalışanların Örgütsel Özdeşleşmelerine İş Performanslarına, İşten Ayrılma Niyetlerine Etkisi:Özel Sektörde Uygulama, Yayımlanmamış YL Tezi, KHO, SAVBEN
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 ÖZGÜR ÖZKAN, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE YENİLİKÇİLİK İLİŞKİSİNDE REKABETİ ŞİDDETİNİN VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ETKİLERİ,KHO SAVBEN
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Melih Altay, Çatışma yönetim tarzlarının lider üye etkileşimi üzerine etkisi: YAzılım sektöründe bir araştırma, KHO SAVBEN, 2011
 • 2 ÇIRA, Ahmet(2011). Algılanan örgütsel destek bağlamında örgütsel vatandaşlık davranışlarının (ÖVD) işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin incelenmesi ve ÖDV'nin diğer muhtemel sonuçlarının araştırılması, Yayımlanmamış YL Tezi, KHO, SAVBEN
 • 3 YILMAZ, Ebru (2011) Benlik Saygısı ve Kontrol Odağının Öğrenme Stilleri ve Akademik Davranışa Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış YL Tezi, KHO, SAVBEN
 • 4 Abdullah Sağır, Yöneticilerin liderlik yaklaşımları ile değişime açıklıkları arasındaki ilişki: Eğitim sektöründe bir araştırma
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Tübitak, 2219
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İşgüç
 • 2 KHO Savunma Bilimleri Dergisi (SAVBEN)
 • 3 İŞGÜÇ
 • 4 KHO Savunma Bilimleri Dergisi (SAVBEN)
 • 5 KHO Savunma Bilimleri Dergisi (SAVBEN)
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 KHO Bilim dergisi
 • 2 KHO Bilim dergisi
 • 3 KHO Bilim dergisi
 • 4 Kara harp okulu Bilim Dergisi
 • Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak
 • 1 Muhan Soysal En iyi bildiri ödülü (2010)
VERDİĞİ DERSLER
Çalışma ekonomisi
Endüstriyel Demokrasi
Endüstriyel demokrasinin sorunları
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş değerlendirme
İşletme bilimine giriş
Karar analizi
Örgütsel Davranış
Risk yönetimi
Sayısal analiz yöntemleri
Sistem yaklaşımı ve analizi
Sosyal güvenlik ekonomisi
Sosyal Politika
Stratejik Yönetim
Uluslararası İşletmecilik
Yukarı çık