KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110449
E-Posta sirvandemir@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - 06.05.1995
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 06.08.2002
Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - 30.07.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Turizm Pazarlaması,Tüketici Davranışı,İletişim,Müşteri İlişkileri Yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitap
 • 1 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi: İlkeler & Örnekler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • 2 Demir, Ş.Ş. & Kozak, M. (2013) Tüketici Davranışları. Ankara: Detay Yayıncılık
 • 3 Demir, Ş.Ş. (2011). Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Alanında diğer türlerde kitap
 • 1 tüketici davranışları
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Demir, Ş.Ş. (2013). Sürdürülebilir Turizm ve Tüketiciler, (Ed. M. Kozak) Sürdürülebilir Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, Ş.Ş.& Demir,M. (2009). Örgütsel İletişimde Duygusal Zekanın Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, 6 (1), 67-77.
 • 2 Demir,M.& Demir,Ş.Ş. (2001). Herşey Dahil (All Inclusive) Pansiyon Türü Uygulamasının Konaklama İşletmeleri, Personel, Müşteriler, Seyahat Acentaları ve Bölgedeki Diğer İşletmeler Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Analizi. Maltepe Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 67-100.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2016). The relationship among academic expectations, academic satisfaction and career planning: The sample of tourism undergraduate students / Akademik beklenti, akademik memnuniyet ve kariyer planlaması ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13 (1), 46-59.
 • 2 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). Otel Animasyon Hizmetlerinin Yöneticiler ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi / The Evaluation of Hotel Animation Services from Managers and Tourists Perspective. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (1), 44-61.
 • 3 Demir, Ş.Ş. (2015). Türk Turistlerin Tatil Satınalma Sürecinde Alternatiflerin Değerlendirilmesinde İçsel Bilginin Rolü. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (1), 1-18.
 • 4 Demir, S. S., Kozak, M., & Correia, A. (2014). Modelling Consumer Behavior: An Essay with Domestic Tourists in Turkey. Journal of Travel & Tourism Marketing, 31(3), 303-312.
 • 5 Demir, M., & Demir, S. S. (2014). İşgörenlerin Serbest Zaman Gereksinimi ve Serbest Zaman Doyumunu Etkileyen Faktörler. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 74-84.
 • 6 Demir, Ş. Ş. (2014). Beş Yıllık Kalkınma Planlarından Türkiye Turizm Stratejisi 2023’e: Turizmde Tanıtma Çalışmalarına Yönelik İçerik Analizi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 101-119.
 • 7 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). Kamu Kesimindeki Yöneticilerin Serbest Zaman Etkinliklerini Algılaması ve Değerlendirmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (11), 61-76.
 • 8 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2014). Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü: Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (4), 529-549.
 • 9 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). Turizm İşletmelerinde Yöneticilerin Mesleki Staj ve Stajyerleri Değerlendirmesi. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 18-33.
 • 10 Demir, Ş.Ş. (2013). Beklenti, algılanan kalite-değer ve memnuniyet ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10 (1), 307-324.
 • 11 Demir, Ş.Ş., Demir, M., & Nield, K. (2013). The effects of customer focused selling on destination choice and decision of purchasing: An empirical study on British tourists travelling to Turkey. International Journal of Human Sciences, 10(2), 443-461.
 • 12 Demir, Ş.Ş. & Günaydın, Y. (2013). İşgörenlerin Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkileri: Konaklama İşletmeleri Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1039-1059.
 • 13 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2013). Futbol ve Turizm: Futbol Takımlarının Kamp Yeri Seçiminin Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17 (56), 361-374.
 • 14 Beklenti, algılanan kalite-değer ve memnuniyet ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10 (1), 307-324.
 • 15 Demir, Ş.Ş., Yeşiltepe, B. & Demir, M. (2013). Kamu Kurumu ile Otel Yöneticilerinin Serbest Zaman Algılaması ve Değerlendirmesine Yönelik Bir Karşılaştırma. Akademik Bakış Dergisi, 39 (6), 1-17.
 • 16 Demir, Ş.Ş. (2012). Avrupa müşteri memnuniyet endeksi modeli: uluslararası otel işletmelerine yönelik bir uygulama, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9 (1), 672-695
 • 17 Demir, M & Demir, Ş.Ş. (2012). Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik: Turizm Lisans Eğitimi Kurumları Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 41 (193), 184-199.
 • 18 Yükseköğretim Kurumlarında Örgütsel Sessizlik: Turizm Lisans Eğitimi Kurumları Örneği. Milli Eğitim Dergisi, 41 (193), 184-199.
 • 19 Demir, Ş.Ş.& Kozak, M. (2011). Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki, Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 22 (1), 19-34.
 • 20 Demir, Ş.Ş. (2011). Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İletişim Tekniklerinin Etkisi: Konaklama işletmeleri örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), 127-150.
 • 21 Demir, Ş.Ş. (2010). Tatil Satınalma Sürecinde İtici Faktörler, Bilgi Arama ve Memnuniyet İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 119-132
 • 22 Demir, Ş.Ş. (2010). Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi: Dalyan Örneği. Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 10 (3), 1041-1054.
 • 23 Demir, Ş.Ş. (2010). Relationship between Stages of Consumer Behaviour Model: A Study on Turkish Tourists, European Journal of Tourism Research, 3 (2), 132-134.
 • 24 Tatil Satinalma Sürecinde Itici Faktörler, Bilgi Arama ve Memnuniyet Iliskisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Arastirma. Business and Economics Research Journal,
 • 25 Demir,M.& Demir, Ş.Ş. (2004). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Futbol Turizmi: Antalya Bölgesinde Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (2), 94-116.
 • 26 Demir, M.& Demir,Ş.Ş. (2003). Konaklama İşletmelerinde Elektronik Bilgi Sisteminin (EBS) İşgörenler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 14 (1), 56-64.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Demir, M., Demir, S. S., & Nield, K. (2015). The relationship between person-organization fit, organizational identification and work outcomes. Journal of Business Economics and Management, 16(2), 369-386.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, M.& Demir, Ş.Ş. (2014). Osmanlıda Turizme Dair... III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03 –06 Nisan 2014, Kuşadası.
 • 2 Demir, Ş.Ş., Demir, M. & Demirci, Ç. (2014). Medikal Turizm: Gelişimi ve Turizmin Yeri. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 03–06 Nisan 2014, Kuşadası.
 • 3 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2013). Otel Animasyon Faaliyetlerinin Yönetici ve Turistlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,145-158. 31 Ekim-3 Kasım 2013, Kuşadası
 • 4 Demir, Ş.Ş., Yeşiltepe, B. & Demir, M. (2013). Kamu Kurumunda Çalışanların Serbest Zaman Etkinliklerine Katılma Eğilimi: Algılamaları, Belirleyicileri ve Cinsiyete Göre Bir Karşılaştırma. II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi,129-144. 31 Ekim-3 Kasım 2013, Kuşadası
 • 5 Demir, Ş.Ş. ve Demir, M. (2012). Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının Web Sayfasında Yer Alan Bilgilerin Öğrencilerin Okul Seçim Kararlarına Etkisi, Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara
 • 6 Demir, M.& Demir, Ş.Ş. (2012). Turizm İşletmeleri Yöneticilerinin Staj ve Stajyerlere Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi, Turizm Eğitimi Konferans / Workshop, 17-19 Ekim 2012, Ankara.
 • 7 Demir,Ş.Ş., Demir, M. ve Babat,D. (2012). Turizm Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Gereksinimi-Serbest Zaman Doyumu İlişkisi Algılamaları. 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 914-928, Antalya
 • 8 Demir, Ş.Ş. (2010). Turizmde Tüketici Davranışları Modelini Oluşturan Aşamalar Arasındaki İlişki: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma, V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Nevşehir, 29.05.2010.
 • 9 Demir, Ş.Ş. (2010). Tatil Satınalma Sürecinde İçsel Bilginin Alternatiflerin Değerlendirilmesine Etkisi, 11. Ulusal Turizm Kongresi, 1, 577-589. Kuşadası.
 • 10 Demir, M. & Demir,Ş.Ş. (2008). Turizmin Sosyal Yapıya ve Sosyal Değişime Etkileri: Dalyan Beldesine Yönelik Bir İnceleme, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir. 17-19 Nisan 2008
 • 11 Demir, Ş.Ş. (2002). Konaklama İşletmelerinde Halkla İlişkiler Kapsamında Etkin İletişim Teknikleri ve Muğla Bölgesinde Bir Uygulama.I. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Gökçeada.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Demir, Ş.Ş., Tan, M. & Karagül, T.N. (2016).Turizm Okullarındaki Müfredatın Lise ve Üniversite Ön Lisans Düzeyinde Karşılaştırılması. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, And Indicators, KONYA-TURKEY MAY 05-07, 2016.
 • 2 Demir, M., Demir, Ş.Ş., & Öztürk, İ. (2016). Turizm Endüstrisinde 2016 Yılı Asgari Ücret Artışının Değerlendirilmesi. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, And Indicators, KONYA-TURKEY MAY 05-07, 2016.
 • 3 Demir, Ş.Ş., Manap Davras, G. & Uzun, H. (2016). The Role of Port Operatıons in the Development of Cruıse Tourism: The Case of Antalya. II. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, And Indicators, KONYA-TURKEY MAY 05-07, 2016.
 • 4 Demir, Ş.Ş. (2016). The Effect of External Factors on the Stages of Consumer Behavior Model in Tourism. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences Paris, France – February 3-6, 2016.
 • 5 Demir, Ş.Ş. (2015). The effective communication techniques with in public relation context at hospitality companies: An application in Mugla region. International Conference on Social Sciences and Education Research, 29-31 October 2015, Antalya-TURKEY
 • 6 Demir, Ş. & Karakuş,T. (2015). Bölgesel Kalkınma Ajanslarında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Tourism Activities in Regional Development AgencyI. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC), 28-30 May 2015, Konya-Turkey.
 • 7 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2015). A Comparison the Factors Affected on Academic Satisfaction of Students between Traditional Learning and Distance Learning Models. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 Feb. 2015, Athens, Greece
 • 8 Türeli, N.Ş., Demir, Ş.Ş. & Davras, G.M. (2015). The effect of perceived behaviors related to educational attainment on students' school motivation: Sample of Isparta Vocational School. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 Feb. 2015, Athens, Greece
 • 9 Demir, M. & Demir, Ş.Ş. (2014). The effects of organizational silence on the job performance in hotel businesses. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg/Russia, 11-14 Sept. 2014.
 • 10 Demir, Ş.Ş. (2011). Tatil Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, Tatil Deneyimi ve Deneyim Sonrası Eğilim İlişkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya
 • 11 Demir,Ş.Ş., Kozak, M.& Correia, A. (2011). Analysing the Relationship between Stages of Consumer Behavior Model in Tourism”, 7th Biennial Symposium of Consumer Psychology of Tourism, Hospitality, and Leisure of the International Academy of Culture, Tourism, and Hospitality Research, Chiang Mai, Thailand, May 24-27, 2011.
 • 12 Demir, Ş.Ş. & Demir, M. (2011). Turizm Lisans Öğrencilerinin Akademik Beklenti-Memnuniyet Düzeyinin Kariyer Planlamasına Etkisi. I. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu-UTOS’11, 29 Eylül-01 Ekim 2011, Beyşehir, Konya.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
 • 2 International Journal of Social Science and Education Research
 • 3 Journal of Tourism Theory and Research
 • 4 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
 • 5 International Journal of Social Science and Education Research
 • 6 Journal of Tourism Theory and Research
 • 7 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2013)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2013)
 • 2 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2013)
 • 3 Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (2012)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir TOYO-Konaklama İşletmeciliği Bölüm Bşk.
 • 2 Eğirdir TOYO-Konaklama İşletmeciliği Bölüm Bşk.
VERDİĞİ DERSLER
Anadolu Halk Kültürü ve Animasyon
Genel Turizm
İletişim
Konaklama İşletmelerinde Dekorasyon
Konaklama İşletmelerinde İletişim
Meslek Etiği
Turizm İşletmelerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri
Turizm İşletmelerinde Rekreasyon Animasyon
Turizm Pazarlaması
Turizmde Tüketici Davranışları
 
Bu İçeriği Paylaş!