KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Arş. Gör. Dr. Özal ÇİÇEK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
E-Posta ozalcicek@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası https://www.researchgate.net/profile/Ozal_Cicek
ORCID ID 0000-0002-2741-3003
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 07.07.2010
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER AD. 19.07.2013
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR) 27.05.2019
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sendikalar ve Toplu Pazarlık,Emek Tarihi,Asgari Ücret,Özelleştirmeler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri,Yeni Kooperatifçilik,Sosyal Ekonomi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÖÇAL, Mehmet, ÇİÇEK, Özal, "Examination of Development Stages of Social Dialogue in Turkey with Policy Analysis Method", Economic & Business Issues In Retrospect & Prospect, (Ed) Marcel Meciar, Kerem Gökten and Ahmet Arif Eren, IJOPEC Publication Limited, First Edition, March 2019, London/UK.,[Book Link: (http://ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/2019_03.pdf), pp.213-220.]
 • 2 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?", Contemporary Issues in Labor, Public Finance & Administration, (Ed.) Derya Demirdizen Çevik, Osman Geyik, IJOPEC Publication No: 2019/22, First Edition, December 2019, London/UK. [Book Link: (http://www.ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/2019_22.pdf), pp.99-109].
 • 3 ÇİÇEK, Özal, ÖÇAL, Mehmet, "Dysfunctionality of the Harmonization Process with the EU Social Dialogue Mechanisms in Turkey", Current Debates in Labour Economics & Industrial Relations Vol:22, (Ed) Çağatay Edgücan Şahin and Arzu Özsoy Özmen, IJOPEC Publication Limited, First Edition, April 2018, London/UK. [Book Link: (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/180048/1/9781912503346.pdf), pp.89-100.]
 • 4 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "Debating Cooperatives as an Alternative to Privatization of Sugar Mills in Turkey: The Case of Burdur Sugar Mill", Public Sector Economics & Development, (Ed.) M. Mustafa Erdoğdu, Michel S. Zouboulakis, Sevda Mutlu Akar, Başak Turan İçke, IJOPEC Publication No: 2018/41, First Edition, December 2018, London/UK. [Book Link: (http://ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/41.pdf ), pp.91-102]
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 YİĞİT, Berna, ÇİÇEK, Özal, ÖZTÜRK, Mustafa, "Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği", Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, ss.1-25, Aralık-2017.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ÇİÇEK, Özal, ACAR, Osman Kürşat, "Türkiye’de Üretici Kooperatiflerinin Yakın Geleceğini Tartışırken Şeker Fabrikası Özelleştirmeleri: Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Örneği", Fiscaoeconomia Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, ss.99-127, 2019.
 • 2 ÇİÇEK, Özal, ÖÇAL, Mehmet, "Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Dönüşümü", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, ss.365-404, 2019.
 • 3 ÇİÇEK, Özal, "Türkiye'de Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılmasının Tüketim Harcamaları Üzerine Etkisi", Fiscaoeconomia Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss.20-47, 2018.
 • 4 TEKİN EPİK, Meryem, ÇİÇEK, Özal, ALTAY, Selin, "Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Yıl:17, Sayı:38, ss.35-58, 2017/1.
 • 5 ÖÇAL, Mehmet, ÇİÇEK, Özal, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde İş Kazası Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:6 Yıl:6, Sayı:16, ss.616-637, 2017/3.
 • 6 ÇİÇEK, Özal, ÖÇAL, Mehmet, "Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:5, Yıl:5, Sayı:11, ss.106-129, 2016/1.
 • 7 ÇİÇEK, Özal, YİĞİT, Berna, "Cam Tavan Sendromu Üzerinden Türkiye’deki Sendikalarda Kadın Yöneticilerin Durumlarının Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:30, Sayı:5, ss.1383-1398, 2016.
 • 8 ÇİÇEK, Özal, "Özelleştirme Sürecine Sendikaların Bakış Açısı: Burdur ve Uşak Şeker-İş Sendikası Örnekleri", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt:5, Yıl:5, Sayı:13, ss.128-145, 2016/3.
 • 9 GÜNER, Tuğba, USLAN URAL Yurdanur, ÇİÇEK, Özal, "Türkiye ve Avrupa Birliği'nde Kadın İstihdamının Karşılaştırmalı İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, ss:55-75, 2014.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 ÇİÇEK, Özal, "Düşünce Kitaplığı: Kapitalizm Küreselleşirken Dünya Ahvali", Sosyal Hizmet Magazin, Sayı: 10, ss. 40-41, Şubat-2020.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 YİĞİT, Berna, ÇİÇEK, Özal, "Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği", İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu Tam Metin Bildiri Kitabı, Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd.Şti., 2018, ss. 11-38.
 • 2 ÇİÇEK, Özal, YİĞİT, Berna, "Cam Tavan Sendromu Üzerinden Türkiye’deki Sendikalarda Kadın Yöneticilerin Durumlarının Değerlendirilmesi", 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Türk-İş Yayını, Ankara, Eylül-2017, ss.449-464.
 • 3 ÇİÇEK, Özal, YERLİKAYA, Burcu, "İşçi Sağlığından İş Sağlığına: Neoliberalizmin Türkiye'de İş Güvenliğini Tahribatı", "Sosyal Bilimlerde Değişim ve Dönüşüm" konulu Hopa Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrencileri Çalıştayı Bildiri Kitabı, 16-17 Ekim 2015, Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Yerleşkesi, Değişim Yayınları, İstanbul, Nisan-2016, ss. 101-118.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Özal, "Türkiye Şeker Sanayiinin Özelleştirilmesi Sürecinde Sendika-Kooperatif İlişkisi ve Alternatif Model Arayışı", 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 26-28 Kasım 2019, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, ss. 174-175.
 • 2 YİĞİT, Berna, ÇİÇEK, Özal, "Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği", İktisadi ve Sosyal Boyutlarıyla Fındık Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı, 10-12 Mayıs 2017, Kalibya World Resort&Spa Hotel, Ünye/Ordu, ss. 7-8.
 • 3 EPİK, Meryem Tekin, ÇİÇEK, Özal, ALTAY, Selin, "Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Tarihsel Süreçte Ailenin Değişen/Değişmeyen Rolleri", V. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 12-15 Mayıs 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi, Isparta, s.160.
 • 4 ÇİÇEK, Özal, YİĞİT, Berna, "Cam Tavan Sendromu Üzerinden Sendikalarda Kadın Yöneticilerin Durumlarının Değerlendirilmesi", 17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özet Kitabı, 2-4 Haziran 2016, Sway Hotel/Erzurum, ss. 81-85.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Özal, ACAR, Osman Kürşat, "Türkiye'de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesi ve İstihdam Üzerine Etkileri", Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018): Quo Vadis Social Sciences, 14-15 September 2018, Demora Hotel Congress Center, Ankara/ Turkey. [Proceedings Book Link: (http://www.fscongress.com/wp-content/uploads/2018/12/complete-fscongres-2018-part-1.pdf), pp.110-120.
 • 2 ÇİÇEK, Özal,"Türkiye Tarımında Sendikalaşma Mücadelesi: Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Örneklemi", 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power and Governance in the 21st Century, 28-30 June 2017, University of Belgrade Faculty of Philology, Belgrade, Serbia. [Abstract Book Link: (http://www.icopec.org/icopec2017_3/wp-content/uploads/2017/06/Institutions_National_Identity_Power_Governance_in_the_21st_Century_IJOPEC2017.pdf), pp. 35-54]
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Beet Farmers In Turkey", Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19): Current Developments in Global Economy, Finance & Politics, 17-19 April 2019, Artvin Çoruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hopa-Artvin, Turkey. [Abstract Book Link: (https://www.artvin.edu.tr/uploads/aicoss.artvin.edu.tr/menuler/14_aicoss-abstract-book6epdn.pdf), p.4]
 • 2 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Mills Workers In Turkey", Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19): Current Developments in Global Economy, Finance & Politics, 17-19 April 2019, Artvin Çoruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hopa-Artvin, Turkey. [Abstract Book Link: (https://www.artvin.edu.tr/uploads/aicoss.artvin.edu.tr/menuler/14_aicoss-abstract-book6epdn.pdf), p.5]
 • 3 ÇİÇEK, Özal, "In Quest for an Alternative Model Regarding Producer and Worker Solidarity in Sugar Industry of Turkey", Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2019): Political, Economic and Social Issues in Retrospect and Prospect, 25-26 April 2019, Anadolu Hotels Down Town, Ankara/Turkey. [Abstract Book Link: (http://www.fscongress.com/wp-content/uploads/2019/10/FSECON-%C3%96zet-Bildiriler-Kitab%C4%B1-new.pdf), p.20]
 • 4 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?", CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, 3-5 December 2019, Altınbas University, Gayrettepe Faculty of Social Sciences, Istanbul, Turkey. [Abstract Book Link: (http://currentdebates.org/wp-content/uploads/2019/12/DEC.ABS_PRO_CUDES2019.pdf), p. 208.
 • 5 ÇİÇEK, Özal, ÖÇAL, Mehmet, "Dysfunctionality of the Harmonization Process with the EU Social Dialogue Mechanisms in Turkey", 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2018), 19-21 April 2018, Taxim Hill Hotel, Istanbul/Turkey. [Abstract Book Link: (http://2018april.currentdebates.org/assets/program_abstract_book_cudes20183.pdf), p.302]
 • 6 ÇİÇEK, Özal, ÖÇAL, Mehmet, "From Jack London’s Iron Heel to the Contemporary World: A Review on Class Associations", 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES 2018), 19-21 April 2018, Taxim Hill Hotel, Istanbul/Turkey. [Abstract Book Link: (http://2018april.currentdebates.org/assets/program_abstract_book_cudes20183.pdf), p.303]
 • 7 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "While Discussing the Near Future of Producer Cooperative’s in Turkey Privatization of Sugar Mill’s: Pankobirlik Case", 9. ICOPEC 2018: 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 6-9 September 2018, Panteion University, Social and Political Sciences, Athens, Greece. [Abstract Book Link: (http://www.icopec.org/icopec2018/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAM_ABSTRACTSBOOK_ICOPEC2018.pdf), p.127]
 • 8 ÇİÇEK, Özal, ŞAHİN, Çağatay Edgücan, "An Alternative Approach to Privatization of Sugar Mill’s in Turkey: Rethinking Cooperatives", 9. ICOPEC 2018: 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 6-9 September 2018, Panteion University, Social and Political Sciences, Athens, Greece. [Abstract Book Link: (http://www.icopec.org/icopec2018/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAM_ABSTRACTSBOOK_ICOPEC2018.pdf), p.126]
 • 9 ÇİÇEK, Özal, ACAR, Osman Kürşat, "Privatization of Turkey's Sugar Mill's and Its Reflections on Employee Sector", Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018): Quo Vadis Social Sciences, 14-15 September 2018, Demora Hotel Congress Center, Ankara/ Turkey. [Abstract Book Link: (http://www.fscongress.com/wp-content/uploads/2018/10/FSCONGRESS-2018.pdf), p.38.
 • 10 ÇİÇEK, Özal, YİĞİT, Berna,"The Commodification of Education as a Social Policy Tool: Comparative Analysis of Education Systems in Turkey & Finland", 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 April 2017, Hotel Rome Pisana, Rome/Italy. [Abstract Book Link: (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/8533), p. 67]
 • 11 ÇİÇEK, Özal,"The Unionization Struggle in Turkish Agriculture: The Sample of Confederation of Farmer Unions", 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy: Institutions, National Identity, Power and Governance in the 21st Century, 28-30 June 2017, University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, Serbia. [Abstract Book Link: (http://www.icopec.org/icopec2017_3/wp-content/uploads/2017/06/Institutions_National_Identity_Power_Governance_in_the_21st_Century_Program_IJOPEC2017.pdf), p. 177]
 • 12 ÖÇAL, Mehmet, ÇİÇEK, Özal, "Comparative Analysis of Occupational Accidents Data in Turkey & European Union", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5-7 October 2017, Süleyman Demirel University, Isparta/Turkey. [Abstract Book Link: (http://ciep.sdu.edu.tr/ciep2017_proceedings_book.pdf), pp.134-136.]
 • 13 ÇİÇEK, Özal, ÖÇAL, Mehmet, "The Historical Development of Occupational Health and Safety in the World and in Turkey", X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 May 2016, International University of Sarajevo, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina. [Abstract Book Link: (http://iassr2.org/rs/10_ab.pdf), p.356]
 • 14 ÇİÇEK, Özal, KARA, İbrahim, "Comparative Analysis of Turkey and Azerbaijan Labor Market", Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28-30 September 2016, Azerbaijan State University of Economics, Baku/Azerbaijan. [Abstract Book Link: (http://ciep.sdu.edu.tr/ciep_2016.pdf), p.125]
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÇİÇEK, Özal, "Asgari Ücretin Vergi Dışı Kalmasının Makro Ekonomik Etkilerinin Analizi: Ülkeler Arası Bir Karşılaştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Isparta-2013.
 • Doktora Tezi
 • 1 ÇİÇEK, Özal, "Türkiye'de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Üretici Sınıflar Üzerindeki Etkileri ve Alternatif Model Arayışları", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Isparta-2019.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ÇİÇEK, Özal (Araştırmacı), "Türkiye'de Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Üretici Sınıflar Üzerindeki Etkileri ve Alternatif Model Arayışları" 26 Aralık 2016- 26 Haziran 2019, SDÜ ÖYP Projesi, Proje No: ÖYP05540-DR-13.
 • 2 "17-18-19 Ekim 2014 tarihli Yükseköğretimde Dinamik Çok Kültürlü Model Önerisi" isimli ulusal projede yardımcı moderatörlük, Düzenleyen: Süleyman Demirel Üniversitesi, Destekleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 “International Shadow Employment Workshop: Unregistered Employment, Impacts, Policies, Remedies and Local Practices” (The Workshop is organized as part of the European Union Project- Business World is not Unconcerned), 11-12-13 August 2017, Barida Hotels/Isparta.
 • 2 "Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions"(Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar), Kongre Sekreteryası, 28-29-30 September 2016, Baku/Azerbaijan
 • 3 "Building New Approaches to the Global Issues" (Global Sorunlar ve Çözüm Arayışları)", "2.International Davraz Congress", 29-30-31 May 2014 Isparta/Turkey.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 "İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor" AB Projesi Kapsamında "Kayıtdışı İstihdamın Mevcut Durumu ve Nedenleri" Temasıyla Düzenlenen I. Ulusal Çalıştayında Düzenleme Kurulu Üyesi, 10-11 Mart 2017, Barida Hotels/Isparta.
 • 2 17. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği Kapsamında "Fikir ve Cesaretin Buluşma Noktası: Girişimcilerin Mutfağı Çalıştayı", 1 Mart 2014, Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü (2019) kapsamında “Övgüye Değer Doktora Tezi”
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 "Türkiye’de Demografik Dönüşüm ve Yaşlı İşçiler", Fiscaoeconomia, Cilt: 4, Sayı:1, 2020, ss. 94-110. DOI:10.25295/fsecon.2020.01.005
 • 2 "Psikososyal Bir Risk Olarak İşyeri İntiharı", Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, 2020, ss. 175 - 197.
 • 3 "Dünya Bankası'nın Kayıp Halkası: Sosyal Sermaye", Politik Ekonomik Kuram, Cilt:3, Sayı:1, 2019, ss. 54-70. DOI: 10.30586/pek.565010
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 "İç Kontrol Atölyesi bünyesinde İç Kontrol Atölye Çalışanı"
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AKTS Koordinatörü
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Lisansüstü Eğitim Koordinatörü
 • 4 Bahar Şenliği Girişimcilik Kurulu
VERDİĞİ DERSLER
Endüstri İlişkileri
İş Piyasaları Analizi
Modernleşme ve Sosyal Sorunlar
 
Bu İçeriği Paylaş!