KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Süha ÇELİKKAYA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110500
E-Posta suhacelikkaya@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 10.07.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 24.06.2010
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 07.05.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ÇELİKKAYA, S., (2020). "Ulaştırma Altyapı Harcamaları ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2, Ed. Hasan Babacan, Gece Kitaplığı, Ankara, 345-363.
 • 2 ÇELİKKAYA, S. , "Kamu Harcamaları Kalkınma-Büyüme İlişkisi: Teorik Ampirik Tartışmalar", İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar Cilt-1, Doç. Dr. Mustafa Mete, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.113-136, 2020
 • 3 DURAN, G., ÇELİKKAYA, S., (2020) "Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği", Güncel İktisat Çalışmaları II, Prof. Dr. Mehmet ÖZMEN, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.207-223, 2020
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ATİLA, M., ÇELİKKAYA, S., (2020). "Ekonomik Krizlerin Toplumsal İzdüşümü: Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin İşsizlik, Suç ve İntihara Yansımaları", SDÜ Vizyoner Dergisi, 11(26), 245-258.
 • 2 ÇELİKKAYA, S., (2020). "DergiPark Veri Tabanında Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergilerindeki Bölgesel Kalkınma Makaleleri Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 12(22): 27-44.
 • 3 ÇELİKKAYA, S., DAĞLI, İ., YAMAN, H., (2019). “Planlı Dönem Sonrası Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: Kalkınma Planları Özelinde Kavramsal Bir Bakış”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 15(2), s. 245-260.
 • 4 ÖZAYDIN, A. H. ÇELİKKAYA , S. ve DURAN, G. (2019). "KARGO HİZMETLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Enderun Dergisi, 3(2), 98-108.
 • 5 ÇELİKKAYA S., DEMİRGİL H., "(2019) "Bölgesel Kalkınma Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Araştırma", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 2019,ss. 746-763", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.746-763, 2019
 • 6 DURAN G., ÇELİKKAYA S., (2019) "Türkiye'de Lojistik Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi", Gaziantep Üniversitesi İslâhiye İİBF Uluslararası E-Dergi , 3(1), :65-81.
 • 7 DEMİRGİL H., ÇELİKKAYA S., ( 2019). "Bölgesel Kalkınma Çalışmalarında Ortak Yazarlık ve Atıf Ağlarının Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.17, ss.296-315.
 • 8 ÇELİKKAYA S., EZANOĞLU Z., KARAÇADIR V. , (2019). "DergiPark Veri Tabanındaki İİBF Dergilerinde Yayımlanan“Bilim ve Teknoloji” Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.708-725.
 • 9 ÇELİKKAYA, S., YAMAN, H., DAĞLI, İ., ÇAPIK, E., "Bölgesel Politikaların Kalkınma Planlarındaki Yeri ve Zamana Bağlı Dönüşümü", SDÜ Vizyoner Dergisi, 2018/10, 9(22), s.21-31, 2018,
 • 10 ÇELİKKAYA, S., "Isparta Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2018/1 (32), s. 143-155, 2018.
 • 11 ÇELİKKAYA, S., SEZGİN, A., DULUPÇU, M.A., "Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008-2012 Sosyo-Ekonomik Yenilik Endeksi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2015/1 (21), s.177-188, 2015.
 • 12 ÇELİKKAYA, S., SEZGİN, A., "Kamu Harcamalarının Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi 2(1), s.40-59, 2014.
 • 13 TÜRKOĞLU M. ve ÇELİKKAYA S., "Türkiye'de KOBİ'lere Yönelik Ar-Ge Destekleri", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi,Cilt:3, Sayı:2, Sayfa:56-71,2011.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 DEMİRGİL, H. ÇELİKKAYA, S. (2019). "Türkiye'de Döviz Kuru Oynaklığı ve Hanehalkı Harcamaları Arasındaki İlişki", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3) :832-845.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SEZGİN, A., ÇETİN D., DULUPÇU, M.A., ÇELİKKAYA, S., "Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri", 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, ODTÜ-İYTE, 8-9 Ekim 2015, İzmir.
 • 2 ÖZKUL, G., ÇELİKKAYA, S. , ÖZKUL, B., ve ÖZKUL, A. S., "Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi", Isparta ili Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, 26 Nisan - 3 Mayıs 2010, Isparta.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELİKKAYA S. , DAĞLI İ., (2020), " Akıllı Turizm Sürecinde Popüler Yataklı Vagon Seferi Olan Kentlerde İnternetin Turist Yoğunluğuna Etkileri ", 7.KBAM SEMPOZYUMU “TÜRKİYE KENTLERİ VE BÖLGELERİ 2020”, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020, ss.18
 • 2 ÇELİKKAYA, S., KARAÇADIR, V., EZANOĞLU, Z., (2020), "Türkiye’de 81 İl İçin Bilgi Ekonomisi İndeksi Sıralamasının Oluşturulması: Çok Değişkenli Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS ile Bir Uygulama", 7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2020, ss.28.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ÇELİKKAYA, S., TUNÇ, H. ve ATATORUN, M.,“Yalvaç Meslek Yüksekokulu’nun Yalvaç Ekonomisine Katkısı ve Karşılaştırmalı Bir Analiz” Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta,
 • 2 ATATORUN, M., ÇELİKKAYA, S., TUNÇ, H.,“Stratejik Teknoloji Yapılandırılması Bağlamında Türkiye’nin Silahlandırma Politikasının Çeşitlendirilmesi” Uluslararası Davraz Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Isparta
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA., S., ATAY, A., "Measuring the Effect of Public Expenditures on Competitiveness by Using ARDL and NARDL Approaches: Case of Turkey", (Econworld 2020)23-25 January 2020, Porto, Portugal.
 • 2 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA, S., "Does Exchange Rate Volatility Affect Consumption? Evidence From Turkey?" (Econworld 2019),23-25 January 2019, Sevilla, Spain
 • 3 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA., S.,"Regional Development Studies in Turkey:A Bibliometric Approach", The Seventh International Conference in Economics (Econworld 2018)23-25 January 2018, Lisbon, Portugal.
 • 4 DEMİRGİL, H., ÇELİKKAYA, S., "The Effects Of Publıc Expendıtures On Regıonal Value Added: 2004-2001 Nuts-2 Case Of Turkey" The Third International Conference in Economics (Econworld 2016),01-03 February 2016, Barcelona, Spain
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 KOBİ'lerde Ar-Ge ve İhracat Desteği Gebze Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2010.
 • Doktora Tezi
 • 1 Kamu Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkisi: Türkiye Örneği, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2015.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ATİLA, M., "Ekonomik Krizlerin Toplumsal İzdüşümü: Türkiye'de Yaşanan Ekonomik Krizlerin İşsizlik, Suç ve İntihara Yansımaları", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2019.
 • 2 ÖZÇATAL, İ., "Avrupa Birliği Müktesebatına Göre Kozmetik Sanayi Ve Kozmetik Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.
 • 3 ÖZAYDIN, A., H., "Isparta İli Kargo Hizmetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi, 2018.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Alanya Turizm Konaklama Sektörü Kümelenme Stratesinin Geliştirilmesi" başlıklı projede Danışman, TR61-14-DFD-0039, Isparta.
 • 2 ÇELİKKAYA, Süha (Araştırmacı), "Kamu Harcamalarının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkileri: Türkiye Örneği", 07.10.2013-07.07.2015, SDÜ ÖYP Projesi, Proje No: ÖYP 05477-DR-12
 • 3 ÇELİKKAYA, Süha, "KOBİ'lerde Ar-Ge ve İhracat Desteği Gebze Organize Sanayi Bölgesi Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SDÜ-BAP), Yüksek Lisans Projesi Proje No: 2137 YL 10 ,Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU , Isparta 2010
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 2. International Davras Congress, "Building New Approaches to the Global Issues”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs, 2014.
 • 2 15. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 22-25 Mayıs 2014, Isparta
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 16 .Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (Düzenleme Kurulu Üyesi)
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
 • 2 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
VERDİĞİ DERSLER
İktisada Giriş -1
Kent ve Bölge Ekonomisi
Kentsel Ekonomik Analiz
Para Teori ve Politikası 1
Para Teori ve Politikası 2
Para Teorisi ve Politikası
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinin Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!