KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Vahit YİĞİT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı
E-Posta vahityigit@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-9805-8504
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU 07.06.1999
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM 25.06.2003
GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE İŞLETMECİLİĞİ 15.01.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.11.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu, Hastane İşletmeciliği, Maliyet Etkililik Analizi, Sağlık Hizmetleri Finansmanı, Hastane Gelir ve Gider Analizi, Tedarik ve Malzeme Yönetimi, Satınalma, Döner Sermaye, Performans ve Verimlilik Analizi
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Tengilimoğlu D. Yiğit V. (2017). Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Basım sayısı:3, Sayfa sayısı:420, ISBN:978-605-133-641-1 ,
 • 2 Tengilimoğlu D., Yiğit V. (2013) Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi, Geliştirilmiş 2. Basım, Nobel Akademik, Ankara.
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yiğit, A., Yiğit V.(2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Sağlık Bilgi Sistemleri, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yüksel, O.; Yiğit, V. (2019). “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazında Teknik Verimlilik Analizi”, Journal of Academic Value Studies, Vol:5, Issue:3; pp: 1-12
 • 2 Yiğit A. Yiğit V (2019). Tıbbi Malzeme Stok Kontrolünde ABC ve VED Analizi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10 (24):254-263
 • 3 Esen H., Yiğit V. (2019). Kamu Hastanelerinde Verimlilik Ölçümü: Akdeniz Bölgesi Örneği, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 6 (7):133-144
 • 4 Yiğit A., Yiğit, V., Eroymak, S. (2019). Veri Zarflama Analizi ile Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,12 (18): 917- 936
 • 5 YİĞİT A., Yiğit V. (2019). Economic Burden of Obesity-Related Comorbidities in Turkey. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 8(3): 223-230
 • 6 Yiğit V. (2017). Medical Materials Inventory Control Analysis at University Hospital in Turkey, International Journal of Health Sciences and Research 7(1)
 • 7 Yiğit V. (2017). Performance Based Supplementary Payment System at University Hospitals in Turkey, Journal of Contemporary Medicine, 7 (2)
 • 8 Yiğit V. (2017). Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Hekimlerin Teknik Verimliliği: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16 Sayı:62 (854-866)
 • 9 Uygun S. Yiğit V. (2017). Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Yönetimi: İlaç Stoklarına Yönelik Bir Uygulama, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 18; 288-307
 • 10 Şener M. Yiğit V. (2017). Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 11 Yiğit V. (2017). Hastanelerde Yatak Kullanım Etkinliğinin Pabón Lasso Modeli İle Analizi, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi
 • 12 Yiğit V. Esen H. (2017). Pabon Lasso Modeli ve Veri Zarflama Analizi ile Hastanelerde Performans Ölçümü, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
 • 13 Yiğit, V. (2017)Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Hekimlerin Teknik Verimliliği: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (62):854-866
 • 14 Eroymak, S. Yiğit,V. (2017). “Alzheimer Hastalığının Maliyet Analizi,” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 4, no. 29, pp. 167–196
 • 15 Kurt S. Yiğit V. (2017). “Hastanelerde Algılanan Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama,” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 3, no. 28, pp. 107–131
 • 16 Yiğit V. (2016). Tek kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Yeniden Kullanımı: Sistematik Tarama,Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2016;8(2): 58-76
 • 17 Tengilimoğlu D., Yiğit V. (2016). Tıbbı Malzeme Yönetiminde Verimliliği Artırıcı Bir Teknoloji: Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi (RFID), Verimlilik Dergisi, 2016 1(4)
 • 18 Yiğit V. (2016). Manyetik Rezonans Görüntüleme Sağlık Teknolojisinin Yayılımı, Türkiye Klinikleri, Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt1, Sayı 1,s.38-46
 • 19 Yigit V. (2016). Kamu Hastanelerinde Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 7, Sayı: 15, ss.107-119
 • 20 Yiğit V. (2016). Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi: Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama, SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s.9-16
 • 21 Yiğit V. Yiğit A. (2016). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt. 8 Sayı.16 s.253-73.
 • 22 Yiğit V. (2016). Bir Üniversite Hastanesinin Tıbbı Bölümlerinin Teknik Verimlilik Analizi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 23
 • 23 Yiğit V. (2016). Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini: Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama, Manas Journal of Social Studies, Cilt 5, Sayı:4
 • 24 Yigit, V., (2016). Hastanelerde Ayaktan Vaka Başı Ödeme Modeli: Poliklinik Maliyetleri İle Geri Ödeme Fiyatlarının Karşılaştırılması, Balkan Journal of Social Sciences, Aralık Özel Sayısı
 • 25 Yiğit V., (2016). Tıbbi Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknolojisinin Ekonomik Analizi,Balkan Journal of Social Sciences, Aralık Özel Sayısı
 • 26 Uygun, S., Yiğit V., (2016).“Hastane İşletmelerinde Etkin İlaç Stok Kontrolü: Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama,Balkan Journal of Social Sciences, Aralık Özel Sayısı
 • 27 Yiğit V. Erdem R. (2015). Türkiye'de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 28 Yiğit V., Erdem R. (2014). Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y:2014, C.19, S.2, s.211-236
 • 29 Yigit V. (2014). Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama, Sayıştay Dergisi, Sayı:93/Nsan-Haziran
 • 30 Yiğit V. Aksakal C. (2005). Hastane İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing), Hastane Yönetimi Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005
 • 31 Yiğit V., Ağırbaş, İ. Bir Hastane İşletmesinde Fiili Birim Maliyetlerin Bütçe Uygulama Fiyat Tarifesi İle Karşılaştırılması: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama, Sağlık ve Toplum, Yıl 14, Sayı 3, Temmuz- Eylül 2004.
 • 32 Yiğit V., Ağırbaş İ., Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: S.B. Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 7 Sayı: 2, 2004
 • 33 Yiğit V., Ağırbaş, İ. Hastane İşletmelerinde Hastalık Tedavi Maliyeti: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Ocak Mart 2004.
 • 34 Yiğit V., Ağırbaş İ., Hastanelerde Maliyet Performans Analizi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 6 Sayı: 3, 2003.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yiğit V., Tengilimoğlu, D., Kısa, A, Younis, Zeeden M., Outsourcing and Its Implications For Hospital Organizastions in Turkey, Journal of Health Care Finance, vol.33, Issue 4, p.86-92. 2007.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit V., Ağırbaş İ., Şahin İ. Üniversite Hastanelerinin Finansal Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,2012,Isparta
 • 2 Yiğit V. Güneş H. (2004), Hastane İşletmelerinde Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Uygulaması, Hastane Yönetimi Kongresi, Kuşadası
 • 3 Yiğit V., Ban Ü., Yiğit A., İşletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve Hastane İşletmeleri İçin Önemi¬, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir 16-19 Ekim 2002.
 • 4 Yiğit V., Esatoğlu E., Aksakal C., Yiğit, A., Hastane Bilgi Sistemlerinde Tedarikçi Seçimi¬, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002.
 • 5 Aksakal C., Çalık M., Yiğit V., Kamu Hastane İşletmelerinde Alacak Yönetiminde Sorunlar, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu 16-19 Ekim 2002 – Eskişehir.
 • 6 Yiğit, V., Aksakal C., Sancak E., Yılmaz C., Akman G., Balcı A., Hasta Hizmetlisi. 4 Ulusal Sağlık Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi. İstanbul 27-28 Eylül 2001.
 • 7 Esatoğlu, E., Yiğit, V., Göktaş B., Hastane İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı. 4 Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu. M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi. İstanbul 27-28 Eylül 2001
 • 8 Aksakal, C., Yiğit V., Özdemir A., Tıbbı Malzemeleri Neden Kodlamak Zorundayız? 3.Ulusal Sağlık Ve Hastane Yönetimi Semp.. A. Ü. Sağlık Eğitim Fak. Sağlık Yönetimi., Ankara. 2000.
 • 9 Aksakal, C., Yiğit V., Dinçer T., Alternatif Hasta Dosyaları: Elektronik Tıbbı Kayıtlar. I.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi. H.Ü. Sağlık İdaresi Y.O. Ankara. 2000.
 • 10 Aksakal, C., Yiğit V., Dinçer T., Tıbbı Cihaz Bakım Onarım Sözleşmelerinde Stratejiler. I.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi. H.Ü. Sağlık İdaresi Y.O. Ankara. 2000.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit V., Eroymak S. (2017). Global Budget Implementation as a Method of Reimbursement to University Hospitals in Turkey: A University Hospital Example, Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain 26-29 January 2017 Casa Convalescència
 • 2 Yiğit V., Eroymak S. (2017). Managerial Basic Skills of Successful Hospital Managers, Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain 26-29 January 2017 Casa Convalescència
 • 3 Yiğit V., Kara N.O. (2017). An Research on Public Hospital Unions in Turkey via the Scope of Mintzberg’s Professional Bureaucracy Organization Structure , Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain 26-29 January 2017 Casa Convalescència
 • 4 Eroymak S., YİĞİT V., Alzheimer Hastalığının Maliyet Etkililik Analizi, 1. Uluslararası 11.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim 2017, Trabzon
 • 5 Güneş, H. Yiğit V., Çoban M., Üzümcü F. (2017). Hastanelerde İç Afetlere Yönelik Kaiser Permanente Tehlike ve Zarar Görebilirlik Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama, 1. Uluslararası 11.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim 2017, Trabzon.
 • 6 Aşkın M., Yiğit V., Vergili, A. (2017) Üniversite Hastaneleri Geri Ödeme Fiyatlarının Trend Analizi İle Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası 11.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim 2017, Trabzon
 • 7 Yiğit A., Yiğit V. (2017). Economıc Burden Of Obesıty In Turkey, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, 5-7.10.2017, Isparta
 • 8 Eroymak S. Yiğit V. (2017) Cost Analysıs Of Alzheımer's Dısease From Reımbursement Instıtutıons Perspectıve, 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi, 5-7.10.2017, Isparta
 • Ulusal toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Tengilimoğlu D., Yiğit V. (2013) Sağlık Kurumlarında Malzeme Yönetimi, Sağlıkta Malzeme Yönetimi Sempozyomu, 20-21 Haziran 2013, Ankara
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Dış kaynaklardan Yararlanma ve Hastane İşletmelerinde Uygulanması, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2004
 • 2 Yiğit, V., Hastane İşletmelerinde Maliyet Performans Analizi: Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevinde Bir Uygulama,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, 2003
 • Doktora Tezi
 • 1 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi,Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, 2013.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Elif Elipek (2018). Hastanelerde yatak kapasitesi kullanım verimliliğinin veri zarflama analizi ve pabon lasso modeli ile analizi: Makro, mikro, mezo ve hastane boyutunda bir araştırma
 • 2 Taner Abiş (2018). Hastane işletmeleri'nde algılanan hizmet kalitesinin 'Servqual' ölçeği ile analizi: Bir üniversite hastanesi örneği
 • 3 Şener, M. (2017). Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Bölümü
 • 4 Kurt S. (2017). Hastanelerde Algılanan Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
 • 5 Eroymak S. (2017). Alzheimer Hastalığının Maliyet Etkililik Analizi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta
 • 6 Uygun Sabit (2016). Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Yönetimi: İlaç Stoklarına Yönelik Bir Uygulama, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Hatice Esen (2019). Hastane Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 Hatice Esen (2016). Kamu Hastanelerinde Verimlilik Karne Değerlendirilmesi: Antalya İli Kamu Hastanelerine Yönelik Bir Araştırma
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Periton Diyalizinin Kronik Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri:Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Uygun Sabit (2016). Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Yönetimi: İlaç Stoklarına Yönelik Bir Uygulama, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
 • 2 Kurt Serkan (2017). Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi : Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kalkınma Bakanlığı
 • 2 Sağlık Bakanlığı STD
 • 3 Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Aldığı Derslerin Gerekliliği, TUBİTAK, BİDEP 2209A, Proje Danışmanı:Vahit YİĞİT, Proje: Selma Doğanalp
 • 4 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Türkiyede Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi, SDÜ Bilimsel Araştırmalar Başkanlığı, 3212,
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Sağlıkta Malzeme Yönetimi Sempozyomu (2013). Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara, Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi (2012). Isparta, Yürütme Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Yiğit V. Sağlıkta Malzeme Yönetimi Sempozyomu, Ağustos 2013, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
 • Web ortamında yayınlanan ders notu
 • 1 Sağlık Kurumlarında Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi (2015), Ahmet Yesevi Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 International Hospital Administrators
 • 2 ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)
 • 3 SIHTA - Società Italiana Health Technology Assessment
 • 4 Health Economics, Market Access, Govt. Affairs & Pricing / Reimbursement Opportunities
 • 5 European Health Management Association (EHMA)
 • 6 Health Management Associates (HMA)
 • Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almak
 • 1 Eroymak S., YİĞİT V., Alzheimer Hastalığının Maliyet Etkililik Analizi, 1. Uluslararası 11.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim 2017, Trabzon
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi
 • 2 Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi(USAYSAD)
 • 3 Çukurova Tıp Dergisi
 • 4 Manas Journal of Social Studies
 • 5 SDÜ İİBF Dergisi
 • 6 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
 • 7 SDÜ İİBF Dergisi
 • 8 SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • 10 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Hastanesi Satınalma Komisyon Üyeliği
 • 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Satın Alma Komisyonu Üyesi (2002-2012)
 • 3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu Üyesi (2002-2012)
 • 4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi İşletme Müdürlüğü, İşletme Müdürü(2002-2012)
 • 5 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Bütçe Planlama (1999-2002)
 • 6 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Yatırım Projeleri Değerlendirme Komisyon Üyeliği (2001-2002)
 • 7 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Gece İdare Amiri (1998-1999)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Karadeniz Sağlık İdreciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi(2006-2012)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İşletme Müdürü
 • 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Görevlisi (2002-2012)
 • 3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İşletme Müdürü (2002-2012)
 • 4 Genel Kurmay Başkanlığı TSK Sağlık Komutanlığı, Sağlık Yönetim Subayı (2005-2006)
 • 5 Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri (1998-2001)
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Yiğit V. (2011). Hastane İşletmelerinin Başarısında Maliyet Yönetiminin Rolü (2011). Sağlık Profesyonellerinin Gazatesi Medimagazin, 02. Haziran 2011.
 • 2 Yiğit V. (2011). Üniversite Hastanelerinde Tam Gün Yasası ve Global Bütçe (2011). Sağlık Profesyonellerinin Gazetesi: Medimagazin, 28 Nisan 2011.
VERDİĞİ DERSLER
Hastane İşletmelerinde Fiyatlandırma
Sağlık Ekonomisi
Sağlık Hizmetlerinde Finasman ve Sunum Sistemleri
Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yöntemleri
Sağlık Kuruluşlarında Performans Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi Uygulamaları
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Performans ve Verimlilik Yönetimi
Sağlık Sigortası
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD)
 
Bu İçeriği Paylaş!