KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Arzu YİĞİT
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110567
E-Posta arzuyigit@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU 12.06.2000
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 22.11.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ (DR) 13.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Sağlık Kurumları Yönetim ve Organizasyonu, Sağlık Ekonomisi ve Politikası, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme (STD), Meta Analiz, Sağlık Kurumlarında Malzeme Satınalma Yönetimi, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetlerinde Sonuçların Yönetimi, Hastane İşletmeciliği,
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Yiğit A. (2018). Sağlık Hizmetlerinde Sistematik Derleme ve Meta Analiz, LAP Lambert Academic Publishing
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yiğit A. (2020). Hastalık Yükü: Kavramsal Bir Çerçeve, Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar, Editör: Eke. E., Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
 • 2 Yiğit A. Eroymak S. (2020). İlaç Sektörü Ve Karanlık Yüzü, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Editör:Erdem R. Uğurluoğlu D. Ankara,
 • 3 Yiğit A. (2020). Sağlık Teknolojisi Değerlendirmede Kavram ve Yöntemler: Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, Editör: Çalışkan Z., Oğuzhan G., Gazi Kitabevi, Ankara
 • 4 Yiğit, A. (2020). Sağlık Sağlık Kurumları Yönetimi II: Sağlık Kurumlarında Satın Alma Yönetimi, Editör:Yasemin Akbulut, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, ss. 187 -208, Erzurum.
 • 5 Yiğit A. (2019). Sağlık Kurumları Yönetimi I, Sağlık Kurumlarında Acil ve Yoğun Bakım Hizmetleri, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör:Yasemin Akbulut, Basım sayısı:1, Bölüm Sayfaları:1 -38
 • 6 Kişi M., Yiğit A., Eke, E. (2019). Üniversitelerde Akademik - İdari Personel İlişkisi, Akademide Arka Sokaklar - Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü (Editör: Erdem R.), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • 7 Yiğit A. , Yiğit V.(2016). Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Bilgi Sistemleri, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Yiğit A. (2020). Burden of Communicable Diseases in Turkey, Current Researches in Health Sciences, Editör: Duran N., Demir H., Cetinje-Montenegro: IVPE
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yiğit A. (2020). HIV/AIDS Hastalık Yükünün ve Harcamalarının Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 11 (4): 191-201
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yiğit A, Demirbaş M. B. (2020). Türkiye’de Medikal Turizmin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin SWOT-AHP Yöntemi ile Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(22): 173-192
 • 2 Akpınar O.,YİĞİT A.,Güzel M.,Akdoğan D.(2020). The investigation of nasal carriage rate of methicillin-resistant Staphylococcus aureus among Turkish healthcare workers,1990-2019: meta-analysis, Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, 77(2):217-226
 • 3 Değerli H., Yiğit, A. (2020). Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranış Düzeyinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(27):573-586
 • 4 Yiğit A. (2020). OECD Ülkelerinin Covid 19 Pandemisi ile Mücadele Performansı: Kesitsel Bir Araştırma, Journal of Current Researches on Social Sciences, 10 (2), 399-416.
 • 5 Yiğit A. (2020). Türkiye’de Hastane Verimliliğinin Meta Analiz Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 11 (1): 24-32
 • 6 Yiğit, A. (2020). Exposure To Violence of Nurses In Turkey: A Meta-Analysis Research, International Journal of Health Management and Strategies Research, 6(1):127-138
 • 7 Yiğit, A., Uğurluoğlu, D. (2020). Türkiye’de Hekime Yönelik Fiziksel ve Sözel Şiddet Düzeyinin Meta Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi, Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi ,7 (1): 99-11
 • 8 Yiğit, A. (2019). Global Burden of Disease: A Bibliometric Analysis Based on The Scopus Database, International Journal of Health Management and Tourism, 4(3):160-170
 • 9 Yiğit A. (2019). Türkiye’de Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Performansının TOPSIS Yöntemi İle Analizi, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019, (2), 160-172
 • 10 Yiğit A. (2019). Evaluatıon of Bed Utılızatıon Performance of Hospıtal Departments in Turkey wıth Grey Relatıonal Analysıs, International Journal of Health Services Research and Policy, 4(3): 173-183
 • 11 Yiğit A., Güven F., Alaoğlu M. (2019). Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (3)2662 - 2678.:
 • 12 Yiğit A. Değerli H. (2019). Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Derlemesi, Sağlık ve Toplum Dergisi, 29 (3):41-51
 • 13 Yiğit, A., Yiğit, V. ve Eroymak, S. (2019). Veri zarflama analizi ile ülkelerin medikal turizm etkinliğinin ölçülmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 12(18. UİK Özel Sayısı), 917-936 DOI: 10.26466-/opus.572046
 • 14 Berber, İ. C., Elipek, E., Yiğit, A. (2019). Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapsamındaki Maliyet Etkililik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 163-180.
 • 15 Yiğit A. (2019). Analysis of Bed Use Performance of Pediatrics Clinics in Turkey. Journal of Contemporary Medicine, 9(4):354-358
 • 16 YİĞİT A., Yiğit V. (2019). Economic Burden of Obesity-Related Comorbidities in Turkey. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 8(3): 223-230
 • 17 Yiğit A. Oral Kara N. (2019). Hastanelerde Otomatik İlaç Dağıtım Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der., (42): 66-74
 • 18 Yiğit A. (2019). Performance Analysis of OECD Countries Based on Health Outcomes and Expenditure Indicators. Journal of International Health Sciences and Management, 5(9): 114-123.
 • 19 Yiğit A. Yiğit V (2019). Tıbbi Malzeme Stok Kontrolünde ABC ve VED Analizi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10 (24):254-263
 • 20 Yiğit A. Erdem R. (2017). Mamografi Sağlık Teknolojisi ile Meme Kanseri Tarama Programının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2017/3, Sayı:28, s. 401-430
 • 21 Yiğit, A. Erdem R (2016). Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kavramsal Bir Çerçeve, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı 23, 1
 • 22 Yiğit V. Yiğit A. (2016). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt. 8 Sayı.16 s.253-73.
 • 23 Tengilimoğlu D., Yiğit A.(2005). Hastanelerde Liderlik Davranışlarının Personel İş Doyumuna Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:3
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit A. (2012). Hastane İşletmelerinde Toplu Satınalımların Birim Alış Fiyatlarına Etkisi, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi,2012,Isparta
 • 2 Yiğit V., Esatoğlu E., Aksakal C., Yiğit, A., (2002).Hastane Bilgi Sistemlerinde Tedarikçi Seçimi, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002.
 • 3 Yiğit V., Ban Ü., Yiğit A., İşletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve Hastane İşletmeleri İçin Önemi¬, 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir 16-19 Ekim 2002.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Karataş G.G., Yiğit A (2019). Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Derecesinin Ölçülmesi, 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-13 Ekim 2019, Sakarya, Türkiye
 • 2 Yiğit A., Yiğit V., Eroymak S. (2019). Veri Zarflama Analizi İle Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi, 18th Internatıonal Busıness Congress, 02-04 Mayıs 2019, Osmaniye, Türkiye
 • 3 Tüfekci N., Yiğit A., Türktemiz H. (2018). Taşerondan Kadroya Geçen Sağlık Çalışanlarının İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performansının Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018, Muğla , Bodrum, Türkiye
 • 4 Yiğit A., Güven F., Alaoğlu M. (2018). Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Davranışlarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018Muğla, Bodrum, Türkiye 11-13 Ekim 2018,
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yiğit A. (2019). Hastane Verimliliğinin Meta Analiz Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma, 2nd International Health Sciences and Life Congress 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY
 • 2 Yiğit A.,(2019). Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Performans Düzeyinin Topsis Yöntemi ile Analizi. 2nd International Health Sciences and Life Congress 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY
 • 3 Yiğit A., Yiğit V., Şengün İ.(2018). Technical Efficiency Analysis inHospitals: A Meta-Analysis Study, 3rd International Health Sciences and Management Conference, , 03.10.2019-06.10.2018, Sofya, Bulgaristan
 • 4 Berber Camuz İ., Elipek E., Yiğit A. (2019) Bibliometric Analysis of Cost Effectiveness Studies Within The Scope of Health Technology Assessment. 4. International Health Sciences and Management Conference , 20-23 June 2019, İstanbul/TURKEY
 • 5 Yiğit A., Uğurluoğlu D. (2019) .A Meta Analysis Research For Determining The Effect of Verbal and Physical Violence To Physician In Turkey, 4. International Health Sciences and Management Conference , 20-23 June 2019, İstanbul/ Turkey
 • 6 Yiğit A., Yiğit V., Çetintürk İ. (2019). A Study On Determining of Breast Cancer Disease Burden In Oecd Countries4. International Health Sciences and Management Conference , 20-23 June 2019, İstanbul/TURKEY
 • 7 Yiğit A., Erdem R. (2017). Breast Cancer Screening With Mammography: A Meta Analysis, Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain 26-29 January 2017 Casa Convalescència
 • 8 Yiğit A., Yiğit V. (2017). Economic Burden of Obesity in Turkey , 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, 5-7 Ekim 2017, Isparta
 • 9 Yiğit A. (2017).Purchasing Of Medical Equipment In Hospitals: Health Technology Assessment, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives, 5-7 Ekim 2017, Isparta
 • 10 Yiğit A., Oral Kara N. (2017). Hastanelerde İlaç Yönetim Sistemi Satın Alımı: SWOT Analizi, 1 . Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-15 Ekim 2017 Trabzon, Türkiye
 • 11 Yiğit A., Erdem R. (2017). Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, 1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi , 13-15 Ekim 2017, Trabzon, Türkiye
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yiğit, A. (2004). Hastanelerde liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisi belirlemeye yönelik bir alan çalışması. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hastane İşlletmeciliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 Yiğit A. (2017). Mamografi sağlık teknolojisi ile meme kanseri tarama programının klinik etkililiğinin meta analiz yöntemiyle değerlendirilmesi, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Tatlı E. (2020). Hastane Çalışanlarının Sosyal İyi Olma Halinin İş ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi
 • 2 Demirbaş M. (2020). Türkiye'de Medikal Turizmin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin SWOT-AHP Yöntemiyle Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma
 • 3 Alaoğlu M. (2020). Sağlık Kurumlarında Transformasyonel Liderlik Davranışlarının İş Doyumuna Etkisi: Meta-Analiz Araştırması
 • 4 Kıyıcı H. (2019). Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bireylerin sağlık hizmetlerine yönelik algılarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi: Isparta ili örneği
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Öğr. Gör. SDÜ Uzaktan Eğitim MYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı (2012-2017)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Öğr. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu Üyesi (2006)
 • 2 Öğr. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Satınalma Komisyonu Üyesi (2002-2012)
 • 3 Öğr. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Yurt Dışı Tıbbi Cihaz Alımlar Komisyon Üyesi
 • 4 Sağlık İdarecisi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi İlaç ve Tıbbi Malzeme Satınalma Komisyonu (2001)
 • 5 Sağlık İdarecisi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Cihaz Satınalma Komisyonu (2001)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Öğr. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Satınalma Sorumlusu (2002-2012)
 • 2 Öğr. Gör. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal SHMYO, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Bölümü (2002-2012)
 • 3 İşletme Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (2006)
 • 4 Sağlık İdaresi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü (2001-2002).
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!