KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
E-Posta osmanacar@sdu.edu.tr
ORCID ID ORCID NO: 0000-0002-1961-645X
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 19.07.2000
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 06.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 18.12.2013
İLGİ ALANLARI
Yönetim Bilimi, Kamu Politikaları, Yeni Kamu Yönetimi, KİT'lerin Yönetim Yapısı, Kamu Personel Politikaları, İnsan Kaynakları Yönetimi
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ŞENGÜL SERKAN, Türkiye’de Kişisel Gelişim Alanının Tarihçesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(1), , 219-235. (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ÇIRAGÖZ MÜZEYYEN BİLGE, ACAR Osman Kürşat, Recep Tayyip Erdoğan’ın Sahip Olduğu Liderlik Tarzı: Balkon Konuşmalarının İçerik ve Söylem Analizi ile Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), , 6-29. (2021), (Diğer)
 • 3 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ŞENGÜL SERKAN, Türkiye’de Kişisel Gelişim Alanının Özgünlüğü: Kişisel Gelişim Kitaplarının İçerikleri ve Alanın Türk İslam Medeniyeti Bağlamında Bir Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(24), , 413-435. Doi: 10.47129/bartiniibf.942608, (2021), (Diğer)
 • 4 ACAR OSMAN KÜRŞAT, Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine: Cumhuriyet Dönemi Kamu Personel Yönetim Tarihçesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), , 119-146. (2019), (Diğer)
 • 5 TÜRKOĞLU MUSTAFA ERHAN, ACAR OSMAN KÜRŞAT, Bireysel Kariyer Planlamanın Öğrenci Ders Başarısı Üzerindeki Etkisi: ISUBÜ Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(8), , 14-25. (2019), (Diğer)
 • 6 ACAR OSMAN KÜRŞAT, EFE ADEM, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Türk Kamu Sektöründe İşe Girişte Liyakât Açmazı: Kamudaki Kariyer Meslekler Üzerinden Bir Analiz. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, 4(13), , 759-773. Doi: 10.31576/smryj.119, (2018), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÇİÇEK ÖZAL, ACAR OSMAN KÜRŞAT, Privatization of Turkey’s Sugar Mill’s and Its Reflections on Employee Sector. Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences (FSCONGRESS 2018) (2018). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ACAR Osman Kürşat, Devlet Personel Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine: Kamu Personel Yönetiminde Örgütsel Değişim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20(78), , 1026-1046. Doi: 10.17755/esosder.556676, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ACAR Osman Kürşat, İŞ’TE MUTLULUK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 3 ACAR Osman Kürşat, Milli Eğitim Bakanlığında Norm Kadro Uygulaması: Isparta İlinde Okul Yöneticileri Üzerinden Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020), (Endekste taranmıyor)
 • 4 ACAR Osman Kürşat, İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Becerikliliklerinin İşe Adanmışlıkları Üzerine Etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ACAR Osman Kürşat, TÜRKİYE’DE KAMU PERSONEL POLİTİKALARININ SÜREÇ MODELİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 6 ACAR Osman Kürşat, KAMU PERSONEL POLİTİKALARINDA BÜTÜNLÜK SORUNU: 696 SAYILI KHK İLE TAŞERON ÇALIŞANLARA YÖNELİK OLUŞTURULAN POLİTİKANIN GÜNDEME GELMESİ, FORMÜLASYONU VE YASALAŞMASI ÜZERİNDEN ANALİZİ. Türk İdare Dergisi (2019), (Endekste taranmıyor)
 • 7 ACAR Osman Kürşat, SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI SONRASI SAĞLIK BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI; ISPARTA İLİ ÜZERİNDEN NİTEL BİR ANALİZ. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 8 ACAR Osman Kürşat, ENTELEKTÜEL SERMAYE BİRİKİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKALARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 9 ACAR Osman Kürşat, AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE KÜTAHYA İŞKUR’UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ’NİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 10 ACAR Osman Kürşat, Kamuda İşletmecilik Eksenli Değişimle Birlikte Çalışanlarda Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Düzeyleri: PTT Üzerine Bir Alan Araştırması . KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 11 ACAR Osman Kürşat, Dini Perspektifte Emek ve Emek Sömürüsü: İşçi – İşveren Üzerinden Bir Değerlendirme. PESA ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (2017), (Endekste taranmıyor)
 • 12 DÜLGER GÜLAY, ACAR OSMAN KÜRŞAT, Özel Okullarda Kurumsal İtibar Algısı: Okul Paydaşlarıüzerinde Bir Araştırma Ve Model Önerisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), , 259-277. Doi: 10.20875/makusobed.349856, (2017), (Diğer)
 • 13 ACAR Osman Kürşat, MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNUN ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ TANIMLAMA AÇISINDAN ÖNEMİ: ÖRNEK OLARAK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ALANINDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2016), (Endekste taranmıyor)
 • 14 ACAR Osman Kürşat, YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI İLE DEĞİŞEN KAMU HİZMETİ ve TÜRKİYE İŞ KURUMU. İş ve Hayat (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 15 ACAR Osman Kürşat, GOV.TR’DEN COM.TR’YE BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZ ÖRNEĞİ: 2000 YILI SONRASI DEĞİŞEN POSTA HİZMET POLİTİKALARI ve PTT AŞ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (2015), (Endekste taranmıyor)
 • 16 ACAR Osman Kürşat, Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Planları Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefleri Üzerine Analitik Bir İnceleme. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZDEMİR SEYHAN, SEVER MELİH, ACAR OSMAN KÜRŞAT, İşin Özelliği İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: İşe Gömülmüşlüğün Rolü. 7. Örgütsel Davranış Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Kamu Yönetiminde Kayırmacılık(2021). SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 ACAR OSMAN KÜRŞAT, ERTEK MUHAMMED YUSUF, Kamu Yönetiminde Liyakat(2021). SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 3 ACAR Osman Kürşat, ERTÜRK MERVE, KRONİK İŞGÖREN HASTALIKLARI NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÇARELERİ(2021). Gazi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 ACAR Osman Kürşat, COVID-19 PANDEMİSİ VE TÜRKİYE(2021). Türk İdari Araştırmalar Vakfi İktisadi İşletmesi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 5 ACAR Osman Kürşat, UZUN HAKAN, TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİM SİSTEMİ Kamu Hizmet Alanları Açısından(2021). Akademisyen, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 6 ÖZKANAN ARZU, ACAR Osman Kürşat, Demir Ceren, Kronik İşletme Hastalıkları, Nedenleri, Sonuçları ve Çareleri(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!