KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Zişan KORKMAZ ÖZCAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Turizm İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilim Dalı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Telefon 2462110647
E-Posta zisankorkmaz@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 24.02.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 15.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 09.07.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu yönetimi Reformu, Yerel Yönetimler, Yönetişim, Sağlık Turizmi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı,Yönetim hukuku
YAYINLAR
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 V. AYDIN, H. MESCİ, Z.KORKMAZ ÖZCAN, (2016), "Adalet Meslek Yüksekokulu Ders Müfredatı Bazında İstihdama Yönelik Yapılabilecek Protokoller", Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu Bildiri Kitabı (Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişmesinde Yeni Eğilimler), 17-18 Mayıs 2016, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, s.102-130.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Korkmaz Özcan, Z. (2018). "Kamu Politikaları Çerçevesinde Türkiye'de Göç Yönetişimi: Merkez-Taşra Yapılanması", 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 29-31 Mart 2018, Ankara.
 • 2 Aydın V., Mesci H., Korkmaz Özcan Z., (2018). "Türkiye'de İdarenin Sorumluluğu Bağlamında Hizmet Kusuru ve Kamu Hizmetlerine Yansıması", 4.ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, 3-5 Mayıs 2018, Alanya.
 • 3 Korkmaz Özcan Z., Mesci H., "Avrupa Birliği 3. Uyum Paketinin Göç Yönetimi Kapsamında Kamu Yönetimi Sistemimize Yansıması", 5th ASM International Congress of Social Science, 3-5 May 2018, Antalya, Turkey,
 • 4 KORKMAZ ÖZCAN, Z., ERDOĞAN MORÇİN, S. (2017), Kamu Politikası Açısından Destinasyon Tanıtımında Dijital Turistlerin Rolü', 15.Kamu Yönetimi Forumu, 1-4 Kasım, Isparta.
 • 5 ERDOĞAN MORÇİN, S., MORÇİN,İ., KORKMAZ ÖZCAN, Z. (2017). Türk Kültüründe Liderlik: Kavramsal Bir Değerlendirme, 3.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 10-11 Kasım, Ankara
 • 6 ERDOĞAN MORÇİN, S., KORKMAZ ÖZCAN, Z.(2017). Yerel Halkın Toplumsal Kapasite Algısının Turizm Potansiyeli Algısına Etkisi: Isparta Örneği, 3.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 10-11 Kasım, Ankara.
 • 7 Korkmaz Özcan, Z., Özcan, S. (2017), "Meslek Yüksek Okullarına Duyulan İhtiyaç: Sağlık Turizmi Örneği", ASEAD II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya.
 • 8 Korkmaz Özcan, Z. (2017), "KAMU POLİTİKALARINDA DEĞİŞİMİN YÖNETİM ANLAYIŞINA ETKİSİ",ASEAD II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 21-23 Ekim, Antalya.
 • 9 Korkmaz Özcan, Z., Özcan, S. (2017). "RECONSTRUCTION AND DEMOCRACY OF LOCAL GOVERNMENTS IN TURKEY", 6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 -14 May 2017, Prag.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 YEREL YÖNETİMLERDE ÖZERKLİK VE VESAYET DENETİMİ
 • Doktora Tezi
 • 1 YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3485-D1-13 no’lu Proje : "YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA ÖRNEĞİ", Yard.Doç.Dr. Vahdettin AYDIN yürütücülüğünde.
 • 2 "BİR ELDE SEN VER" Proje No:MSOS-04,Meslek Yüksekokullarında Düşünen, Tasarlayan, Geliştiren Beyinler 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta, 2-4 Mayıs 2012
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 6. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, 4-6 Eylül 2018 (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 2 II. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU (ISASOR), 5-6 EKİM 2018 (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 3 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler:Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri,5-7 Ekim 2017 (Yürütme Kurulu Üyeliği)
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Oturum Başkanlığı, 28-30 Mayıs 2015, Süleyman Demirel Üniversitesi,Gönen MYO, Isparta.
 • 2 2. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumunda Oturum Başkanlığı,16-18 MAYIS 2013 Giresun Üniversitesi, Şebinkarahisar MYO, Giresun
 • 3 1. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumunda Oturum Başkanlığı, 3 Mayıs 2012 Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek MYO, Zonguldak
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, Süleyman Demirel Üniversiyesi Gönen MYO ev sahipliğinde, 28-30 Mayıs 2015, Isparta
 • 2 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Düzenleme Kurulu Sekrataryası, Süleyman Demirel Üniversiyesi Gönen MYO ev sahipliğinde, 28-30 Mayıs 2015, Isparta
 • 3 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Süleyman Demirel Üniversiyesi Gönen MYO ev sahipliğinde, 28-30 Mayıs 2015, Isparta
 • 4 Düzenleme Kurulu Üyeliği, “Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” 23 Mayıs 2013,Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu, Isparta.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
 • 2 International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDİES) Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 SDÜ Gönen MYO Yerel Yönetimler Program Başkanlığı (2010-2015)
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (2010-2013)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ V. ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI MÜDÜRLER TOPLANTISI 1-4 ARALIK 2010 ORGANİZASYON KOMİTESİ
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 SDÜ GÖNEN MYO KLUBÜ AKADEMİK DANIŞMANLIĞI (2011-2016)
 • 2 SDÜ Gönen MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2010-2013)
VERDİĞİ DERSLER
Genel Hukuk
İdare Hukuku
Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Kent Analizi
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku Bilgisi
Turizmde Güncel Sorunlar
Vergi Hukuku
Yerel Yönetimler Hukuku
 
Bu İçeriği Paylaş!