KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Elvettin AKMAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110491
E-Posta elvettinakman@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 15.07.2007
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 08.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 28.10.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Politikaları, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yapay Zeka, Açık Veri, E-devlet
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AKMAN, E., 2015, “Kamu Yönetimi Lisans Eğitiminde Öğrenci Unsuru İle Alakalı Temel Soru(N)lar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Ön-Çalışma”, Kamu Yönetimi Eğitimi: Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ed: Murat OKCU, Bekir Parlak ve Elvettin AKMAN, Ekin Yayınevi, Bursa (Murat OKCU ve Mustafa KOCAOĞLU ile birlikte).
 • 2 AKMAN E. 2013,"Sosyal Devlet, Sosyal Hizmet ve Yerel Yönetimler", Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet: Temelleri ve Uygulama Alanları, Ed. Hakan Acar, Nilüfer Negiz ve Elvettin Akman, Ankara (Nilüfer Negiz İle Birlikte).
 • 3 AKMAN E. 2013, "Azerbaycan Cumhuriyetinde Yerel Yönetimler", Dünyada Yerel Yönetimler, Ed. Murat Okcu ve Hüseyin Özgür, Seçkin Yayınevi, Ankara (Recep Rehimli ve Nilüfer Negiz İle Birlikte).
 • 4 AKMAN, E., 2013, "Bir E-Devlet Uygulaması Olarak Kent Bilgi Sistemi: Mevcut Durum ve Yeni Yönelimler", Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara (Murat Okcu ve Osman K. Acar ile birlikte).
 • 5 AKMAN,E., 2012,Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Değerlendirme,Farklı Bakış Açılarıyla SOSYAL SORUMLULUK, Pelikan Yayınevi, Ankara. (Çiğdem AKMAN İle Birlikte)
 • 6 AKMAN,E., 2012, Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları: Genel Bir Değerlendirme, Farklı Bakış Açılarıyla SOSYAL SORUMLULUK, Pelikan Yayınevi, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKMAN, E.,2011,"AB'nin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası", Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi C.3, S.4, s. 117-131 (AKÇAY, E; ARGUN,Ç İle Birlikte).
 • 2 AKMAN, E. 2011,"Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research), Cilt (Volume): 15 Yıl(Year): 11 Sayı (Issue): 21 Nisan (April) 2011,(Ç. ARGUN ve E. Y. AKÇAY İle Birlikte)
 • 3 AKMAN, E., 2010, "Yerel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak CİTTASLOW (Yavaş Kentler): Seferihisar Örneği", Kent ve Toplum Dergisi, Yıl:1 Sayı:2 Mart-Haziran 2010 (Çiğdem ARGUN ile birlikte).
 • 4 AKMAN, E.,2010,"Yerel Yönetimlerde Optimum Hizmet Alanı ve Ölçek Ekonomisi",Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:4, Sayı:43, Eylül 2010 (Çiğdem Argun İle Birlikte).
 • 5 Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi
 • 2 AKMAN, E.,2012, "Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Planları Vizyon, Stratejik Amaç ve Hedefleri Üzerine Analitik Bir İnceleme", SDÜ Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 27, Yıl 2012, sf.231-246 (Murat OKCU ve Osman Kürşat ACAR ile birlikte).
 • 3 AKMAN, E.,2013, "Azerbaycan'da Yerel Yönetimlerin Gelişimi: Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri ve Bakü Kentinin Statüsü Hakkında Bir Değerlendirme", Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Yıl 2013, sf.163-172.
 • 4 AKMAN E.,2012, İrlanda ve Türk Kamu Yönetiminde Yönetişim Bağlamında Hesap Verme Sorumluluğu, Journal Of Yasar (JOY), No: 25 C: 7 (Serkan ÖKTEN ve Çiğdem AKMAN İle Birlikte).
 • 5 AKMAN E., 2012, Kadınların Yoksullukla Mücadele Aracı Mikro Kredi: Deneyimler Üzerinden Bir İnceleme, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 26, Sayı 2 (Kenan ÖREN ve Nilüfer NEGİZ İle Birlikte).
 • 6 AKMAN, E.,2011, "İşe Bağlılık ve İşten Tatmin Açısından Cinsiyet ve Sektörel Farklılık: Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Bir İnceleme (Isparta Örneği)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt: 7 Sayı: 14 (Nilüfer NEGİZ ve Aygen OKSAY İle Birlikte).
 • 7 Yavaş Şehir Kriterleri Çerçevesinde Seferihisar Belediyesinin Faaliyetlerinden Yerel Halkın Memnuniyet Düzeyi
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKMAN, E., 2016, “Yerelleşme-Merkezileşme Tartışmaları Ekseninde Yerel Yönetimlerde Reform: İngiltere ve Türkiye Örnekleri Üzerinden Mukayeseli Bir Analiz”, Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları, 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-9) Bildiri Kitabı, Ed: Selma Karatepe vd., TODAİE Yayınları, Yayın No: 388, Ankara (Mustafa KOCAOĞLU ve Sefa USTA ile birlikte).
 • 2 AKMAN, E., 2016, “6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Hizmetlerin Sunumunda Etkinlik”, Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri, 13. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) Bildiriler Kitabı, Konya (Murat OKCU vd. ile birlikte).
 • 3 AKMAN, E.,2010,"Yerel Yönetimlerde E-Belediye Uygulaması Olarak Kent Bilgi Sistemi: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği", Kamu Yönetimi Sempozyumu 5, 13-14 Mayıs 2010,Konya, (Çiğdem ARGUN ile birlikte)
 • 4 AKMAN, E.,2010, "E-devlet Kamu Yönetimini Etkin ve Etkili Kılar Mı?", Kamu Yönetimi Sempozyumu 5, 13-14 Mayıs 2010,Konya, (Murat OKCU ve Mustafa ATATORUN ile birlikte)
 • 5 AKMAN, E. 2010,"Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Analiz", 2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 9-14 Haziran, İstanbul, (Çiğdem ARGUN ile birlikte)
 • 6 AKMAN, E.,2010,"Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet ve M-Devletin Etik Açıdan Bir Değerlendirmesi", Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)VIII, TODAİE, Ankara(Çiğdem ARGUN ile birlikte).
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 AKMAN E.,2012,Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (Festina Lante), Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 7)VII., Manisa. (Nilüfer NEGİZ ve Çiğdem AKMAN İle Birlikte)
 • 2 AKMAN E.,2012,Bölgesel Kalkınma Planları Vizyon Stratejik Amaç ve Hedefleri Üzerine Analitik Bir İnceleme, Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 7)VII.,Manisa.(Murat OKCU ve Osman Kürşat ACAR İle Birlikte)
 • 3 AKMAN E.,2012,Kalkınma Kurulları Üzerinden Bölgesel Kalkınmaya Bakmak: Yönetişim mi Yönetim mi?, Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 7)VII.,Manisa.(Hüseyin ÖZGÜR ve Murat OKCU İle Birlikte)
 • 4 AKMAN, E.,2011,"Sınırlarımızda Jandarma Kolluğu Yerine 'Sınır Polisi' Uygulaması", 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VI.), 26-27 Mayıs, Adıyaman.(Murat Okcu ve Vahdettin Aydın İle Birlikte)
 • 5 AKMAN, E.,2011,"Türkiye, AB ve Küresel Yönetişim Açısından Çok Düzlemli Yönetişim ve Demokrasi", 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VI.), 26-27 Mayıs, Adıyaman.(Murat Okcu ve Hüseyin Özgür İle Birlikte)
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKMAN, E, 2014, “Bir Sosyal Denetim Mekanizması Olarak "Thamade”: Sosyal Sorunların Çözümünde Model Olabilir Mi?”, Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, XI. KAYFOR-Bildiriler Kitabı, Ed: Fatih Yüksel, TODAİE Yayınları, Ankara (Hasan Tutar ve Sima Nart İle Birlikte).
 • 2 AKMAN,E.,2012,The EU Integration and the Monetary Union: Why England don't Join the Euro, The Third International Symposium on Sustainable Development (ISSD 2012),Volume 5,ISBN: 978-9958-834-19-6, International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (Ekrem Yaşar AKÇAY ve Çiğdem AKMAN İle Birlikte).
 • 3 AKMAN, E., 2012, "Dünyada ve Türkiye’de Kamu Politikaları Öğretimi", KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Editör: Prof. Dr. Bekir PARLAK, TODAİE Yayın No: 373, Ankara (F. Akyıldız İle Birlikte)
 • 4 AKMAN,E. (2011),Yerel Yönetimlerin Turizme Yönelik ve Turizmi Etkileyen Hizmetleri:Olması Gereken-Gerçekleşen Düzleminde Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası 4. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 1-4 Aralık 2011, Eğirdir/Isparta (Nilüfer NEGİZ İle Birlikte)
 • 5 AKMAN, E.(2009), Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Adanmışlık Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz, 1. Uluslararası Davraz Kongresi, Eylül 2009, Isparta (Hasan TUTAR, Ferruh TUZCUOĞLU ve Çiğdem ARGUN İle Birlikte).
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKMAN, E.,2014, "Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi Sanal Mı Gerçek Mi Tartışmasına Bir Katkı: Posta Hizmet Politikalarında Yaşanan Değişimin (PTT A.Ş.) Değerlendirmesi, Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) XII., Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası(Murat OKCU ve Osman Kürşat ACAR ile birlikte).
 • 2 AKMAN, E.,2012,"Kamu Politikası Oluşturma, Yargıda Bürokratik ve Demokratik Ethoslar: 80’lerden Günümüze Türk Yargısının Kamu Politikalarına Etkisi Üzerine Bir Deneme", Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) X., Uludağ Üniversitesi, Bursa. (Murat Okçu ve D. Gökhan Turhan İle Birlikte)
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Yönetimi: Çankaya Belediyesi Örneği, 2009, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Hasan TUTAR.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ombudsmanlık kurumu
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AKMAN, E.,"Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme", TÜBİTAK Proje No: 112K538, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat OKCU, Görev: Proje Asistanı. (Nisan 2013- Nisan 2015).
 • 2 AKMAN, E. (Eylül 2013- Aralık 2013), “Kadın Girişimciliği Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması: Durum Tespiti ve Yönlendiricilik”, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2013 Doğrudan Faaliyet Destekleri Temmuz Dönemi, TR61/2013/DFD-19 No’lu Proje, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Negiz. (Araştırmacı)
 • 3 AKMAN E. (2011 Aralık),"Üniversiteli Gençler Tartışıyor", Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Gençlik Programı Eylem 5.1.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 AKMAN, E., 2012, "Bir Kariyer Mesleği Olarak KPSS", Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Yüksekokulu, Isparta. (Konuşmacı)
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi ABADOM Avrupa Haber Bülteni (1. ve 2. Sayılar)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Akman, E., 2015, Kamu Yönetimi Eğitimi Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa (Murat Okcu ve Bekir Parlak ile).
 • 2 AKMAN E. 2013, "Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet: Temelleri ve Uygulama Alanları", Ankara (Ed. Hakan Acar ve Nilüfer Negiz İle Birlikte).
 • 3 E. AKMAN, 2012, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 19 Sayı: 2
 • 2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Yıl: 2016 Sayı: 31
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 4
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi Yıl: 2015/2 Sayı: 22
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2015 Cilt: 20 Sayı: 4
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Yasama Dergisi Yıl: 2016 Sayı: 29 (Kamu Politikaları Özel Sayı)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Güzelçamlı Belediyesi Stratejik Plan Çalışması (2011-2015)
VERDİĞİ DERSLER
Bürokrasi Kuramları ve Türk Bürokrasisi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimine Giriş
Türkiye’de Kamu Politikası ve Kanun Yapım Süreci
Türkiye’de ve Dünya’da Kamu Yönetimi Eğitimi
Yönetim Bilimi II
 
Bu İçeriği Paylaş!