KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Çiğdem AKMAN
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Telefon 2462110490
E-Posta cigdemakman@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-1936-6884
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 16.07.2007
Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 09.07.2009
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 19.08.2015
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Maliyesi, Kurumsal Güven
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 AKMAN E. ve AKMAN Ç., 2015,Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Değerlendirme,Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi,2. Baskı, Ankara. (Editör: K. ÖREN, B. ESER ve E. AKMAN).
 • 2 ÖREN K.,AKMAN E., AKMAN Ç., 2015, Kurumsal Bağlamda Engellilere Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamaları ve Kamu Politikaları:Genel Bir Değerlendirme, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, 2. Baskı, Ankara. (Editör: K. ÖREN, B. ESER ve E. AKMAN).
 • 3 AKMAN,Ç.; AKMAN,E.; NEGİZ N., 2013,"Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et(Festina Lante)", Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Editörler: Buğra Özer ve Güven Şeker, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayını,Sayfa 37-54.
 • 4 AKMAN Ç.,NEGİZ N., YEMEN A., 2013, “Kentin Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı İncelemesi”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın, PEGEM Akademi Yayınları, Ankara.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 AKÇAY, E; ARGUN,Ç; AKMAN,E., 2011, AB'nin Tarihsel Gelişimi ve Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi C.3, S.4, s. 117-131.
 • 2 E.AKMAN Ç. ARGUN ve E. Y. AKÇAY, 2011,"Avrupa Birliği’nin Değişen Nüfus Yapısında Gençler ve AB’nin Gençlik Politikaları", Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research), Cilt (Volume): 15 Yıl(Year): 11 Sayı (Issue): 21 Nisan (April).
 • 3 AKMAN, E.,ARGUN, Ç.,2010,"Yerel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak CİTTASLOW (Yavaş Kentler): Seferihisar Örneği", Kent ve Toplum Dergisi, Yıl:1 Sayı:2 Mart-Haziran 2010.
 • 4 AKMAN, E.,ARGUN, Ç.,2010,"Yerel Yönetimlerde Optimum Hizmet Alanı ve Ölçek Ekonomisi",Yerel Siyaset Dergisi, Yıl:4, Sayı:43, Eylül 2010.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER OMBUDSMANLIĞI GEREKLİ MİDİR?
 • 2 AKMAN, Ç., ACAR, İ. A., 2014, "Türkiye'de Yerel Yönetimler Açısından Oluşturula(maya)n Yerel Özerklik", KAYFOR 12 Bildiriler Kitabı: Kamu Yönetiminde Değişim, Editör: Doç. Dr. F. Neval GENÇ, Aydın.
 • 3 AKMAN, E.,ARGUN, Ç.,2010,"Türk Kamu Yönetiminde E-Devlet ve M-Devletin Etik Açıdan Bir Değerlendirmesi", Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)VIII, TODAİE, Ankara.
 • 4 AKMAN, E.,ARGUN, Ç.,2010,"Yerel Yönetimlerde E-Belediye Uygulaması Olarak Kent Bilgi Sistemi: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği", Kamu Yönetimi Sempozyumu 5 (KAYSEM V.), 13-14 Mayıs 2010,Konya.
 • 5 ARGUN Ç. ve AKMAN, E.,"Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı: Eleştirel Bir Analiz", 2.Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 9-14 Haziran 2010, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 AKMAN,Ç.; AKMAN,E.; NEGİZ N.,2012,Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Yavaşça Acele Et (Festina Lante), Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 7)VII., Manisa.
 • 2 NEGİZ N., ARGUN Ç.,2011, "Kadın Eli Değen Kentler: Yönetim Süreçlerine Katılım Açısından Bir İnceleme (Isparta Örneği)", 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM VI.), 26-27 Mayıs, Adıyaman.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 AKMAN, Ç., AKMAN, E. ve OKCU, M., 2015, "Reform in Local Governments: What Did the New Municipal Law Bring in Turkey?", Global Journal on Humanites & Social Sciences. [Online]. 02, pp 119-123. Available from:http://www.world-education-center.org/index.php/pntsbs.
 • 2 AKMAN, Ç., ACAR, İ. A., 2014, "Büyükşehirlerde Değişiklik Öngören 6360 Sayılı Kanun ile Atıla (maya)n Mali Yerelleşme Adımları", Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Editör: Yrd. Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU, 25-26 Kasım 2014, Gazimagusa, Kıbrıs.
 • 3 AKMAN, Ç.,AKMAN E., TURHAN D.G., OKCU M., 2013, “City Information Systems as E-Manucipality Application in Local Administrations: An Evulation Over Konya and Kayseri Big Cities Examples”, 3. International Conference on Human and Socaial Sciences, September 20-22 2013, MCSER Publishing, Volume No. 6, Rome, Italy, pp. 705-710.
 • 4 AKÇAY E.,AKMAN,E., AKMAN Ç., 2012,The EU Integration and the Monetary Union: Why England don't Join the Euro, The Third International Symposium on Sustainable Development(ISSD 2012),International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 5 AKMAN, Ç., NEGİZ N., 2012, "Bir Kamu Politikası Uygulama Alanı Olarak Kadına Yönelik Şiddet: Algı Ve Farkındalık Düzeyi Açısından Bir Araştırma", KAYFOR 2012 Bildiriler Kitabı: Kamu Politikalarında Dönüşüm, Editör: Prof. Dr. Bekir PARLAK, TODAİE Yayın No: 373, Ankara.
 • 6 TUTAR, H., TUZCUOĞLU, F., ARGUN, Ç., ve AKMAN, E., 2009, Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Adanmışlık Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz, 1. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yerel Yönetimlerde Kurumsal Güvenin Algılanması: Bir Alan Araştırması, Sakarya Üniversitesi SBE, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 2009, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU.
 • Doktora Tezi
 • 1 Türkiye'de Mali Yerelleşme: Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Teorik, Yasal ve Algı Ölçümüne Dayalı Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Maliye Anabilim Dalı, 2015, Danışman: Prof. Dr. İbrahim Atilla ACAR.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 AKMAN, Ç.,"Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Üzerinden Bir İnceleme", TÜBİTAK Proje No: 112K538, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat OKCU, Görev: Proje Asistanı. (Nisan 2013- Nisan 2015).
 • 2 AKMAN, Ç. (Eylül 2013- Aralık 2013), “Kadın Girişimciliği Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması: Durum Tespiti ve Yönlendiricilik”, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2013 Doğrudan Faaliyet Destekleri Temmuz Dönemi, TR61/2013/DFD-19 No’lu Proje, Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Negiz. (Araştırmacı)
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 I.Uluslararası IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu - Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü “Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı” Düzenleme Kurulu Üyeliği.
 • 2 Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı - Moderatör
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, 2015.
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı(2012-2013)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı (Şubat 2016-Devam Ediyor)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Güzelçamlı Belediyesi Stratejik Plan Çalışması (2011-2015)
VERDİĞİ DERSLER
Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
Kamu Personel Yönetimi
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetiminde Mesleki Vizyon
Mesleki Yazışmalar
Özlük Hakları ve İdari İşler
Sektörler Analizi
Yerel Yönetişim ve Kalkınma
 
Bu İçeriği Paylaş!