KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doktor Öğretim Üyesi Recep DİNÇER
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Telefon 2462119266
E-Posta recepdincer@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-9088-3940
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 31.07.2006
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Tekrarlayan omuz çıkıkları Omuz Artroskopisi Travma cerrahisi Pediatrik ortopedi Yenidoğan Kalça Çıkıkları Skolyoz ve Omurga Deformiteleri
YAYINLAR
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Asetabulum ve Pelvik Halka Kırıkları/Ortopedi ve Spor Yaralanmaları, Mart-2019,
 • 2 Pediatrik Travmatik Aciller /Ortopedik Aciller, 2019
 • 3 ORTOPEDİ VE SPOR YARALANMALARI/Genel Bilgiler
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Snapping Ulnar Nerve at the Elbow: A Case Report and Review of the Literature/ THE ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE
 • 2 An Uncommon Fracture of the Thumb: Two Cases of Sesamoid Fracture/Journal of hand and microsurgery, cilt:10, sayı:1, sys:59-60
 • 3 Elbow Posterolateral Dislocation Accompanying Flexor Group Origo Rupture without Fracture - A Case Report/ Journal of orthopaedic case reports, 2018/1, Cilt:8, sayı:1,syf:15
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Os subtibiale: Mimicking medial malleolar fracture/The American journal of emergency medicine, 2017/6/1, cilt:35, sayı:6
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Ateşli silah Yarlanmaları /TOTEK Temel Travma Kursu,Ankara
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Lateral Epikondilitli Hastalarda Trombositten Zengin Plazma (PRP) ve Kinezyobantlama Tedavisinin Prpspektif Etkinliğinin Karşılaştırılması/ II. Sağlık Hizmetleri Sempozyumu
 • 2 ORTA DERECE DEJENERATiF DiZLERDE TROMBOSiTTEN ZENGİN PLAZMA TEDAViSiNiN NON-STEROiD ANTiENFLAMATUAR İLAÇLARLA KARŞILAŞTIRMALI TEDAVi SONUÇLARI: PROSPEKTiF BiR ANALiZ, KemikEklem2017, Antalya
 • 3 COCUK DEPLASE ON KOL KIRIKLARINDA UCU Dl$ARDA VE GOMULU TiTANYUM ELASTiK iNTRAMEDULLER CiViLEME SONUCLARININ KARŞILA$TIRILMASI, KemikEklem2017,Antalya
 • 4 yOCUK SUPRAKONDiLER HUMERUS KIRIKLARINDA FARKLI Uy CERRAHi YONTEMiN KAR$1LA$TIRILMASI/ Kemikeklem2017, Antalya
 • 5 MEDiAL MALLEOL KIRIGINI TAKLiT EDEN OS SUBTiBiALE: 0<; VAKA SUNUMU VE LiTERATUR iNCELEMESi, KemikEklem2017,Antalya
 • 6 LATERAL EPiKONDILITLi HASTALARDA DORT FARKLI TEDAVi MODALiTESiNiN PROSPEKTiF OLARAK KAR$1LA$TIRMALI SONUÇLARI, KemikEklem2017, Antalya
 • 7 KONSERVATiF TEDAVi SONRASI $iKAYETLERiNDE GERiLEME OLMAYAN LATERAL EPiKONDiLiTLi HASTALARDA KISA DONEM PRP TEDAVi SONU<;LARIMIZ, KemikEklem2017,Antalya
 • 8 Konservatiftedavi sonrası Şikayetlerinde gerileme olmayan lateral epikondilitli hastalarda PRP tedavisi sonuçlarımız/ 26. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 9 <;:ocuk deplase on kol k1nklarmda elastik intram.ediiller ~ivileme sonu~larumz: 154 vakahk geni$ bir deneyim/ 26. Ulusal Ti.irk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Ön çapraz bağ rüptürü ile birliktelik gösteren lateral ve medial menisküste kova sapı yırtığı: Bir olgu/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 2 Opere rektum adenokarsinomu sonucu gelişen fistüle bağlı iliopsoas apsesi/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 3 Travma sonrası yoğun bakım takibinde atlanmış kalça kırığının heterotopik ossifikasyon ile iyileşmesi/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 4 Revizyon diz protezlerinde etyoloji ve sağkalımı etkileyen faktörlerin karşılaştırılması/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 5 Humerus diyafiz nonunionlarının tedavisinde neden kilitli intramedüller çivi?/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 6 Periprostetik femoral non-unionda ve defektif femoral yetmezliğinde uyguladığımız intramedüller segmental kemik köprü (osteobridge) tedavisinin 5 yıllık sonucu: Bir olgu/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 7 Kommon peroneal sinir paralizisiyle sonuçlanan intranöral ganglion kistleri: Nadir iki olgu sunumu/29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 8 Avülsiye Olmuş Semptomatik Tip III Bipartit Patellanın Artroskopik Rezeksiyonu: Bir Olgu Sunumu/KemikEklem2019(uluslararası Katılımlı)
 • 9 DiZDE iNFRAPATELLAR BURSA LOKALiZASYONLU, EKSTRAARTiKOLER DEV SYNOViAL OSTEOKONDROMATOZiS/KemikEklem2015,Antalya
 • 10 Konjenital Bilateral tibiofibular hemimelili çocukta meydana gelen unilateral femur şaft fraktürü/KemikEklem2017, Antalya
 • 11 Eide norofibrolipom/ 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travrnatoloji Kongresi, Antalya
 • 12 Kırıksız ayakbilegi çıkığı, 27. Ulusal Tiirk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya
 • 13 FEMUR DiSTAL SALTER HARRIS TiP 3 VE TiP 4 KIRIK BiRLiKTELiGi/ KemikEklem2017, Antalya
 • 14 Omuz impingement ve biseps tendinitine bagh omuz agnlannda kisa donem PRP tedavisi sonuçları/ 26. Ulusal Tlirk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya
 • 15 Nadir bir olgu: Ulnar sesamoid fraktürü/ 26. Ulusal Tiirk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 16 Ender bir vaka: ipsilateral tibia, lateral malleol ve talus kubbe tip 3B açık kırığı/ 26. Ulusal Ttirk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya
 • 17 iskelet traksiyonlan c;ok mu masum? Bir Kr. osteomyelit vakası/ 26. Ulusal Ttirk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya
 • 18 Medial malleol kırığını taklit eden os subtibiale/26. Ulusal Tiirk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 19 iNTRAM0SK0LER ENJEKSiYON SONRASI ALT EKSTREMiTEDE NEKROTiZAN FASiiT/KemikEklem2015,Antalya
 • 20 TIBIA PLATO KIRIGINA FARKLI BiR YAKLAŞIM: POSTERiOR iNSiZYON/KemikEklem2015,Antalya
 • 21 SEGMENTE KLAViKULA KIRIGININ <;iFT PLAK iLE OSTEOSENTEZi/Kemikeklem2015,Antalya
 • 22 AKROMiKLAViKULAR EKLEM <;IKIGINDA KORAKOKLAViKULAR BAGIN SUTOR ANKOR iLETESPiTi/ KemikEklem,Antalya
 • 23 iSKELETTRAKSiYONLARI ~OK MU MASUM? BiR KRONiK OSTEOMYELiT VAKASI/KemikEklem2015,Antalya
 • 24 c;ocUKTA ATTAN DO~MEYE BAGU FARKLI BiR ORTA AYAK KIRIGI MODiFiKASYONU/KemikEklem2015,Antalya
 • 25 YANIK SKARINA BAGU GELi~EN <;EKi<; BA~PARMAK DEFORMiTESiNiN MODiFiYE- JONES TEKNiGiYLE TEDAViSi/Kemikeklem2015, Antalya
 • 26 ADOLESAN iNTERKONDiLER EMiNENSiA KIRIGININ BA~SIZ KANULLO ViDA iLE TESPiTi/KemikEklem2015,Antalya
 • 27 Yuzen omuzun nadir bir varyant1: ipsilateral korakoid, skapula ve klavikula kmg1 ve kontralateral klavikula kırığı/25. Ulusal TUrk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 28 Skafoidde intraosseoz ganglion kisti/25. Ulusal TUrk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ,Antalya
 • 29 intramuskuler enjeksiyon sonras1 alt ekstremitede nekrotizan fasiit/25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 30 Elektrik çarpmas1 sonraı1 izole parçalı nontravmatik skapula kırığı/23. Ulusal Turk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 31 Asetabulum kmklarmda orta donem sonuçlarımız/23. Ulusal TUrk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • 32 Nadir bir olgu: Skapular osteokondrom/23. Ulusal TUrk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 BİR OLGU SUNUMU: AVÜLSİYE OLMUŞ SEMPTOMATİK TİP III BİPARTİT PATELLANIN ARTROSKOPİK REZEKSİYONU/ 3rd International Health Science and Life Congress 04-06 June 2020 Burdur/TURKEY
 • 2 Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Posterior Yaklaşım: Klinik ve Radyolojik Sonuçlar/ 3rd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Yetişkin distal humerus eklem içi uzanımlı kırıklarda paratrisipital yaklaşımla opere edilen hastaların orta dönem sonuçları/ 4.Uluslararası Ortopedik Travma Kampı
 • 2 Terrible triad sonrası dirsek heterotopik ossifikasyon debritmanında saptanan ihmal edilmiş radius başı komponenti/4.Uluslararası Ortopedik Travma Kampı
 • 3 GERİATRİK KALÇA KIRIKLARINDA POSTERİOR MİNİ-İNSİZYONLA PARSİYEL ENDOPROTEZ UYGULAMASI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA/ 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, 14-16 Ekim 2019-UŞAK
 • 4 Fizyoterapi Öğrencilerinin Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi/ 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, 14-16 Ekim 2019-UŞAK
 • 5 VASCULAR IMPLANTATION IN SCAPHOID PSEUDOARTHROSIS/ 20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESS
 • 6 PAINFUL BIPARTITE SCAPHOID INTERNAL FIXATION FAILURE/20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESS
 • 7 CLINICAL OUTCOMES OF OSTEOSYNTHESIS WITH LOW PROFILE PLATE AND SCREW UNSTABLE PROXIMAL PHALANGEAL FRACTURES/20TH ASIA PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION CONGRESS
 • 8 Surgical Emergencies (General Surgery, Orthopedics, Brain Surgery, Card iovascula r, Anesthesia , ENT, Gynecolo gy, Eye, etc.) Proper Management of Posterior Shoulder Di slocations/ 4.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya
 • 9 Surgical Emergencies (General Surgery, Orthopedics, Brain Surgery, Cardiovascular, Anesthesia , ENT, Gynecology, Eye, etc.) Atipik Travma ile Olu§an instabilite Yapan Atlanm1§ Glenoid Kırığı/ 4.Intercontinental Emergency Medicine Congress, 18-21 Mayıs 2017, Antalya
 • Doktora Tezi
 • 1 Asetabulum Kırıkları Tedavisi ve Sonuçlarımız
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Ortopedi ve Travmatoloji Staj Kitabı
 • 2 Ortopedi ve Spor Yaralanmaları, 2.Baskı, 2019-Ankara
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!