KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Ramazan ERDEM
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462118341
E-Posta ramazanerdem@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://www.ramazanerdem.com
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ PR. 20.06.1994
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 15.01.2018
Yüksek Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 03.10.1997
Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ (DR) 30.12.2003
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
yönetim ve organizasyon,kültür ve yönetim,akademik örgütlerde yapı ve işleyiş,informal yapılanmalar ve informal iletişim,eleştirel yönetim,sağlık kurumları yönetimi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 <b>Erdem, R.</b>, "Kayırmacılık/Ayrımcılık", Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, ed. R. Erdem, 1-2, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010.
 • 2 İlhan, T. ve <b>R. Erdem</b>, "Akraba Kayırmacılığı (Nepotizm)", Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, ed. R. Erdem, 135-166, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010.
 • 3 <b>Erdem, R. </b>ve C. Ş. Çukur, "Giriş: Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış", Ramazan Erdem ve Cem Şafak Çukur, (Edit), Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış, içinde (3-9), Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:31, 2007, Ankara.
 • 4 <b>Erdem, R.</b>; "Toplumsal Kültürün Örgüt Kültürüne Yansımaları", Ramazan Erdem ve Cem Şafak Çukur, (Edit), Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış, içinde (91-133), Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:31, 2007, Ankara.
 • 5 Aydoğan, E. ve <b> R. Erdem</b>, "Toplantı Yönetimi", M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik ve Abdullah Soysal (Edit), Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, içinde (181-219), Gazi Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, 2007, Ankara.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yiğit, V. ve R. Erdem,“Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analiz”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 211-236 (2014).
 • 2 Demirkıran, M. ve R. Erdem, “Personel Devrinin Nedenlerine İlişkin Geliştirilen Modellerin İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 289-311 (2014).
 • 3 Çelik, R. ve R. Erdem, “Hastanelerde Huysuz Hastaların Görülme Sıklığı ve Hastane Çalışanlarına Etkisi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 17(2), 77-88 (2014).
 • 4 Özkanan, A. ve R. Erdem, “Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar: Kavramsal Bir Çerçeve”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 179-206 (2014).
 • 5 Atilla, G., İ. H. Çarıkçı, <b>R. Erdem</b>, “Hastanelerde Duygusal Zekâ-Hasta Memnuniyeti İlişkisi: Isparta İl Merkezi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, XV(1), 101-119 (2013).
 • 6 Şener, E., <b>R. Erdem,</b> S. S. Kipay, “Hemşirelerde Duygusal İşçilik: Nitel Bir Araştırma”, Türkbilim Dergisi, 2(13), 21-34 (2013).
 • 7 <b>Erdem, R.,</b> M. Bektaş, P. Erkal, “Tıbbi Sekreterlerin Doktor-Hasta İletişimine Bakış Açıları (Burdur Devlet Hastanesi Örneği)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 193-205 (2013).
 • 8 Uysal, Ş. A., B. Keklik, <b>R. Erdem</b>, R. Çelik, “Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri İle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(1), 2012: 25-57.
 • 9 Atilla, G., A. Oksay, <b>R. Erdem</b>, “Hekim-Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 43, 23-37 (2012).
 • 10 <b>Erdem, R.</b>, O. Adıgüzel ve A. Kaya, “Akademik Personelin Kurumlarına İlişkin Algıladıkları ve Tercih Ettikleri Örgüt Kültürü Tipleri“, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36, 73-88(2011).
 • 11 <b>Erdem, R.</b> ve Ü.K.Yıldızlı, “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Değerlendirmeler”, Sosyal Güvenlik Dünyası, 14(72), 52-59 (2011).
 • 12 <b>Erdem, R.</b>, A. Kaya, B. Keklik, G. Atilla, “Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 14(1), 27-38 (2011).
 • 13 Yıldırım, H.H., T. Yıldırım, <b>R. Erdem</b>, “User Charges in Health Care Financing: An Overview and a Situational Analysis for Turkey”, TODAİE’s Review of Public Administration, 5(2), 97-127 (2011).
 • 14 <b>Erdem, R.</b>, N. Bardak, “Türkiye’deki Yönetim ve Organizasyon otoritelerinin 'Ekşi Sözlük‘ Perspektifi İle İncelenmesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2), 105-110 (2010).
 • 15 Şener, E., <b>R. Erdem</b> ve T. Akçakanat, “Türkiye’de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13(1), 29-44, (2010).
 • 16 <b>Erdem, R.</b>, H. H. Yıldırım, G. Atilla ve A. Oksay, “Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), 105-120 (2009).
 • 17 <b>Erdem, R.</b>, S. Rahman, L. Avcı, B. Demirel, S. Köseoğlu, G. Fırat, T. Kesici, Ş. Kırmızıgül, S. Üzel ve C. Kubat, "Hasta Bağlılığının Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31, 2008: 95-110.
 • 18 Aslantekin, F., B. Göktaş, B., U. Uluşen, <b>R. Erdem</b>, "Saglık Hizmetlerinde Kalite Deneyimi: Dr. Ekrem Hayri Üstündag Kadın Hastalıkları ve Dogum Hastanesi Örnegi", Fırat Saglık Hizmetleri Dergisi, 2(6): 2007: 55-71.
 • 19 <b>Erdem, R.</b>; "Örgüt Kültürü Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma", Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 2007:63-79.
 • 20 Rahman, S., <b>R. Erdem</b> ve N. Devebakan, "Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği İle Değerlendirilmesi: Elazığ'daki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 2007: 37-55.
 • 21 <b>Erdem, R.</b> ve E. Günlü, "İletişim Eğilimlerinin Yüksek Bağlam-Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi: Hastane Çalışanları Örneği", Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Dergisi, 9 (2), 2006:177-195.
 • 22 <b>Erdem, R.</b>; "İletişim Eğilimlerinin Yüksek-Düşük Bağlam Ayırımı İle İncelenmesi: Türkçe Bir Ölçek Geliştirme Çalışması", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2), 2006:17-25
 • 23 Göktaş, B ve <b>R. Erdem</b>, "Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerin Profili", Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 2006:53-63.
 • 24 Göktaş, B., G. Aslan, F. Aslantekin ve <b>R. Erdem</b>, "Örgüt Kültürü ve Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Örneği", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 2005:349-367.
 • 25 Aslantekin, F., <b>R. Erdem</b>, G. Aslan ve B. Göktaş, "Hastane Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Özellikleri", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(2), 2005:149-164.
 • 26 <b>Erdem, R.</b> ve İ. Kocabaş, "Eğitim Denetçilerinin Kültürel Değerleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Science), 15(2), 2005:199-207.
 • 27 <b>Erdem, R.</b> ve D. Ulu, "Futbol Takımı Taraftarlığının Hastane Çalışanları Üzerine Etkisi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), 119-137, Nisan, 2004.
 • 28 <b>Erdem, R.</b> ve H. H. Yıldırım, "Sağlık Hizmetlerinde Vekalet İlişkisi ve Arzın Talep Yaratması Problemi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6(2), 2003:3-26.
 • 29 <b>Erdem, R.</b> ve E. Pirinçci, "Sağlık Hizmetlerinde Kullanım ve Kullanımı Etkileyen Faktörler", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (University of Ondokuz Mayıs, Journal of Medicine), 20(1), 2003:39-46.
 • 30 Kocabaş, İ. ve <b>R. Erdem,</b> "Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Science), 13(2), 2003:191-202.
 • 31 <b>Erdem, R.</b> ve S. Kaya, "Ankara'daki Hastanelerde Çalışan Yöneticilerin Zaman Yönetimi Tutum ve Davranışları", MPM Verimlilik Dergisi, 4, 1999:165-184.
 • 32 <b>Erdem, R.</b> ve S. Kaya, "Zaman Yönetimi", Çağdaş Yerel Yönetimler, 7(2), 1998:99-120.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Erdem, R.; "Tıbbi Sekreterlik Nedir?", Modern Hastane Yönetimi, 5(2-3), 2001:29-32.
 • 2 Erdem, R.; "Zaman Analizi Nasıl Yapılır?", Modern Hastane Yönetimi, 4(4), 2000:6-9.
 • 3 Erdem, R.; "Yöneticiler İçin Zaman Yönetimi", Modern Hastane Yönetimi, 3(7), 1999:26-31.
 • 4 Erdem, R.; "Örgütsel Verimlilik Açısından Stres Yönetimi", Modern Hastane Yönetimi, 3(5), 1999:28-31.
 • 5 Erdem, R.; "Eğitim Programları ve Örgütsel Verimliliğe Etkisi", Modern Hastane Yönetimi, 3(4), 1999:31-33.
 • 6 Erdem, R.; "Sağlık Kurumlarında Fısıltı Gazetesi ve Söylenti İletişimi", Modern Hastane Yönetimi, 3(1), 1999:29-31.
 • 7 Erdem, R.; "Yetki Devri ve Hastanelerde Bir Uygulama", Modern Hastane Yönetimi, 2(6), 1998:28-30.
 • 8 Erdem, R.; "Zaman Yönetimi Açısından Toplantı Yönetimi ve Bir Uygulama", Modern Hastane Yönetimi, 2(8), 1998:7-10.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Dinç, M., B. Keklik ve <b>R. Erdem</b>, “The Effects of Self-Construal on Listening Styles: Comparison of Turkish and Australian University Students”, International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(4), 97-110 (2013).
 • 2 <b>Erdem, R.</b> ve Keklik, B., “Beyond Family-Friendly Organizations: Life-Friendly Organizations-Organizational Culture of Life-Friendly Organizations”, International Journal of Humanities and Social Science, 3(4), 102-113 (2013).
 • 3 <b>Erdem, R.</b>, Ş. Aslan ve B. Keklik, “Development of Kinship Scale: Sample of Health Personnel”, Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 1(1), 1-16 (2013).
 • 4 <b>Erdem, R.</b>, Rahman, S., Avci, L., Göktaş, B., Şenoğlu, B. and Firat, G.; "Investigating Job Satisfaction and Burnout Levels of the Persons Working for the Hospitals at City Center of Elaziğ, Turkey", Journal of Applied Science Research, 4 (2), 2008:188-201.
 • 5 Karaköse, T. and <b>R. Erdem</b>, "Cultural Leadership in Educational Organizations", The Social Sciences, 3 (3), 2008:235-239.
 • 6 <b>Erdem, R. </b>and Karaköse, T.; "Importance of Work-Life Balance in Today's Information Age", Asian Journal of Information Technology, 6 (12), 2007:1247-1252.
 • 7 <b>Erdem, R.</b>; Pirinçci, E. ve Dikmetaş, E; "Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 2005: 167-177.
 • 8 <b>Erdem, R.</b> ve İ. Kocabaş, "Yönetimde Doğu Paradigması", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 175-189, 2004.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Yıldırım, H.H., T. Yıldırım, <b>R. Erdem,</b> “Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi”, Amme İdaresi Dergisi, 44(2),71-98, 2011). <b>(SSCI)</b>
 • 2 Ünalan, D., Somunoğlu, S., Dikmetaş, E. and <b>Erdem, R.</b>; "New Perspectives on the Education and Career of the Students of the Health Services Vocational College", Education, 129 (3), 2009:448-458. <b>(SSCI)</b>
 • 3 Karadeniz, G., Yanıkkerem, E., Pirinçci, E., <b>Erdem, R.</b>, Esen, A. and Kitapçıoğlu, G.; "Turkish Health Professional's Attitude toward Euthanasia", OMEGA: The Journal of Death and Dying, 57 (1), 2007-2008:93-112. <b>(SSCI)</b>
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Erdem, R., (Çeviren) “Yeni Öğretmenlerin Mentorluğu: Kanada Örneği”, Dünyada Mentorluk Uygulamaları, ed. R. Yirci ve İ. Kocabas, 173-191, Pegem Akademi, Ankara, 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Pirincci, E., Rahman, S., Durmuş, A.B. and <b>Erdem, R.</b>; "Factor Affecting Health-Promoting Behaviours in Academic Staff", Public Health, 122, 2008:1261-1263. <b>(SSCI)</b>
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şener, E. ve <b>R. Erdem,</b> “Akademik Örgütlerde İntikamın Şekil ve Belirleyicilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma”, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 281-290, Konya, 2014.
 • 2 Çelik, R., E. Akkaş, N. Bardak, <b>R. Erdem,</b> A. Alkan, İ. Erdem, “Doçentlik Sürecinin Karoşi (Karoshi) ve Yoğun Çalışma Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 563-572, Konya, 2014.
 • 3 Şener, E. ve R. Erdem, “Akademik Örgütlerde İntikamın Etkileri ve İntikam Yönetimi”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 681-690, Kayseri, 2014.
 • 4 Yılmaz, N. ve R. Erdem, “Sağlık Yönetimi Alanı Lisansüstü Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme: Yöntemlerin Döngüsü ya da Yöntemler Değişiyor”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2350-2358, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2014.
 • 5 Akyol, K., E. Şener ve R. Erdem, “Türkiye’de Medyaya Yansımış Bıçak Parası İle İlgili Haberlerin İçerik Analizi”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 455-462, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2014.
 • 6 Özmen, S., A. İspirli ve R. Erdem, “Türkiye’deki Sağlık Yönetimi Kongrelerinin Değerlendirilmesi”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2008-2015, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2014
 • 7 <b>Erdem, R.</b>, R.Çelik, N. Bardak, E. Akkaş, T. Saygın. N. Kara, “Orta Düzey Yöneticilerde Efendi/Köle İkilemi”, 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 460-465, Kütahya, 2013.
 • 8 Çelik, R., E. Akkaş, N. Bardak, <b>R. Erdem</b>, “İnsan Yapımı Hastalıklar”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 459-463, Isparta, 2012.
 • 9 <b>Erdem, R.</b>, N. Bardak, E. Akkaş, R. Çelik, “Illich Haksız mı?”, 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 487-491, Isparta, 2012.
 • 10 Şener, E. ve <b>Erdem, R</b>. "Bir Metafor: Örgütsel Patoloji", 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 73-82, 13-16 Ekim 2011, Fethiye.
 • 11 Bardak, N., <b>R. Erdem</b>, R. Çelik, E. Akkaş, O. Adıgüzel, “Örgütsel Sinizm-Örgütsel Vatandaşlık Paradoksu ve Bu Bağlamdan Sinik İnsan Tutumuna Bir Bakış: SDU Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 621-625, Çanakkale, 2011.
 • 12 <b>Erdem, R.</b>, Ö. L. Antalyalı, N. Bardak, R. Çelik, “Türkiye’deki Yönetim ve Organizasyon Alanı Akademisyenlerinin Akademik ilgi odaklarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 207-211, Çanakkale, 2011.
 • 13 Karaköse, T., <b>R. Erdem</b>, N. Karaköse, “Okul Müdürlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya, 2010.
 • 14 Aslan, Ş., <b>R. Erdem</b> ve H. Yıldız, "Hastane Çalışanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı , 551-564, İzmir, 2009.
 • 15 <b>Erdem, R.</b>, Fırat, G., Aşkan, Ş., Özçelik, S., Çapkur, S. ve Özay, A. "Türk Toplumundaki Kolektivist Eğilimleri Anlamaya Yönelik Farklı Meslek Grupları Üzerinde Bir Çalışma", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 945-949, 16-18 Mayıs 2008, Antalya.
 • 16 <b>Erdem, R.</b>; "Korku Kültürü-Değerler Kültürü Kültürel Çalışmalarda Yeni Bir Boyut Olabilir mi?", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 245-250, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
 • 17 <b>Erdem, R.</b>; "Türk Toplumunda Kolektivist Yönelimler ve Öğretmenler Üzerinde Bir Çalışma", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 682-687, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
 • 18 <b>Erdem, R.</b>; "Çok Yazarlı Bilimsel Çalışmalarda Yaşanan Etik Problemler", 2. Uygulamalı Etik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, 358-367, 18-20 Ekim 2006, Ankara.
 • 19 Dikmetaş, E., <b>Erdem, R.</b> ve Yazgan, U.; "Gözlükçülerin Sosyal Sorumluluk Algılamalarına Yönelik Bir Uygulama", 2. Uygulamalı Etik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, 296-305, 18-20 Ekim 2006, Ankara.
 • 20 Kocabaş, İ. ve <b>Erdem, R.</b>; "Kurum Yöneticilerinin Kültürel Eğilimlerinin Yatay-Dikey Bireycilik ve Kolektivizm Boyutunda İncelenmesi", 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Atatürk Üniversitesi, 423-426, 25-27 Mayıs 2006, Erzurum.
 • 21 <b>Erdem, R.</b>; "İletişimde Yüksek Bağlam Düşük Bağlam Ayırımı ve Okul Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama", 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Marmara Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul.
 • 22 <b>Erdem, R.</b>; "Örgüt ve Yönetim Araştırmalarında Kültür Problemi", 21. Yüzyılda Türkiye'de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, Beykent Üniversitesi ve Akademisyenler Birliği, 378-383, 18-20 Mart 2005, Ankara
 • 23 <b>Erdem, R.</b>, Demir, M.S. ve Yıldız, H.; "Hastane Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma", Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi, 467-471, 28-30 Eylül 2005, Ankara.
 • 24 Yıldız, H., Demir, M.S. ve <b>Erdem, R.</b>; "Örgütsel Kültür ve Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi, 472-480, 28-30 Eylül 2005, ANKARA.
 • 25 <b>Erdem, R.</b>, Pirinçci, E. ve Dikmetaş, E.; "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Ders Başarı Puanları Arasındaki ilişki", I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, 24-26 Kasım 2004, Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yıldırım, H.H., T. Yıldırım ve <b>R. Erdem,</b> "Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkıları: Genel Bir Bakış ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 2 Aslan, Ş., <b>R. Erdem,</b> T. Akçakanat, G.Özer, S.Kurttekin, "Hastane Çalışanlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Göstermeleri Onların İş Verimlilik Düzeylerini Etkiler mi?", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 3 Şener, E., <b>. Erdem,</b> T. Akçakanat, "Türkiye'de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 4 Çarıkçı, H.İ., <b>R. Erdem,</b> T. Akçakanat, D.Karagöz, "Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bölüme Geliş Amaçları ve Bölümden Beklentilerinin Araştırılması", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 5 <b>Erdem, R.,</b> H.H. Yıldırım, G.Atilla ve A. Oksay, "Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 6 <b>Erdem, R.,</b> A.Kaya, B. Keklik ve G.Atilla, "Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 7 <b>Erdem, R.</b>, R. Yırcı ve S.E.Kartal, “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel İletişim Konusundaki Görüşleri”, IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 13-14 Mayıs, Denizli, 2009.
 • 8 Yıldız, H. ve <b>Erdem, R.</b> "Psikolojik Yıldırma ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Hastane Çalışanları Örneği", 3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 18-21 Haziran, Van, 2008.
 • 9 Somunoğlu, S., Ünalan, D., Dikmetaş, E. ve <b>Erdem, R.</b>; "Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimleri ve Meslekleri İle İlgili Perspektifleri", 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 11-12 Mayıs 2006, Ankara.
 • 10 <b>Erdem, R.</b> ve Çukur, C.Ş.; "Kültürel Perspektiflerin Kurum Kültürü Üzerindeki Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Görgül Bir Çalışma", XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6-11 Eylül 2004, İstanbul.
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Kaya, A., <b>Erdem, R.,</b> N. Bardak, H.Alkan, "Hekim ve Hemşirelerin Zamanı Kullanma Eğilimlerinin Araştırılması", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 2 <b>Erdem, R.,</b> D. Karagöz, M.Kuru, "Hastanelerdeki Matriks Yapının Hemşireler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Örneği", 4. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 4-7 Şubat, Antalya, 2010.
 • 3 <b>Erdem, R.</b>,Yar, B. ve Dikmetaş, E. "Hasta Gözüyle Hastane Sorunlarının Değerlendirilmesine Yönelik Monografik Bir Çalışma", 3. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 18-21 Haziran 2008, Van.
 • 4 <b>Erdem, R. </b>ve Rahman, S.; "Öğrenci Memnuniyeti Kavramı ve Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2007, Bergama, İzmir.
 • 5 <b>Erdem, R.</b>, Fırat, G. ve Canlı, N.; "Eğitim Örgütlerinde Öğrenci Bağlılığı Üzerine Bir Çalışma", 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 14-16 Mayıs 2007, Bergama, İzmir.
 • 6 Üzel, S., <b>Erdem, R.</b> ve Kubat, C; "Hastanedeki Sorunların Örnek Olay Yöntemi İle Analizi: Fırat Tıp Merkezi Örneği", 5. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu, Celal Bayar Üniversitesi, 10-11 Mayıs 2007, Manisa.
 • 7 Pirinçci, E. ve <b>Erdem, R.</b>; "Kontrol Odağı Kavramı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma", 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 11-12 Mayıs 2006, Ankara.
 • 8 Göktaş, B. ve<b> Erdem, R.</b>; "Sağlık Yönetimi Alanında Yapılan Tezlerin Profili", Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi, 28-30 Eylül 2005, Ankara.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kaya, A., R. Erdem, “A New Approach to the Organizational Management: Using Coso Model in Human Resource Management in Health Care”, International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, Jun 15-17, 2015. p. 111-115.
 • 2 Yılmaz, N., R. Erdem, “Balanced Scorecard Applications in Health Care”, International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, Jun 15-17, 2015. p. 175-181.
 • 3 Akkaş, E., R. Erdem, “A Study on Patient-Physician Relations with The Framework of Agency Theory: The Sample of Isparta Province Center Hospitals”, International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, Jun 15-17, 2015. p. 353-357.
 • 4 Tekinarslan, M., R. Erdem, “Psychological, Social and Economic Effects of Medical Malpractice on Patients and Their Relatives”, International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, Jun 15-17, 2015. p. 433-440.
 • 5 Parlak, E. A., D.I.J. Alsaifi, N. Aborass, R. Erdem, “Aging and Aging Policies in Turkey”, International Healthcare Management Conference (IHMC), Gümüşhane, Turkey, Jun 15-17, 2015. p. 579-583.
 • 6 Antalyalı, Ö. L., E. Akkaş, <b>R. Erdem</b>, E. Kaya; “Değişime Direncin Kırılmasında Dedikodunun Yönetilmesi: Ara Düzey Yöneticilerin Rolü”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3161-3169.
 • 7 Akkaş, E., <b>R. Erdem</b>, R. Çelik, N. Bardak; “Tanı ve Tedavi Hizmetlerinde Kullanılan İleri teknoloji Ürünü Cihazların Yan Etkilerinden Ne Kadar Haberdarız?”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.3192-3198.
 • 8 Çelik, R., <b>R. Erdem</b>, B. Keklik, G. Atilla; “Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.332-339.
 • 9 <b>Erdem, R.</b>, E. Akkaş, R. Çelik, N. Bardak; “İnformal Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri: Facebook Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.461-472.
 • 10 <b>Erdem, R.</b>, R. Çelik, Ö. L. Antalyalı, N. Bardak; “Akademik Bilgi Üretimine Eleştirel Bir Bakış: Akademisyenlerin Görüşleri Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.685-693.
 • 11 Kaya, A., <b>Erdem, R.</b>, O. Adıgüzel, T. Akçakanat, H. Yüksel; "Assessment of the Healthy Lifestyle Behaviours of the Hospital Workers", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.65-73.
 • 12 <b>Erdem, R.</b>, İ.H. Çarıkçı, Ö.L. Antalyalı, A. Oksay, G. Atilla, N. Bardak; "The Evaluation of Health Sector Managers Regarding the Health Management Department", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.206-215.
 • 13 <b>Erdem, R.</b>, E. Pirinçci, D. Ünalan, O. Adıgüzel, A. Oksay; "The Relationship Between Perceived Organizational Justice and Job Satisfaction of Health Workers: A Questionnaire Survey", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.153-167.
 • 14 <b>Erdem, R.</b>, İ.H. Çarıkçı, B. Keklik, G. Atilla, A. Kaya; "The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg's Stages of Moral Development", Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.175-181.
 • 15 <b>Erdem, R.</b>, Ş. Aslan, D. İşal, H. Sarıgüzel; "Hastane Çalışanlarında İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Stresi ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkilerin Araştırılması", Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta,24-27 Eylül 2009. S.1442-1454.
 • 16 <b>Erdem, R. </b>ve Ş. Aslan, "Toplumsal ve Örgütsel Kültürel Varsayımların İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği", 1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, 2009.
 • 17 <b>Erdem, R.</b> ve Rahman, S.; "Hastane Çalışanlarının Zamana İlişkin Algılamalarının Monokronik-Polikronik Ayırımı İle İncelenmesi", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (International Health and Hospital Administration Congress), Yakın Doğu Üniversitesi, 01-03 Haziran, Lefkoşa, Vol. II, 711-719, 2007.
 • 18 <b>Erdem, R.</b>, Göktaş, B. ve Dikmetaş, E..; "Hastane Çalışanlarının Kolektivist ve Bireycilik Eğilimlerinin İncelenmesi", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (International Health and Hospital Administration Congress), Yakın Doğu Üniversitesi, 01-03 Haziran, Lefkoşa, Vol. II, 517-522, 2007.
 • 19 <b>Erdem, R.</b>, Göktaş, B. ve Yüceer, İ.; "Hastane Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık Üzerinde Bir Çalışma: Bolu Devlet Hastanesi Örneği", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (International Health and Hospital Administration Congress), Yakın Doğu Üniversitesi, 01-03 Haziran, Lefkoşa, Vol. I, 235-240, 2007.
 • 20 Dikmetaş, E., <b>Erdem, R.</b>, Subaşı, S., Yazgan, U. ve Göktaş, B.; "Üniversite Hastanesi Çalışanlarının Memnuniyetinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (International Health and Hospital Administration Congress), Yakın Doğu Üniversitesi, 01-03 Haziran, Lefkoşa, Vol. II, 661-676, 2007.
 • 21 Dikmetaş, E., <b>Erdem, R.</b> ve Göktaş, B.; "Hastane Çalışanlarının Örgüte Bağlılığı: Türkiye Karadeniz Bölgesi'ndeki Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama", Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (International Health and Hospital Administration Congress), Yakın Doğu Üniversitesi, 01-03 Haziran, Lefkoşa, Vol. I, 311-318, 2007.
 • 22 Aksakal, E. Yilmaz, B.S. ve <b>Erdem, R.</b>; "Work Life Balance: A New Concern of Global Organizations", 2nd International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, 15-18 June, İzmir, 29-41, 2006.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yüksek Lisans Tezi: <b>"Zaman Yönetimi ve Hastane Üst Düzey Yöneticileri Üzerinde Bir Uygulama"</b>, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ekim 1997, Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 Doktora Tezi: <b>"Toplumsal Kültürün Hastanelerin Kurum Kültürüne Etkisi: Fırat Tıp Merkezi Örneği"</b>, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2003, Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Akkaya, Ömer; “Hastane Personelinin Çalışan Güvenliğine Dair Algılarının İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015, Isparta.
 • 2 Mücevher, Muhammet Hamdi; “X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Özelik ve Etkileşim Algıları: SDÜ Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015, Isparta.
 • 3 Çuhadar, Fatih Mehmet; “Akademik Örgütlerde Çalışan Personelin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları: Süleyman Demirel Üniversitesinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Isparta.
 • 4 Özdemir, Seyhan; “Sosyal Medyanın Örgüt İçi İletişimdeki Rolü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Isparta.
 • 5 Özkan Tezcan, Merve; “Akademik Örgüt Kültürü Çerçevesinde Ast-Üst İlişkilerinin İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2014, Isparta.
 • 6 Özgür, Ahmet; “Kurumsal İtibar Yönetimi: Bilim İlaç Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 19.12. 2013, Isparta.
 • 7 Alkan, Ahmet; “Hastalar Açısından Sağlık Çalışanlarının Hastalara Yönelik Ayrımcı Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 26.12. 2013, Isparta.
 • 8 Özdoğan, İlker; “Hastanelerde Pazarlama Faaliyetleri ve Hasta Memnuniyeti: Isparta İl Merkezi hastaneleri Üzerinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Isparta.
 • 9 Akkaş, Elif; “Vekâlet Teorisi Çerçevesinde Hasta-Hekim İlişkileri Üzerine Bir Çalışma: Isparta İl Merkezi Hastaneleri Örneği”Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Isparta.
 • 10 Çelik, Rukiye; “Zor Hasta Olgusu ve Isparta il Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Isparta.
 • 11 Gülcemal, M. Masum; “Postmodernizm Bağlamında Sanal Yapılanmalar İle Sanal Örgüt Modelleri ve Uygulamaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011, Isparta.
 • 12 Bardak, Necla; “Performans Değerlendirme Yaklaşımı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Modeli: Isparta’daki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2011, Isparta.
 • 13 Katman, H. Ali; “Okul Yöneticilerinin Empatik Eğilimlerinin İncelenmesi: Isparta İl Merkezi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010, Isparta.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Bektaş, Meral; “Yönetim Tarzlarının Örgütlerdeki İnformal İletişim Kanallarına Etkisi: Burdur İli Kamu Kurumları Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 26.02. 2014, Isparta.
 • 2 Demirkıran, Mustafa; “Sağlık Bakanlığı’ndaki Nitelikli Personel Devrinin Nedenlerine ve Önlenmesine Yönelik Nitel Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 28.03. 2014, Isparta.
 • 3 Özkanan, Arzu; “Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 30.12. 2013, Isparta.
 • 4 Yiğit, Vahit; “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2013, Isparta.
 • 5 Şener, Emine; “Örgütsel İntikam Üzerine Nitel Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2013, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Uysal, Ş. Alev; "Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleriyle İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Isparta İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2012, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Atilla, Gaye; “Hastanelerde Duygusal Zekâ ve Hasta Memnuniyeti İlişkisi: Isparta İl Merkezi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 2012, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 “Örgütsel İntikam Üzerine Nitel Bir Araştırma”, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 3202-D1-12, 03.07.2012-25.11.2013.
 • 2 “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi”, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 3203-D1-12, 03.07.2012-03.10.2013.
 • 3 “Vekalet Teorisi Çerçevesinde Hasta Hekim İlişkileri Üzerine Bir Çalışma: Isparta İl Merkezi Hastaneleri Örneği”, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 018-YL-11, 09.12.2011-09.09.2012.
 • 4 “‘Zor Hasta’ Olgusu ve Isparta İl Merkezindeki Hastaneler Üzerine Bir Çalışma”, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 3019-YL-11, 09.12.2011-09.09.2012.
 • 5 Performans Değerlendirme Yaklaşımı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Modeli: Isparta’daki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma, SDÜ BAP Koordinasyon Birimi, 2451-YL-10, 13.12.2010-30.12.2011.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Hastanelerde İdari Pozisyonda Çalışan Yöneticilerin Eğitim Alt Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı Proje Danışmanlığı, Yürütücü: Merve Tekinarslan, Eylül 2011-Ağustos 2012
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Member of Scientific Committe, Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 5. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 13-16 Ekim 2011, Fethiye.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "Kitle Psikolojisi ve Grup Öfke Kontrolü", SDÜ Özel Güvenlik Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Programı, 24.01.2011-03.02.2011, Isparta.
 • 2 Erdem, R.; "İnsan Kaynakları Yönetimi", Isparta Ticaret Borsası Eğitim Seminerleri, ITB Konferans Salonu, 15.06.2010, Isparta
 • 3 Erdem, R.; "Kamu Hastanelerinde Örgütsel Yapı ve İlişkiler", Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı, Öğretmenevi Konferans Salonu, 16.03.2010, Isparta
 • 4 Erdem, R.; "Kamu Hastanelerinde Örgütsel Yapı ve İlişkiler", Isparta İl Sağlık Müdürlüğü İletişim Konulu Hizmet İçi Eğitim Programı, Eğirdir K.E.H.T.R.H. Konferans Salonu, 15.03.2010, Eğirdir, Isparta
 • 5 Erdem, R.; "Zaman ve Toplantı Yönetimi", Elazığ Valiliği Daire Amirleri, 03 Haziran 2005, Elazığ.
 • 6 Erdem, R.; "Zaman Yönetimi", Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanları ve Öğrencileri, 9 Mart 2005, Elazığ.
 • 7 Erdem, R.; "Zaman Yönetimi", Konya Yediveren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışanları, 18 Eylül 2004, Konya.
 • 8 Erdem, R.; "Zaman ve Toplantı Yönetimi", Elazığ Valiliği Defterdarlığı Merkez ve İlçe Teşkilatlarında Görev Yapan Müdür ve Müdür Yardımcıları, 30 Haziran 2004, Elazığ.
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Sağlık İdarecileri Derneği
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi (E-Dergi)
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 <b>Erdem, R.</b>, Yönetimde İnformalite Buzdağının Görünmeyen Yüzü, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2017.
 • 2 Yönetimde İnformalite: Buz Dağının Görünmeyen Yüzü
 • 3 <b>Erdem, R.</b>, Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2010.
 • 4 <b>Erdem, R.</b> ve Çukur C.Ş. (Editörler); Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:31, 2007, ANKARA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ İİBF Dergisi, 21.12.2011 sayılı ve 757 nolu makale değerlendirmesi
 • 2 "Is There Any Relationship Between Narcissistic Personality and Organizational Commitment?", TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012.
 • 3 “Investigating the Demographic Implications For the Job Satisfaction of District Officers in KPK, Pakistan”, International Research Journal of Management and Business Studies, (Manuscript number: IRJMBS-11-017), 2011.
 • 4 "Working hours as an influencing factor towards work family conflict of women employees in it sector in Chennai city", Journal of Peace, Gender and Development Studies, (Manuscript number: JPGDS-11-035), 2011
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ Sosyal Bilimler Esntitüsü, “Örgütsel Değişim Sürecindeki İki Reformsal Kavramın Melezlenmesi: Süreç Danışmanlığında Olumlu Sorgulama Yaklaşımı”, 2011.
 • 2 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, “İzmir’de Bir Hastanede Yöneticilerin Çatışma Yönetim Stilleri Ve Çalışanların Algılamaları”, (Manuscript number: 141), 2011.
 • 3 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, “Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu ve Geleceğe Bakışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, (Manuscript number: 152), 2011.
 • 4 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, “Bir Hastanede Çalışan Ev İdaresi Personelinin İş Kazalarından Korunmak İçin Aldıkları Önlemlerin İncelenmesi”, (Manuscript number: 118), 2009.
 • 5 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi (2008- Devam ediyor)
 • 6 Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi (E-Dergi) (2006-Devam ediyor)
 • 7 Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2007- Devam ediyor)
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yıl: 2010 / Sayı: 24, ISSN 1302 - 1796
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2004-2009)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyonu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
İş Değerlendirme ve Ücretlendirme
İşletme Bilimine Giriş
Organizasyon
Örgütlerde İletişim ve Çatışma Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi II
Sağlık Kurumlarında Yönetim I
Sağlık Organizasyonları Yönetimi
Sağlık Yönetiminde İstatistik I
Yönetim Bilimine Giriş
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve Örgüt Kuramları
 
Bu İçeriği Paylaş!