KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Soner SOYSAL
Birimi Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Bölümü
Ana Bilim Dalı Bilim Tarihi Anabilim Dalı
Telefon 2462114255
E-Posta sonersoysal@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1738-7451
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 3
Alıntı Sayısı: 31
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 13.08.1999
Yüksek Lisans ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 09.12.2002
Doktora ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE 01.02.2007
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SOYSAL SONER, David Hume’un Beğeni Standardı II: Kaynak, İdeal Eleştirmenler ve Standart. Kilikya Felsefe Dergisi , 18-32. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 SOYSAL SONER, 1844 Ekonomik ve Felsefi El Yazmaları’nda Yabancılaşma ile Özel Mülkiyet Arasındaki İlişki. Posseible, 10(2), , 142-157. (2021), (Alan Endeksleri)
 • 3 SOYSAL SONER, David Hume’un Beğeni Standardı I: Farklılıklar ve Standart. Kilikya Felsefe Dergisi , 183-196. (2020), (TR DİZİN)
 • 4 SOYSAL SONER, Kierkegaard’nun Öznel-Nesnel Hakikat Ayrımı Temelinde Tekil Birey Anlayışı. Kilikya Felsefe Dergisi , 90-101. (2019), (TR DİZİN)
 • 5 SOYSAL SONER, David Hume'un Kozmolojik Argüman Eleştirisi. Ethos , 77-99. (2016), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 SOYSAL SONER, Descartes ve Yanılgılarımızın Kaynağı Sorunu Üzerine. 9. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (Çevrimiçi gerçekleştirilmiştir) (2021). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SOYSAL SONER, Güç İstenci ve Yorum. Tabula Rasa , 125-135. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 2 SOYSAL SONER, An Inquiry for a Solipsistic Morality in Husserl and Hume. Tabula Rasa , 78-90. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 3 SOYSAL SONER, Nietzsche Güç İstenci ve Darwincilik. Baykuş Felsefe Yazıları , 243-274. (2009), (Alan Endeksleri)
 • 4 SOYSAL SONER, Herbert Marcuse ve Tek Boyutlu Söylem Evreni. Dil ve Yaratıcılık , 46-57. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 5 SOYSAL SONER, Herbert Marcuse. Felsefe Yazın , 32-36. (2006), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 SOYSAL SONER, Nietzsche’nin Tarih Anlayışının Tarihsel, Tarihdışı ve Tarihüstü Kavramları Bağlamında Bir Değerlendirmesi. 4. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 2 SOYSAL SONER, Kierkegaard, Öznel Bilgi ve Tekil Birey. Anadolu Üniversitesi, Varoluşçuluk Sempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 3 SOYSAL SONER, Nietzsche ve Güç İstenci. Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Topluluğu (2016). (Özet bildiri)
 • 4 SOYSAL SONER, Akademik Otorite ve Hakikat. Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu V (ODTÜ, Ankara) (2016). (Özet bildiri)
 • 5 SOYSAL SONER, Nietzsche nin Yorum Anlayışı. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Nietzsche ve Çağımız Sempozyumu (2008). (Özet bildiri)
 • 6 SOYSAL SONER, Nietzsche nin Perspektivist Bilgi Kuramı. Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı (2005). (Özet bildiri)
 • 7 SOYSAL SONER, Bilimlere Yol Gösterici Olarak Herbert Marcuse nin Söylem Evreninin Kapanışı Düşüncesi. Felsefe ve Sosyal Bilimler: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri (2005). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 SOYSAL Soner, Adorno(2022). Alfa Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 2 SOYSAL SONER, Demokrasi Felsefesi: Çağdaş Yaklaşımlar(2022). Bilge Kültür Sanat, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 SOYSAL SONER, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar(2022). Serüven Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 SOYSAL SONER, Nietzsche: Perspektivizm, Güç İstenci, Doğruluk(2020). Say Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 SOYSAL SONER, Rousseau’dan Nietzsche’ye Avrupa Düşünce Tarihi(2019). Kafka Kitap, Tümü, (ULUSAL)
 • 6 SOYSAL SONER, Hegel’den Sonra: 1840-1900 Yılları Arasında Alman Felsefesi(2018). Hil Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 7 SOYSAL SONER, Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji: Çağdaş Felsefenin Macerası 1(2016). Belge Yayınları, Bölüm, (ULUSAL)
 • 8 SOYSAL SONER, Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi(2014). Heretik Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 9 SOYSAL SONER, Özgürlük Üzerine Bir Deneme(2013). Ayrıntı Yayınları, Tümü, (ULUSAL)
 • 10 SOYSAL SONER, Encyclopedia of Activism and Social Justice(2007). Sage Publications, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • Yönetilen Tez
 • 1 Morkoyun Şeyda, Schopenhauer ve Nietzsche'de İstenç Kavramının Karşılaştırılması, Bu çalışmanın amacı Schopenhauer ve Nietzsche'nin düşüncelerini istenç kavramı açısından incelemek ve onların felsefelerini aynı kavram bakımından karşılaştırmaktır. Gençliğinde Schopenhauer'ı akıl hocası olarak kabul etmesi sebebiyle, Nietzsche'nin erken dönemlerinde Schopenhauer'ın derin bir etkisinin olması hiç de şaşırtıcı değildir. Ne var ki bu etki, Nietzsche'nin istenç kavramını, basit bir şekilde Schopenhauer'dan aldığı düşüncesini doğurmamalıdır. Bu bakımdan çalışmada öncelikle, Schopenhauer'ın istenç kavramını kullanımı incelenmiştir. Schopenhauer dünyayı tasarım ve istenç olarak, iki ayrı yönden değerlendirmiştir. Bu iki yön birbirine öylesine bağlıdır ki, biri olmadan diğeri anlaşılamaz. Bu sebeple, önce tasarım olarak dünya; daha sonra istenç olarak dünya incelenmiştir. İstenç olarak dünyayı inceleyen 2.2. bölümde, Schopenhauer'ın istenç kavramına yaklaşımı incelenmiş ve onun istenç ile insan arasındaki ilişki konusundaki düşünceleri açıklanmıştır. Daha sonra Nietzsche'nin istenç kavramını anlayışı incelenmiştir. Güç istenci ve perspektivizm öğretisi temelinde ele alınan bu kavramın metafizik bir anlam içermediği; aksine dinamik ve değişken bir yapısının olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bölümde, önce istenç kavramının; güç, özne, nedensellik ve kendinde şey kavramlarıyla ilişkileri incelenmiş; daha sonra Nietzsche'nin istenç kavramını anlayışı, güç istenci ve perspektivizm öğretileri bakımından açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise, Schopenhauer ve Nietzsche istenç ve onunla ilişkili olan kavramlar açısından karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, öncelikle Schopenhauer'ın Nietzsche'nin erken dönemlerindeki etkileri gösterilmiştir. Daha sonra, iki filozof, istenç kavramı açısından değerlendirilmiş, bunun yanı sıra, istenç kavramının temeli olan ve bu filozofların istenç kavramına bakış açılarının farklılaşmasına neden olan kavramlar incelenmiştir., 03.08.2016. Yüksek Lisans
 • 2 Çinçin Kemal, Zaman, Simetri ve Kaos İlişkisi, Bu çalışmanın amacı, ilkçağ filozoflarından günümüze kadar tartışılmakta olan zaman kavramının bir bilinç tarafından kurgulandığını ve bu bilinç dışında var olamayacağını ortaya koymaktır.Bu amaç doğrultusunda, zaman kurgusunun kaos içerisinde yaşayan bilinç tarafından nasıl gerçekleştirildiği çeşitli argümanlarla açıklanmaya çalışılmıştır.Çalışmada, simetri kavramının bilinç üzerindeki etkisi ile birlikte, kaosun periyodik olan ya da periyodik varsayılan değişimler ile nasıl yorumlandığı açıklanmış ve kullanılan dilin yapısının zaman kurgusunu kavrayışta meydana getirdiği olası etkileri tartışılmıştır.Sonuç olarak, zamanın bir tür kurgu olduğu ve amacının ise, planlı birlik olmaların sağlanması veya plansız birlik olmaların bilinç tarafından yorumlanması olduğu sonucuna varılmıştır., 09.07.2015. Yüksek Lisans
 • Yüksek Lisans Tezi
 •   Technological Rationality and One-dimensional Man: Herbert Marcuse's critique of advanced industrial society
 • Doktora Tezi
 •   Nietzsche’s Perspectivist Epistemology: Epistemological Implications of Will to Power
VERDİĞİ DERSLER
17. Yüzyılda Felsefe
18. Yüzyılda Felsefe
19. Yüzyıl Filozofları II
19. Yüzyılda Felsefe I
19. Yüzyılda Felsefe II
19.Yüzyılda Felsefe I
19.Yüzyılda Felsefe II
20. Yüzyıl Filozofları II
Bilgi Felsefesi
Bilim Felsefesi
Bilim Felsefesi Problemleri
Bilim Tarihi
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Bitirme Ödevi-I
Bitirme Ödevi-II
Çağdaş Felsefe Teorileri
Çağın Problemlerine Felsefi Bakış
Descartes
Etik Problemleri
Felsefe Bakımından Siyaset Problemleri
Felsefe Metin Okuma ve Yazma I
Felsefeye Giriş
Felsefi Metin Okuma Yazma I
Felsefi Metinler I
Felsefi Metinler IV
Felsefi Metinler VI
Hegel
Heidegger
Hermeneutik
Hume
Mantık I
Mantık II
Mantık III
Modern Mantık I
Modern Mantık II
Nietzsche
Özgürlük Sorunu
Platon
Rönesans Filozofları
Seminer (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
 
Bu İçeriği Paylaş!