KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. İsmail Sadık YAVUZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Mali İktisat Anabilim Dalı
Telefon 2462110627
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0002-0070-1363
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 5
Alıntı Sayısı: 54
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 13.06.2008
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (YL) (TEZLİ) 07.07.2011
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MALİYE (DR) 20.07.2017
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ (Son 5 Yıl)
İLGİ ALANLARI
Mali Sürdürülebilirlik,Mali Federalizm,Federalizm ve Yönetimlerarası İlişkiler
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÜLCAN OĞUZ, YAVUZ İSMAİL SADIK, Türkiye’de Kamu Harcamaları ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. Düzce İktisat Dergisi, 3(1), , 30-61. (2022), (Diğer)
 • 2 YAVUZ İSMAİL SADIK, Türkiye’de turizm sektörünün daralmasının makroekonomik etkileri: Covid-19 pandemisi üzerine bir değerlendirme. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 8(1), , 80-93. Doi: 10.30855/gjeb.2022.8.1.006, (2022), (TR DİZİN)
 • 3 GÖKMENOĞLU MUSTAFA, YAVUZ İSMAİL SADIK, Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırılgan Beşli Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), , 1094-1118. Doi: 10.30798/makuiibf.979789, (2022), (Alan Endeksleri)
 • 4 YAVUZ İSMAİL SADIK, DULUPÇU MURAT ALİ, Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), , 855-875. (2017), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YAVUZ İSMAİL SADIK, Genel Bütçeli İdarelerin Harcamalarının Tahmini ve Orta Vadeli Mali Planların Performansı. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu (2022). (Tam metin bildiri)
 • 2 YAVUZ İSMAİL SADIK, Public Finance Departments in University Entrance Exams: 2015-2020 Analysis. 35. Uluslararası Maliye Sempozyumu (2021). (Özet bildiri)
 • 3 YAVUZ İSMAİL SADIK, GÖKMENOĞLU MUSTAFA, Katma Değer Vergisi ve Cari Denge İlişkisi: 2006Q1-2018Q4 Türkiye Örneği. IV.Uluslararası Stratejik veSosyal AraştırmalarSempozyumu (2019). (Özet bildiri)
 • 4 YAVUZ İSMAİL SADIK, GÖZE KAYA DİLEK, GDP and Education Level Relationship: Panel Data Analysis on European Union Countries. Innovation and Global Issues in Social Sciences II (2018). (Özet bildiri)
 • 5 GÖZE KAYA DİLEK, YAVUZ İSMAİL SADIK, Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Yükünün Değerlendirilmesi. Innovation and Global Issues in Social Sciences III (2018). (Özet bildiri)
 • 6 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, ÇİÇEK SERDAR, YAVUZ İSMAİL SADIK, Açıklık ve Samimiyet İlkeleri Bağlamında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Davraz Kongresi (2009). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GÖKMENOĞLU MUSTAFA, YAVUZ İSMAİL SADIK, Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik Çalışmaların Bibliyometrik Ağ Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 231-252. Doi: 10.30794/pausbed.1088158, (2022), (TR DİZİN)
 • 2 AĞCASULU HÜLYA, YAVUZ İSMAİL SADIK, Yerel Yönetimler ve Bütçe İlişkisine Yönelik Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), , 104-121. Doi: 10.20990/kilisiibfakademik.890718, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 YAVUZ İSMAİL SADIK, Türkiye'de Kamu Harcamaları ve Vergi Yükü Hakkındaki Kamuoyu Algısı Üzerine Bir İnceleme. Vergi Sorunları Dergisi , 76-100. (2021), (TR DİZİN)
 • 4 YAVUZ İSMAİL SADIK, DULUPÇU MURAT ALİ, Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1(2), , 43-51. (2018), (Endekste taranmıyor)
 • 5 ÇİÇEK HÜSEYİN GÜÇLÜ, YAVUZ İSMAİL SADIK, Vergi Harcama Paradoksu Türkiye de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma. Çağdaş Yerel Yönetimler, 23(4), , 17-33. (2014), (TR DİZİN)
 • 6 AĞCAKAYA SERPİL, YAVUZ İSMAİL SADIK, Piyasanın Çığlığı Yirmi Birinci Yüzyıl İktisadında Bir Dönüm Noktası Mı. Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 45(526), , 8-15. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 YAVUZ İSMAİL SADIK, DULUPÇU MURAT ALİ, Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimlerin Mali Desantralizasyon Göstergegeleri Karşılaştırması: Türkiye ve Almanya Örneği. 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi (2017). (Özet bildiri)
 • 2 YAVUZ İSMAİL SADIK, Ulusal Devletlerde Yerel Yönetim Bütçeleri: İspanya ve Türkiye Örneği. 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi (2016). (Özet bildiri)
 • Kitap
 • 1 YAVUZ İSMAİL SADIK, İlkesiz Vergilere Tepkiler: Vergi İsyanları(2022). Efe Akademi Yayınları, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 YAVUZ İSMAİL SADIK, Mali Sürdürülebilirlik Güçlü Yerel Yönetimler Türkiye Simülasyonu 2007-2016 Dönem Analizi(2022). Eğitim Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 YAVUZ İSMAİL SADIK, Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar "Teoriden Pratiğe"(2021). Ekin Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 YAVUZ İSMAİL SADIK, Yönetim (Dijital Çağın Yeni Normal Pratikleri)(2021). Nobel Akademik Yayıncılık, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 YAVUZ İSMAİL SADIK, Dünyada Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları(2021). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 
Bu İçeriği Paylaş!