KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL
Birimi İletişim Fakültesi
Bölüm Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü
Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
Telefon 2462118346
E-Posta saitozkul@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0001-8858-4685
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 09.07.2004
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -- 12.07.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 27.11.2012
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
İşletmecilik ve Yönetim Eğitimi Tarihi,Hat Sanatı,Sinematografi,İletişimde ve Eğitimde Yeni Trendler,Davranış Bilimleri
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özkul A. S., Özkul R. F. Yöneticilerin Dijital Medya Kullanımının İş-Yaşam Dengesine Etkisi, (İnsan ve Medeniyet Araştırmaları-2019, Eds. Uslu M., Çiftçi S., Arslan C., Hamarta E.), Çizgi Kitabevi, Konya, ss.433-441, 2019.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Özkul A. S., Antalyalı Ö. L. The Moderator Role of Negative Environment Perceptions in the Effect of Achievement Motivation on Work Values in Entrepreneurship, (Management and Organization: Various Approaches, Ed. Cakirel Y.), Peter Lang GmbH, Berlin, ss.217-227, 2019.
 • 2 Özkul A. S. Total Quality Management in Public Relations from the Perspective of Turkey’s Cultural Codes, (Practice Fields in Public Relations: The Panaroma of Turkey, Ed. Arklan Ü.), Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, ss.225-245, 2017.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Özkul A. S. Ticaret Mektebinde Verilen Eğitim Üzerine Bir İnceleme: "Usûl-i Ticaret Dönemi" (1883-1916), YOAD-Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, Cilt.2, Sayı.2, ss.5-41, 2017.
 • 2 Özkul A. S. Türk Yönetim Yazınında İlk Taylorizm Yayınlarına Yönelik Bir Transkripsiyon Çalışması, YOAD-Yönetim ve Organizasyon Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.2, ss.59-98, 2016.
 • 3 Çarıkçı İ. H., Özkul A. S. Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.2, Sayı.8, ss.9-36, 2008.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Antalyalı, Ö. L., Özkul, A. S., Şatırer, H. Temel Motivasyon Kaynakları, Hedef Türleri ve Bağlanma Stilleri Işığında Girişimcilik, Alanya Akademik Bakış, Cilt.5, Sayı.1, ss.21-43, 2021 (TR Dizin)
 • 2 Özkul A. S., Çakırel Y. Daktilo Eğitiminin Türkiye’deki Serüveni Kapsamında Bir Kaynak Eser İncelemesi: Daktilografi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.20, Sayı.2, ss.529-551, 2020. (TR Dizin)
 • 3 Özkul A. S., Şatırer H. Metin Sadeleştirme Bağlamında Yönetim Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi (1959) ve İşletme Organizasyonu ve Yönetimi (1963), Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt.11, Sayı.27, ss.381-402, 2020. (TR Dizin)
 • 4 Özkul A. S. Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Literatürüne Katkıları Üzerine Bir İnceleme, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.8, Sayı.1, ss.1017-1032, 2019. (TR Dizin)
 • 5 Özkul A. S. Türk Yükseköğretimindeki İlk İşletmecilik Okulunda Verilen Eğitimin Teorik ve Pratik Boyutları: 1916 Tarihli Müfredat Programı Bağlamında Bir İnceleme, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt.7, Sayı.17, ss.107-122, 2019. (TR Dizin)
 • 6 Özçoban E., Özkul A. S. Temel Motivasyon Kaynaklarının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.33, Sayı.3, ss.813-828, 2019. (TR Dizin)
 • 7 Özkul A. S., Çakırel Y. Fabrika Yönetimi Bilgisi Bağlamında Türkiye’de Yayımlanan "Fabrikacılık" Konulu Kitaplar Üzerine Bir İnceleme (1914-1928), Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt.10, Sayı.25, ss.523-535, 2019. (TR Dizin)
 • 8 Özkul, A. S., Alparslan A. M. Yaşam Doyumunu Artıran Motivasyon Kaynağı: Düşünme-Anlama İhtiyacı, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt.8, Sayı.4, ss.3272-3288, 2019. (TR Dizin)
 • 9 Antalyalı Ö. L., Dumlupınar M., Özkul A. S. Yetişkin Bağlanma Stillerinin Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.21, Sayı.4, ss.1679-1702, 2017. (TR Dizin)
 • 10 Feten M. H., Çarıkçı İ. H., Özkul A. S. Çalışma Ahlakını Etkileyen Faktörler: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt.8, Sayı.17, ss.92-113, 2017. (TR Dizin)
 • 11 Özkul A. S., Baysal H. Son Dönem Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Dârülmuallimât, İnas Dârülfünûnu ve Ticâret Mekteb-i Âlîsi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.41, ss.1-20, 2017. (TR Dizin)
 • 12 Antalyalı Ö. L., Özkul A. S. Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri ile İlişkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9, Sayı.21, ss.1-23, 2017. (Asos Index, SOBİAD, OAJI, Index Copernicus, EbscoHost)
 • 13 Özkul A. S. Türkiye’deki Ticaret Eğitimine Katkısı Bağlamında "İktisâd-ı Ticârî" Dersi ve Kitabı Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.4, Sayı.29, ss.311-326, 2017. (ASOS, EBSCO, SIS, DRJI, CiteFactor, MİAR)
 • 14 Özdemir K., Özkul A. S. The Relationship Between Emotional Intelligence Dimensions and Leadership Practices A Study on White Collar Employees in Defense Industry, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.21, Sayı.4, ss.1449-1463, 2016. (EBSCO, ASOS, SOBİAD)
 • 15 Baysal H., Özkul A. S. Osmanlı Kadınının "Teşebbüs" Kavramına Yaklaşımı: Kadınlar Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme, BJSS-Balkan Journal of Social Sciences, ss.62-72, 2016. (DOAJ, EbscoHost)
 • 16 Özkul A. S. Servet-i Fünûn Mecmuası’nda Yayımlanan Ticaret Mektebi Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.3, Sayı.25, ss.323-338, 2016. (ASOS, EBSCO, SIS, TEİ, DRJI)
 • 17 Antalyalı Ö. L., Özkul A. S. Örgüt ve Yönetim Araştırmaları İçin Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun (YİYE-II-K) Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi, BJSS-Balkan Journal of Social Sciences, ss.640-655, 2016. (DOAJ, EbscoHost)
 • 18 Özkul A. S. 19. Yüzyıl Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.16, ss.223-241, 2012. (EBSCO)
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Limon S., Oral Kara N., Özkul A. S. Üniversite Öğrencilerinin Başarılı Yönetici Algısı: Cinsiyet Stereotipleri Bağlamında Bir İnceleme, 7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Türkiye, 1-2 Kasım 2019, ss.1144-1155.
 • 2 Özkul A. S., Çakırel Y. Fabrika Yönetimi Bilgisinin Tecrübe ve Gözlem Yoluyla Aktarımı Örneği: Binbaşı Ahmet Hamdi’nin "Fabrikacılık" Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme, 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 10-12 Mayıs 2018, ss.856-862.
 • 3 Antalyalı Ö. L., Özkul A. S. Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında Başarılı Girişimci Algısı ve Cinsiyet Rolü Stereotipleri İle İlişkisi, 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Burdur, Türkiye, 11-13 Mayıs 2017, ss.511-531.
 • 4 Özkul A. S. Popüler İş Hayatı Yazarlarından Carnegie ve Casson’un Türk İşletmecilik Bilgisine Katkıları, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-27 Mayıs 2017, ss.1220-1226.
 • 5 Özkul A. S., Antalyalı Ö. L. Girişimcilikte Başarı Motivasyonunun Çalışma Değerlerine Etkisinde Olumsuz Çevre Algısının Düzenleyici Rolü, 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-27 Mayıs 2017, ss.203-212.
 • 6 Özkul A. S. Ticaret Mekteb-i Âlisi Ders İçerikleri Üzerine Bir İnceleme (1883-1930) (Usul-i Ticaret Dönemi), 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29-31 Mayıs 2016, ss.457-466.
 • 7 Özkul G., Çelikkaya S., Özkul B., Özkul A. S. Müzelerin Önemi ve Bir Değer Olarak Yalvaç Müzesi, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Yalvaç/Isparta, Türkiye, 26 Nisan-3 Mayıs 2010, ss.1093-1103.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Çakırel Y., Özkul A. S. Geç Dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Ticaret Bilgisi: "Mâlûmât-ı Ticariyye" Dersi ve İsmail Hamid Bey’in "Mâlûmât-ı Ticariyye" Kitabı Üzerine Bir İnceleme, I. İşletme ve Yönetim Tarihi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 9 Nisan 2018, ss.9.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkul A. S., Çakırel Y. İşletmecilik Eğitiminde İnsan ve Yazı Makinalarının Etkileşimde Olduğu Bir Ders: Daktilografi, V. Human and Civilization Congress from Past to Future (INES 2019), Alanya/Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2019, ss.276-283.
 • 2 Güler Ş., Özkul A. S. Identity Transfer of Individuals’ Before Work Life: Facebook Example, 2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Türkiye, 5-7 Ekim 2017, ss.269-271.
 • 3 Antalyalı Ö. L., Özkul A. S. Örgüt ve Yönetim Araştırmaları İçin Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanterinin Kısa Formunun (YIYE-II-K) Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 26-27 Kasım 2016, Cilt.2, ss.1236-1253.
 • 4 Baysal H., Özkul A. S. Osmanlı Kadınının "Teşebbüs" Kavramına Yaklaşımı: Kadınlar Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme, International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 26-27 Kasım 2016, Cilt.1, ss.1-13.
 • 5 Özkul A. S., Baysal H. Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Ticaret Mekteb-i Âlîsi, İnas Dârülfünunu ve Dârülmuallimat, II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 9-11 Ekim 2015, ss.144-156.
 • 6 Çarıkçı İ. H., Özkul A. S., Oksay A., Uzunbacak H. H. Favoritism and Nepotism in The Ottoman Empire, I. International Symposium on Sustainable Development "Economy and Management", Saraybosna, Bosna-Hersek, 9-10 Haziran 2009, ss.498-503.
 • 7 Çarıkçı İ. H., Özkul A. S., Taş S. Factors That Affect Life Values: "A Research on the Students of Suleyman Demirel University", I. International Symposium on Sustainable Development "Economy and Management", Saraybosna, Bosna-Hersek, 9-10 Haziran 2009, ss.488-497.
 • 8 Çarıkçı İ. H., Uzunbacak H. H., Adıgüzel O., Özkul A. S. Türk Yönetim Kültürü Bağlamında Sosyal Sorumluluk, I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24-27 Eylül 2009, ss.1815-1825.
 • 9 Baysal H., Özkul A. S. Türkiye’de Girişimcilik Eğitiminde İlköğretimin Rolü: Ders Kitapları Üzerine Bir İçerik Analizi, I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 24-27 Eylül 2009, ss.1125-1137.
 • 10 İbicioğlu H., Baysal H., Özkul A. S. The Role of High Education in Entrepreneurship Training in Respect of Transition Economies: Albania Sample, First International Conference on Management and Economics "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective", Tiran, Arnavutluk, 28-29 Mart 2008, Cilt.1, ss.91-108.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Özkul A. S., Özkul R. F. Yöneticilerin Dijital Teknoloji Kullanımının İş-Yaşam Dengesine Etkisi, V. Human and Civilization Congress from Past to Future (INES 2019), Alanya/Antalya, Türkiye, 17-21 Nisan 2019, ss.259.
 • 2 Özkul A. S., Antalyalı Ö. L., Şatırer H. Metin Sadeleştirme Bağlamında Bir Ders Kitabı İncelemesi: İşletme Organizasyonu ve Sevku İdaresi’nden İşletme Organizasyonu ve Yönetimi’ne, III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), Alanya/Antalya, Türkiye, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, ss.590.
 • 3 Özkul A. S., Antalyalı Ö. L., Şatırer H. Temel Motivasyon Kaynakları ile Çalışma Değerleri İlişkisi "KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Alan Bireyler Üzerine Bir Araştırma", III. INES International Education and Social Science Congress (ESS-2018), Alanya/Antalya, Türkiye, 28 Nisan-1 Mayıs 2018, ss.591
 • 4 Özkul A. S., Feten M. H. Son Dönem Osmanlı’da Yayımlanan Yönetim Kitaplarına ve Makalelerine Dair Bir Bibliyografya Çalışması, II. International Academic Research Congress (INES 2017), Alanya/Antalya, Türkiye, 18-21 Ekim 2017, ss.1002.
 • 5 Özkul A. S., Feten M. H. Enderun Mektebinde Verilen Yöneticilik Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, II. International Academic Research Congress (INES 2017), Alanya/Antalya, Türkiye, 18-21 Ekim 2017, ss.1003.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Yaşam ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı)
 • Doktora Tezi
 • 1 Türk Yükseköğretiminde İşletme Eğitimi (1883-1954), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (Tez Danışmanı: Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Mustafa Gökhan Kapılı (2019) Kişilik Özelliklerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
 • 2 Ercan Özçoban (2018) Temel Motivasyon Kaynaklarının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
 • 3 Kutay Özdemir (2016) Liderlik Uygulamaları İle Duygusal Zeka Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Selda Limon (2019) Türkiye'de Başarılı Yönetici Algısı: Siyasal Eğilim ve Cinsiyet Kaynaklı Stereotipler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ BAP Projesi, Türkiye'de Başarılı Yönetici Algısı: Siyasal Eğilim ve Cinsiyet Kaynaklı Stereotipler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Selda Limon), Proje Kodu: SDK-2018-6882, Başlangıç-Bitiş: 22.11.2018-26.11.2019
VERDİĞİ DERSLER
Çağdaş Yönetim Teknikleri
Girişimcilik
Girişimcilik Eğitimi
Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi
Halkla İlişkilere Giriş
İletişim Bilimi-I
İletişim Etiği
İletişim ve İkna
İletişim ve İnsan İlişkileri
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
İşletme Bilimine Giriş
Organizasyon
Örgüt Teorisi
Stratejik Yönetim
Yönetim Bilimine Giriş
Yönetim ve Organizasyon
Yönetim ve Örgüt Kuramları
 
Bu İçeriği Paylaş!