KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110529
E-Posta mustafaozturk@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0002-7496-4385
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 20.10.1995
Yüksek Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ) 09.12.1999
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 07.06.2006
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Örgütsel Demokrasi Bağlamında Sendikal Demokrasinin Sendikal Bağlılığa Etkisi: İzmir İlinde Bir İnceleme, İş ve Hayat Dergisi Yıl: 5, S.9, s.9-35
 • 2 Y Kuşağının Sendikalar Hakkındaki Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, İş ve Hayat Dergisi Yıl: 5, S.9, s.195-230
 • 3 Politik Sinemada İşçi Sınıfı Temalarının İşlenişi: Ken Loach Sineması, İş ve Hayat Dergisi, Cilt 5 - Sayı 10 - 30 Ara 2019
 • 4 Şehit Yakınları ve Gazilerin Sosyal Dışlanmışlık Algısı ve Yaşam Kalitesi, İş ve Hayat Dergisi, Yıl: 2018, 7.Sayı, 19-50.
 • 5 2018 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı, Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Yayın Organı, Haziran 2018, Sayı 118, s.10-17.
 • 6 Türkiye' de Sosyal Güvenlik Sisteminde Kayıt Dışı Hizmetin Tespiti
 • 7 Taşeron Çalışanların İş Güvencesi Algılarına İlişkin Alan Araştırması ve 375 Sayılı KHK 23 ve 24. Madde Sonrası Değerlendirme
 • 8 Türkiye' de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Akademisyenlerin Otomatik Katılıma Bakış Açılarına İlişkin Bir Analiz: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, İş ve Hayat Dergisi, Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 179 - 205.
 • 9 Gezici mevsimlik tarım işçileri ile yerli mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştırmalı analizi: ısparta ili örneği, ünye iibf dergisi, c.1, s. 2
 • 10 Türkiye'nin Mülteci Sorunu ve Suriye Krizinin Mülteci Sorununa Etkileri, İş ve Hayat Dergisi, Yıl 2016, Cilt 2 , Sayı 4, s. 217 -238.
 • 11 Türkiye'de Sosyal Dışlanma Ekseninde Ötekileştirme Olgusu,Prof.Dr.Cihangir Akın'a Armağan, Sakarya Üniversitesi Yayını, 2012.Sakarya.
 • 12 İşsizlik Sigortası ve İşsizlik Yardımı, İstihdamda 3İ, İŞKUR, Ankara, 2012.
 • 13 "Özel Sigorta Girişiminin Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Önemi", SDÜ,Vizyoner E-Dergi, Cilt:1, Sayı: 1, 2009.
 • 14 "Küreselleşme Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye'deki Durumu", Sosyal Siyaset Konferansları, 54.kitap, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2008
 • 15 "Türkiye' de İç Göçe Katılanların Kent Yaşamına ve Kentsel Emek Piyasalarına Etkileri", Sosyal Siyaset Konferansları, 52. Kitap, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2007.
 • 16 "İç Göçlerin İstanbul Kent ve Çalışma Hayatına Etkileri", Amme İdaresi Dergisi, Sayı: Mart 2007, TODAİE Yayını, Ankara, 2007.
 • 17 "Türkiye' de ve Dünya'da Yeni Sendikal Perspektifler" Sosyal Siyaset Konferansları, 53. Kitap, Prof. Dr. Haşmet Başar' a Armağan Özel Sayısı, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2007.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 "Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Boyutlarıyla Beyin Göçüne Genel Bir Bakış", Uluslararası Davras Kongresi, 27-29 Eylül 2009, Isparta, 2009.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sağlık Sektörü Çalışanların İşgücü Verimliliğinin İnsan Faktörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU , 2017
 • 2 “İş Hayatında Çalışanların Yaşadıkları Stresin Demografik Özellikler Açısından Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma,” presented at the EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, ANKARA, 2017.
 • 3 iş sözleşmesinin unsurlarından olan ücretin iş tatmini üzerine etkisi, presented at the congress on international economic and administrative perspectives:new regional visions, BAKÜ, 2016.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "İmalat Sanayiinde Kadın İstihdamı", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul, 1999.
 • Doktora Tezi
 • 1 "Türkiye' deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği", Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara, 2006.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sendika özgürlüğü çerçevesinde iş sözleşmesinin feshedilmesinin yargıtay kararları bağlamında incelenmesi, (Hazırlayan: Nursel AKAY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 2 Yaşam ve iş doyumunun duygusal emek davranışlarına etkisi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim görevlileri üzerinde bir araştırma, (Hazırlayan: Özlem GÜMÜŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 3 KADINLARIN SENDİKALARDA AKTİF GÖREV ALMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR, (Hazırlayan: Güldal EREŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 4 ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU’NUN İLÇE EKONOMİSİNE KATKISI,(Hazırlayan: Hüseyin GÜLLÜ), SDÜ, SBE, Ekonometri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 5 FARKINDALIĞIN YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA,(Hazırlayan: Özge Şahin ÖNAL), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 6 Politik Sinemada İşçi Sınıfı Temalarının İşlenişi: Ken Loach Sineması,(Hazırlayan: Müzeyyen GÜMÜŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 7 Türk İş Hukukundaki İş Güvencesinin İş Tatminine Etkisi: Konya-Seydişehir' de Bir Uygulama, (Hazırlayan: Osman ŞEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 8 Y Kuşağının Sendikalar Hakkındaki Tutumları: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, (Hazırlayan: Ayşegül AYDOĞAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 9 Çalışan Kadınların Kişilik Özellikleri ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Isparta İlinde Bulunan Özel Hastaneler Üzerine Bir Uygulama, (Hazırlayan: Hilal ŞAHVERDİOĞLU), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 10 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Bünyesinde Yapılan Proje ve Faaliyetlerinin Isparta Çalışma Hayatına Katkılarının İncelenmesi, (Hazırlayan: İbrahim Ertan BOZKURT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019
 • 11 Kayıtdışı İstihdam Sorununa İşverenlerin Sektörel Bakış Açısı: Isparta İli Örneği, (Hazırlayan: Esra Elif CEYHAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019.
 • 12 Tarımsal İstihdam Alanı Olarak Kültür Mantarı Üretiminde Çalışanların Çalışma Koşullarının İncelenmesi: Korkuteli Örneği, (Hazırlayan: İbrahim KARA), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2019.
 • 13 Gezici mevsimlik tarım işçileri ile yerel mevsimlik tarım işçilerinin durumlarının karşılaştırmalı analizi: Isparta örneği, (Hazırlayan: Berna YİĞİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 14 Türk ve italyan iş hukukunda iş güvencesi düzenlemelerinin karşılaştırılması, (Hazırlayan: Burcu ÖZKAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 15 Türkiye' de sosyal güvenlik sisteminde hizmet tespiti, (Hazırlayan: Murat GÖÇMEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 16 Mobbing uygulamalarının çalışma hayatına etkileri: Zonguldak çağrı merkezi örneği, (Hazırlayan: Okan POSTAL), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 17 Kadın çalışanlarda yaşanan iş-aile çatışması ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki: Burdur/Bucak örneği, (Hazırlayan: Sema Yiğit), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 18 Kayıtlı ve Kayıtdışı Çalışmada İşveren Davranışlarına Etki Eden Faktörler: Isparta İli Örneği, (Hazırlayan: Ersan ALTUN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • 19 Çalışma İlişkilerinde Taşeron Sistemler Üzerine Uluslararası Bakış, (Hazırlayan: Kubilay ÖZENER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 20 Psikososyal ve Ekonomik Açıdan Kadın ve Sorunları: İstanbul Bayrampaşa Örneği, (Hazırlayan: İshak KOÇYİĞİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 21 Mobbingin çalışanlar üzerindeki etkileri: Türk hukuk Sistemi' nde mobbing, (Hazırlayan: Fatma ÇOPUR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 22 Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin iş güvencesi algısının ölçülmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi taşeron işçileri üzerinde bir araştırma, (Hazırlayan:Mehmet ÇELİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 23 Örgütsel demokrasi bağlamında sendikal demokrasinin sendikal sendikal bağlılığa etkisi: İzmir ilinde bir inceleme, (Hazırlayan: Hatice DEMİRTAŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 24 Örgütsel sessizlik iş performans ilişkisinde lider tarzlarının rolü: Özel sektörde bir uygulama, (Hazırlayan: Zehra TURAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 25 Milli eğitim bakanlığı' na bağlı ortaöğretim kurumlarında örgütsel adalet ve çatışma yönetimi ilişkisi ( Denizli Örneği), (Hazırlayan: Hilal BOLAK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 26 Çalışma hayatında kadın akademisyenlerin mobbing algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, (Hazırlayan: Aybüke AĞCAKAYA), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017
 • 27 Personel güçlendirmenin iş aile çatışmasına etkisi ve aşırı iş yükünün aracılık rolü: Isparta ilindeki sağlık kurumları üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Zeynep GENCER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 28 Türkiye' de sosyal devlet anlayışı kapsamında uygulanan sosyal politikalar ışığında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının gerçekleştirdiği sürekli yardımların etkinliği: Isparta İli örneği, (Hazırlayan: Fulya ÇINAR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 29 Çalışma hayatında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yeri: Adana' da tekstil sektörü üzerine uygulama, (Hazırlayan: Melike ERSOY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 30 Sendikalı banka personelinin sendikal faaliyetlere yaklaşımı: Isparta/ merkez örneği, (Hazırlayan: Fatma VURAL), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2017.
 • 31 Çalışmanın değişen anlamı ve çalışma hayatına yön veren uluslararası kuruluşlar, (Hazırlayan: Ahmad İSBATOV), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE
 • 32 Ücret Sistemlerinin Çalışanlar Üzerine Etkilerinin Analizi: Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Örneği, (Hazırlayan: Esmanur YOLDAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 33 Türkiye' de çocuk işçiliğinin ulaştığı boyut ve mücadele politikaları: SDÜ MYO öğrencileri üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Ali İhsan Burak DUR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 34 İş tatmininin ve iş stresinin araştırma görevlileri üzerinde incelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği, (Hazırlayan: Hilal Tuğçe BAYAR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 35 Yüksek Öğretim Gençliğinin İşsizlik kaygısı ve çalışma hayatı algısı: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Merve AKINCI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 36 Aktif ve pasif istihdam politikaları bağlamında İŞKUR' un faaliyetlerinin tanınabilirliği: Süleyman Demirel Üniversitesi Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü öğrencileri üzerine bir uygulama, (Hazırlayan: Gözde CEVHER), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2016.
 • 37 İŞKUR'un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısında İncelenmesi [Kırşehir İli Örneği](Hazırlayan: Zehra KARAKOÇ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 38 Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikası ve Uluslararası Göçün Türkiye'deki Güncel Sorunları (Hazırlayan: Yasemin NAZ), SDÜ, SBE, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 39 Türkiye' deki kıdem tazminatı uygulamalarının hukuki sonuçları ve dengeleyici politikalar, (Hazırlayan: Mevlüt Hakan GÖDE), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2015.
 • 40 Araştırma Görevlilerinin İş Doyumlarının Bireysel ve Demografik Açıdan İncelenmesi: SDÜ Örneği, (Hazırlayan: Sabriye AKITICI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 41 Çalışma Yaşamında İş Stresinin Verimlilik Üzerine Etkileri: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Uygulama (Hazırlayan: Fatma TETİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2014.
 • 42 Son Değişiklik ve Reformlar Işığında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin İncelenmesi (Hazırlayan: Özlem ALICI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 43 Türkiye’de İstihdam Üzerindeki Mali Yükümlülükler: OECD Ülkeleriyle Bir Karşılaştırma (Hazırlayan: Adnan DİLMEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 44 Sosyal Güvenlik Sisteminin Yeniden Gelir Dağılımına Etkisi (Hazırlayan: Arzu AKSOY), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2013.
 • 45 Sosyal Dışlanma Bağlamında Engellilerin Çalışma Hayatından Soyutlanması: Antalya Örneği (Hazırlayan: Merve DARIYEMEZ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 46 Turizmin Ekonomik Kalkınmaya Katkıları: Manisa İli Örneği (Hazırlayan: Gökhan ÇELİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 47 Türkiye’de Çalışan Yoksulluğı ve Yoksulluk Politikaları: Kapıcıların Çalışan Yoksulluğu Bağlamında Değerlendirilmesi: Isparta Örneği (Hazırlayan: Mustafa Özcan TAŞKESEN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2012.
 • 48 Türkiye’de 1980 Sonrası İhracata Dayalı Büyüme Modeline Geçilmesinin İstihdama Etkilerinin Küreselleşme Bağlamında İncelenmesi, (Hazırlayan: Mehmet YİYİT), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 49 Turizm Sektöründe İstihdam İmkânlarının Göç Üzerindeki Etkileri: Fethiye Örneği (Hazırlayan: Kader TÜRKOĞLU), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 50 Anasınıfı Öğretmenlerinde Strese Yatkınlığın İş Tatminine Etkisi: Isparta İl Örneği (Hazırlayan: Zahide GENÇTÜRK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 51 Sanayi İşletmelerinde Teknolojik Gelişmenin İşçiler Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama (Hazırlayan: Fatma DAĞLI), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2011.
 • 52 Yerel Siyaset ve Kalkınma İlişkisinin Analizi: Isparta Örneği (Hazırlayan: Hamza KANDEMİR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2010.
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Türkiye' de Teknolojik Gelişmelerin İstihdam ve İşsizlik Üzerine Etkilerinin Ampirik Analizi, (Hazırlayan: Hilal Tuğçe BAYAR), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2021.
 • 2 Banka Çalışanlarının İş Güvencesizliği Algısında Yöneticilerin Liderlik Tarzı ve Güç Mesafesinin Etkisi: Kontrol Odağının Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma, (Hazırlayan: Perihan TÜZÜN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 3 Geçmişte Çocuk İşçiliği Deneyimi Olan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının ve Yaşam Doyumlarının Öz-Belirleme Kuramı Çerçevesinde Araştırılması, (Hazırlayan: Tolga GÜL), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 4 Türkiye sosyal güvenlik sisteminde yaşlılık sigortasının gelirin yeniden dağıtımı açısından analizi, (Hazırlayan: Bülent OKUMUŞ), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 5 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetim Süreci: Isparta Sağlık Çalışanlarında Psikososyal Tehlike ve Risklerin Değerlendirimesi, (Hazırlayan: Meryem Tekin EPİK), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 6 Çalışan Kadınların İş-Yaşam ve İş-Aile Yaşam Dengesinin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama, (Hazırlayan: Selin UMUTLU), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2020.
 • 7 Şehit Yakınları ve Gazilere Sağlanan Desteklerin Sosyal Dışlanma Algısı ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, (Hazırlayan: Ali Kemal NURDOĞAN), SDÜ, SBE, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı, Isparta, 2018.
 • Yönetiminde, en az bir yıldan fazla yürütülen tamamlanmamış Doktora Tezi
 • 1 X ve Y Kuşağı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Tutumlarının Analizi: Bir Alan Araştırması
 • 2 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ile Sosyal Yardım Kavramı Arasındaki İlliyet Bağı Problemi: Türkiye Uygulaması Üzerine Ampirik Bir Çalışma
 • 3 Yeni Sosyal Risk: Tek Ebevenyli Ailelerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarının Sosyal Politika Açısından İncelenmesi
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 uluslararası Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Durumlarının Kararlaştırılması: Isparta İli Örneği, Proje No:4774-YL1-16
 • 2 Araştırma Görevlilerinin İş Doyumunun Bireysel Demografik Açıdan İncelenmesi, SDÜ Örneği, Proje No:3387-YL1-12
 • 3 Türkiye' de Çalışan Yoksulluğu ve Yoksulluk Politikaları : Kapıcıların Çalışan Yoksulluğu Bağlamında Değerlendirilmesi , Proje No:2922-YL-11
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 ULUSLARARASI 1 MAYIS KONGRESİ
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Düzenleme Kurulu Üyesi, 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Bakü-Azerbaycan, 28-30 Eylül 2016.
 • 2 Oturum Başkanı, 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Bakü-Azerbaycan, 28-30 Eylül 2016.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VEAKADEMİSYENLERİN OTOMATİK KATILIMA BAKIŞAÇILARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: SÜLEYMANDEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 • 2 SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİNİN İNSAN FAKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 • 3 İŞ HAYATINDA ÇALIŞANLARIN YAŞADIKLARI STRESİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 NEW WORLD SCIENCES ACADEMY, e-Journal of New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi), Elazığ, Türkiye.
 • SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel üniversitesi İİBF Dergisi
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi SBE Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner E-Dergisi
 • 4 Mehmet Akif Üniversitesi SBE Dergisi
 • 5 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • 6 Gazi İktisat ve İşletme Dergisi
 • 7 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
 • 8 Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 9 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 11 Çalışma İlişkileri Dergisi
 • 12 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 13 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • 14 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 • 15 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 16 Humanities Sciences
 • 17 Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 18 İş ve Hayat
 • 19 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 20 Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi
 • 21 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • 22 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 23 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 24 Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
 • 25 Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi
 • 26 Social Siciences
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Bölüm Başkanlığı
 • 2 Bölüm Başkanlığı
 • 3 Bölüm Başkanlığı
 • 4 bölüm başkanlığı
 • 5 bölüm başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 2 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 4 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 5 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 6 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 7 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 8 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 9 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 10 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 11 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 12 Bölüm başkan yardımcılığı
 • 13 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 14 bölüm başkan yardımcılığı
 • 15 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • 16 bölüm başkan yardımcılığı
 • 17 Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 İl İstihdam Kurulu Üyeliği
 • 2 İl İstihdam Kurulu Üyeliği
 • 3 Sürekli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 4 İl İstihdam Kurulu Üyeliği
 • 5 Sürekli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 6 bilirkişilik-4-akdeniz üniversitesi
 • 7 İl İstihdam Kurulu Üyeliği
 • 8 Sürekli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 9 İl İstihdam Kurulu Üyeliği
 • 10 Sürekli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 11 iş kazası bilirkişilik-3
 • 12 iş kazası bilirkişilik-2
 • 13 iş kazası bilirkişilik-1
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel araştırma metodları-I
Çalışma ekonomisi
Emek piyasaları yönetimi
Endüstri ilişkileri teorisi
İş hukuku
İş ve sosyal güvenlik hukuku
Kamu çalışanlarının sendikal hakları-Dünyada ve Türkiye''''deki uygulamaları
Karşılaştırmalı endüstri ilişkileri
Küreselleşme sürecinde endüstri ilişkilerinde yeni eğilimler
Sosyal güvenlikte yeni arayışlar
Toplu pazarlık ekonomisi
Türkiye''de dünyada sendikacılık
Ücret politikaları ve uygulamaları
Ücret teorisi
 
Bu İçeriği Paylaş!