KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Pervin ŞENOL
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Bölge Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462111970
E-Posta pervinsenol@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 20.02.1992
Yüksek Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 31.10.1997
Doktora İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 03.03.2005
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Kadir TEMURÇİN-Pervin ŞENOL, "Kırsal Alanda Kamusal Hizmet Sunumlarındaki Dönüşümün Mekansal Etkileri: Isparta İli Örneği" SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 18,Aralık 2008
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Yüksek Binaların Kente ve Kentsel İklime Etkileri ve Planlama
 • 2 Şenol, P., Beyhan, Ş,G., Gençel, Z., 2008. Orta-Ölçekli Kentlerde Yeniden Yapılanma:Isparta Kent Merkezi Örneği, 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Kentsel Yeniden Yapılanma:Kazananlar, Kaybedenler, MSGSÜ, istanbul
 • 3 Şenol Pervin, "Koruma-Kullanma İkileminde Türkiye Kıyıları: Çok Aktörlü Bütünsel Kıyı Politikalarının Değerlendirilmesi", Türkiye Kıyı Alanları Sempozyumu, Ankara 2008
 • 4 Şenol, Pervin, Aydemir, E. S., Aydemir, Ş., "Kırsal Alanların Planlanması: Bir Model Önerisi", II. Koruma Sempozyumu, "Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları ve Planlama", Aralık 2006, Trabzon
 • 5 Şenol Pervin, Yörür Neriman, "Küreselleşme Sürecinde Kırsal Alanda Neo-Liberal Politikalar ve Bütünsel Mekansal Stratejilerin Gerekliliği", Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, "Küreselleşme ve AB'ne Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı", 13-15 Eylül 2006 Antalya
 • 6 Aşıkoğlu G., Bal E., Erdin H.E., Öncül D., Şenol P., Yörür N., Altınçekiç F. "Planlamanın "Yapabilirlik" Krizinde Özgürleştirici Arayışlar" Şehircilikte Reform, syf:63-80, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2004, Ankara
 • 7 Şenol Pervin, "Planlama Sürecinin Sosyal Adalet Kavramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, syf: 73-80, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 2002, Ankara
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Şenol Pervin, Yörür N., "Kamu Arazilerinin Özelleştirilmesinin Toplumsal ve Mekansal Sonuçları", 10.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 28-30 Kasım 2007, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara (ODTÜ)
 • 2 Şenol P., Yörür N., Altınörs A., Erdin E., "İktidar ve Mekanın Yeniden Üretimini Adalet, Hak ve Eşitlik Kavramlarıyla Düşünmek", Karaburun "Bilim ve İktidar" Kongresi, 8-10 Eylül 2006, Karaburun İzmir
 • 3 Şenol P., Yörür N., Altınörs A., "Kent Yaşamında Yaşlılara Sunulan Yaşlı Bakım Evleri ve Huzurevlerinin Yetersizliği ve Yeni Arayışlar", Kent ve Sağlık Sempozyumu, 7-9 Haziran 2006, Bursa
 • 4 Şenol P., "Dünden Yarın'a Doğru Kozan" Sempozyumu, "Şehir ve Sosyal Adalet", Kozan Belediyesi (Adana), 24-26 Eylül 2004
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 Arkeolojik Alanların Korunmasında DisiplinlerarasıDiyaloğun Olanaklılığı: Yalvaç Pisida Antiocheia Örneği
 • 2 Kırsal Değişmeye ve Mekansal Müdahalelere Kırsalın Gözünden Bakmak
 • 3 Şenol, P., Aydemir, E. S., Aydemir, Ş, "Korunan Kırsal Alanların Planlanması: Uygulamalardan Çıkarılacak Dersler", Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kırsal Alan Planlaması ve Standartlarının Oluşturulması Semineri, T.C. Özel Çevre Koruma Kurumu, Mart 2006
 • 4 Şenol P., Şenol S., "Kentsel Alan Düzenlemesinde Kadın ve Çocuk Sağlığı Merkezli Disiplinlerarası Bir Ele Alış", Poster Sunumu; Kadın, Hemşirelik ve Politika Yaz Konferansları, DEÜ Hemşirelik Yüksekokulu 23-24 Haziran 2005
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Sustainable Urban Technology for Sustainable Development
 • 2 Cultural Sustainability: Questioning the Possibility of an Interdisciplinary Method of Archeology, Urban and Social Science
 • 3 Dijital Çağın Dönüşen Kentleri: Akıllı Kent-Dijital Kent- Kentsel Yaşam ve Kentsel Politikalar
 • 4 Şenol P., "Transformation of planning pocess in Turkey after 1980's: law, instutional regulation and interventions in urban planning", AESOP Congress, Naples Italy, July 2007
 • 5 Şenol P., "The Environmental Conflicts and Environmental Values in the Course of Space Formation Processes: The Experience of Turkey", X. European Ecological Congress:; 8-13 November 2005, Kuşadası-İzmir
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Şenol, P., Hürmüzlü, B. 2011. 2010 Gönen İlçesi Kültür Envanteri 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Malatya, 23-27 Mayıs 2011
 • 2 Beyhan, Ş.G., Şenol, P., 2009. "Public Spaces from Traditional to Modern: Housing Network:?The Sample Case Yalvaç", International Symposium of IAPS-CSBE Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses, İstanbul, p:150-151, 12-16 October 2009.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Pisidia Anthiocya Yüzey Araştırması
 • 2 Pisidia Anthiochia Kazı Araştırması
 • 3 Kamu Arsa ve Arazilerinde Özelleştirme ve Mekansal Etkileri Doğu Antalya örneği
 • 4 TÜBİTAK BAYG 8050: İmar Afları Sonrası İzmir'de Gecekondulaşma Proje Yürütücüsü:Doç.Dr. Semahat Özdemir; Yard.Doç.Dr.Adile Arslan Avar, Arş.Gör.Pervin Şenol, Arş.Gör.Nuray Sevinç Kaya, Arş.Gör. Hasibe Velibeyoğlu, Yük.lis.öğr. Uğur Yankaya, Yük.lis.öğr. Birkan Bektaş2003- 2005
 • 5 İmar Afları Sonrasında İzmir de Gecekondulaşma
 • 6 Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması
 • 7 TÜBİTAK (Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Grubu): DEBAG 127/G :Ekolojik Dengenin Korunması ve Sürdürülmesi Açısından Kentsel Sistemlerin Planlanması, Proje Yürütücüsü:Doç.Dr.Ülker Baykan Seymen ve Prof.Dr. Şenel ErginAlt-Çalışma Grubu/Konusu:Peyzaj Planlama-Şehircilik Alt-Çalışma Grubu: Çeşme Yarımadası ve Alaçatı Yerleşimine Yönelik Olarak Üretilmiş Plan Kararlarının Analizi:Semahat Özdemir, Pervin Şenol, Arzu Yiğit, 1994-1996
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 15. Yıl Mühendislik -Mimarlık Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyeliği, 14-16 KASIM 2007, ISPARTA
 • 2 II.Koruma Sempozyumu, "Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Korunması ve Planlama Sempozyumu", 7-8-9 Aralık 2006, Trabzon, Yürütme Kurulu Üyeliği
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 TMMOB Şehir Plancıları Odası
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölge Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı (2009)
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 TMMOB Şehir Plancıları Odası Isparta İl Temsilciliği, 2008-2009
 • 2 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2002
 • 3 TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996-1998
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 T.C. Adalet Bakanlığı, Farklı İllerde İdare Mahkeme'lerinde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak farklı davalarda Bilirkişilik(2005-2011)
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
VERDİĞİ DERSLER
Analitik Araştırma Stajı (2008-2009 Yaz Dönemi Burdur Alt Bölge Analitik Çalışması)
Analitik Araştırma Stajı (2009-2010 Yaz Dönemi Afyonkarahisar Alt Bölge Analitik Çalışması)
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Biimsel Düşüncenin Evrimi
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Bitirme Projesi
Bitrme Projesi
Kent ve Toplum Bilimler
Kent ve Toplum Bilimleri
Kentleşme ve Kentsel Plitikalar
Kentleşme ve Kentsel Politikalar
Kentsel Araştırma Yöntemleri
Kentsel Planlama Pratiği
Planlama Projesi I
Planlama Projesi II
Planlama Projesi III
Planlama Projesi IV
Planlama Projesi V
Planlama Projesi VI
Planlama Projesi VII
Planlama Projesi VIII
PlanlamaProjesi VII
Sosyal Politikalar ve Planlama
 
Bu İçeriği Paylaş!