KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Osman ERGÜN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı
E-Posta osmanergun@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - 02.07.2001
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 O Ergün, E Baş, A Armağan. 'Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu' Derleme, Androloji Bülteni, 2009;37:165-167.
 • 2 O Ergün, A Koşar. 'Testesteron Replasman Tedavisi ve Prostat Kanseri ' Yeni Üroloji 2009;5(3):11-116.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H Perk, O Ergün. "Prostat Kanser Teşhisinde PCA3" Üroonkoloji Bülteni 2010;3:68-71.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Factors influencing young urologists productivity and academic career choice
 • 2 T Oksay, O Ergün, MB Hoşcan, A Koşar. "Prostat Ağırlığının Radikal Prostatektomi Sonuçları Üzerine Etkisi" JCAM 05.01.2011 DOI: 10.4328/JCAM.552
 • 3 O Ergün, E Huri, C Acar, M Binbay, AE Zümrütbaş, Ö Acar, S Çitgez. "Türkiye’deki Üroloji Eğitimine ve Üroloji Mesleğine Bakış: Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi" Türk Üroloji Dergisi 2010;36(3):298-301.
 • 4 O Ergün, A Armağan, S Soyupek, T Oksay, A Koşar. "Üretral Hipermobiliteyi Değerlendirmede Q Tip Test ve POP-Q Evreleme Sisteminin Karşılaştırılması" Türk Üroloji Dergisi 2010;36(4):387-392.
 • 5 O Ergün, T Oksay, A Armağan, S Soyupek, A Koşar, H Perk."Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens ile Cerrahi Sınır Pozitifliği ve Prostat İğne Biyopsisi Spesmenlerinin Evresi Arasındaki İlişki" Türk üroloji dergisi 2010;36(1):1-6.
 • 6 O Ergün, Alim Koşar. "Prostat Kanseri Gelişimi İçin Kronik prostatit Bir Risk Faktörü müdür?" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17(3):28-31.
 • 7 kronik prostatit errrrrr
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A prospective, randomized trial to evaluate the efficacy of clean intermittent catheterization versus triamcinolone ointment and contractubex ointment of catheter following internal urethrotomy: long-term results
 • 2 N acetyl cysteine attenuates diazinon exposure induced oxidative stress in rat testis
 • 3 The Effect of Micronized Purified Flavonoid Fraction on the Prevention of Testicular Pathologies in Adolescent Rats with Experimentally Induced Varicocele
 • 4 Long term effects of microsurgical varicocelectomy on pain and sperm parameters in clinical varicocele patients with scrotal pain complaints
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Glen cerrahi
 • 2 O Ergün, A Armağan. "Chlormadinone Acetate İçeren Oral Kontraseptif ile Tedavi Edilen Hiperandrojenik Kadınlarda Yaşam Kalitesi" Androloji Bülteni 2010;42:242.
 • 3 O Ergün, A Armağan. "Üroloji Pratiğinde Kadın Cinsel İşlev Bozukluğunun Yeri: Hollanda Anket çalışması Sonuçları" Androloji Bülteni 2010;42:243.
 • 4 O Ergün, A Armağan. " Çocuk Sayısı ve Gebelikle Kadın Cinsel Fonksiyonunun İlişkisi ve Tatmin Durumu" Androloji Bülteni 2009;37:178.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 O Ergün, A Güzel, MN Tamer, S Bircan, A Armağan. "11 ß Hidroksilaz Enzim Eksikliğinde Geç Evre Bilateral Testiküler Adrenal Artık Tümör Olgusu" Türk Üroloji
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 O Ergün, S Soyupek. "ECTOPIC MEGAURETER OPENING TO URETHRA AND LEADING TO PYONEPHROSIS AND URINARY INCONTINENCE" Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 2 O Ergün, A Koşar, İM Ciriş. "Urethral Recurrence of Bladder Tumor Occuring As a Perineal Mass 2 Years After Transurethral Resection: A Case Report" Kaohsiung J Med Sci 2010;26(11):624-627
 • 3 O Ergün, A Koşar, S Bircan, EG Alanoğlu. "PRİMER TESTİS LENFOMASI: Bir Olgu Sunumu ve Rituximab ile Kombine Kemoterapinin Etkinliği" Türkiye klinikleri Tıp bilimleri dergisi Baskıda.
 • 4 O Ergün, BG Ceylan, A Armağan, N Kapucuoglu, AM Ceyhan, H Perk. "LATE-PRESENTATİON A GİANT SCROTAL CAVERNOUS HEMANGIOMA EXTENDING PENIS AND PERINEUM" Kaohsiung J Med Sci 2009;25(10):559-61.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 O Ergün, A Koşar, M Tüz. "Parotis Bezine Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi" Yeni Üroloji Dergisi, 2008;4(2):113-115.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 O Ergün, A Armağan, T oksay, A Koşar. "Lokalize Prostat Kanseri Tanısıyla Radikal Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Öncesi Cerrahi Sınırda Tümör Varlığının Öngörülmesi" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:255-256.
 • 2 O Ergün, A Armağan, T Oksay, A Koşar. "Penil Protez İmplantasyonu Gereken Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Cinselliğe Yaklaşımı" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:124.
 • 3 O Ergün, A Koşar, T Oksay, A Armağan. " Transrektal İğne Biyopsisinde Ciprofloxacin, Levofloxacin ve Ceftriaxone profilaksilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:69.
 • 4 O Ergün, E Huri, C Acar, M Binbay, AE Zümrütbaş, Ö Acar, S Çitgez. "Türkiye'deki Üroloji Eğitimine ve Üroloji Mesleğine Bakış: Değerlendirme Anket Sonuçları" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:331.
 • 5 O Ergün, A Armağan , T Oksay, A Koşar."Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Gelişen Mesane Boynu Darlıkları Nedenlerinin Retrospektif Analizi" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:237.
 • 6 PROSTAT İĞNE BİYOPSISININ ERKEK CINSEL FONKSIYONU ÜZERINE ETKILERI. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009 İzmir
 • 7 CİNSEL FONKSIYONU ETKILEYEN PARAMETRELERIN KARŞILAŞTIRILMASI. 8. Ulusal Androloji kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir
 • 8 MİKRO CERRAHI ILE SUBINGUINAL VARIKOSELEKTOMININ SPERM PARAMETRELERI ÜZERINE ETKILERI. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 9 MİKROCERRAHI SUBINGUINAL VARIKOSELEKTOMININ VARIKOSEL ILE İLIŞKILI TESTIS AĞRILARINA ETKISI. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 10 AZOSPERMİLİ HASTADA SAPTANAN 46,XY DEL(YP) GENOTİPİ. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 11 Alim Koşar, Ercan Baş, Hamdi Tuncer, Osman Ergün, Erdem Çapar. 'Perkütan nefrolitotomi sırasında ve sonrasında elektrolit ve metabolik değişiklikler'. İstambul Ürolitiazis Günleri S:6 11-12 aralık 2009.
 • 12 Ercan Baş, Hamdi Tuncer, Osman Ergün, Alim Koşar. 'Vücut kitle indeksinin perkütan nefrolitotomi sırasındaki ve sonrasındaki elektrolit ve metabolik parametreler üzerine etkisi'. İstambul Ürolitiyazis Günleri. S:28 11-12 aralık 2009.
 • 13 'Rat Hiperhomosisteinemi Modelinde Kavernozal Disfonksiyonun Antioksidan Sistem ve Nitrik Oksit Sentaz İzoenzimleri ile İlişkisi' 8. Ulusal Androloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2009, İzmir
 • 14 'Üretra Darlığı Tedavisinde Üretratomi İnterna Sonrası Steroidli Kateter ile Seri Dilatasyonun Nüksü Önlemedeki Etkinliği' 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, SP37, S: , 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • 15 'Üriner Sistem Taş Örneklerinin X-Işınları Toz Kırınım Yöntemi ile Nitel Analizi' 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, SP37, S: , 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • 16 Mesane yerleşimli paraganglioma bir olgu sunumu, 18. ulusal patoloji kongresi, p458, 235, Antalya, 2008
 • 17 Biopsi ve Radikal Prostatektomi Spesmenlerindeki Gleason Skorları Arasındaki Uyumsuzluklar ve Gleason Skorunun Radikal Prostatektomi Sonrası Nüksü Öngörmedeki Yeri, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, TP54, 438, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 18 Radikal Prostatektomi Sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalındaki Nüks Oranımız, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, TP50, 436, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 19 Pop-Q Testindeki Aa noktası ile Q tip test Açısı Arasındaki İlişki, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, P277, 290, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 20 Sıçanlarda Hind-Limb yöntemiyle oluşturulan İskemi-Reperfüzyonun Neden Olduğu Renal Hasarda Erdosteine, Vitamin E ve C'nin koruyucu Etkisi: Karşılaştırmalı Çalışma, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, P184, 231, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 21 Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Oranlarımız", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, p35, 79, Ankara, 2007.
 • 22 Radikal Prostatektomi Sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalındaki Nüks Oranlarımız, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, p34, 78, Ankara, 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SEEM 1
 • 2 SEEM 2
 • 3 O Ergün, A Armağan, A Koşar, S Soyupek. 'SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÜROLOJİK SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU KESİNTİ TUTARLARININ ANALİZİ' Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010 23-24 Ocak 2010 İstanbul.
 • 4 'The sexual dysfunction of the patients with spinal cord injury and the response of erectile dysfunction to phosphodiesterase type 5 inhibitors' 5th world congress of the international society of physical and rehabilation medicine 13-17 haziran 2009 istabbul
 • 5 'The Relation Between Biochemical Recurrence Following Radikal Retropubic Prostatectomy and Surgical Border Positiveness and Lower or Higher Grading of Prostate Needle Biopsy Specimens' 9th İnternational Prostate Forum, P19, S:88, 8-10 October 2009, İzmir
 • 6 'The Effect of Prostate Needle Biopsy on Men Sexual Function' 9th İnternational Prostate Forum, P19, S:88, 8-10 October 2009, İzmir
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erkek Üreme Sistemi ve Erkekde İnfertilite Nedenleri, Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sivas 2001
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Böbrek Taşı Cerrahisinda Yüksek Vizüalizasyon ve Ayarlanabilir Isı ve Basınçta İrrigasyon" Ben Buldum Proje Yarışması Osman Ergün, Alper Tongal
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 O Ergün 'Ülkemizdeki üroloji asistan eğitimini daha iyi bir duruma nasıl getirebiliriz? ' Ürolojide Asistanlı ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010 23-24 Ocak 2010 İstanbul
 • 2 'Aşırı aktif mesanede üroloji asistanının yaklaşımı: Kliniklerdeki pratik uygulama ve güncel klavuzlar eşliğinde değerlendirme' alt üriner sistem hastalıklarında güncel yaklaşımlar sempozyumu 6-7 Mayıs 2009 Kırıkkale
 • 3 'Aşırı aktif mesanenin asistan gözüyle değerlendirilmesi anketi' Kontinans Derneği Trabzon Bölgesel Toplantısı, 13 Haziran 2009, Trabzon
 • 4 'Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji' 21-22 Kasım 2009 Antalya
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Yüksek özellikli endoskopik ve perkütan cerrahi pompası
 • Yurtdışında patentlenmiş buluş
 • 1 "Böbrek Taşı Cerrahisinda Yüksek Vizüalizasyon ve Ayarlanabilir Isı ve Basınçta İrrigasyon" Osman Ergün, Alper Tongal
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 "Böbrek Taşı Cerrahisinda Yüksek Vizüalizasyon ve Ayarlanabilir Isı ve Basınçta İrrigasyon" Ben Buldum Proje Yarışması Osman Ergün, Alper Tongal
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.drosmanergun.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye ESRU
 • 2 Akdeniz ürologlar derneği
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 ESRU Türkiye Şube Bilimsel Çalışma Komitesi
 • 2 ESRU Türkiye Ürotürk Yayın Komitesi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 'Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji AnaBilim Dalı' tanıtım yazısı, Gazete Ürotürk sayı:9, Sayfa:14, Eylül 2009
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!