KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Osman ERGÜN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı
Telefon
E-Posta osmanergun@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - 02.07.2001
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 O Ergün, E Baş, A Armağan. 'Fosfodiesteraz Tip 5 İnhibitörleri ve Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu' Derleme, Androloji Bülteni, 2009;37:165-167.
 • 2 O Ergün, A Koşar. 'Testesteron Replasman Tedavisi ve Prostat Kanseri ' Yeni Üroloji 2009;5(3):11-116.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H Perk, O Ergün. "Prostat Kanser Teşhisinde PCA3" Üroonkoloji Bülteni 2010;3:68-71.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Factors influencing young urologists productivity and academic career choice
 • 2 T Oksay, O Ergün, MB Hoşcan, A Koşar. "Prostat Ağırlığının Radikal Prostatektomi Sonuçları Üzerine Etkisi" JCAM 05.01.2011 DOI: 10.4328/JCAM.552
 • 3 O Ergün, E Huri, C Acar, M Binbay, AE Zümrütbaş, Ö Acar, S Çitgez. "Türkiye’deki Üroloji Eğitimine ve Üroloji Mesleğine Bakış: Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi" Türk Üroloji Dergisi 2010;36(3):298-301.
 • 4 O Ergün, A Armağan, S Soyupek, T Oksay, A Koşar. "Üretral Hipermobiliteyi Değerlendirmede Q Tip Test ve POP-Q Evreleme Sisteminin Karşılaştırılması" Türk Üroloji Dergisi 2010;36(4):387-392.
 • 5 O Ergün, T Oksay, A Armağan, S Soyupek, A Koşar, H Perk."Radikal Prostatektomi Sonrası Biyokimyasal Rekürrens ile Cerrahi Sınır Pozitifliği ve Prostat İğne Biyopsisi Spesmenlerinin Evresi Arasındaki İlişki" Türk üroloji dergisi 2010;36(1):1-6.
 • 6 O Ergün, Alim Koşar. "Prostat Kanseri Gelişimi İçin Kronik prostatit Bir Risk Faktörü müdür?" SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010;17(3):28-31.
 • 7 kronik prostatit errrrrr
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 A prospective, randomized trial to evaluate the efficacy of clean intermittent catheterization versus triamcinolone ointment and contractubex ointment of catheter following internal urethrotomy: long-term results
 • 2 N acetyl cysteine attenuates diazinon exposure induced oxidative stress in rat testis
 • 3 The Effect of Micronized Purified Flavonoid Fraction on the Prevention of Testicular Pathologies in Adolescent Rats with Experimentally Induced Varicocele
 • 4 Long term effects of microsurgical varicocelectomy on pain and sperm parameters in clinical varicocele patients with scrotal pain complaints
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 Glen cerrahi
 • 2 O Ergün, A Armağan. "Chlormadinone Acetate İçeren Oral Kontraseptif ile Tedavi Edilen Hiperandrojenik Kadınlarda Yaşam Kalitesi" Androloji Bülteni 2010;42:242.
 • 3 O Ergün, A Armağan. "Üroloji Pratiğinde Kadın Cinsel İşlev Bozukluğunun Yeri: Hollanda Anket çalışması Sonuçları" Androloji Bülteni 2010;42:243.
 • 4 O Ergün, A Armağan. " Çocuk Sayısı ve Gebelikle Kadın Cinsel Fonksiyonunun İlişkisi ve Tatmin Durumu" Androloji Bülteni 2009;37:178.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 O Ergün, A Güzel, MN Tamer, S Bircan, A Armağan. "11 ß Hidroksilaz Enzim Eksikliğinde Geç Evre Bilateral Testiküler Adrenal Artık Tümör Olgusu" Türk Üroloji
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 O Ergün, S Soyupek. "ECTOPIC MEGAURETER OPENING TO URETHRA AND LEADING TO PYONEPHROSIS AND URINARY INCONTINENCE" Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
 • 2 O Ergün, A Koşar, İM Ciriş. "Urethral Recurrence of Bladder Tumor Occuring As a Perineal Mass 2 Years After Transurethral Resection: A Case Report" Kaohsiung J Med Sci 2010;26(11):624-627
 • 3 O Ergün, A Koşar, S Bircan, EG Alanoğlu. "PRİMER TESTİS LENFOMASI: Bir Olgu Sunumu ve Rituximab ile Kombine Kemoterapinin Etkinliği" Türkiye klinikleri Tıp bilimleri dergisi Baskıda.
 • 4 O Ergün, BG Ceylan, A Armağan, N Kapucuoglu, AM Ceyhan, H Perk. "LATE-PRESENTATİON A GİANT SCROTAL CAVERNOUS HEMANGIOMA EXTENDING PENIS AND PERINEUM" Kaohsiung J Med Sci 2009;25(10):559-61.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 O Ergün, A Koşar, M Tüz. "Parotis Bezine Renal Hücreli Karsinom Metastazı: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi" Yeni Üroloji Dergisi, 2008;4(2):113-115.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 O Ergün, A Armağan, T oksay, A Koşar. "Lokalize Prostat Kanseri Tanısıyla Radikal Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Öncesi Cerrahi Sınırda Tümör Varlığının Öngörülmesi" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:255-256.
 • 2 O Ergün, A Armağan, T Oksay, A Koşar. "Penil Protez İmplantasyonu Gereken Radikal Retropubik Prostatektomi Operasyonu Geçirmiş Hastaların Cinselliğe Yaklaşımı" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:124.
 • 3 O Ergün, A Koşar, T Oksay, A Armağan. " Transrektal İğne Biyopsisinde Ciprofloxacin, Levofloxacin ve Ceftriaxone profilaksilerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:69.
 • 4 O Ergün, E Huri, C Acar, M Binbay, AE Zümrütbaş, Ö Acar, S Çitgez. "Türkiye'deki Üroloji Eğitimine ve Üroloji Mesleğine Bakış: Değerlendirme Anket Sonuçları" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:331.
 • 5 O Ergün, A Armağan , T Oksay, A Koşar."Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Gelişen Mesane Boynu Darlıkları Nedenlerinin Retrospektif Analizi" 21. Ulusal Üroloji Kongresi 2010:237.
 • 6 PROSTAT İĞNE BİYOPSISININ ERKEK CINSEL FONKSIYONU ÜZERINE ETKILERI. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009 İzmir
 • 7 CİNSEL FONKSIYONU ETKILEYEN PARAMETRELERIN KARŞILAŞTIRILMASI. 8. Ulusal Androloji kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir
 • 8 MİKRO CERRAHI ILE SUBINGUINAL VARIKOSELEKTOMININ SPERM PARAMETRELERI ÜZERINE ETKILERI. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 9 MİKROCERRAHI SUBINGUINAL VARIKOSELEKTOMININ VARIKOSEL ILE İLIŞKILI TESTIS AĞRILARINA ETKISI. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 10 AZOSPERMİLİ HASTADA SAPTANAN 46,XY DEL(YP) GENOTİPİ. 8. Ulusal Androloji Kongresi 20-23 Mayıs 2009, İzmir.
 • 11 Alim Koşar, Ercan Baş, Hamdi Tuncer, Osman Ergün, Erdem Çapar. 'Perkütan nefrolitotomi sırasında ve sonrasında elektrolit ve metabolik değişiklikler'. İstambul Ürolitiazis Günleri S:6 11-12 aralık 2009.
 • 12 Ercan Baş, Hamdi Tuncer, Osman Ergün, Alim Koşar. 'Vücut kitle indeksinin perkütan nefrolitotomi sırasındaki ve sonrasındaki elektrolit ve metabolik parametreler üzerine etkisi'. İstambul Ürolitiyazis Günleri. S:28 11-12 aralık 2009.
 • 13 'Rat Hiperhomosisteinemi Modelinde Kavernozal Disfonksiyonun Antioksidan Sistem ve Nitrik Oksit Sentaz İzoenzimleri ile İlişkisi' 8. Ulusal Androloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2009, İzmir
 • 14 'Üretra Darlığı Tedavisinde Üretratomi İnterna Sonrası Steroidli Kateter ile Seri Dilatasyonun Nüksü Önlemedeki Etkinliği' 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, SP37, S: , 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • 15 'Üriner Sistem Taş Örneklerinin X-Işınları Toz Kırınım Yöntemi ile Nitel Analizi' 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, SP37, S: , 4-7 Kasım 2009, Antalya.
 • 16 Mesane yerleşimli paraganglioma bir olgu sunumu, 18. ulusal patoloji kongresi, p458, 235, Antalya, 2008
 • 17 Biopsi ve Radikal Prostatektomi Spesmenlerindeki Gleason Skorları Arasındaki Uyumsuzluklar ve Gleason Skorunun Radikal Prostatektomi Sonrası Nüksü Öngörmedeki Yeri, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, TP54, 438, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 18 Radikal Prostatektomi Sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalındaki Nüks Oranımız, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, TP50, 436, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 19 Pop-Q Testindeki Aa noktası ile Q tip test Açısı Arasındaki İlişki, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, P277, 290, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 20 Sıçanlarda Hind-Limb yöntemiyle oluşturulan İskemi-Reperfüzyonun Neden Olduğu Renal Hasarda Erdosteine, Vitamin E ve C'nin koruyucu Etkisi: Karşılaştırmalı Çalışma, 20. Ulusal Üroloji Kongresi, P184, 231, 1-6 Kasım 2008 Antalya
 • 21 Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Oranlarımız", 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, p35, 79, Ankara, 2007.
 • 22 Radikal Prostatektomi Sonrası Süleyman Demirel Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalındaki Nüks Oranlarımız, 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, p34, 78, Ankara, 2007.
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 SEEM 1
 • 2 SEEM 2
 • 3 O Ergün, A Armağan, A Koşar, S Soyupek. 'SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÜROLOJİK SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU KESİNTİ TUTARLARININ ANALİZİ' Ürolojide Asistanlık ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010 23-24 Ocak 2010 İstanbul.
 • 4 'The sexual dysfunction of the patients with spinal cord injury and the response of erectile dysfunction to phosphodiesterase type 5 inhibitors' 5th world congress of the international society of physical and rehabilation medicine 13-17 haziran 2009 istabbul
 • 5 'The Relation Between Biochemical Recurrence Following Radikal Retropubic Prostatectomy and Surgical Border Positiveness and Lower or Higher Grading of Prostate Needle Biopsy Specimens' 9th İnternational Prostate Forum, P19, S:88, 8-10 October 2009, İzmir
 • 6 'The Effect of Prostate Needle Biopsy on Men Sexual Function' 9th İnternational Prostate Forum, P19, S:88, 8-10 October 2009, İzmir
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Erkek Üreme Sistemi ve Erkekde İnfertilite Nedenleri, Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sivas 2001
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 "Böbrek Taşı Cerrahisinda Yüksek Vizüalizasyon ve Ayarlanabilir Isı ve Basınçta İrrigasyon" Ben Buldum Proje Yarışması Osman Ergün, Alper Tongal
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 O Ergün 'Ülkemizdeki üroloji asistan eğitimini daha iyi bir duruma nasıl getirebiliriz? ' Ürolojide Asistanlı ve Yeni Uzmanlık Uluslararası Zirve 2010 23-24 Ocak 2010 İstanbul
 • 2 'Aşırı aktif mesanede üroloji asistanının yaklaşımı: Kliniklerdeki pratik uygulama ve güncel klavuzlar eşliğinde değerlendirme' alt üriner sistem hastalıklarında güncel yaklaşımlar sempozyumu 6-7 Mayıs 2009 Kırıkkale
 • 3 'Aşırı aktif mesanenin asistan gözüyle değerlendirilmesi anketi' Kontinans Derneği Trabzon Bölgesel Toplantısı, 13 Haziran 2009, Trabzon
 • 4 'Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji' 21-22 Kasım 2009 Antalya
 • Yutiçinde patentlenmiş buluş
 • 1 Yüksek özellikli endoskopik ve perkütan cerrahi pompası
 • Yurtdışında patentlenmiş buluş
 • 1 "Böbrek Taşı Cerrahisinda Yüksek Vizüalizasyon ve Ayarlanabilir Isı ve Basınçta İrrigasyon" Osman Ergün, Alper Tongal
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 "Böbrek Taşı Cerrahisinda Yüksek Vizüalizasyon ve Ayarlanabilir Isı ve Basınçta İrrigasyon" Ben Buldum Proje Yarışması Osman Ergün, Alper Tongal
 • Kişisel web sayfası
 • 1 www.drosmanergun.com
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Türkiye ESRU
 • 2 Akdeniz ürologlar derneği
 • Uluslararası nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların Türkiye şubelerinin yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 ESRU Türkiye Şube Bilimsel Çalışma Komitesi
 • 2 ESRU Türkiye Ürotürk Yayın Komitesi
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 'Süleyman Demirel Üniversitesi Üroloji AnaBilim Dalı' tanıtım yazısı, Gazete Ürotürk sayı:9, Sayfa:14, Eylül 2009
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!