KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Gökhan BAYHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2112099
E-Posta gokhanbayhan@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gebelikte tiroid hastalıkları
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sezeryan sonrası demir eksikliği anemisinin tedavisinde intravenöz demir sükroz tedavisi ile kan transfüzyonunun etkinliğinin karşılaştırılması
 • 2 On yıllık adolesan gebelik sonuçlarımız
 • 3 Üçüzler ve perinatal prognoz: redüksiyon bir çözüm olabilir mi?
 • 4 Dicle Üniversitesinde 20 yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları
 • 5 ileri yaş gebeliklerinin retrospektif analizi
 • 6 Transvaginal electrical stimulation in female genuine stress incontinence
 • 7 Kliniğimizde 1995-1999 yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer operasyonların değerlendirilmesi
 • 8 Erkek psödohermafroditizm olgularında vajinal rekonstrüksiyon
 • 9 Gebelikte bel ağrısı
 • 10 Preeklampsi ve eklampside intravajinal misoprostol ile doğum indüksiyonu ve misoprostolün kan basıncı üzerine olan etkileri
 • 11 Preeklampsi ve eklampside T hücre alt grupları
 • 12 88 serviks kanserli olgunun değerlendirilmesi
 • 13 Aminoglikozid antibiyotikler rat uterus şeritlerinde KCL ile indüklenen tonik kontraktil yanıtları etkiler mi?
 • 14 İntrauterin gelişme geriliği yaratılan ratlarda iç organlarda görülen histopatolojik değişiklikler
 • 15 Fetal kan örneklemesi: 7 yıllık Dicle Üniversitesi deneyimi
 • 16 Diyabetes mellitus in pregnancy and perinatal outcome
 • 17 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde konjenital anomali görülme sıklığı
 • 18 Gebelikte kalp hastalıkları: 50 olgunun değerlendirilmesi
 • 19 Elli-iki polihidramniyos olgusunun tanı ve tedavisi
 • 20 Preeklampside fenitoin ve magnezyum sülfat tedavilerinin karşılaştırılması
 • 21 310 laparoskopi olgusunun değerlendirilmesi
 • 22 Hellp syndrome: 7 years' experience from one referral center in south eastern Turkey
 • 23 Gebelikte psikotropik ilaçların kullanımı
 • 24 Evaluation of the placental lipid peroxides, glutathion peroxides activities and their relationship with serum lipoproteins in preeclamptic and eclamptic pregnancies
 • 25 Postmenopozal vajinal kanamalarda histopatolojik bulgular
 • 26 Fetal cerebral to umbilical ratio in proteinuric hypertensive pregnancies
 • 27 Yüksek riskli gebeliklerde 2. trimester genetik amniyosentez: 165 olgunun klinik değerlendirilmesi
 • 28 On yıllık dönemde 287 hafif ve ağır preeklampsi olgisinin retrospektif analizi
 • 29 Gestasyonel trofoblastik hastalık: 110 olgunun incelemesi
 • 30 Üretrovajinal ve vezikovajinal fistüller: onarım yöntemlerinin karşılaştırılması
 • 31 Koranjiozis: Neonatal ölüm ve major konjenital anomalinin önemli bir plasental bulgusu olabilir mi?
 • 32 Amniyosentez ve kordosentez ile fetal karyotip tayini: 250 olguda sonuçlar
 • 33 Gebelerde toksoplazma seropozitifliği
 • 34 Fetal anomalilerde kordosentez ile karyotip analizi : 50 olgunun değerlendirilmesi
 • 35 Epidural analjezinin doğum sürecine etkisi
 • 36 109 ikiz çiftinde doğum yönetimi ve perinatal mortalite
 • 37 Prepartum and postpartum Hellp syndome course of the characteristic laboratory parametres in peripartum period
 • 38 Arkadan gelen ikizlerde prezentasyon, doğum şekli ve doğum ağırlığının neonatal mortalite üzerine etkisi
 • 39 Eklampsi ve fetal prognoz: 185 olgunun değerlendirilmesi
 • 40 Prenatal tanısı yapılan üriner sistem patolojili fetusların değerlendirilmesi
 • 41 Doppler bulguları preeklamptik olgulardaki intrauterin gelişme geriliğinde anlamlı mı?
 • 42 Transvajinal renkli Doppler görüntüleme ile pelvik kitlelerin değerlendirilmesi
 • 43 Jinekolojik endoskopi komplikasyonları
 • 44 Evre I endometrial kanserlerde adjuvan radyoterapi uygulamalrı ve nükslerin önlenmesinde önemi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: a randomized, controlled trial
 • 2 Effects of unilateral uterine artery ligation on skin development.
 • 3 A comparative study of a gonadotropin-releasing hormone agonist and finasteride on idiopathic hirsutism
 • 4 Significance of changes in lipid peroxides and antioxidant enzyme activities in pregnant women with preeclampsia and eclampsia
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serum levels of leptin and homocysteine in women with polycystic ovary syndrome and its relationship to endocrine, clinical and metabolic parameters
 • 2 Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C
 • 3 Potential atherogenic roles of lipids, lipoprotein(a) and lipid peroxidation in preeclampsia
 • 4 Expression of E-cadherin in squamous cell carcinomas of the cervix with correlations to clinicopathological features
 • 5 Teratogenic effect of trimethobenzamide: An experimental study
 • 6 Serum levels of leptin, insulin-like growth factor-I and insulin-like growth factor binding protein-3 in women with pre-eclampsia, and their relationship to insulin resistance
 • 7 Expressions of p53, proliferating cell nuclear antigen, and Ki-67 in gestational trophoblastic diseases
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 The use of recombinant factor VIIa in a primigravida with Glanzmann's thrombasthenia during delivery
 • 2 Aggressive angiomyxoma of the female pelvis and the labium
 • 3 Primary gastric choriocarcinoma: Case report
 • 4 Cis-platinum combination chemotherapy during pregnancy for mucinous cystadenocarcinoma of the ovary. Case report
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sakrokoksigeal teratom: üç olgu sunumu
 • 2 Uterus sarkomları: 7 olgunun değerlendirilmesi
 • 3 İmmatür ovarial teratom: Altı olgunun gözden geçirilmesi
 • 4 Genital kaynaklı sepsis ve septik şok
 • 5 Larsen sendromu
 • 6 Beş olgu nedeniyle prenatal tanıda serebral monoventrikul
 • 7 Fetal medikal tedavi
 • 8 İki olgu nedeniyle OEIS kompleksi
 • 9 Sirenomeli: Case report
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ART (YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ) SİKLUSLARINDA AGONİST –ANTAGONİST TEDAVİ MODALİTELERİNİN FOLLİKÜL SIVISI SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE KALSİYUM ÜZERİNE ETKİLERİ İLE BUNUN OOSİT KALİTESİ VE SONUÇLARA ETKİSİ
 • 2 1.trimester maternal HOMA-IR indeksi ve adiponektin düzeylerine bakılarak Gestasyonel diabetes mellitus’un 24. haftadan önce tanısı
 • 3 Postpartum demir eksikliği anemisinin tedavisinde intravenöz demir sükroz ve kan tranfüzyonunun karşılaştırılması
 • 4 Prenatal tanı amacıyla kordosentez uygulanan 169 olgunun değerlendirilmesi
 • 5 Polikistik over sendromlu olgularda insülin rezistansının insülin tolerans testi ile araştırılması
 • 6 1997-1999 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde gebelikte hipertansiyon saptanan olguların değerlendirilmesi
 • 7 Hirsutismuslu hastaların tedavisinde GnRH analogları ve spironolaktonun etkinliğinin karşılaştırılması
 • 8 Serviks kanserli 79 olgunun değerlendirilmesi
 • 9 Preterm doğum eyleminde subklinik intraamniyotik enfeksiyon oranı ve enfeksiyonu belirlemede amniyotik sıvı analizlerinin rolü
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Perinatoloji Derneğince ortak düzenlenen Perinatal Ultrasonografi isimli mezuniyet sonrası eğitim kursunda konuşmacı
 • 2 1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Günlerinde Ovulasyon indüksiyon prokolleri konulu konuşma
 • 3 Jinekoloji ve obstetrikte ultrasonografi uygulamaları : Mezuniyet sonrası eğitim kursu: Workshop
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Üreme Tıbbı Kongresi 5-9 Ekim 2011 "Tekrarlayan YÜT başarısızlıklarında yaklaşım" isimli konuşma
 • 2 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi kongresi 27-31 Ekim 2010 "Fetal yüz anomalileri" isimli konuşma
 • 3 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 25-29 Ekim 2006 "İkiz gebeliklerin özellikleri" isimli konuşma
 • 4 Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneğinin Elazığ Fırat Üniversitesinde düzenlediği İntrauterin gelişme geriliği konulu toplantısında "İntrauterin gelişme geriliğinin tanımı ve etiyolojisi" konuşma
 • 5 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresinde "Hormonal kontrakeptiflerin yan etkisi" isimli konuşma
 • 6 Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneğinin 4-5 Haziran 2005 tarihinde Ispartada düzenlediği Perinatal Takip isimli toplantıda "Bu bir IUGR mi, öyleyse nasıl izleyelim" konulu konuşma
 • 7 16-18 Eylül 2005 tarahinde Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin düzenlediği Mezuniyet sonrası eğitim kursunda "İnfertil çiftin bilgilendirilmesi" isimli konuşma
 • 8 4. Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi kongresinde " Obstetrik takip, komplikasyonlar" isimli konuşma
 • 9 Metabolik sendrom klinik önemi ve tedavisi isimli toplantıda "Metabolik sendrom ve Polikistik over sendromu" isimli konuşma
 • 10 Selektif estrogen reseptör modulatorleri(SERM) ve klinik önemi isimli toplantıda Sermlerin meme ve kadın genital sistem üzerine etkileri isimli konuşma
 • 11 Ulusal Perinatoloji Kongresinde Erken gebelik kayıplarında ultrasonofik ve Doppler bulguları isimli konuşma
 • 12 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Fetal Medicine Foundation ve Perinatoloji Derneğince ortak yapılan Erken Gebelik Ultrasonografisi mezuniyet sonrası eğitim kursunda konuşmacı
 • 13 Osteoporoz paneli
 • 14 obstetrik ve prenatal tanıda ultrasonografi uygulamaları : Mezuniyet sonrası eğitim
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Perinatoloji dergisi
VERDİĞİ DERSLER
İkiz gebeliklerin özellikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!