KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Gökhan BAYHAN
Birimi Tıp Fakültesi
Bölüm Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
Telefon 2112099
E-Posta gokhanbayhan@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
Bilgilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Gebelikte tiroid hastalıkları
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Sezeryan sonrası demir eksikliği anemisinin tedavisinde intravenöz demir sükroz tedavisi ile kan transfüzyonunun etkinliğinin karşılaştırılması
 • 2 On yıllık adolesan gebelik sonuçlarımız
 • 3 Üçüzler ve perinatal prognoz: redüksiyon bir çözüm olabilir mi?
 • 4 Dicle Üniversitesinde 20 yıllık sezaryen oranı ve endikasyonları
 • 5 ileri yaş gebeliklerinin retrospektif analizi
 • 6 Transvaginal electrical stimulation in female genuine stress incontinence
 • 7 Hellp syndrome: 7 years' experience from one referral center in south eastern Turkey
 • 8 Kliniğimizde 1995-1999 yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer operasyonların değerlendirilmesi
 • 9 Erkek psödohermafroditizm olgularında vajinal rekonstrüksiyon
 • 10 Gebelikte bel ağrısı
 • 11 Preeklampsi ve eklampside intravajinal misoprostol ile doğum indüksiyonu ve misoprostolün kan basıncı üzerine olan etkileri
 • 12 Preeklampsi ve eklampside T hücre alt grupları
 • 13 88 serviks kanserli olgunun değerlendirilmesi
 • 14 Aminoglikozid antibiyotikler rat uterus şeritlerinde KCL ile indüklenen tonik kontraktil yanıtları etkiler mi?
 • 15 İntrauterin gelişme geriliği yaratılan ratlarda iç organlarda görülen histopatolojik değişiklikler
 • 16 Fetal kan örneklemesi: 7 yıllık Dicle Üniversitesi deneyimi
 • 17 Diyabetes mellitus in pregnancy and perinatal outcome
 • 18 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde konjenital anomali görülme sıklığı
 • 19 Gebelikte kalp hastalıkları: 50 olgunun değerlendirilmesi
 • 20 Elli-iki polihidramniyos olgusunun tanı ve tedavisi
 • 21 Preeklampside fenitoin ve magnezyum sülfat tedavilerinin karşılaştırılması
 • 22 310 laparoskopi olgusunun değerlendirilmesi
 • 23 Evaluation of the placental lipid peroxides, glutathion peroxides activities and their relationship with serum lipoproteins in preeclamptic and eclamptic pregnancies
 • 24 Gebelikte psikotropik ilaçların kullanımı
 • 25 Fetal cerebral to umbilical ratio in proteinuric hypertensive pregnancies
 • 26 Yüksek riskli gebeliklerde 2. trimester genetik amniyosentez: 165 olgunun klinik değerlendirilmesi
 • 27 On yıllık dönemde 287 hafif ve ağır preeklampsi olgisinin retrospektif analizi
 • 28 Gestasyonel trofoblastik hastalık: 110 olgunun incelemesi
 • 29 Üretrovajinal ve vezikovajinal fistüller: onarım yöntemlerinin karşılaştırılması
 • 30 Koranjiozis: Neonatal ölüm ve major konjenital anomalinin önemli bir plasental bulgusu olabilir mi?
 • 31 Amniyosentez ve kordosentez ile fetal karyotip tayini: 250 olguda sonuçlar
 • 32 Postmenopozal vajinal kanamalarda histopatolojik bulgular
 • 33 Gebelerde toksoplazma seropozitifliği
 • 34 Fetal anomalilerde kordosentez ile karyotip analizi : 50 olgunun değerlendirilmesi
 • 35 Epidural analjezinin doğum sürecine etkisi
 • 36 109 ikiz çiftinde doğum yönetimi ve perinatal mortalite
 • 37 Prepartum and postpartum Hellp syndome course of the characteristic laboratory parametres in peripartum period
 • 38 Arkadan gelen ikizlerde prezentasyon, doğum şekli ve doğum ağırlığının neonatal mortalite üzerine etkisi
 • 39 Eklampsi ve fetal prognoz: 185 olgunun değerlendirilmesi
 • 40 Prenatal tanısı yapılan üriner sistem patolojili fetusların değerlendirilmesi
 • 41 Doppler bulguları preeklamptik olgulardaki intrauterin gelişme geriliğinde anlamlı mı?
 • 42 Transvajinal renkli Doppler görüntüleme ile pelvik kitlelerin değerlendirilmesi
 • 43 Jinekolojik endoskopi komplikasyonları
 • 44 Evre I endometrial kanserlerde adjuvan radyoterapi uygulamalrı ve nükslerin önlenmesinde önemi
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Intrauterine lidocaine infusion for pain relief during saline solution infusion sonohysterography: a randomized, controlled trial
 • 2 Effects of unilateral uterine artery ligation on skin development.
 • 3 A comparative study of a gonadotropin-releasing hormone agonist and finasteride on idiopathic hirsutism
 • 4 Significance of changes in lipid peroxides and antioxidant enzyme activities in pregnant women with preeclampsia and eclampsia
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Serum levels of leptin and homocysteine in women with polycystic ovary syndrome and its relationship to endocrine, clinical and metabolic parameters
 • 2 Ovarian toxicity in rats caused by methidathion and ameliorating effect of vitamins E and C
 • 3 Potential atherogenic roles of lipids, lipoprotein(a) and lipid peroxidation in preeclampsia
 • 4 Expression of E-cadherin in squamous cell carcinomas of the cervix with correlations to clinicopathological features
 • 5 Teratogenic effect of trimethobenzamide: An experimental study
 • 6 Serum levels of leptin, insulin-like growth factor-I and insulin-like growth factor binding protein-3 in women with pre-eclampsia, and their relationship to insulin resistance
 • 7 Expressions of p53, proliferating cell nuclear antigen, and Ki-67 in gestational trophoblastic diseases
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 The use of recombinant factor VIIa in a primigravida with Glanzmann's thrombasthenia during delivery
 • 2 Aggressive angiomyxoma of the female pelvis and the labium
 • 3 Primary gastric choriocarcinoma: Case report
 • 4 Cis-platinum combination chemotherapy during pregnancy for mucinous cystadenocarcinoma of the ovary. Case report
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Sakrokoksigeal teratom: üç olgu sunumu
 • 2 Genital kaynaklı sepsis ve septik şok
 • 3 Larsen sendromu
 • 4 Uterus sarkomları: 7 olgunun değerlendirilmesi
 • 5 İmmatür ovarial teratom: Altı olgunun gözden geçirilmesi
 • 6 Beş olgu nedeniyle prenatal tanıda serebral monoventrikul
 • 7 Fetal medikal tedavi
 • 8 İki olgu nedeniyle OEIS kompleksi
 • 9 Sirenomeli: Case report
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 ART (YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ) SİKLUSLARINDA AGONİST –ANTAGONİST TEDAVİ MODALİTELERİNİN FOLLİKÜL SIVISI SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE KALSİYUM ÜZERİNE ETKİLERİ İLE BUNUN OOSİT KALİTESİ VE SONUÇLARA ETKİSİ
 • 2 1.trimester maternal HOMA-IR indeksi ve adiponektin düzeylerine bakılarak Gestasyonel diabetes mellitus’un 24. haftadan önce tanısı
 • 3 Postpartum demir eksikliği anemisinin tedavisinde intravenöz demir sükroz ve kan tranfüzyonunun karşılaştırılması
 • 4 Prenatal tanı amacıyla kordosentez uygulanan 169 olgunun değerlendirilmesi
 • 5 Polikistik over sendromlu olgularda insülin rezistansının insülin tolerans testi ile araştırılması
 • 6 1997-1999 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde gebelikte hipertansiyon saptanan olguların değerlendirilmesi
 • 7 Hirsutismuslu hastaların tedavisinde GnRH analogları ve spironolaktonun etkinliğinin karşılaştırılması
 • 8 Serviks kanserli 79 olgunun değerlendirilmesi
 • 9 Preterm doğum eyleminde subklinik intraamniyotik enfeksiyon oranı ve enfeksiyonu belirlemede amniyotik sıvı analizlerinin rolü
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Perinatoloji Derneğince ortak düzenlenen Perinatal Ultrasonografi isimli mezuniyet sonrası eğitim kursunda konuşmacı
 • 2 1. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Günlerinde Ovulasyon indüksiyon prokolleri konulu konuşma
 • 3 Jinekoloji ve obstetrikte ultrasonografi uygulamaları : Mezuniyet sonrası eğitim kursu: Workshop
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 3. Üreme Tıbbı Kongresi 5-9 Ekim 2011 "Tekrarlayan YÜT başarısızlıklarında yaklaşım" isimli konuşma
 • 2 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi kongresi 27-31 Ekim 2010 "Fetal yüz anomalileri" isimli konuşma
 • 3 5. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 25-29 Ekim 2006 "İkiz gebeliklerin özellikleri" isimli konuşma
 • 4 Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneğinin Elazığ Fırat Üniversitesinde düzenlediği İntrauterin gelişme geriliği konulu toplantısında "İntrauterin gelişme geriliğinin tanımı ve etiyolojisi" konuşma
 • 5 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile planlaması Kongresinde "Hormonal kontrakeptiflerin yan etkisi" isimli konuşma
 • 6 Maternal Fetal Tıp Ve Perinatoloji Derneğinin 4-5 Haziran 2005 tarihinde Ispartada düzenlediği Perinatal Takip isimli toplantıda "Bu bir IUGR mi, öyleyse nasıl izleyelim" konulu konuşma
 • 7 16-18 Eylül 2005 tarahinde Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinin düzenlediği Mezuniyet sonrası eğitim kursunda "İnfertil çiftin bilgilendirilmesi" isimli konuşma
 • 8 4. Obstetrik ve Jinekolojik ultrasonografi kongresinde " Obstetrik takip, komplikasyonlar" isimli konuşma
 • 9 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Fetal Medicine Foundation ve Perinatoloji Derneğince ortak yapılan Erken Gebelik Ultrasonografisi mezuniyet sonrası eğitim kursunda konuşmacı
 • 10 Metabolik sendrom klinik önemi ve tedavisi isimli toplantıda "Metabolik sendrom ve Polikistik over sendromu" isimli konuşma
 • 11 Selektif estrogen reseptör modulatorleri(SERM) ve klinik önemi isimli toplantıda Sermlerin meme ve kadın genital sistem üzerine etkileri isimli konuşma
 • 12 Ulusal Perinatoloji Kongresinde Erken gebelik kayıplarında ultrasonofik ve Doppler bulguları isimli konuşma
 • 13 Osteoporoz paneli
 • 14 obstetrik ve prenatal tanıda ultrasonografi uygulamaları : Mezuniyet sonrası eğitim
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Perinatoloji dergisi
VERDİĞİ DERSLER
İkiz gebeliklerin özellikleri
 
Bu İçeriği Paylaş!