KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Serpil SENAL
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
E-Posta serpilsenal@sdu.edu.tr
ORCID ID citations?hl=tr&user=atXVc0UAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6lppe1W0NDUydqSHudnjbLnVOick79XrQn-6ai1qAXJ7QqdJpn1QpRXnHs
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 254
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 11.04.2011
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Projelerde Yaptığı Görevler
 • 1 Türkiye'De İktisadi Ve İdari Bilimler Alanında Dijital Dönüşüm: Simülasyon Tabanlı Eğitim, Tübitak 1001, SENAL Serpil, OKSAY Aygen, BÜYÜKER İŞLER Didar, ASLANTAŞ ATEŞ Burcu, KÜÇÜKSİLLE Ecir Uğur, BULGAN Gülay, AYDOĞAN Turgay, 01.12.2021 - Devam Ediyor (ULUSAL)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 TINTORI ANTONIO, CIANCIMINO GIUILIA, OKSAY AYGEN, SENAL SERPİL, BULGAN GÜLAY, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, CERBARA LOREDANA, Comparing the influence of gender stereotypes on well-being in Italy and Turkey during the COVID-19 lockdown. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 24(24), , 13037-13043. Doi: 10.26355/eurrev_202012_24209, (2020), (SCI)
 • 2 KURT FATMA ESİN, SENAL SERPİL, Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi ile Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (2018), (Diğer)
 • 3 ACAR DURMUŞ, SENAL SERPİL, HUSSEIN Thkra Sabar, IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 316-328. Doi: 10.30794/pausbed.414969, (2018), (Diğer)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 GENÇTÜRK MEHMET, SENAL SERPİL, AKSOY ESRA, COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 0(92), , 139-160. Doi: 10.25095/mufad.937185, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, SENAL SERPİL, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 13(3), , 519-542. (2020), (TR DİZİN)
 • 3 SENAL SERPİL, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, ERKAN AHMET, Muhasebede İhtiyatlılık Düzeyinin Bankalar Üzerindeki Etkisi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 185-196. Doi: 10.18026/cbayarsos.652320, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 BAYRİ OSMAN, ACAR DURMUŞ, SENAL SERPİL, FİNANSAL YATIRIMLARIN TFRS 9 VE BOBİ FRS KAPSAMINDA SINIFLANDIRILMASI VE GELİR VERGİSİ STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), , 563-580. Doi: 1031460, (2019), (TR DİZİN)
 • 5 SENAL SERPİL, Erkan Ahmet, Bağımsız Denetim Kapsamında İşletme Süreklliği:Borsa İstanbul’xxda İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), , 105-118. (2019), (TR DİZİN)
 • 6 KURT FATMA ESİN, SENAL SERPİL, Borsa İstanbul’da Kote Bireysel Emeklilik, Hayat Ve Hayat-DışıSigorta Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyat Tahmininde Box-JenkınsYöntemi∗. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 231-250. Doi: 10.25095/mufad.465942, (2018), (Diğer)
 • 7 SENAL SERPİL, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Üretim İşletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri : Bir Üretim İşletmesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 21(1), , 79-95. (2016), (Art Index (Art Research Database, EBSCO))
 • 8 KARAATLI MELTEM, SENAL SERPİL, ÖZTÜRK MAHMUT SAMİ, Denetim Planlaması Aşamasında Analitik İnceleme Tekniği Olarak Yapay Sinir Ağaları Kullanımı Bir Firma Uygulaması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(4), , 637-648. (2014), (TR DİZİN)
 • 9 SENAL Serpil, Denetim Beklenti Aralığı ve Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 30(41), , 137-164. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 10 Özen AKÇAKANAT, SENAL Serpil, BURCU ASLANTAŞ ATEŞ, Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi 2004 2011. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), , 1-8. (2013), (Diğer)
 • 11 ASLANTAŞ ATEŞ Burcu, SENAL Serpil, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu Süleyman Demirel Üniversitesi nde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(1), , 71-85. (2012), (Endekste taranmıyor)
 • 12 SENAL SERPİL, ASLANTAŞ ATEŞ BURCU, Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 12(36), , 83-98. (2012), (TR DİZİN)
 • 13 ACAR DURMUŞ, SENAL SERPİL, USUL HAYRETTİN, Bağımsız Denetim Kalitesi Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(22), , 273-306. (2011), (TR DİZİN)
 • 14 ACAR DURMUŞ, SENAL SERPİL, Bağımsız Denetim Kalitesinin Arttırılmasında Kamu Gözetim Kurulu nun Rolü Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış , 33-50. (2011), (Alan Endeksleri)
 • 15 SENAL Serpil, USUL Hayrettin, Muhasebe Sisteminin Oluşturulmasında Örgüt İklimi Etkisi. Muhasebe ve Finans Dergisi, 7(32), , 117-126. (2006), (Alan Endeksleri)
 • Kitap
 • 1 SENAL SERPİL, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel Yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 SENAL SERPİL, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü ve Denetimi(2015). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!