KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Canan ŞENTÜRK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2462110518
E-Posta canansenturk@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - 23.08.2007
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT (DR) 05.11.2014
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Sungur,O.; Keskin, H.; Demirgil, H.; Şentürk, C.; Dulupçu, M.A.; "Kümelenme: Bölgesel Kalkınmada Anahtar Mı, Kilit Mi?", Nobel Akademik Yayıncılık, 2013, Ankara.
 • 2 SÜTÇÜ, Abdullah, KESKİN, Hidayet, DEMİRGİL, Hakan, SEZGİN, Aykut, DULUPÇU, Murat Ali, KARAKUŞ, Beyhan, DEMİREL, Onur, ŞENTÜRK Canan ve ÇAKMAKÇI, Hüseyin Avni, Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması, Isparta Valiliği Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, 2008,Isparta.
 • 3 DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur, DEMİRGİL, Hakan, ŞENTÜRK, Canan, ÖZKUL, Gökhan ve SEZGİN, Aykut, Yenilik, İşbirliği ve Girişimcilik: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya-Burdur-Isparta, İBBS TR61) KOBİ'lerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi, (Editörler: Murat Ali DULUPÇU ve Onur SUNGUR, TOBB Yayınları, Kasım 2007, Ankara, 86 sayfa.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KESKİN,H. ve ŞENTÜRK C.; "The Importance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Economies: SWOT Analysis of The SME Sector in Turkey and Albania", Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, s.116-132.
 • 2 KÖSEKAHYAOĞLU, Levent; ŞENTÜRK, Canan; "İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi: Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:2 Sayı:4,Güz 2006, s.23-45.
 • 3 KESKİN, Hidayet; KİRİŞ, Hakan M.; ŞENTÜRK, Canan; "2001 Krizinin Ekonomik ve Siyasi Yönleri üzerine Bir Değerlendirme Çabası", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:2 Sayı:4,Güz 2006, s.46-73.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 ŞENTÜRK, C.; Endüstri-İçi Ticaretin Belirleyicileri Üzerine Bir Literatür İncelemesi, S.D.Ü. SBE Dergisi, CIEP Özel Sayısı, 2016, ss.858-890.
 • 2 İŞLER, R. ve ŞENTÜRK, C., The Role of Woman in Turkish Economy with Feminist Economics Perspective, International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (2), pp. 760-773.
 • 3 ŞENTÜRK, C.; KÖSEKAHYAOĞLU, L.; Türkiye’nin 1990-2013 Dönemi İçin Endüstri İçi Ticaretinin Endeks Yöntemine Dayalı Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, 20 (1), 2015, ss. 169-197.
 • 4 ŞENTÜRK, C. ve ŞATAF, C., The Determination of Panel Causality Analysis on the Relationship between Economic Growth and Primary Energy Resources Consumption of Turkey and Central Asian Turkish Republics, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, pp.393–402, Istanbul.
 • 5 ŞENTÜRK, C.; KÖSEKAHYAOĞLU, L.; Türkiye’nin Endüstri İçi Ticaretinin Ülke ve Politika Temelli Belirleyicilerine Yönelik Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, XXXVI(II), 2014, ss. 299-327.
 • 6 ŞENTÜRK, C., Türkiye’nin Seçilmiş Ülkeler İle Endüstri İçi Ticaretinin Endeks Yöntemine Dayalı Analizi (1990-2013), Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Dergisi, 2014(II), Sayı:20, ss. 207-231.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 DULUPÇU,M., KESKİN,H., ŞENTÜRK,C., SUNGUR,O., SEZGİN,A., ÖZKUL,G., DEMİREL,O; Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekansal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, ODTÜ 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, 8-9 Aralık 2011 Ankara
 • Ulusal toplantıda poster, sözlü sunum ve gösterim
 • 1 H. Ü. KESKİN, C. ŞENTÜRK, O. DEMİREL, A. SEZGİN; Isparta'da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları; II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ; 19-21 Şubat 2009; Isparta.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞENTÜRK, C. ve ŞATAF, C., The Determination of Panel Causality Analysis on the Relationship between Economic Growth and Primary Energy Resources Consumption of Turkey and Central Asian Turkish Republics, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, Istanbul, 2015.
 • 2 ŞENTÜRK, Canan, Bilgi ve Uluslararası Ticaret Teorilerine Yansımaları, 12th International Conference on Knowledge, Economy and Management, November 27-30, Antalya, 2014, ss.289-300.
 • 3 DEMİRGİL, H., H.KESKİN, M.KARAÖZ, C.ŞENTÜRK, "The Effect of Exchange Rate Volatility on Import Demand: Evıdence from Turkey" 3rd International Symposium on Sustainable Development, May31-June 1, 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina
 • 4 İŞLER,R., ŞENTÜRK,C., Women's Role in Economic Development: From Classical Approach to The Present, 3rd International Symposium on Sustainable Development, May31-June 1, 2012, Sarajevo, Bosnia&Herzegovina.
 • 5 KİRİŞ, Hakan Mehmet, ŞENTÜRK, Canan, KESKİN, Hidayet ve SUNGUR, Onur, "Comparative Analysis of Bosnia Herzegovina to the Other Former Yugoslav Federation Countries in the Context of Political and Economic Perspectives", International Symposium on Sustainable Development - ISSD, June 8-9, 2010, Sarajevo, pp. 302-311.
 • 6 KESKİN, Hidayet, ŞENTÜRK, Canan, SUNGUR, Onur ve KİRİŞ, Hakan Mehmet, "The Importance of SMEs in Developing Countries", International Symposium on Sustainable Development - ISSD, June 8-9, 2010, Sarajevo, pp. 183-192.
 • 7 SUNGUR, O.,KESKİN,H., ŞENTÜRK, C., KİRİŞ,H., Bölgesel Kalkınmada Yakınlığa Dayalı İnovasyon Modelleri ve Yeni Bir Açılım Olarak Uzak Networkler, Uluslararası Davraz Kongresi 24-27 Eylül Isparta.
 • 8 ŞENTÜRK, C.; KESKİN, H.; KİRİŞ, Y.; TÜRKÖZ, P.; KİRİŞ, H.M.; "Can SMEs in Developing Countries Resist Crisis? An Analysis on Turkish and Albanian Cases", Epoka University, (ICBS 2008) First International Conference on Balkan Studies, Tirana, ALBANIA.
 • 9 KESKİN, Hidayet; KİRİŞ, Hakan M.; ŞENTÜRK, Canan; DEMİREL, Onur; "Economic and Political Interaction of 2001 Crisis: Implications for 2008 Recession", First International Conference on Management and Economics: "Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective" - (ICME 2008), Tirana, Albania, 28-29 March 2008.
 • 10 SUNGUR, Onur, ŞENTÜRK, Canan and DULUPÇU, Murat Ali, "The Role of Networking and Collaboration in the Process of Innovation: The Reality and the Myth in the TR61 NUTS 2 Level Region", 2nd International Conference on the Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir Economy University, 25th-26th May 2007, İzmir.
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 DULUPÇU, Murat Ali, SUNGUR, Onur, ÖZKUL, Gökhan, SEZGİN, Aykut, DEMİREL, Onur, KESKİN, Hidayet and Canan ŞENTÜRK, ‘The Plastic’, the Dependant and the Path - The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector: The Evolution of Football Tourism in Antalya", The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25-27 January 2012, Akdeniz University, Antalya, Turkey.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 "Dış Ticaret-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Türkiye ve Glişmekte Olan Ülkelerde İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi"; Danışman: Yrd. Doç. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU, 2007
 • Doktora Tezi
 • 1 ŞENTÜRK, Canan, "ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE’NİN İMALAT SANAYİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU, 2014.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından desteklenen "Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi" başlıklı projede Araştırmacı, TR61-11-DFD, Isparta.
 • 2 "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK Projesi No: 109K319, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Murat KARAÖZ, 2009-2011.
 • 3 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU yürütücülüğündeki, "Isparta Orman Ürünleri Sektörü Endüstrisinin Araştırılması" konulu projede proje asistanlığı; Isparta, 2008.
 • 4 "Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Proje Yöneticisi: Murat Ali DULUPÇU, Isparta, 2006-2007
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, September 28 - 30, 2016, Baku/Azerbaijan.
 • 2 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,22-25 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta, TURKEY.
 • 3 II. International Davraz Congress, 29-31 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta, TURKEY.
 • 4 I. International Davraz Congress, 24-27 September 2009, Suleyman Demirel University, Isparta, TURKEY.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 ŞENTÜRK, Canan, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölüm Seminerleri, "Endojen Büyümenin Temelleri", Nisan 2006.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)
 • 1 ŞENTÜRK, Canan, 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KARMA SERGİSİ,SDÜ EBRU TOPLULUĞU EBRU WORKSHOP GÖSTERİSİ, 7-9 MART, IYAŞPARK AVM SERGİ ALANI, ISPARTA
 • 2 ŞENTÜRK, Canan, DÜNYA SANAT GÜNÜ KARMA SERGİSİ, 15 MART, BARİDA KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ MERKEZİ, ISPARTA
 • 3 ŞENTÜRK, Canan, EGEMENLİK ULUSUNDUR Karma Sergisi, BARİDA KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ MERKEZİ, 23-30 Nisan 2014, ISPARTA
 • 4 ŞENTÜRK, Canan, İŞÇİYİM EMEKÇİYİM Karma Sergisi, BARİDA KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ MERKEZİ, 1-18 Mayıs 2014, ISPARTA
 • 5 ŞENTÜRK, Canan, ATATÜRK GÜNÜ Karma Sergisi, BARİDA KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ MERKEZİ, 19 Mayıs 2014, ISPARTA
 • 6 ŞENTÜRK, Canan, ACI EVRENSEL OLMALI Karma Sergisi, BARİDA KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ MERKEZİ, 17 Temmuz- 1 Ağustos 2014, ISPARTA
VERDİĞİ DERSLER
Avrupa Birliği Ekonomi Politikaları
İktisat Politikası
Kalkınma İktisadı
Para Teorisi ve Politikası
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası İktisat I
Uluslararası İktisat Politikası
 
Bu İçeriği Paylaş!