KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Gaye ATİLLA
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İşletme Bölümü
Ana Bilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2462110603
E-Posta gayeatilla@sdu.edu.tr
ORCID ID 0000-0003-1421-917X
Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BİLİMLERİ 16.06.1999
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 17.06.2005
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 14.01.2008
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 02.08.2012
İLGİ ALANLARI
Örgütsel Davranış, Çalışma Psikolojisi, Pozitif Psikoloji
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ERCEYLAN Nusret, ATİLLA GAYE, Erceylan, N , Atilla, G . (2021). HAVACILIK EĞİTİM ORGANİZASYONLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞ DOYUMUNUN ARACI ROLÜ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 353-379 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/61606/885096. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 353-379. (2021), (Diğer)
 • 2 ATİLLA GAYE, YILDIRIM GİZEM, Yıldırım G. ve G. Atilla (2021), Mental İyi Oluş Ve Kişilik Özelliklerinin Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutuma Etkisi, Sakarya İktisat Dergisi Cilt 10, Sayı 4, 2021, ss. 383-403. SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ (THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS, 10(4), , 383-403. (2021), (Diğer)
 • 3 YILDIRIM GİZEM, ATİLLA GAYE, Öz Yeterliğin Bilinçli Farkındalık ve Benlik Saygısına Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1) 59-84 . DOI: 10.17494/ogusbd.763397. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), , 59-84. Doi: 10.17494/ogusbd.763397, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 CELEPLİ SÜTBAŞ MİRAY, ATİLLA GAYE, Hizmetkâr Liderlik ve İş Performansı Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü: Antalya İli Örneği . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 237-255 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/56323/668376. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3), , 237-255. (2020), (Diğer)
 • 5 ATİLLA GAYE, YILDIRIM Gizem, BAYSAL Havvanur, (2020). İŞTE VAR OLAMAMA, İŞ TATMİNSİZLİĞİ VE İŞ YÜKÜNÜN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: ISPARTA İLİ ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ. International Review of Economics and Management , 7 (2) , 33-58 . DOI: 10.18825/iremjournal.539187. IREM International Review of Economics and Management, 7(2), , 33-58. (2019), (Diğer)
 • 6 YILDIZ Aslıhan, ATİLLA GAYE, (2019). Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (19) , 39-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/45598/536324. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, 10(19), , 39-64. (2019), (Diğer)
 • 7 ATİLLA GAYE, YILDIRIM Gizem, Atilla, G , Yıldırım, G . (2019). Öznel İyi Oluş Halinin İşe Tutkunluğa Etkisi: Sinop İli Tekstil Sektörü Örneği. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 188-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/584323. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), , 188-205. (2019), (Diğer)
 • 8 ÇELİK YASEMİN, ATİLLA GAYE, (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KENDİNİ SABOTAJ, OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU VE BENLİK SAYGISI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 177-198 . Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/en/issue/51188/619510. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis, 9(2), , 177-198. (2019), (Diğer)
 • 9 SARIKAYA Meral Bahar, ATİLLA GAYE, HEKİMLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, 23(4), , 1351-1369. (2018), (Diğer)
 • 10 ATİLLA GAYE, Dirin İlkay, GÜÇ MESAFESİ - ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİ: AFGANİSTAN’DAKİ TÜRK İŞGÖRENLER ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(59), , 1-10. Doi: jisr.2018.2696, (2018), (Diğer)
 • 11 ÇELİK YASEMİN, ATİLLA GAYE, Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Manavgat Myo Örneği. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(26), , 2628-2639. (2018), (Diğer)
 • 12 ATİLLA GÖK GAYE, Merhamet Etmenin Dayanılmaz Ağırlığı Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), , 299-313. (2015), (Diğer)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 ÖZTÜRK UMUT CAN, Çiftçi Munire, BÜYÜKER İŞLER DİDAR, ATİLLA GAYE, Öztürk, U.C., Çiftçi, M., Büyüker İşler, D. ve Atilla G. (2012). Sağlık Kuruluşları Perspektifinde Bütüncül Yönetim Metodolojisi Olarak Balanced Scorecard. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi,13 Eylül -15 Eylül 2012, Isparta. 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, (2012). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 ÖZCAN Altan, ATİLLA GAYE, Özcan, A , Atilla, G . (2021). Futbol Hakemlerinin Zihinsel Dayanıklılık ve Örgüte Bağlılık İlişkisinde Öz Yeterliğin Aracılık Rolü . Alanya Akademik Bakış , 5 (2) , 815-837 . DOI: 10.29023/alanyaakademik.869477. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 5(2), , 815-839. Doi: 10.29023/alanyaakademik.869477, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 GÜZEL F. Ö. , ATİLLA Gaye, BÜYÜKER İŞLER D., Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti ilişkisi Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3), , 107-123. (2013), (Diğer)
 • 3 ATİLLA GÖK GAYE, ÇARIKÇI İLKER HÜSEYİN, ERDEM RAMAZAN, Hastanelerde Duygusal Zeka Hasta Memnuniyeti İlişkisi Isparta İl Merkezi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), , 91-107. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 4 BÜYÜKER İŞLER DİDAR, ATİLLA GÖK GAYE, Duygusal Zeka ve Dürtüsel Satın Alma Davranışı İlişkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research), 13(26), , 180-206. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 5 ATİLLA GÖK GAYE, OKSAY AYGEN, ERDEM RAMAZAN, Hekim Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalışma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(43), , 23-37. (2012), (Alan Endeksleri)
 • 6 ERDEM RAMAZAN, YILDIRIM HASAN HÜSEYİN, ATİLLA GÖK GAYE, OKSAY AYGEN, Hastane Çalışanlarının Kişilik Özellikleri ve Zamanı Kullanma Biçimlerinin İncelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 12(2), , 105-120. (2009), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 ATİLLA GAYE, KILIÇ CUMALİ, Örgüt İçi Davranışsal Psikoloji(2021). BETA, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 ATİLLA GAYE, Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi: Düşünürler ve Düşünceler(2020). Nobel, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 3 ATİLLA GÖK GAYE, Duygusal Zeka ve Hasta Memnuniyeti(2016). Alim Kitapları, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Bilimine Giriş
Örgütsel Davranış
Örgütsel İletişim ve Çatışma Yönetimi
Pozitif Örgütsel Davranış
Seminer (Doktora)
Seminer (Yüksek Lisans)
Seminer-2 (Doktora)
Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri
Stratejik Yönetim
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Tez (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Doktora)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
Yönetim ve Organizasyon
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
 
Bu İçeriği Paylaş!