KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Erkan POLAT
Birimi Mimarlık Fakültesi
Bölüm Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı Şehircilik Anabilim Dalı
Telefon 2462111971
E-Posta erkanpolat@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon2/Default.aspx?uid=e59adae8361ad669d2a3bed9e98bddb347b142a7aa27707a2d4c1270b1926203bcaaada6
ORCID ID 0000-0001-8103-8753
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 29.06.1994
Yüksek Lisans GAZİ ÜNİVERSİTESİ . 29.12.1998
Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ . 24.07.2002
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kentsel Tasarım, Kentsel Modelleme, 3 Boyutlu Çizim ve Canlandırma,Planlama Kuramları,Kentsel Ulaşım Planlaması,Kentsel Coğrafya,Kentsel Kırsal Bütünleşme,Engelliler - Engellilik ve Kentsel Mekan İlişkisi,Küreselleşme, Yerelleşme ve Kü-Yerelleşme,Kentsel ve Bölgesel Gelişme ve Planlama,Yörekentleşme, Kenar-kent ve Kentsel Yayılma
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 İçme Suyu Havzalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sürdürülebilir Su Kalite Yönetimi Oluşturulması; Eğirdir Gölü Modeli, TÜBİTAK-108Y258 nolu proje raporu, 277s
 • 2 "Kentsel Coğrafya", Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yayın No: 62, Isparta, 2006.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 PLANLAMA BİLİMİ ve MEKÂNSAL PLANLAMANIN BİLİMSELLİĞİ
 • 2 BÖLGE İÇİN STRATEJİK MEKÂNSAL PLANLAMA (SMP) METODOLOJİSİ (Strategic Spatial Planning Methodology For The Region)
 • 3 BÖLGE İÇİN STRATEJİK MEKÂNSAL PLANLAMA (SMP) ÖRNEĞİ: GÜNEY MARMARA -II- (Strategic Spatial Planning for The Region: South Marmara)
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
 • 2 Data Mining Concepts Methodologies Tools and Applications
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Pandemiden Sonra Kentsel Mekâna Erişebilirlik
 • 2 Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Isparta Kent Merkezinin İncelemesi
 • 3 Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımı ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Türkiye Bölgesel Planlama Uygulamasına Etkileri
 • 4 Kent Makroformu ve Kent içi Ulaşım Etkileşimi: Isparta Örneği
 • 5 Kentsel ve Bölgesel Ulaşımın Mekânsal Gelişmelere Etkisi, TR32 Altbölgesi ve Denizli Örneği
 • 6 Kentsel Ulaşımda Esnek, Akıllı ve Yeni Bir Planlama Yaklaşımı: Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları
 • 7 Kentleşmeden Karşıt-Kentleşmeye Ebedi ve Edebi Bir Geri Dönüş Hikâyesi…
 • 8 Erkan Polat, Müge Sucu Polat (2017) Konar-Göçerlikten Yerleşikliğe, Yüzer-Gezerlikten Yerelliğe Göç, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Göç Özel Sayısı) 1329-1341.
 • 9 Polat, E. (2016) "A Picturesque View to Able-Bodied Persons in the City and the Stigma of Disability" International Journal of Architecture and Planning Volume 4, Issue 1, pp: 1-13 DOI: 10.15320/ICONARP.2016120231
 • 10 Kentsel Yoğunlaşma/Yığışma Ekseninde Bütünleşen Kentlere Doğru…, Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 2016 1(2), 48-56.
 • 11 Planlamada Yeni bir Paradigma Baskısı: Stratejik Mekansal Planlama (SMP), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 2010, 19(4), 31-48.
 • 12 "A 'New and Soft' Urban Planning Paradigm: The Strategic Spatial Planning", Journal of Debreceni Műszaki Közlemények, 2009/1-2, Debrecen, Hungary.
 • 13 "Mimarinin ve Kentin Birlikte Planlanması'nda Farklılaşan Kavramlar Üzerine..." (Prof. Dr. S. Güven Bilsel ile Birlikte), Planlama Dergisi, 2006-4.
 • 14 POLAT, E., 2002. "Özürlüleşen Kentler" Sayı: 2002-01, sayfa: 73/75, TOL Mimarlık Kültürü Dergisi - Kayseri.
 • 15 Mimarlık Dergisi - Ankara, Sayı:305, sayfa: 50/53 - Haziran 2002 (Prof. Dr. S. G. Bilsel, Yrd. Doç. Dr. G. Büyükmıhçı ve Öğr. Gör. H. Hisarlıgil ile), Konu: "Sinan'ın Yurdu Ağırnas: 21. Yüzyıl Başına Dek Yaşamını Sürdürebilen Geleneksel Yerleşme".
 • 16 Dünya İnşaat Dergisi - İstanbul, Sayı: 2001-03, sayfa: 60/64 - Mart 2001, Konu: "Evrensel ve Engelsiz Tasarımdan "Engel"siz "Kent"lere"
 • 17 Dünya İnşaat Dergisi - İstanbul, Sayı: 2001-08, sayfa: 81/85 - Ağustos 2001 (Prof. Dr. E. Yaşlıca ve Doç. Dr. N. Şenlier ile), Konu: "Trafik Durultması Olgusu"
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Karşı Bir Meydan Okuma: Dirençli Planlama
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Antroposen Çağı’nda pandemi ve kentlerin durumu
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Earthquake-Resilient Planning in the Vital Foci of the Future / Geleceğin YaşamsalOdaklarında Depreme Dirençli Planlama
 • 2 Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliğin Küresel Ölçeğe Değişen Boyutları
 • 3 Mekânsal Planlama Paradigmasında Sistemik ve Stratejik Bir U-Dönüşü
 • 4 Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi
 • 5 Antroposen Çağı: Kendim Ettim Kentim Buldum
 • 6 Planlamada Sistemler Kuramına Bir Geri Dönüş Hikayesi: SEME Sistemler Paradigması
 • 7 “Çeşitlilik, Çok-kültürlülük ve Farklılaşma Lensleri ile Kente Bakmak”, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi-KBAM, ODTÜ, Çankaya Üniversitesi, Ankara.
 • 8 Polat, E. (2013) "Neoliberal Kentçiliğe Giden Yolu Neoliberal Planlama mı Çizecek?", KBAM 4. KENTSEL VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • 9 "Planlamada Altı-İzli Yeni ve Esnek Bir Paradigma: Stratejik Mekânsal Planlama", Kentsel ve bölgesel Araştırmalar Merkezi-KBAM, ODTÜ, Ankara, 2011.
 • 10 "Planlama ve Mekansal Gelişme Kuramlarındaki Kabuk Değişimi", Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi-KBAM, ODTÜ, Ankara, 2011.
 • 11 KENTSEL PLANLAMA SÜRECİNDE KENTSEL PEYZAJ PLANLAMA BOYUTU, (A. Gül ve M. Topay ile birlikte), PEYZAJ MİMARLIĞI 4. KONGRESİ “AÇILIMLAR”, 2010, İzmir.
 • 12 “Kentlerin ve Kırsalın Gelişme Dinamikleri ve Ekonomik Dönüşümde Stratejik Mekânsal Planlama ve Kalkınma Ajanslarının Rolü”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu (KEAS 09) – III, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • 13 "KENTİÇİ TRAFİKTEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜLERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE HARİTALANDIRILMASI: ISPARTA KENTİ ÖRNEKLEMESİ", II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kasım-2008, Kayseri
 • 14 "Kentsel Planlamadaki Statik Anlayışa Bir Alternatif Çözüm: Stratejik Planlama ve Kentsel Yönetim Yaklaşımı" (A.Gül ile), Dünya Şehircilik Günü, 31. Kolokyumu, ODTÜ - Ankara.
 • 15 "Yeni Bir Ulaşım Paradigması Olarak Stratejik Kentsel Ulaşım Planlaması", (İlker Atmaca ile) Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi/Sergisi, Mayıs 2007, Gazi Üniversitesi - Ankara.
 • 16 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Kocaeli, Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, Haziran-2006, Konu: "Büyük Kentlerdeki Dramatik Büyüme Dinamiklerinin Kentsel Ulaşım Örüntüleriyle İlişkileri"
 • 17 "Planlama Politikaları ve Politik Analiz İlişkilerinin Müzakereci Akılcılık Ekseninde Ele Alınması", Altıncı Türkiye Şehircilik Kongresi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, DEÜ - İzmir.
 • 18 Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü - Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi ve Sergisi - Mayıs 2005, Konu: "Kentsel Trafikte Engelli Kullanıcının Güvenliği ve Erişebilirlik"
 • 19 "Kentsel Trafikte Yaya Güvenliği, Erişebilirlik ve Devinim", Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi ve Sergisi, Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü - Ankara.
 • 20 "Kentsel Planlamada Güncel Kuramsal Yaklaşımlar ve Stratejiler", Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası - İstanbul.
 • 21 Erciyes University - Kayseri / 2004, 15th Mimar Sinan Culture and Art Week, "Urban Development Strategies for Middle Anatolian Metropolis Kayseri in XXIst: New Transport Systems and Strategies for"
 • 22 Erciyes Üniversitesi - Kayseri, 14. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası: 21. Yüzyılda Kayseri - Nisan 2003, Konu: "Kayseri Kenti için Olası Alternatif Gelişme Stratejileri"
 • 23 Gazi Üniversitesi, Emniyet Genel Müdürlüğü - Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi - Mayıs 2003 (Prof. Dr. S. G. Bilsel İle), Konu: "Kentsel Trafik Güvenliği ve Çevre Kalitesi Bağlamında XXI. Yüzyıl için Yeni Kentsel Ulaşım Sistemleri"
 • 24 Gazi Üniversitesi ve TC İçişleri Bakanlığı - Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi - Nisan 2001 (Prof. Dr. E. ve Doç. Dr. Nihal Şenlier ile), Konu: "Kentsel Tasarımın bir Boyutu Olan Ulaşım ve Kentsel Yaşam Kalitesi"
 • 25 TMMOB Makine Mühendisleri Odası - Ankara, III. Ulaşım ve Trafik Kongresi-Sergisi - Mayıs 2001, Konu: "Kentiçi Yaya Ulaşımında 'Erişebilirlik' ve 'Engellilik'"
 • 26 Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul, I. Ulusal Kentsel Tasarım Haftası - Mayıs 2000, Konu: "Kentsel Tasarımda Mecazlar"
 • 27 Şehir Plancıları Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu - Kasım 2000 (Prof. Dr. E. Yaşlıca ile), Konu: "Kentsel Tasarımda Kentsel Kamu Açık Alanlarında Özürlü Kullanıcıların Motivasyonu"
 • 28 TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir, Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu: Geleceği Planlamak - Kasım 2000, Konu: "Engelsiz Kentler = Özürsüz Kentliler"
 • 29 Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul, I. Ulusal Kentsel Tasarım Kongresi - Mayıs 1999, Konu: "Özürlüler İçin Tasarımda Erişebilir ve Yaşanabilir Yaya Mekanları"
 • 30 Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Kentsel Dirençlilik Kavramının Karmaşıklığı Üzerine
 • 2 Kentleşmeden Karşıt-Kentleşmeye Ebedi ve Edebi Bir Geri Dönüş Hikâyesi…, ISUEP(2018)
 • 3 Enerji Kaynaklı Karbondioksit (CO2) Salınımının Kent ve Bölge Planlamada Analizi: TR-61 ve Antalya Üzerine İnceleme
 • 4 Gül, A., Keles, E., Uzun, Ö. F., Polat, E. (2015) Sustainable Rafting Tourism Planning and Management: In Example of Antalya-Köprüçay Rafting Area. Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), 123.
 • 5 Polat, E., Gül, A. (2015) COASTAL AREA MANAGEMENT AND PLANNING OF LAKE S; THE EGIRDIR LAKE SAMPLE. Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), 53,
 • 6 Polat, E., Gül, A. (2015) The Urban Agriculture, A New and Soft Solution for the Rurban Areas. Agriculture and Food Chains to Societal Needs, 116
 • 7 Gül, A., Çatal Y., Polat, E., Örücü, Ö. K., Uzun, Ö. F. Keles, E. (2015) The Importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), 187
 • 8 Emerging Regional Planning Structures in Turkey: Limits and Challenges (Sezgin, A., Demirel, O. ve Dulupçu, M. A. ile birlikte), The International Forum for Regional Development and Policy-Challenges, Choices and Recipients, Regional Studies Association,New Castle, England.
 • 9 SPATIAL DISPARITIES IN THE NORTH GREAT PLAIN REGION (HUNGARY) AND THE WESTERN MEDITERRANEAN REGION (TURKEY): GROWING REGIONAL CENTRE AND ITS PERIPHERY, (G. Csomos ile Birlikte), INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2010, İzmir.
 • 10 "Bölgesel Büyüme ve Gelişmenin Mekânsal Boyutları" (Y. Doç. Dr. Z. Peker ile), I. Uluslar arası Davras Sempozyumu-2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 11 "Kentlerin Geleceği için Bir Zorunluluk; Bütüncül Ekolojik Yaklaşım" (Doç. Dr. A. Gül ile), I. Uluslar arası Davras Sempozyumu-2009, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 12 "Kentsel ve Kırsal Arasındaki Arayüzey için Ekolojik ve Ekonomik Bir Çözümleme: Kentsel Tarım" (Doç. Dr. A. Gül ile), Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu-2009, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya.
 • 13 "Towards a New Urban Planning Approach: The Strategic Spatial Planning", 15th Building Services, Mechanical and Building Industry Days Exhibition and International Conference-2009, University of Debrecen, Debrecen, Hungary.
 • 14 "The Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey)" (with E. Sener and S. Sener), International Engineering and Architecture Symposium-2009, Suleyman Demirel University, Isparta.
 • 15 An Articulation/Integration or Othering Problematic on Interface of Urban and Rural, Seventh European Urban & Regional Studies Conference, İstanbul, Eylül-2008
 • 16 ISOCARP, Uluslar arası 42. ISoCaRP Kongresi, Eylül-2006, İstanbul, Konu: "Infiltrating of Globalization to Cities and Identities as a Challenging Paradigm"
 • 17 "Kentsel Yerleşmeler Açısından Demiryolu Ulaşım, Politika ve Stratejileri" Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, Aralık-2006, TCDD, Ankara, Türkiye.
 • 18 Gazi University and TC Ministry of the Interior - Ankara / 2004, Traffic and Road Safety Congress (with Prof. Dr. S. Güven BİLSEL)"Strategic Approaches to Urban Sustainable Transport"
 • 19 Mimar Sinan University - İstanbul / 2004, 15th International Urban Design and Implementations Symposium, Urban Design of Transformation and Transforming of Urban Design, "Approaches To Tomorrow's City From Angle Of Urban Design and Planning Processes on Transforming World"
 • 20 Doğu Akdeniz Üniversitesi - Gazimağusa / Kıbrıs, International Gazimağusa Symposium 2004; Medi-Triology: Momentum, Metamorphosis, Manifesto - Nisan 2004 (Prof. Dr. S. G. Bilsel ile), Konu: "Doğu Akdeniz'de İki Tarihsel Liman Kenti İskenderun ve Gazimağusa; Değişim / Dönüşüm Süreçlerine Birlikte Bakış"
 • 21 Mimar Sinan Üniversitesi - İstanbul, Uluslar arası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu: Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım - Mayıs 2003 (Prof. Dr. S. G. Bilsel ve Araş. Gör. N. Yılmaz ile), Konu: "Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme için bir Yöntem Arayışı: Kayseri Kent Merkezinde Stratejik Öncelikli Koruma-Geliştirme Kentsel Tasarım Projesi"
 • 22 TMMOB Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu - Haziran 2003 (Prof. Dr. S. G. Bilsel ve Araş. Gör. N. Yılmaz ile), Konu: "Değişim-Dönüşüm Sürecinde Kimlik Arayışları ve Kentsel Yenileşme Kavramı"
 • 23 Karadeniz Technical University - Trabzon, Livenarch 2003 Second International Congress - July 2003 (Prof. Dr. S. G. Bilsel ile), Konu: "Towards a Sustainable Urban Growth and a Livable Environment; Defining a Methodology to Re-ensure Cultural Continuity"
 • 24 TMMOB Makine Mühendisleri Odası - Ankara, IV. Ulaşım ve Trafik Kongresi - Sergisi - Eylül 2003, Konu: "Kentsel Ulaşımın Geleceği Bağlamında Önemli bir Boşluk ve Yeni Paradigmaların Gereksinimi"
 • 25 TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Gazi Üniversitesi - Ankara, Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama - Kasım 2002 (Prof. Dr. S. G. Bilsel, Öğr. Gör. S. Çalışır ve Araş. Gör. O. Hovardaoğlu ile), Konu: "Kentsel Yoksulluk/Yoksunluğun Değişik Tanımları ve Boyutları Üzerine"
 • 26 Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi - Gazimağusa/KKTC - Ekim 2001 (Doç. Dr. N. Şenlier ve Prof. Dr. E. Yaşlıca ile), Konu: "Tarihi ve Turistik Yerleşmelerin Yaşanılır Gelişimi/Dönüşümü için bir Araç: Trafik Durultması"
 • 27 Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa Belediyesi - Gazimağusa/KKTC - Ekim 2001, Konu: "Kentsel Tasarımda Kentlerimiz için Gerçek bir Öncelik; Özürlüler için Engelsiz Mekanlar Yaratmak"
 • 28 IAPS-CSBE Network - Amasya, İkinci Uluslar arası Sempozyum: Traditional Environments in a New Millenium - Haziran 2001 (Prof. Dr. S. G. Bilsel, Yrd. Doç. Dr. G. Büyükmıhçı ve Öğr. Gör. H. Hisarlıgil ile), Konu: "Sustainable Historical Urban Environment Commencing a New Strategy to Re-insure the Cultural Contiunity in Gesi and Surrounding Small Settlements"
 • 29 Sürdürülebilir Kentsel Yeşil Yollar; Eğirdir (Isparta) Örneğinde Bir İrdeleme
 • Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri
 • 1 Kentsel Tasarım Ölçeğinde Değişen/Dönüşen Özgün Kentler, ISUEP-2018
 • 2 "Strategic Spatial Planning and Urban-Rural (Rurban) Development in Turkey", Frankfurt Rathaus, Frankfurt am Main, Germany.
 • 3 Demiryolu Ulasimina ve Kentsel Gelisime Stratejik Bakis Acilari - Strategic Aspects to Railway Transport and Urban Development, İlker Atmaca ile, 2nd International Railway Symposium & Trade Exhibition, İstanbul, Ekim-2008
 • 4 Socrates-Erasmus Programı kapsamında Universita Degli Dell' Aquila'da (İtalya) 1 Hafta "Türkiye'de Kentsel Planlama ve Tasarım" konusunda Ders verme, araştırma yapma
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI - 1999 "Özürlüler İçin Tasarımda Erişebilir ve Yaşanabilir Yaya Mekanları: Ankara-Kızılay Merkez Yaya Bölgesi'nde Sakarya Caddesi Yaya Mekanı Örneklemesi"
 • Doktora Tezi
 • 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI - 2002 "Kentsel Yaya Mekanlarındaki Tüm Kullanıcılar İçin Karar-Destekli Bir Tasarım Modeli Önerisi; Ankara Kent Merkezi Örneklemesi"
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Bulmuş, G. YENİ BÖLGESELCİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE'DE UYGULANAN BÖLGESEL GELİŞİM POLİTİKALARI
 • 2 TEKEDAR, B. (2019) SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN MEKÂNSAL ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ
 • 3 TAŞMEKTEPLİGİL, S. K. (2019) KENT PLANLAMA HİYERARŞİSİNDE KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ KONUMLANMASI GERMİR-KAYSERİ ÖRNEĞİ
 • 4 NARYAPRAĞI, S. (2019) KENT MAKROFORMU VE KENTİÇİ ULAŞIM ETKİLEŞİMİ: ISPARTA ÖRNEĞİ
 • 5 BESİM, E. (2019) KENTSEL VE BÖLGESEL ULAŞIMIN MEKÂNSAL GELİŞMELERE ETKİSİ, TR32 ALTBÖLGESİ VE DENİZLİ ÖRNEĞİ
 • 6 DERİCİ, B. (2018) BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİNİN (BKAY) GÖL KIYILARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ: EĞİRDİR GÖLÜ ÖRNEĞİ
 • 7 KORKMAZYÜREK, B. (2018) KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • 8 Kentsel Saçaklanmanın Kent Örüntüsü Üzerindeki Etkisinin Fraktal Geometri ile Tespiti; Isparta Örneği
 • 9 İbrahim Kavak, 2013,Kümelenme Temelli Bölgesel Ekonomik Büyümede Varlık Değerlendirmesi; Antalya İli Örneklemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Isparta.
 • 10 Osman Yorulmaz, 2013, Metropoliten Kentsel Büyümenin Çeperdeki Kentsel-Kırsalla Etkileşimi; Antalya Örneklemesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, SDÜ, Isparta.
 • 11 Kader Doğan, 2013, Muğla İli'nde Sektörler Arası Bütünleşme ile Bölgesel Kalkınma, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, SDÜ, Isparta.
 • 12 Mehmet Gürbüz, 2012, "Analitik Araştırma Süreçlerinin Mekansal Planlamada Kullanımı ve CBS Uygulamaları; İller Bankası Özelinde Bir İnceleme", Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Isparta.
 • 13 Merve Yılmaz, 2011, “Bölgesel Mekânın Farklı Kuramlar ve Uzmanlıklar Arasındaki Arada Kalmışlığı”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Isparta.
 • 14 İlker Atmaca, 2009, "Demiryolu Ulaşımının Kentsel Gelişime Olan Etkileri ve Isparta Kenti Örneklemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Isparta.
 • 15 Özgür Saçın, 2008, "Sanatsal İçerikte Kamu Mekanı Geliştirme Stratejileri", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Isparta.
 • İkinci danışmanlığında tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Melike Özer, 2008, "Üniversite Kampus Alanlarının Kentsel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Örneklemesi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Isparta.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Kentsel Saçaklanmanın Kent Örüntüsü Üzerindeki Etkisinin Fraktal Geometri ile Tespiti; Isparta Örneği, SDÜ BAP Projesi
 • 2 TÜBİTAK-Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Projesi, 'Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı', Proje Yürütücüsü, 2016.
 • 3 SDÜ Kampusu Yapısal Planı, SDÜ, Isparta.
 • 4 SDÜ Stratejik Planı (2016-2020), SDÜ, Isparta.
 • 5 BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) – Doğrudan Faaliyet Desteği, “Köprülü Kanyon Milli Parkı Karabük Yerleşimi Kentsel Tasarım Projesi” – Araştırmacı olarak, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur, 2013-2014.
 • 6 SDÜ Kampus Yapısal Planı ve Mekansal Tasarımı Komisyon Başkanı olarak (2015- ), SDÜ Rektörlüğü, Isparta.
 • 7 Kentiçi Ulaşım Planlamasında CBS Kullanımı; Isparta Kenti Örneklemesi, 2509-M-10 nolu BAP Projesi
 • 8 SDÜ-BAP -“Kümelenme Temelli Bölgesel Ekonomik Büyümede Varlık Değerlendirmesi; Antalya İli Örneklemesi‘’
 • 9 Bölgesel Mekânın Farklı Kuramlar ve Uzmanlıklar Arasındaki Arada Kalmışlığı, 2460-YL-10 nolu BAP Projesi
 • 10 Güzelçamlı Belediyesi Stratejik Planı, SDÜ, Isparta.
 • 11 Tübitak-1001 Araştırma Projesi: Kentsel-Kırsal Bütünlüklü Bir Stratejik Mekansal Planlama Modeli; Eğirdir Örneği.
 • 12 SDÜ - Isparta, Bilimsel Araştırma Projesi, Konu: "Demiryolu Ulasiminin Kentsel Gelisime Olan Etkileri ve Isparta Kenti Örneklemesi"
 • 13 SDÜ - Isparta, Bilimsel Araştırma Projesi - Ocak 2005, Konu: "Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusu'nun Engellilerin Kullanımına Yönelik Tasarımı"
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Kentsel Tarım ile Beslenen Kent Modeli: Isparta Örneği
 • 2 İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Kent Kumluca
 • 3 İslamköy Üretici Kadınlar Pazarı Gelişimi
 • 4 İklim Değişikliğine Duyarlı Katılımcı Planlama Deneyimi: “Geleceği Birlikte Çizelim ”
 • 5 Kültürel Turizm, Peyzaj ve Geleneksel Konut Mimarisi Açısından Tasarım Rehberinin Oluşturulması Isparta İslamköy Örneği
 • 6 12. Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı
 • 7 Korunan Doğal Alanların Bütüncül Planlama Tasarım Süreçleri Eğitimi
 • 8 Yükseköğretim Sektörü Yatırım Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi Sonuç Raporu
 • 9 ND İmar AŞ, Kayseri İl Düzeyinde Çevre Düzeni Planı, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması - Danışman olarak, Ankara, 2015-2016.
 • 10 TÜBİTAK-2237, Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, “Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi” - Araştırmacı olarak, Isparta, 2016.
 • 11 SDÜ Kampüsü Bisiklet Yolu Tasarımı Projesi, SDÜ, Isparta.
 • 12 TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, "Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi", Proje Araştırmacısı ve Eğitmen olarak, SDÜ, Isparta.
 • 13 110Y301 nolu TÜBİTAK-1001 ÇAYDAG Araştırma Projesi: “Kent Ağaçları Bilgi Sistemi Modeli”, TÜBİTAK, Proje Araştırmacısı, 2011
 • 14 TUBITAK - MAM Araştırma Projesi, “Karacaören Barajı ve Çevresi Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi” - Araştırmacı olarak, Kocaeli, 2011-2012.
 • 15 TUBITAK - MAM Araştırma Projesi, “Beyşehir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi” - Araştırmacı olarak, Kocaeli, 2011-2012.
 • 16 TÜBİTAK-4004, BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI, “Özel Öğrenciler Güller Diyarında Doğayla Buluşuyor”
 • 17 TÜBİTAK-2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, "Doğa Bilimleri Proje Hazırlama Eğitimi", Proje Araştırmacısı ve Eğitmen olarak, SDÜ, Isparta.
 • 18 SDÜ-BAP 2666-M-10 nolu proje: Kentiçi Banliyö Trenlerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalandırılması ve Değerlendirilmesi. Yürütücü, Doç. Dr. Serdal Terzi
 • 19 TUBITAK - MAM Araştırma Projesi, "İçme ve Kullanma Suyu Kaynağı Olarak Kullanılan Eğirdir Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hüküm Belirlenmesi Projesi, Araştırmacı olarak (TUBITAK, Kocaeli), 2010.
 • 20 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2009 İbrahim Kavak
 • 21 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2009 Merve Gökçeoğlu
 • 22 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2009 Nesrin Sarı
 • 23 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2009 Umut Erdem
 • 24 Tübitak-1001 /ÇAYDAG---"İÇME SUYU HAVZALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRSU KALİTE YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI; EĞİRDİR GÖLÜ MODELİ"-Araştırmacı olarak
 • 25 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2008Halime Gözlükaya
 • 26 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2008Merve Yılmaz
 • 27 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2008Osman Yorulmaz
 • 28 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Seda Temiz
 • 29 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Burhan Gezer
 • 30 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Burhan Yılmaz
 • 31 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Fatma Çıplak
 • 32 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Kader Doğan
 • 33 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 M. Ali Can Dal
 • 34 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 Muazzez Öztürk - Berrin Bilginer
 • 35 Tübitak 2209 - Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Proje Danışmanlığı- 2010 M. Kürşat Topal
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 SDÜ ve Isparta Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Durumu
 • 2 SDÜ Kampüsü Yapısal Plan ve Mekânsal Tasarımı Çalıştayı, Ekim 2015, SDÜ, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Bölge Bilimi Milli Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ, İstanbul.
 • 2 2. Ulusal "ENGELLİLEŞTİRİLENLER” Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • 3 ANSİAD 13. Girişimcilik Haftası Çalıştayı, 08-09-10 Aralık 2015, Antalya, Burdur, Isparta.
 • 4 ANSİAD 13. Girişimcilik Haftası Hazırlık Komitesi Üyesi olarak, Eylül 2015, ANSİAD, Antalya.
 • 5 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, Oturum Başkanı olarak, Ekim 2015, SDÜ, Isparta.
 • 6 15. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ / BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ- Danışma Kurulu Üyeliği, KTÜ/Trabzon.
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER)Danışma Kurulu Toplantısı, SDÜ, Isparta.
 • Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak
 • 1 Frankfurt'da (Almanya) Stratejik Mekansal Planlama konusunda araştırma yapmak, Tübitak-1001 projesi kanalıyla.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Kent ve Dönüşüm Üzerine Kır ve Kenti Konuşmak Kentleşme, Şehircilik ve Planlama
 • 2 SDÜ ŞBP Bölümü ve Isparta
 • 3 2. Ulusal "ENGELLİLEŞTİRİLENLER” Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Davetli Konuşmacı olarak, Konya, 2016.
 • 4 ROTRASA-Sürdürülebilir Ulaşım İçin Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Davetli Konuşmacı olarak, Ankara, 2016.
 • 5 “Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi” Bölgesel Çalıştayı Katılımcı olarak, Nisan 2016, OECD, Antalya.
 • 6 21. Ulusal Ergonomi Kongresi, Panelist olarak, Ekim 2015, SDÜ, Isparta.
 • 7 “Engelsiz Kentsel Mekanlar” Konferansı, Abdullah Gül Üniversitesi, Davetli Konuşmacı olarak, Kayseri, 2014.
 • 8 Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Projesi ile ortak atelye düzenlenmesi, ortak jüri yapılması, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 9 Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sınıf Projesi ile ortak atelye düzenlenmesi, ortak jüri yapılması, SDÜ, Isparta.
 • 10 "Eğirdir 2023 Kent Planlama Vizyonu" Konulu Panel, Eğirdir, Isparta.
 • 11 "SDÜ'nün Engellilere Yönelik Ulaşılabilirlik Envanterinin Hazırlanması" Konulu Eğitim Paneli, SDÜ, Isparta.
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 Teşekkür Belgesi (2013) SDÜ Rektörlüğü, Tübitak Projesi Nedeniyle, SDÜ, Isparta.
 • 2 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 3 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak 1001 Projesi Yürütücülüğü Nedeniyle, Aralık 2010.
 • 4 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Nedeniyle, Nisan 2009.
 • 5 Teşekkür Belgesi, SDÜ MMF Dekanlığı, Tübitak Lisans Projeleri (2209) Danışmanlıkları Nedeniyle, Nisan 2008
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://erkanpolat.blogspot.com
 • 2 http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon2/Default.aspx?uid=e59adae8361ad669d2a3bed9e98bddb347b142a7aa27707a2d4c1270b1926203bcaaada6
 • Üye olunan bilimsel kuruluş
 • 1 Regional Studies Association
 • 2 Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM)
 • 3 Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM)
 • 4 Regional Studies Association
 • 5 Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM)
 • 6 Regional Studies Association
 • 7 Şehir Plancıları Odası
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslararası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
 • 1 Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Ankara, I. Ulusal Özürlüler Şurası Komisyon Üyeliği - Nisan/Aralık 1999, Konu: "Özürlüler Alanında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi ile Teknoloji Kullanımı"
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Açık Radyo / 94.9 - İstanbul, Traji-trafikten Beşerî Trafiğe (Psikoloji Perspektifinden Trafik) adlı Canlı Radyo Programı - 7 Ocak 2006, saat 10.00 - 10.30, Konu: "Kentsel Ulaşımda Yayalar, Erişebilirlik ve Devinim"
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
 • 1 Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı
 • Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanması
 • 1 TC Erciyes Üniversitesi - Kayseri, Rektörlük - Eylül 2004, Konu: "Erciyes Üniversitesi Teknoloji Bölgesi Planlaması ve Tasarımı"
 • 2 TC Erciyes Üniversitesi - Kayseri, Rektörlük - Eylül 2003, Konu: "Erciyes Üniversitesi Kampusu Özürlüler için Tasarım"
 • 3 Kayseri Halk Kütüphanesi - Kayseri, Ekim 2003, Konu: "Görme Özürlüler için Okuma / Dinleme Köşesi Tasarımı"
 • 4 TC Erciyes Üniversitesi - Kayseri, Rektörlük - Eylül 2002, Konu: "Talas Dinlenme Tesisleri Tasarımı"
 • 5 TC Erciyes Üniversitesi - Kayseri, Rektörlük - Eylül 2002, Konu: "Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Ticari Alan Tasarımı"
 • Görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak
 • 1 Isparta’nın Kültürel Turizm Bölgesi İslamköy Prpje Çalıştayı ve Proje Sergisi
 • Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD)
 • 2 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük
 • 1 Hungarian Science Academy Journal
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Journal of Environmental Biology, ISSN: 0254-8704
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 MATTER: International Journal of Science and Technology
 • 2 International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice
 • 3 ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING
 • 4 Asian Social Sciences
 • 5 GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE Part B: ART, HUMANITIES, DESIGN
 • 6 International Journal of Political Science and Development
 • 7 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Tasarım ve Teknoloji Dergisi
 • Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 2. Ulusal Engelleştirilenler Kongresi, Nisan 2016, SÜ, Konya.
 • 3 ROTRASA Sürdürülebilir Ulaşım İçin Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, Aralık 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 4 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • 5 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2009
 • 6 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • 7 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2008
 • 8 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2006
 • 9 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-2005
 • Diğer dergilerde hakemlik
 • 1 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi
 • 2 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, UÜ, Bursa.
 • 3 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, UÜ, Bursa.
 • SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/hakemlik
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 2 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi
 • 3 MİMARLIK BİLİMLERİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ
 • 4 Journal of Environmental Biology
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak (2015- ), SDÜ, Mimarlık Fakültesi, Isparta.
 • 2 Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı
 • 3 Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015- ), SDÜ Mimarlık Fakültesi, Isparta.
 • 2 SDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Başkanlığı
 • 3 Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Anabilim Dalı Başkanlığı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Koordinatör, SDÜ, Isparta.
 • 2 SDÜ-Engelsiz Kampus Fizibilite Komisyon Üyeliği
 • 3 SDÜ Rektörlüğü, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 RSAI (Regional Science Association International), Komite Üyeliği, University of Azores, Portugal.
 • 2 RSAI (Regional Science Association International), Komite Üyeliği, University of Azores, Portugal.
 • 3 Avrupa Üniversiteler Birliği Değerlendirme Ekibi ile Görüşme Komisyon Üyesi Olarak, Mart-2006, SDÜ, Isparta
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği
 • 2 16. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği
 • 3 ANSİAD 14.GİRİŞİMCİLİK GÜNLERİ HAZIRLIK KOMİTESİ Üyeliği
 • 4 SDÜ Stratejik Planı (2016-2020) Hazırlama Komisyonu Eş Lideri olarak (2015-2016), SDÜ Rektörlüğü, Isparta.
 • 5 “Isparta İli Öncelikli Sektörler Çalışması” Çalıştayı’nda katılımcı olarak, Ekim 2015, Isparta.
 • 6 Bölge Bilimi Milli Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ, İstanbul.
 • 7 Tübitak-BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Proje Değerlendirmesi, Panelist olarak
 • 8 Tübitak BİDEB 2214-A Yurtdışı Araştırma Burs Programı Proje Değerlendirmesi, Panelist olarak
 • 9 14.Bölge Bilimi/ Bölge Planlama Kongresi, Bilim Kurulu Üyeliği, İTÜ, İstanbul.
 • 10 Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, Komite ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İTÜ, İstanbul.
 • 11 4. KENTSEL VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU (2013) Oturum Başkanı olarak, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • 12 Tübitak-BİDEB 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı Proje Değerlendirmesi, Panelist olarak
 • 13 TÜBİTAK-SOBAG Dış Hakemlik Proje Değerlendirmesi
 • 14 TÜBİTAK-SOBAG 1001 Proje Değerlendirmesi, Panelist olarak
 • 15 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı (2013) Ulaşılabilirlik Komisyonu Koordinatörü, SDÜ, Isparta.
 • 16 TÜBİTAK-SOBAG, TÜBITAK İKİLİ ANLAŞMALAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLAR İÇİN PROJE ÖNERİSİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRMEDE PANELİST OLARAK
 • 17 Tübitak-SOBAG 1002 proje değerlendirme dış danışmanlık görevi, TÜBİTAK.
 • 18 Demiryolu Taşımacılığı ve Lojistik Çalıştayı, 2011, BAKA, Isparta.
 • 19 Tübitak-SOBAG 1001 proje değerlendirme dış danışmanlık görevi, TÜBİTAK
 • 20 Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu, Bilim Kurulu Üyeliği.
 • 21 Kentleşme Şurası-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 • 22 Dünya Şehircilik Günü Düzenleme Komitesi-2009
 • 23 TÜBİTAK SOBAG-1001 nolu proje değerlendirme panelinde panelist olarak görev alma.
 • 24 TÜBİTAK SOBAG-1001 nolu proje değerlendirme panelinde panelist olarak görev alma.
 • 25 15. Yıl Mühendislik -Mimarlık Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, SDÜ, Isparta.
 • 26 Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Ankara, II. Ulusal Özürlüler Şurası Komisyon Üyeliği - Nisan/Aralık 2005, Konu: "Yerel Yönetimler ve Özürlüler, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi ile Teknoloji Kullanımı" Şura Üyeliği
 • 27 TC Başbakanlik Özürlüler İdaresi Başkanlığı - Ankara, II. Özürlüler Şurası Fiziksel Çevre Komisyonunda Şura Üyesi olarak - Mayıs, Haziran 2005, Konu: "Yerel Yönetimler ve Özürlüler"
 • 28 TMMOB Makine Mühendisleri Odası - Ankara, Ankara'da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Danışmanlar Kurulu Toplantısı - Ocak 2001
 • 29 Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Ankara, I. Ulusal Özürlüler Şurası Komisyon Üyeliği - Nisan/Aralık 1999, Konu: "Özürlüler Alanında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi ile Teknoloji Kullanımı" Şura Üyeliği
 • 30 Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Ankara, I. Ulusal Özürlüler Şurası Komisyon Üyeliği - Nisan/Aralık 1999, Konu: "Özürlüler Alanında İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi ile Teknoloji Kullanımı"
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknogirişim ve İnovasyon Topluluğu Akademik Danışmanlığı
 • 2 Şehir Plancıları Odası, Isparta İl Temsilci Yardımcılığı, Isparta.
 • 3 ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU, Bilim Kurulu Üyeliği, SDÜ, Isparta.
 • 4 Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Ankara, II. Ulusal Özürlüler Şurası Komisyon Üyeliği - Nisan/Aralık 2005, Konu: "Yerel Yönetimler ve Özürlüler, Fiziksel Çevrenin Düzenlenmesi ile Teknoloji Kullanımı"
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Uşak Merkezi için Stratejik Vizyon Planı Hazırlanması, Mekânsal Stratejiler Geliştirilmesi, Mekânsal Gelişme Dinamiklerinin Belirlenmesi, Kentsel Ulaşım Sorunlarının Saptanması
 • 2 SDÜ Mimarlık Faskültesi Doçent Temsilciliği
 • 3 SDÜ Bilimsel Performans ve Endeksler Komisyonu Üyeliği
 • 4 TÜBİTAK Hızlı Destek Programı- SOBAG, 2015, Dış Danışman Olarak
 • 5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü, Üst Ölçek Mekânsal Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci, Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi, ÇŞB, Ankara, 2012 – 2014.
 • 6 Kentleşme Şurası Şura Komisyon Üyeliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara
 • 7 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 28.02.2008, Dosya No:2007/1468
 • 8 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2007/161
 • 9 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2007/2351
 • 10 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 07.05.2008, Dosya No:2007/268
 • 11 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 30.05.2008, Dosya No:2007/1187
 • 12 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 30.05.2008, Dosya No:2006/72
 • 13 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 06.06.2008, Dosya No:2007/1396
 • 14 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 06.06.2008, Dosya No:2007/1816
 • 15 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 13.06.2008, Dosya No:2007/2295
 • 16 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2004/1174
 • 17 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2007/1717
 • 18 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2006/2576
 • 19 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2006/346
 • 20 T.C. Adalet Bakanlığı Antalya I. İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 03.07.2008, Dosya No:2006/1509
 • 21 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/1215
 • 22 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/2264
 • 23 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/2265
 • 24 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.07.2008, Dosya No:2007/2373
 • 25 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2372
 • 26 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2371
 • 27 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 23.07.2008, Dosya No:2007/2370
 • 28 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.10.2008, Dosya No:2007/1725
 • 29 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 08.10.2008, Dosya No:2008/340
 • 30 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 06.06.2008, Dosya No:2008/12
 • 31 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 06.06.2008, Dosya No:2007/1816
 • 32 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 28.02.2008, Dosya No:2007/1582
 • 33 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 28.02.2008, Dosya No:2007/211
 • 34 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2242
 • 35 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2239
 • 36 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2240
 • 37 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2241
 • 38 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2274
 • 39 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2273
 • 40 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 26.03.2008, Dosya No:2007/2086
 • 41 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kantin, Kafeterya ve Çay Ocaklarının Denetlenmesi Komisyonu Üyeliği, SDÜ, Isparta
 • 42 Şehir Plancıları Odası, Isparta Temsilciliği, Mesleki Denetim Uygulama Görevlisi olarak
 • 43 SDÜ- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Proje Geliştirme Komisyonu Üyeliği
 • 44 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 15.08.2007, Dosya No:2007/1469
 • 45 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 11.09.2007, Dosya No:2007/1314
 • 46 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 22.11.2007, Dosya No:2007/652
 • 47 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 22.11.2007, Dosya No:2007/1897
 • 48 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Web Sayfası Hazırlama Komisyonu Üyeliği, SDÜ, Isparta
 • 49 Eğirdir Gölü Su Toplama Havzası Özel Hüküm Beirleme Grubu Asil Üyesi, Isparta Valiliği, Isparta.
 • 50 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 15.08.2007, Burdur İli Merkez Konak Mahallesinde İmar Planı Tadilatı Yapılmasına İlişkin Belediye Meclisi Kararının İptali İstemi İşleminin Değerlendirilmesi, Dosya No:2007/1468
 • 51 T.C. Adalet Bakanlığı Isparta İli İdare Mahkemesi'nde Şehir ve Bölge Plancısı Olarak Bilirkişilik. 11.09.2007, Dosya No:2007/1435
 • 52 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İntibak Komisyonu Üyeliği, SDÜ, Isparta
 • 53 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çift Anadal ve Yandal Komisyonu Üyeliği, SDÜ, Isparta
 • 54 SDÜ- Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Proje Geliştirme Komisyonu Üyeliği
 • 55 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezuniyet Komisyonu Başkanı, SDÜ, Isparta
 • 56 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İntibak-Muafiyet-Yatay Geçiş-Dikey Geçiş Komisyonu Üyeliği, SDÜ, Isparta
 • 57 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Kantin, Kafeterya ve Çay Ocaklarının Denetlenmesi Komisyonu Üyeliği, SDÜ, Isparta
 • 58 Şehir Plancıları Odası, Isparta Temsilciliği, Mesleki Denetim Uygulama Görevlisi olarak
 • 59 SDÜ-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Yaz Okulu organizasyonları Sorumlusu, SDÜ, Isparta
 • 60 EÜ-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Komisyonu Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • 61 EÜ-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezuniyet Komisyonu Başkanı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
 • Ulusal yada yerel düzeyde yazılı veya görsel basında yayın faaliyetleri
 • 1 Kanal32 Bir Fikrim Var Isparta Programı, Ocak 2016, Isparta.
 • 2 Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi, “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”, Akdeniz Gazetesi, Röportaj, 04.05.2015, Isparta.
 • 3 Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi, “Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”, Akdeniz Gazetesi, Röportaj, 05.05.2015, Isparta.
 • 4 SDÜ ve Isparta İşbirliğinin Bilim Üssü: Göller Bölgesi Teknokenti, Ar-Ge, Yenilikçilik ve Teknolojinin Arakesitinde Teknokentlerin Rolü ve Göller Bölgesi Teknokenti'nin Isparta'ya Katkıları, Akdeniz Gazetesi, 05.11.2015, Isparta.
 • 5 Göller Bölgesi Teknokenti, Teknokentin Tanıtımı, Yerel, Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Katkıları, Kanal32 EkonomiVizyon Programı, 10.12.2015, Isparta.
 • 6 Kanal 32'de "Üniversite Günlüğü" Programı'nda Nisan-2008 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tanıtımı ve Stratejik Mekansal Planlama konusunda konuşmacı olarak katılma
 • Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak
 • 1 "Eğirdir 2023 Kent Planlama Vizyonu" Konulu Proje Sergisi, Eğirdir Belediyesi, Isparta.
 • 2 Planlama Projesi III
 • 3 Kentsel Planlama Projesi - I
 • 4 Kentsel Planlama Projesi - II
 • 5 Planlama Projesi - IV
 • 6 Planlama Projesi III
 • 7 Planlama Projesi IV
 • 8 Kentsel Planlama Projesi - I
 • 9 Kentsel Planlama Projesi - II
 • 10 Planlama Projesi-4 Sergisi
 • 11 Planlama Projesi-III Sergisi
VERDİĞİ DERSLER
Alan Kullanım Planlama Yöntemleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri Dersi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersi
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama
Diploma Projesi ve Bitirme Tezi
Erişebilirlik (Seçmeli Ders) Dersi
Kapsamli ve Stratejik Planlama
Kent Planlamaya Yaklaşımlar
Kentlesme ve Kentsel Politikalar
Kentsel Cografya
Kentsel Coğrafya
Kentsel Coğrafya Dersi
Kentsel Tasarım Politikası ve Uygulaması
Kentsel Tasarımda Mimari Grafikler
Kentsel Trafik Tasarımı ve Planlaması
Kentsel Ulasim Planlamasi
Kentsel Ulaşım Planlaması
Peyzaj Planlaması Dersi
Planlama Kuramı ve Politikaları
Planlama Kuramı ve Tarihi
Planlama Kurami ve Tarihi
Planlama Projesi -I
Planlama Projesi-1
Planlama Projesi-2
Planlama Projesi-3
Planlama Projesi-4
Planlama Projesi-5
Planlama Projesi-6
Planlama Projesi-7
Planlama Projesi-II
Planlamada Modeller Dersi
Şehircilik Projesi-I
Şehircilik Projesi-I [Temel Eğitim]
Şehircilik Projesi-II
Şehircilik Projesi-III
Şehircilik Projesi-IV
Şehircilik Projesi-V
Şehircilik Projesi-VI
Şehircilik Projesi-VII
Ulaşım Planlaması Dersi
 
Bu İçeriği Paylaş!