KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Ayşe DURGUN KAYGISIZ
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı İktisat Politikası Anabilim Dalı
Telefon 2113105
E-Posta aysedurgun@sdu.edu.tr
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 15.07.2003
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 31.08.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT 03.12.2010
İLGİ ALANLARI
Turizm, Bölgesel Kalkınma, Finansal Krizler, makro iktisat
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Ezanoğlu Zeynep, Demografik Değişimin Enflasyon Üzerindeki Etkisi. SİYASAL: Journal of Political Sciences, 30(1), , 45-64. Doi: 10.26650/siyasal.2021.30.1.0024, (2021), (Alan Endeksleri)
 • 2 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜN MİLLİ GELİR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ. stratejik ve sosyal araştırmalar dergisi, 5(2), , 231-243. (2021), (Diğer)
 • 3 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Covid-19 Sonrası Türk Turizm Sektöründe Oluşabilecek Fırsatlar ve Riskler. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 12(23), , 79-95. (2021), (Diğer)
 • 4 Yegül Sibel, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, EKONOMİK BÜYÜMEDE AR-GE VE YENİLİĞİN PAYI: GÜNEY KORE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi , 30-42. (2020), (Diğer)
 • 5 Özbostancı Fatih, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACAT ÜZERİNEETKİLERİ: BRIC ÜLKELERİ ve TÜRKİYE ÜZERİNE PANEL VERİANALİZİ. ASSAM uluslararası hakemli dergi, 6(14), , 1-17. (2019), (Diğer)
 • 6 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Türkiye’de Tüketici ve Reel Kesim Güven Endeksi İle Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: 2010-2018. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), , 314-332. (2019), (TR DİZİN)
 • 7 İşcan Hüseyin, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Türkiye’de Döviz Kuru, Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: 2009-2017 Uygulaması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(17), , 581-604. (2019), (TR DİZİN)
 • 8 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Türkiye’de Yurt İçi Üretici ve Tüketici Fiyatları Arasındaki İlişki: 2006-2018. Journal of Social and Humaties Sciences Research, 5(30), , 4452-4460. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 9 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Döviz Kuru Dalgalanmalarının Enflasyon Üzerindeki Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği. International Review of Economics and Management, 6(2), , 117-137. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 10 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Çevresel Kuznets Hipotezi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi, 1(32), , 186-204. (2018), (Alan Endeksleri)
 • 11 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, Burdur İli Turizm Stratejisinin Belirlenmesi: SWOT-AHP Uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), , 157-186. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 12 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖZE KAYA DİLEK, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme:1980 -2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), , 273-300. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 13 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖZE KAYA DİLEK, KÖSEKAHYAOĞLU LEVENT, Test Of ‘Twin Deficit Hypothesis’ For Turkey: An Analysis For 2001-2014 Period. Ömer Halis Demir Üniversitesi İİBF Dergisi , 211-228. (2016), (Alan Endeksleri)
 • 14 GÖZE KAYA DİLEK, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, ALTUNTEPE NİHAT, Türkiye’de Kamu Harcamalarının Toplam İstihdama Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), , 83-96. Doi: 10.5578/jeas.9527, (2015), (Alan Endeksleri)
 • 15 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Net Turizm Gelirleri ve Büyüme İlişkisi: Var Model Granger Nedensellik Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), , 155-164. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 16 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), , 122-131. (2015), (Alan Endeksleri)
 • 17 YILDIZ ZAFER, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, MEMİŞOĞLU DİLEK, Göller Bölgesi ve Prizren Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması, Karşılaştırılması ve Modellendirilmesi.. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(2), , 159-177. (2014), (Alan Endeksleri)
 • 18 YILDIZ ZAFER, MEMİŞOĞLU DİLEK, DURGUN AYŞE, Kosova Prizren Bölgesi Turizminin SWOT Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), , 122-130. (2013), (Alan Endeksleri)
 • 19 MEMİŞOĞLU DİLEK, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, 2008 Ekonomik Krizi ve Türkiye’de Sağlık Sektörü Üzerine Etkileri. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), , 81-100. (2011), (Alan Endeksleri)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, TÜFE VE Yİ-ÜFE ENDEKSLERİNİN ANALİZİ. International Conference on Social Science Research 8-10 September 2021 in Budva, MONTENEGRO ICONSR 2021 (2021). (Özet bildiri)
 • 2 ÖNDER KÜBRA, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Effects Of Tourism Sector On The Employment In Turkey An Econometric Application. First International Conference On Management And Economics Doi: 978-99956-681-1-2, (2008). (Özet bildiri)
 • 3 MEMİŞOĞLU DİLEK, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Public Administration Reforms And Corruptıon In Turkey. First International Conference On Management And Economics (2008). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, İşcan Hüseyin, KREDİ TEMERRÜT TAKASI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ, TÜRKİYE ÖRNEĞİ. sakarya iktisat dergisi, 10(2), , 167-179. (2021), (Diğer)
 • 2 Çapik Eser, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, ARGE Harcamaları ve Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(4), , 301-314. (2018), (TR DİZİN)
 • 3 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliğinin Dinamikleri: Seçilmiş Avrupa ve Merkez Asya Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), , 161-174. (2018), (TR DİZİN)
 • 4 GÖZE KAYA DİLEK, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, 2008 Küresel Krizi ve Sonrasında Türkiye’de Uygulanan Maliye Politikalarına Genel Bir Bakış. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), , 171-194. (2015), (TR DİZİN)
 • 5 ONGUN UTKU, GÖVDERE BEKİR, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Burdur İlinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), , 99-116. (2015), (TR DİZİN)
 • 6 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, GÖVDERE BEKİR, 2008 Küresel Krizinin Antalya Konaklama İşletmelerine Etkileri Üzerine Bir Analiz. Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 30(1), , 139-159. (2011), (TR DİZİN)
 • 7 YILDIZ ZAFER, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, 2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Turizm Sektörü Üzerine Etkileri. Vizyoner e-Dergi, 2(1), , 1-15. (2010), (Endekste taranmıyor)
 • 8 GÖZE KAYA DİLEK, DURGUN AYŞE, 1924-1938 Dönemi Atatürk’ün Maliye Politikaları: Bütçe ve Vergi Uygulamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi,, 1(19), , 233-249. (2009), (TR DİZİN)
 • 9 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Isparta Turizminin Swot Analizi. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), , 93-109. (2007), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 DURGUN KAYGISIZ AYŞE, TÜRKIYE’DE İKTISAT POLITIKALARI VE İSTIHDAM (1990-2020)(2021). Gazi yayınevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 İşcan Hüseyin, Ezanoğlu Zeynep, DURGUN KAYGISIZ AYŞE, Türkiye’de istihdama sosyo ekonomik bir bakış (1990-2019)(2020). Gazi kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
 
Bu İçeriği Paylaş!