KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110291
E-Posta kemaleddintas@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 27.06.1991
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 29.08.1997
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 26.12.2001
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında özgün bilimsel kitap
 • 1 Taş, K., 2018. Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji, 2. Baskı, Rağbet Yayınları, İstanbul.
 • 2 Taş, K., 2017. Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç. Rağbet Yayınları, İstanbul.
 • 3 Taş, K., 2005. Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri. Alter Yayıncılık, Ankara.
 • 4 Taş, K., 2002. Türk Halkının Gözüyle Diyanet. İz Yayıncılık, İstanbul.
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Taş, K., 2006. Dindarlığın Kriterleri Üzerine Tipolojik Bir Araştırma. Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Editörler: Ünver Günay-Celaleddin Çelik, Karahan Kitabevi, 175-206. Adana.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taş, K., 2002. Fildişi Kulenin Sakinleri: Türk Aydını. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 185, 14-16. İstanbul.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taş,K.,2014. "Devlet ve Toplum Arasında Köprü: Diyanet" Diyanet Aylık Dergi, S.279, s.53-57.
 • 2 Taş, K., 2009. Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı. Din ve Hayat Dergisi, S.3,s.44-48.
 • 3 Taş, K., 2008. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Toplumsal Statüsü. Diyanet Aylık Dergi, S.207, s.8-10.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 TAŞ, K., 2020. "Medeniyet Tartışmaları Bağlamında Cemil Meriç: Doğu, Batı ve Türk Toplumunun Medeniyet Tasavvurları", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 126, Sayı: 249, Sayfa: 369-396.
 • 2 YAKUT, İ., TAŞ, K., 2020. "İran'da Üniversitesi Öğrencilerinin Din Anlayışı Üzerine Bir Ölçek Çalışması", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 72, Sayfa: 1026-1032.
 • 3 MAHMANDAROV, D., TAŞ, K., 2020. "Kurban ve Şiddet: İslamcı Şiddetin Göstergebilimsel Analizi", CenRaPS Journal of Social Sciences, Volume: 2, Issue: 2, Pages: 281-297.
 • 4 TAŞ, K., B.Gülşen, 2020. "Nietzsche ve Durkheim’da Ahlak", Toplum Bilimleri Dergisi, C.28, s.238-260.
 • 5 TAŞ, K., B.Göksüçukur, 2019. "Osmanlı Dönemi Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük Fikir Akımları ve Din", Dini Araştırmalar Dergisi, 22(6), s.463-488.
 • 6 TAŞ, K., H.İ. Akkuş, 2019. Türkiye'de İş Kazaları ve Kader Anlayışı Üzerine Tipolojik Bir Araştırma: İş Kazaları ve Kader Ölçeği, Turkish Studies - Comparative Religious Studies, 14(4), s.591-602.
 • 7 Taş, K., 2018. "Sosyolojik Metodolojinin Ontolojik ve Epistemolojik Temelleri", Turkish Studies, 13(2), 49-70.
 • 8 Taş, K. ve Gürler A., 2011. Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 22(1), 12-25. Ankara.
 • 9 Taş, K., 2011. Din Sosyolojisinin Araştırma Alanından ve Bilimler Tasnifindeki Yerinden Kaynaklanan Sorunları, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2(25), 1-14. Isparta.
 • 10 Taş, K., 2011. Türk Din Sosyolojisinde Batı Eksenli Sosyoloji Geleneğinin Yönlendirici Etkisi, Dinî Araştırmalar Dergisi, 13(36), 21-29. Ankara.
 • 11 Taş, K., 2011. Anthony Giddens’ın Sosyal Teorisi ve Metodolojisi Üzerine Bir Değerlendirme, Hikmet Yurdu Dergisi, 4(8), 11-24.
 • 12 Taş, K., 2010. Dindarlığa Yüklenen Anlamlar: Üniversite Öğrencileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(2), 47-62. Elazığ.
 • 13 Taş, K., 2008. Din Bürokrasisi: Türk Toplumunda Resmî Dinî Örgütlenmenin Yapısı ve Gelişimi. Tabula Rasa Dergisi, (7)19, 81-90. Isparta.
 • 14 Taş, K., 2005. Dindarlığa Etki Eden Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 8(13), 63-83. Isparta.
 • 15 Taş, K., 2005. Din Sosyolojisi Öğretimi: Problemler ve Çözüm Önerileri. Tabula Rasa Dergisi, 5(13), 4-15. Isparta.
 • 16 Taş, K., 2005. Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi. Tabula Rasa Dergisi, 5(13), 210-219. Isparta.
 • 17 Taş, K., 2005. Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu -Sosyolojik Bir Çözümleme-. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 81-101. Isparta
 • 18 Taş, K., 2004. Işık Doğudan Gelir: Cemil Meriç'e Göre Doğu Toplumları ve Din. Tabula Rasa Dergisi, 4(10), 67-81. Isparta
 • 19 Taş, K., 2004. Türk Sosyolojisinde Yerlici-Milli Bir Çizgi: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 149, 147-156. İstanbul.
 • 20 Taş, K. ve Uçar, R., 2004. Üniversite Gençliğinin Din/İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği). Dinî Araştırmalar Dergisi, 7(20), 249-273. Ankara.
 • 21 Taş, K. ve Uçar, R., 2003. İlahiyatçıların Küreselleşmeye Yaklaşımı (Küreselleşme Üzerine Bir Alan Araştırması). Dini Araştırmalar Dergisi, 6(17), 67-85. Ankara.
 • 22 Taş, K., 2003. Dindarlık Ölçeği: Dini Tutumlar Üzerine Bir Araştırma. Tabula Rasa Dergisi, 8, 239-247. Isparta.
 • 23 Taş, K., 2003. Dinin Sosyolojik Tanımı Problemi Üzerine Bir Değerlendirme. Dini Araştırmalar Dergisi, 6(16), 199-205. Ankara.
 • 24 Taş, K., 2002. Milli Kültür ve Batılılaşma. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 138, 101-105. İstanbul.
 • 25 Taş, K., 2002. Tanzimat ve Batılılaşma Hareketlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 87-93. Elazığ.
 • 26 Taş, K., 2001. Cemil Meriç'in Sosyoloji Anlayışı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 119-129. Elazığ.
 • 27 Taş, K., 2000.Cemil Meriç'e Göre İdeolojiler Karşısında Türk Toplumu. Dini Araştırmalar Dergisi, 3(8), 7-22. Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Taş, K., 2008. The Social Status of the Presidency of Religious Affairs in Turkey and its Overall Assessment : Common Public Opinion. The Muslim World, 98 (2-3), 363-369.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Taş, K., 2004. Soruşturma Dosyası. Tabula Rasa Dergisi, 4(11), 164-165. Isparta.
 • 2 Altaş, N., Taş, K., 2000. Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye'de Farklılaşma Çatışma Bütünleşme -III. Ulusal Sosyoloji Kongresi-. Dini Araştırmalar Dergisi, 3(7), 271-275. Ankara.
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, K., 2015. "Dindarlık Anlayışları ve İnsan Tasavvuru", Hz.Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu, Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı (18-20 Nisan 2014, Erzurum), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 53-62, Ankara.
 • 2 Taş, K., 2009. Türkiye'de Dindarlık Algıları. IV. Din Şurası, Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı, 12-16 Ekim 2009, 293-311, Ankara.
 • 3 Taş, K., 2004. Cumhuriyet Türkiyesi'nde Manevi Hayat ve Din Kurumları. Cumhuriyet'in Sekseninci Yılında Türkiye, Düzenleyen: Türk Ocakları Genel Merkezi ve Ankara Ticaret Odası, 17-18 Ekim 2003, 48-61. Ankara.
 • Uluslarası toplantıda sunularak müzakere şeklinde yayımlanan bildiri
 • 1 Taş, K., 2007. Türk Hukuk Mevzuatında Dini Kurumların Yeri ve Uygulama. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Düzenleyen: İsav, 17-19 Kasım 2006, 502-509, İstanbul.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Taş, K., 1997. Cemil Meriç'in Din ve Topluma Bakışı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 184s. Ankara.
 • Doktora Tezi
 • 1 Taş, K., 2001. Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı(İstanbul Örneği). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 243s. Ankara.
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Buse Gülşen, 2020. Nietzsche ve Durkheim’da Ahlak, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı .
 • 2 Betül Göksüçukur, "Türk Modernleşmesi ve Din: Osmanlı Dönemi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 3 Abdurrahman Doruk, "Demografik Değişkenlere Göre Dini Tutumlar: Konya Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 4 Rukiye Sözer, "Sosyo-kültürel, Tarihsel ve İdeolojik Bağlamda İslamofobi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 5 Zeynep Dilara Demirel, "Hegel ve Marx'da Diyalektik", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 6 Merve Uysal, "Esnaflarda Meslek Ahlakı ve Dindarlık (Isparta Örneği)" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 7 Ebubekir Oğuz Utku, "Hoca Ahmed Yesevi ve Türklerin Din Anlayışına Etkileri", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 8 Dashdamir Mahmandarov, "Max Weber'de Din ve Siyaset" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 9 Handan Özdemir, "Modern ve Postmodern Parametreler Bağlamında Kamusal Alan ve Din" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 10 İlyas Atasoy, "Türkiye Çerkezlerinin Siyasi Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı.
 • 11 Emine Merve Armağan, "Max Weber'in Din Sosyolojisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı.
 • 12 Uğur Korkmaz, “Pozitivizmin Türk Sosyolojisinin Kuruluş Sürecindeki Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 13 Özer Toksoy, "Sivil Dinin Sosyolojik Evreni", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 14 Ayhan Çetin, "Ahmet Ağaoğlu’nun Din ve Toplum Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 15 Muhammed Özdil, "İsmail Gaspıralı'nın Din ve Toplum Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 16 Tarık Güvendi, "Geleneksel Yapının Kırılma Sürecinde Dindarlık (Oğuzeli Örneği" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 İdris Yakut, (2020). İran'da Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışı: Tahran Üniversitesi Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı .
 • 2 Muhittin Imıl, "Ulus İnşa Sürecinde PKK ve Din İlişkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 3 Ergun Temizkaya, "Postmodern İmge Toplumu: Sosyo-psikolojik ve Felsefi Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 4 Yasemin Apalı, “Bilgi Sosyolojisi Açısından Din ve Zihniyet”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • 5 Hasan Hüseyin Aygül, “İktisadi Tutum ve Davranışlarda Zihniyet Olgusunun Anlam Evreni, Dönüşüm Süreci ve Tipolojik Analizi (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı.
 • 6 Adem Gürler, "Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma)", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı .
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 2541-M-10 nolu S.D.Ü. BAP tarafından desteklenen “Isparta ve Çevresinde Türbe ve Ziyaret Yerlerinin Sosyolojik Analizi”.
 • 2 3021-YL-11 nolu S.D.Ü. BAP tarafından desteklenen "Max Weber'in Din Sosyolojisi".
 • 3 2320-D-10 nolu S.D.Ü. BAP tarafından desteklenen “İktisadi Tutum ve Davranışlarda Zihniyet Olgusunun Anlam Evreni, Dönüşüm Süreci ve Tipolojik Analizi (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)”.
 • 4 1765-D-08 nolu S.D.Ü. BAP tarafından desteklenen "Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma)".
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 Uçar R., 2014. Güç ve Değer, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 2 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 3 Ekev Dergisi
 • 4 Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 6 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 7 İslami Araştırmalar Dergisi
 • 8 Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 10 Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 11 Art-e Dergisi
 • 12 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 13 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 14 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 15 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi
 • 16 Tabula Rasa Dergisi
 • 17 Dini Araştırmalar Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Gelendost Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2005-2008)
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı (19.10.2015 - ...)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2006-....)
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Etiği
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Çağdaş Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Çağdaş Felsefe Teorileri
Çağdaş Sosyoloji Teorileri
Çağdaş Türk Sosyologları
Din Hizmetlerinde İletişim Rehberlik ve Halkla İlişkiler
Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisi Tarihi
Din Sosyolojisinin Meseleleri
Din ve Sosyal Değişme
Dindarlığın Sosyolojisi
Klasik Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Kurumlar Sosyolojisi
Kültür Felsefesi
Kültür Tarihi
Modernizm
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkileri
Postmodernizm
Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları
Sosyal Bilimlerde Veri Analizi Yöntem ve Teknikleri (Spss Uygulamaları)
Sosyal İlimler Metodolojisi
Sosyal Psikoloji
Sosyolojik Din Teorileri
Sosyolojiye Giriş
Türk Modernleşmesi ve Din
Türk Toplumbilimcileri
Türk Toplumunun Dindarlık Kriterleri
Türk Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısı
Türkiye'de Dindarlık Algıları
Türkiyenin Dini ve Kültürel Yapısı
Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları
Yöntem Sorunu
 
Bu İçeriği Paylaş!