KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ
Birimi İlahiyat Fakültesi
Bölüm Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Telefon 2462110291
E-Posta E-Posta Adresini Göster
ORCID ID 0000-0001-8759-5147
Akademik Hesaplar
Google Scholar Hindex: 9
Alıntı Sayısı: 228
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT 27.06.1991
Yüksek Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 29.08.1997
Doktora ANKARA ÜNİVERSİTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 26.12.2001
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 SAMBETOV Zhanbolat, TAŞ Kemaleddin, Orta Asya'da Sufiliğin Yayılmasına Katkıda Bulunan Mutasavvıflar. Kutbilim Sosyal Bilimler ve Sanat Dergisi , 23-33. (2021), (Endekste taranmıyor)
 • 2 ÇELİK Hasan, TAŞ KEMALEDDİN, NİLÜFER GÖLE’NİN MODERNİZM YAKLAŞIMI. Karabük Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), , 270-279. (2021), (Diğer)
 • 3 TAŞ KEMALEDDİN, GÜVENDİ Tarık, Din ve Modernizm Bağlamında Sinemada Tarikatlar: Takva Filmi Örneği. Tabula Rasa , 39-52. (2021), (Diğer)
 • 4 TAŞ KEMALEDDİN, GÜVENDİ Tarık, KANAATKÂR MÜBADELEDEN ŞIMARTILMIŞ İŞTAHLARA GİDEN YOLDA MÜHRÜ ELİNDEN ALINMIŞ DİN VE MODERN ÖZNELER. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 130-140. (2021), (Diğer)
 • 5 TAŞ KEMALEDDİN, GÜVENDİ Tarık, Din ve Dünyevileşme Bağlamında Türk Toplumunda Tarikat Ve Cemaatler. Tabula Rasa , 16-28. (2021), (Diğer)
 • 6 YAKUT İDRİS, TAŞ KEMALEDDİN, İran’da Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışı Üzerine Bir Ölçek Çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(72), , 1025-1032. (2020), (Diğer)
 • 7 TAŞ KEMALEDDİN, GÜLŞEN BUSE, Nietzsche ve Durkheim’da Ahlak. Toplum Bilimleri, 14(28), , 239-260. (2020), (Diğer)
 • 8 MAHMANDAROV DASHDAMIR, TAŞ KEMALEDDİN, Kurban ve Şiddet: İslamcı Şiddetin Göstergebilimsel Analizi. CenRaPS Journal of Social Sciences, 2(2), , 281-297. (2020), (Diğer)
 • 9 TAŞ KEMALEDDİN, Medeniyet Tartışmaları Bağlamında Cemil Meriç: Doğu, Batı ve Türk Toplumunun Medeniyet Tasavvurları. Türk Dünyası Araştırmaları, 126(249), , 369-396. (2020), (Diğer)
 • 10 TAŞ KEMALEDDİN, Göksüçukur Betül, Osmanlı Dönemi Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük Fikir Akımları ve Din. Dini Araştırmalar, 22(56), , 463-488. Doi: 10.15745/da.583546, (2019), (TR DİZİN)
 • 11 Akkuş Halil İbrahim, TAŞ KEMALEDDİN, Türkiye’de İş Kazaları ve Kader Anlayışı Üzerine Tipolojik Bir Araştırma: İş Kazaları ve Kader Ölçeği. Turkish Studies Comparative Religious Studies, 14(4), , 591-602. Doi: 10.29228, (2019), (TR DİZİN)
 • 12 TAŞ KEMALEDDİN, SOSYOLOJİK METODOLOJİNİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ. Turkish Studies, 13(2), , 49-70. (2018), (TR DİZİN)
 • 13 TAŞ KEMALEDDİN, ÖZDEMİR HANDAN, MODERNİZMİN PARAMETRELERİ BAĞLAMINDA KAMUSAL ALAN VE DİN. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , 79-97. (2015), (Diğer)
 • 14 TAŞ KEMALEDDİN, Anthony Giddens ın Sosyal Teorisi ve Metodolojisi Üzerine Bir Değerlendirme. Hikmet Yurdu Dergisi , 11-24. (2011), (Diğer)
 • 15 TAŞ KEMALEDDİN, Din Sosyolojisinin Araştırma Alanından ve Bilimler Tasnifindeki Yerinden Kaynaklanan Sorunları. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 1-14. (2011), (Diğer)
 • 16 TAŞ KEMALEDDİN, Türk Din Sosyolojisinde Batı Eksenli Sosyoloji Geleneğinin Yönlendirici Etkisi. Dini Araştırmalar Dergisi , 21-29. (2011), (TR DİZİN)
 • 17 TAŞ KEMALEDDİN, GÜRLER Adem, Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. İslami Araştırmalar Dergisi , 12-25. (2011), (Diğer)
 • 18 TAŞ KEMALEDDİN, Dindarlığa Yüklenen Anlamlar: Üniversite Öğrencileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 47-62. (2010), (Diğer)
 • 19 TAŞ KEMALEDDİN, Din Bürokrasisi Türk Toplumunda Resmi Dini Örgütlenmenin Yapısı ve Gelişimi. Tabula rasa , 81-90. (2008), (Diğer)
 • 20 TAŞ KEMALEDDİN, The Social Status of the Presidency of Religious Affairs in Turkey and its Overall Assessment Common Public Opinion. The Muslim World , 363-369. (2008), (AHCI)
 • 21 TAŞ KEMALEDDİN, Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu Sosyolojik Bir Çözümleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 81-101. (2005), (Diğer)
 • 22 TAŞ KEMALEDDİN, Dindarlığa Etki Eden Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 63-83. (2005), (Diğer)
 • 23 TAŞ KEMALEDDİN, Din Sosyolojisi Öğretimi Problemler ve Çözüm Önerileri. Tabula Rasa , 4-15. (2005), (Diğer)
 • 24 TAŞ KEMALEDDİN, Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi. Tabula Rasa, 5(13), , 5-14. (2005), (Diğer)
 • 25 TAŞ KEMALEDDİN, Işık Doğudan Gelir: Cemil Meriç e Göre Doğu Toplumları ve Din. Tabula rasa , 67-81. (2004), (Diğer)
 • 26 TAŞ KEMALEDDİN, UÇAR Ramazan, Üniversite Gençliğinin Din/İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği. Dini Araştırmalar Dergisi , 249-273. (2004), (TR DİZİN)
 • 27 TAŞ KEMALEDDİN, Türk Sosyolojisinde Yerlici Milli Bir Çizgi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , 147-156. (2004), (Diğer)
 • 28 TAŞ KEMALEDDİN, Dinin Sosyolojik Tanımı Problemi Üzerine Bir Değerlendirme. Dini Araştırmalar Dergisi , 199-205. (2003), (TR DİZİN)
 • 29 TAŞ KEMALEDDİN, UÇAR RAMAZAN, İlahiyatçıların Küreselleşmeye Yaklaşımı: Küreselleşme Üzerine Bir Alan Araştırması. Dini Araştırmalar Dergisi , 67-85. (2003), (TR DİZİN)
 • 30 TAŞ KEMALEDDİN, Dindarlık Ölçeği: Dini Tutumlar Üzerine Bir Araştırma. Tabula rasa , 239-247. (2003), (Diğer)
 • 31 TAŞ Kemaleddin, TANZİMAT VE BATILILAŞMA HAREKETLERİNE SOSYOLOJİK BİR YAKLAŞIM. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi , 87-94. (2002), (Diğer)
 • 32 TAŞ KEMALEDDİN, Fildişi Kulenin Sakinleri: Türk Aydını. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi , 14-16. (2002), (Endekste taranmıyor)
 • 33 TAŞ KEMALEDDİN, Cemil Meriç in Sosyoloji Anlayışı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 119-129. (2001), (Diğer)
 • 34 TAŞ KEMALEDDİN, Cemil Meriç e Göre İdeolojiler Karşısında Türk Toplumu. Dini Araştırmalar Dergisi , 7-22. (2000), (TR DİZİN)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 TAŞ KEMALEDDİN, Sosyolojinin Kurucu Geleneği:Pozitivizm. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 2 TAŞ KEMALEDDİN, Sosyal Bilimlerin İç-Ötekisi: Anlayıcı Sosyoloji. 9. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 3 TAŞ KEMALEDDİN, Nasıl Bir Dindarlık? Ya Da Din Bizden Ne İster?. 17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 4 TAŞ KEMALEDDİN, Nasıl Bir Sosyoloji?. 17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (2019). (Tam metin bildiri)
 • 5 TAŞ KEMALEDDİN, Anlayıcı Sosyal Bilim Geleneği: W. Dilthey ve H. Ricket. IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 6 TAŞ KEMALEDDİN, Anlayıcı Sosyal Bilim Geleneği: M. Weber. IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (2019). (Tam metin bildiri)
 • 7 TAŞ KEMALEDDİN, IMIL MUHİTTİN, SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAMDA EŞ’ARİLİK: EŞ’ARİLİĞİ SOSYOLOJİK OKUMAK. V. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA’BAN-I VELÎ SEMPOZYUMU -EŞ’ARÎLİK- (2018). (Tam metin bildiri)
 • 8 TAŞ KEMALEDDİN, SOSYAL BİLİM PARADİGMALARI BAĞLAMINDA SOSYOLOJİK KURAMLARIN METODOLOJİK YÖNELİMLERİ. 7. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-14 Ekim 2018 BAKÜ - AZERBAYCAN (2018). (Tam metin bildiri)
 • 9 TAŞ KEMALEDDİN, SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 7. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ 11-14 Ekim 2018 BAKÜ - AZERBAYCAN (2018). (Tam metin bildiri)
 • 10 TAŞ KEMALEDDİN, APALI YASEMİN, Bilgi Toplumunda Geleneksel Bilgi Kültürü. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu Doi: 978-605-320-802-0, (2017). (Özet bildiri)
 • 11 TAŞ KEMALEDDİN, TOKSOY ÖZER, TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA DİNİ DEĞERLER SEMBOL SİMGE RETORİK KURUM VE FENOMENLER. ULUSLARARASI İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN İNŞASI SEMPOZYUMU (2014). (Tam metin bildiri)
 • 12 TAŞ Kemaleddin, Gençlik ve Dindarlık: Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Göstergesi Olarak Kabul Ettiği Tutum ve Davranışlar. Gençlik ve Kültürel Mirasımız Uluslararası Kongresi (2014). (Tam metin bildiri)
 • 13 TAŞ Kemaleddin, Dindarlık Anlayışları ve İnsan Tasavvurları. Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz (2014). (Tam metin bildiri)
 • 14 TAŞ KEMALEDDİN, GÜRLER ADEM, HÜKÜMLÜLERDE DİNİ DEĞERLER. ULUSLARARASI DEĞERLER VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU-II (2012). (Tam metin bildiri)
 • 15 TAŞ Kemaleddin, Günümüz Türkiyesi nde Dindarlık Anlayışındaki Farklılaşmalar. Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu (2010). (Tam metin bildiri)
 • 16 TAŞ KEMALEDDİN, Türkiye de Dindarlık Algıları. IV. Din Şurası (2009). (Tam metin bildiri)
 • 17 TAŞ Kemaleddin, Gençlik Dindarlığı:Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Anlayışı. Günümüz Türkiyesi'nde İslam Uluslararası Sempozyum (2009). (Tam metin bildiri)
 • 18 TAŞ Kemaleddin, Cumhuriyet Türkiyesi'nde Manevi Hayat ve Din Kurumları. Cumhuriyet'in Sekseninci Yılında Türkiye (2003). (Tam metin bildiri)
 • Kitap
 • 1 TAŞ KEMALEDDİN, Gençliğin Korunması Bağlamında Din İstismarıyla Mücadele(2020). Diyanet İşleri Başkanlığı, Bölüm, (ULUSAL)
 • 2 TAŞ KEMALEDDİN, Sosyal Bilim Paradigmaları Açısından Sosyolojik Metodoloji(2018). Rağbet, Tümü, (ULUSAL)
 • 3 TAŞ KEMALEDDİN, Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç(2018). Altınordu, Bölüm, (ULUSAL)
 • 4 TAŞ KEMALEDDİN, Din ve Toplum Görüşleriyle Cemil Meriç(2017). Rağbet, Tümü, (ULUSAL)
 • 5 TAŞ KEMALEDDİN, DİN SOSYOLOJİSİ(2012). GRAFİKER, Bölüm, (ULUSAL)
 • 6 TAŞ KEMALEDDİN, Dindarlığın Sosyo Psikolojisi(2006). Karahan Kitabevi, Bölüm, (ULUSAL)
 • 7 TAŞ KEMALEDDİN, Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri(2005). Alter Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • 8 TAŞ Kemaleddin, Türk Halkının Gözüyle Diyanet(2002). İz Yayıncılık, Tümü, (ULUSAL)
 • Yönetilen Tez
 • 1 SAMBETOV Zhanbolat, Kazakistan'ın Sosyal, Kültürel ve Siyasi Hayatında Yeseviliğin Etkileri, Din Sosyolojisi, 18.07.2022. Doktora
 • 2 MAHMANDAROV Dashdamır , Modernite ve İslamcı Radikalizm: Şiddet Yoluyla Dünyanın Yeniden Büyülenmesi, Din Sosyolojisi, 14.07.2021. Doktora
 • 3 GÜVENDİ Tarık, Doğu Batı ve Türk Sinemasında Din Olgusunun Karşılaştırmalı Analizi: Narayama Türküsü, Yedinci Mühür, Takva Filmleri Örneği, Din Sosyolojisi, 24.06.2021. Doktora
 • 4 YAKUT İdris, İran'da Üniversite Öğrencilerinin Din Anlayışı: Tahran Üniversitesi Örneği, Din Sosyolojisi, 10.07.2020. Doktora
 • 5 GÜLŞEN Buse, Nietzsche ve Durkheim'da Ahlak, Din Sosyolojisi, 01.07.2020. Yüksek Lisans
 • 6 KARAOSMANOĞLU Zafer , Turan Yazgan ve Türk Dünyası, Din Sosyolojisi, 23.10.2019. Yüksek Lisans
 • 7 DORUK Abdurrahman , Demografik Değişkenlere Göre Dinî Tutumlar: Konya Örneği, Din Sosyolojisi, 08.07.2019. Yüksek Lisans
 • 8 GÖKSÜÇUKUR Betül, Türk Modernleşmesi ve Din: Osmanlı Dönemi, Din Sosyolojisi, 03.06.2019. Yüksek Lisans
 • 9 SÖZER Rukiye , Sosyo-Kültürel, Tarihsel ve İdeolojik Bağlamda İslamofobi, Din Sosyolojisi, 02.07.2018. Yüksek Lisans
 • 10 BAYSAL Selameddin , Karl Marx ve Max Weber'in Sınıf, Din ve Ekonomi Anlayışı, Din Sosyolojisi, 10.05.2017. Yüksek Lisans
 • 11 UYSAL Merve, Esnaflarda Meslek Ahlakı ve Dindarlık (Isparta Örneği), Din Sosyolojisi, 10.08.2016. Yüksek Lisans
 • 12 DEMİREL Zeynep Dilara, Hegel ve Marx'da Diyalektik, Din Sosyolojisi, 01.08.2016. Yüksek Lisans
 • 13 IMIL Muhittin, Ulus İnşa Sürecinde PKK ve Din İlişkisi, Din Sosyolojisi, 01.07.2016. Doktora
 • 14 UTKU Ebubekir Oğuz, Hoca Ahmed Yesevi ve Türklerin Din Anlayışına Etkileri, Din Sosyolojisi, 01.06.2016. Yüksek Lisans
 • 15 ÖZDEMİR Handan, Modern ve Postmodern Parametreler Bağlamında Kamusal Alan ve Din, Din Sosyolojisi, 01.07.2015. Yüksek Lisans
 • 16 MAHMANDAROV Dashdamir, Max Weber'de Din ve Siyaset, Din Sosyolojisi, 01.07.2015. Yüksek Lisans
 • 17 TEMİZKAYA Ergun, Postmodern İmge Toplumu: Sosyo - Psikolojik ve Felsefi Bir Analiz, Din Sosyolojisi, 01.06.2015. Doktora
 • 18 ATASOY İlyas, Türkiye Çerkezlerinin Siyasi Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Din Sosyolojisi, 01.07.2014. Yüksek Lisans
 • 19 APALI Yasemin, Bilgi Sosyolojisi Açısından Din ve Zihniyet, Din Sosyolojisi, 02.06.2014. Doktora
 • 20 ARMAĞAN Emine Merve, Max Weber'in Din Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, 03.06.2013. Yüksek Lisans
 • 21 KORKMAZ Uğur, Pozitivizmin Türk Sosyolojisinin Kuruluş Sürecindeki Etkileri, Din Sosyolojisi, 02.07.2012. Yüksek Lisans
 • 22 AYGÜL Hasan Hüseyin, İktisadi Tutum ve Davranışlarda Zihniyet Olgusunun Anlam Evreni, Dönüşüm Süreci ve Tipolojik Analizi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği, Din Sosyolojisi, 01.06.2012. Doktora
 • 23 TOKSOY Özer, Sivil Dinin Sosyolojik Evreni, Din Sosyolojisi, 01.07.2011. Yüksek Lisans
 • 24 ÇETİN Ayhan, Ahmet Ağaoğlu'nun Din ve Toplum Anlayışı, Din Sosyolojisi, 01.06.2011. Yüksek Lisans
 • 25 GÜRLER Adem, Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma), Din Sosyolojisi, 01.07.2010. Doktora
 • 26 ÖZDİL Muhammet , İsmail Gaspıralı'nın Din ve Toplum Anlayışı, Din Sosyolojisi, 01.07.2009. Yüksek Lisans
 • 27 GÜVENDİ Tarık, Geleneksel Yapının Kırılma Sürecinde Dindarlık (Oğuzeli örneği), Din Sosyolojisi, 01.07.2008. Yüksek Lisans
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Etiği
Bitirme Ödevi
Çağdaş Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Din Sosyolojisi
Din Sosyolojisi Tarihi
Din ve Sosyal Değişme
Dindarlığın Sosyolojisi
Doktora Tez İzleme Komitesi (T.İ.K.)
Doktora Yeterlik Dönemi Dersi
Kariyer ve Mesleki Gelişim
Klasik Dönem Sosyolojik Din Teorileri
Klasik Sosyoloji Metinleri
Kurumlar Sosyolojisi
Kültür Felsefesi
Lisans Bitirme Tezi I
Lisans Bitirme Tezi II
Modernizm
Postmodernizm
Seminer (Doktora )
Seminer (Yüksek Lisans)
Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları
Sosyal Psikoloji
Sosyolojiye Kuramsal Yaklaşımlar
Tez (Doktora)
Tez (Yüksek Lisans)
Türk Modernleşmesi ve Din
Türkiye’de Dindarlık Algıları
Uygulamalı Din Sosyolojisi Araştırmaları
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Yöntem Sorunu
 
Bu İçeriği Paylaş!