KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Doç. Dr. Turan KOCABIYIK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110540
E-Posta turankocabiyik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/turankocabiyik
ORCID ID 0000-0003-3651-206X
Akademik Hesaplar
Web Of Science ResearcherID
Google Scholar Hindex: 7
Alıntı Sayısı: 157
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 17.07.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 28.12.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.07.2013
İLGİ ALANLARI
Uluslararası Borsalar, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasaları, Mali Analiz
YAYINLAR
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KOCABIYIK TURAN, Dağ Okan, KARAATLI MELTEM, BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRLİKTE HAREKETİ: FP GROWTH ALGORİTMASI İLE BİR UYGULAMA. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 5(2), , 659-672. Doi: 10.29228/ijbemp.52518, (2021), (Diğer)
 • 2 KOCABIYIK TURAN, KARAATLI MELTEM, AKTAŞ Kemal Berkay, Borsa İstanbul 30 Endeksinde Yer Alan Hisse Senetlerinin Kümelenmesi: COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi İncelemesi (Clustering of Stocks Included in Borsa Istanbul 30 Index: A Pre-COVID-19 and COVID-19 Period Analysis). Journal of Business Research - Turk, 13(3), , 2537-2551. Doi: 10.20491/isarder.2021.1276, (2021), (TR DİZİN)
 • 3 KOCABIYIK TURAN, TUNÇEL MERT BARAN, Kıymetli Metaller Arası Nedensellik İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi,, 4(2), , 365-379. Doi: 10.30692/sisad.757998, (2020), (Diğer)
 • 4 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, AKSOY ESRA, Google Trends ‘Dolar’ Aramaları İle Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Keşfi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 5(6), , 258-271. Doi: 10.21733/ibad.655025, (2020), (Diğer)
 • 5 AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, MAZAK MEHMET, KOCABIYIK TURAN, Kripto Paralar ve Fiyat İlişkileri Üzerine Bir Analiz: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi İle Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20202(37), , 110-129. (2020), (EBSCO)
 • 6 KOCABIYIK TURAN, ALPTÜRK YAŞAR, Güven Endeksleri ve CDS Primleri ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Keşfi. International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 4(1), , 149-168. (2020), (Diğer)
 • 7 Parmaksız Salih, KOCABIYIK TURAN, BRICS Ülke Borsaları İle Türk Borsası Arasındaki İlişkinin Keşfi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(3), , 315-341. (2020), (Diğer)
 • 8 KONUŞKAN Ayşen, KOCABIYIK TURAN, Altın, Petrol, Döviz ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi ile Keşfi: Türkiye Örneği. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 3(1), , 1-19. (2019), (Diğer)
 • 9 KOCABIYIK TURAN, KÜÇÜKÇAKAL ZÜHAL, TÜRKİYE DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ÇALIŞANLARIN OTOMATİK KATILIMDAN AYRILMA NEDENLERİ: ISPARTA İLİNDE BİR UYGULAMA. Journal of Life Economics, 5(4), , 233-254. Doi: 10.15637/jlecon.272, (2018), (EBSCO)
 • 10 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİNİN BİRBİRİYLE BAĞININ KEŞFİ. Journal of Life Economics, 5(4), , 191-202. Doi: 10.15637/jlecon.269, (2018), (EBSCO)
 • 11 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, FİNANSAL OKURYAZARLIK: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), , 117-144. Doi: 10.30692/sisad.440645, (2018), (Diğer)
 • 12 KOCABIYIK TURAN, Johansen Eşbütünleşme Testinde Karar Aşamalarının Analizi. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 40-50. (2016), (EBSCO)
 • 13 İBİCİOĞLU HASAN, KOCABIYIK TURAN, DALĞAR HÜSEYİN, Financial Statement Utilization During Decision Making Process in Smes : A Comparative Study On European And Turkish Managers. Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 28(1), , 209-226. (2010), (EBSCO)
 • 14 USUL HAYRETTİN, KOCABIYIK TURAN, Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Gözönünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi: Türkiye Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), , 63-78. (2010), (EBSCO)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler
 • 1 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama. 23. Uluslararası Türk Kooperatifçilik Kongresi (2019). (Özet bildiri)
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 • 1 KARAATLI MELTEM, KOCABIYIK TURAN, Yalçıner Damla, Çolak Merve, BIST-30 ENDEKSİNDE YER ALAN PAYLARIN ORTAK HAREKETLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ KAPSAMINDA BİRLİKTELİK KURALI İLE İNCELENMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(25), , 548-571. Doi: 10.14784/marufacd.976609, (2021), (TR DİZİN)
 • 2 KOCABIYIK TURAN, AKSOY ESRA, TEKER TÜRKER, Makroekonomik Değişkenlerin Park Mavera III Gayrimenkul Sertifikası Fiyatı Üzerine Etkisinin Toda-Yamamoto Analizi ile Keşfi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(21), , 347-365. Doi: doi.org/10.33692/avrasyad.703027, (2020), (TR DİZİN)
 • 3 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Nasdaq OMX Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), , 1459-1474. Doi: doi:10.20491/isarder.2020.923, (2020), (TR DİZİN)
 • 4 YILMAZ Mehmet, Dağ Okan, KOCABIYIK TURAN, Güncel Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Kümelenmesi. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 15(3), , 1753-1773. (2020), (TR DİZİN)
 • 5 FATTAH Aram Shaban, KOCABIYIK TURAN, Makroekonomik Değişkenlerin Borsa Endeksleri Üzerine Etkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 12(22), , 116-151. Doi: 10.14784/marufacd.691108, (2020), (TR DİZİN)
 • 6 OVALI MUSA, KOCABIYIK TURAN, GEYİKÇİ UMUT BURAK, Kredi Derecelendirmenin Borsa Endeksleri Üzerindeki Etkileri: T-BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), , 309-335. Doi: 10.18657/yonveek.624355, (2020), (TR DİZİN)
 • 7 KOCABIYIK TURAN, TEKER TÜRKER, KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama. 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), , 2010-2024. Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1256, (2019), (TR DİZİN)
 • 8 KOCABIYIK TURAN, KALAYCI ŞEREF, Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 51(594), , 37-56. (2014), (TR DİZİN)
 • 9 DEMİR YUSUF, KOCABIYIK TURAN, Türkiye’de Kurumsal Yatırımcılar Ve Kurumsal Yatırımcıların Portföy Oluştururken Gösterdikleri Davranış Şekillerine İlişkin Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 24(1), , 181-197. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • 10 KOCABIYIK TURAN, ALTUNAY MEHMET AKİF, Artan Rekabet Ortamında Kobilerin Sorunları Ve Buna İlişkin Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 25(2), , 743-761. (2008), (Endekste taranmıyor)
 • Kitap
 • 1 KOCABIYIK TURAN, Uluslararası Finans Araştırmaları(2021). Gazi Kitabevi, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 2 Elamin Hounieda Elsafi Gumaa, KOCABIYIK TURAN, KOBİ'lerin Gözünden Katılım Bankaları(2021). Detay Yayıncılık, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 3 KOCABIYIK TURAN, Kasım Muhammed, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - II Cilt 5(2020). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 4 KOCABIYIK TURAN, Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları(2020). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 5 OVALI MUSA, KOCABIYIK TURAN, GEYİKÇİ UMUT BURAK, Kredi Derecelendirme ve Borsa İlişkisi(2019). Eğitim Yayınevi, Tümü, (ULUSLARARASI)
 • 6 KOCABIYIK TURAN, FATTAH Aram Shaban, SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER CİLT 3(2019). Gece Kitaplığı, Bölüm, (ULUSLARARASI)
 • 7 KOCABIYIK TURAN, Borsalar Arasında Etkileşim G 8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Araştırma(2014). Türkiye Alim Kitapları OmniScriptum GmbH Co. KG, Tümü, (ULUSLARARASI)
VERDİĞİ DERSLER
Bankacılık ve Finansta Araştırma Yöntemleri
Davranışsal Finans
Finansal Piyasalar
International Finance
İşletmeciliğe Giriş
Sermaye Piyasaları
Sermaye Piyasası Araçlarının Uygulamalı Analizi
Uluslararası Borsalar
Uluslararası Finans
 
Bu İçeriği Paylaş!