KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Turan KOCABIYIK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Bankacılık Ve Finans Bölümü
Ana Bilim Dalı Bankacılık Ve Finans Anabilim Dalı
Telefon 2462110540
E-Posta turankocabiyik@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/turankocabiyik
ORCID ID 0000-0003-3651-206X
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 17.07.1998
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 28.12.2006
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 10.07.2013
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Uluslararası Borsalar, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasaları, Mali Analiz
YAYINLAR
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitap
 • 1 Musa Ovalı, Turan Kocabıyık, Umut Burak Geyikçi "Kredi Derecelendirme ve Borsa İlişkisi" Eğitim Yayınevi, Kasım 2019
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Turan Kocabıyık "Dijital Dönüşüm ve Finansal Teknolojilere Yansımaları" Editör: Yavuz Demirdöğen, Bölüm Adı: "Blockchain Teknolojisi ve Finansal Hizmetler Üzerine Beklenen Etkileri" Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara 2020
 • 2 Turan Kocabıyık, Muhammed Kasım "Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - II Cilt 5" Editör: H. S. Kıroğlu, Bölüm Adı: "Hisse Senedi Piyasalarında Nedensellik İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz" Gece Kitaplığı, Ankara, 2020
 • 3 Turan Kocabıyık, Aram Shaban Fattah Fattah "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3", Editörler: Prof. Dr. Orhan Çoban, Prof. Dr. Serpil Ağcakaya, Doç. Dr. Enderhan Karakoç, Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Öğr. Gör. Ayşe Çoban, Bölüm Adı: "Y Kuşağının Elektronik Bankacılık İle İlgili Tutum Ve Davranışları: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Akademi, Ankara, Mart 2019
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Turan Kocabıyık, Mehmet Akif Altunay "Artan Rekabet Ortamında KOBİ'lerin Sorunları ve Buna İlişkin Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, 2008 2. Sayı
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Mehmet Yılmaz, Okan Dağ, Turan Kocabıyık "Güncel Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Kümelenmesi" Turkish Studies - Economics Finance Politics Cilt:15, Sayı:3, Eylül 2020
 • 2 Ayşen Konuşkan, Turan Kocabıyık "Altın, Petrol, Döviz ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi İle Keşfi: Türkiye Örneği" Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Haziran 2019
 • 3 Turan Kocabıyık, Türker Teker "Borsa İstanbul Endekslerinin Birbiriyle Bağının Keşfi", Journal of Life Economics, 5(4), 191-202., Doi: 10.15637/jlecon.269 , 2018
 • 4 Turan Kocabıyık, Zuhal Küçükçakal "Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi Ve Çalışanların Otomatik Katılımdan Ayrılma Nedenleri: Isparta İlinde Bir Uygulama", Journal of Life Economics, 5(4), 233-254., Doi: 10.15637/jlecon.272, 2018
 • 5 Turan Kocabıyık, Türker Teker "Finansal Okuryazarlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 117-144., Doi: 10.30692/sisad.440645, 2018
 • 6 Turan Kocabıyık "Johansen Eşbütünleşme Testinde Karar Aşamalarının Analizi", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ciep Özel Sayısı, 2016
 • 7 Turan Kocabıyık, Şeref Kalaycı "Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 51(594), 37-56. 2014
 • 8 Hasan İbicioğlu, Turan Kocabıyık, Hüseyin Dalğar "Financial Statement Utilization During Decision Making Process In Smes: A Comparative Study on European and Turkish Managers", Marmara Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: XXVIII Say:1 2010
 • 9 Hayrettin Usul, Turan Kocabıyık “Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Göz Önünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analiziyle İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.15, S.3 s.63-78. 2010
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turan Kocabıyık, Ezel Derer, Mehmet Akif Altunay “Uluslararası Borsalarda Eşhareketlilik: ABD, İngiltere, Türkiye, Japonya, Hong Kong ve Almanya Borsaları Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 2010
 • 2 Ezel Derer, Turan Kocabıyık, Mehmet Akif Altunay “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Çalışma Sermayesi Ve Bazı Finansal Yönetim Uygulamaları”, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, 2010
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Mehmet Akif Altunay, Turan Kocabıyık, Ezel Derer “İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Stratejisinin Geliştirilmesinde Muhasebecinin Rolünün Tespiti: Göller Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, 4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 3-7 Nisan 2012, Antalya
 • 2 Ezel Derer, Mehmet Akif Altunay, Turan Kocabıyık “Sermaye Piyasalarında Gönüllü Kamuyu Aydınlatma ve Turkcell A.Ş. Üzerine Örnek Bir İnceleme”, 4. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik Ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, 3-7 Nisan 2012, Antalya
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turan Kocabıyık, Ayşen Konuşkan "Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Euronext Uygulaması" IV. Uluslararası Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, 5-6 Aralık 2019
 • 2 Türker Teker, Turan Kocabıyık "Türkiye'nin AB Üyelik Sürecinin Uzatılmasında Realite? Finansal ve Ekonomik Göstergeler Üzerinden Bir İnceleme" 23. Uluslararası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev-Ukrayna, 26-28 Eylül 2019
 • 3 Turan Kocabıyık "Uluslararası Borsalarda Birleşme Eğilimleri", 4th International Vocational Schools Symposium, S. 150-159, 21-23 May 2015, Yalova University, Yalova.
 • 4 Turan Kocabıyık "Borsalar Arasında Etkileşim: BRIC Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma", 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta
 • 5 Hayrettin Usul, Turan Kocabıyık “Examination Of Institutional Investors' Stock Selection Criterias With Factor Analysis: Turkey Sample”, 1. International 5. National Vocational Schools Symposium, 27-29 May 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, 2009
 • Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Turan Kocabıyık, Türker Teker "KOBİ’lerin Katılım Bankalarına Bakışı: Isparta İlinde Bir Uygulama" 23. Uluslararası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Kiev, Ukrayna, 26-28 Eylül 2019
 • 2 Turan Kocabıyık, Zuhal Küçükçakal, "Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Çalışanların Otomatik Katılımdan Ayrılma Nedenleri: Isparta İlinde Bir Uygulama", VI. International Multi Disciplinary Congress of EURASIA, Roma, 4-6 Eylül 2018
 • 3 Turan Kocabıyık, Türker Türker "Borsa İstanbul Endekslerinin Birbiriyle Bağının Keşfi", VI. International Multi Disciplinary Congress of EURASIA, Roma 4-6 Eylül 2018
 • 4 Turan Kocabıyık, Türker Teker "Finansal Okuryazarlık: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, İSTANBUL
 • 5 Turan Kocabıyık, Alirıza Çiçekdemir "Turkiye Wealth Fund and Wealth Fund Practises in The World", 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri, 5-7 Ekim 2017. Isparta
 • 6 Turan Kocabıyık, Merve Baki, "Investment Tools Chosen By Public Bank Employees: An Empirical Research on West Mediterranean Cities", 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri, 5-7 Ekim 2017. Isparta
 • 7 Turan Kocabıyık, Rahime Morsümbül "Performance of Dow Jones Stocks According To Springate Model", 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Sürdürülebilir Rekabet Stratejileri, 5-7 Ekim 2017. Isparta
 • 8 Turan Kocabıyık "Johansen Eşbütünleşme Testinde Karar Aşamalarının Analizi", Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28-30 Eylül 2016, Bakü-Azerbaycan.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Portföy Oluşturmada Kurumsal Yatırımcı Yaklaşımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006, Isparta (Danışman: Prof. Dr. Hayrettin USUL)
 • Doktora Tezi
 • 1 Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2013, Isparta. (Danışman: Prof. Dr. Şeref KALAYCI)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Musa Ovalı (2019) "Ülke Kredi Derecelendirmesi ve Borsa Endeksleri Üzerine Etkisi: T-BRICS Ülkeleri Örneği"
 • 2 Aram Shaban Fattah Fattah (2019) "Makroekonomik Değişkenlerin Borsa Endeksleri Üzerine Etkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması"
 • 3 Harun Çetinkaya (2018) "Katılım Bankacılığında Risk Yönetimi: Batı Akdeniz Bölgesinde Ampirik Bir Araştırma"
 • 4 Ayşen Konuşkan (2018) "Altın, Petrol, Döviz ve Borsa Endeksi Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi ile Keşfi: Türkiye Örneği"
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • Kişisel web sayfası
 • 1 https://avesis.sdu.edu.tr/turankocabiyik
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi
 • 2 Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
 • 4 BMIJ 2019
 • 5 Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Gönen MYO Müdür Yardımcılığı (2011-2015)
 • 2 Gönen MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkanlığı (2009-2015)
 • 3 SDÜ Gönen MYO İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2008-2008)
 • 4 Dazkırı Meslek Yüksekokulu İktisadi İdari Programlar Bölüm Başkanı (2003-2008)
 • 5 Dazkırı MYO Müdür Yardımcılığı 2003-2008
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı (2016-2019)
 • 2 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (2015-2016)
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2019)
 • 2 Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- 2016 )
 • 3 SDÜ Gönen MYO Birim Engelli Koordinatörü (2012-2015)
 • 4 SDÜ Gönen MYO ECTS Birim Koordinatörü (2011-2015)
 • 5 SDÜ Gönen MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2015)
 • 6 SDÜ Dazkırı MYO ECTS Birim Koordinatörü (2003-2008)
 • 7 SDÜ Dazkırı MYO Socrates Programları Koordinatörü (2006-2008)
 • 8 SDÜ Dazkırı MYO Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2008)
 • 9 SDÜ Dazkırı MYO Yüksekokul Kurulu Üyeliği (2003-2008)
 • 10 Thomson Reuters 1997-2000
VERDİĞİ DERSLER
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sermaye Piyasaları
Temel Bankacılık İşlemleri
Uluslararası Finans
Yatırım Proje Analizi
 
Bu İçeriği Paylaş!