KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Hamza Bahadır ESER
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
E-Posta bahadireser@sdu.edu.tr
Kişisel Web Sayfası http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hamzabahadireser
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ 11.06.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 31.01.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 03.06.2010
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi, Siyaset Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Siyaset Sosyolojisi
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 H.Bahadır Eser, Pınar Sarışahin, “Toplumsal Cinsiyetçi Bakış Açısı ile Kadınların Siyasal Alandaki Yeri Üzerine Bir Değerlendirme” içinde Türk Dünyasında Kadın Algısı The Perceptıon Of Women In The Turkish World, Ed: Şayan Ulusan, Shurubu Kayhan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Matbaası – MANİSA 1. Baskı - 2016, ss. 401-419.
 • 2 H.Bahadır Eser, Funda Çivit, "Yoksulluk, Türkiye'nin Yoksulluk Profilinin Analizi, Yoksullukla Mücadelede Kamusal Sosyal Sorumluluk",Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, Ankara 2012, ss.269-316.
 • Alanında, yurtdışında yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 H.Bahadır Eser, "Çoğulculuk", Kamu Politikaları Ansiklopedisi, Ed.Hatice Altunok, Fatma Gül Gedikkaya, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara 2016, ss.60-64.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 H.Bahadır Eser, “Üniversite Kavramı ve Üniversite Gençliği Üzerine”, Sosyal Bilimler Evi, Yıl:2 Sayı: 4–5 Eylül 2006-Nisan 2007, ss. 37–44.
 • 2 H.Bahadır Eser, D.Memişoğlu “Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci Kapsamında Türk Kamu Yönetimi’nin Değişimi ve Yerelleşme Olgusu”, Yerel Siyaset, Yıl: 2 Sayı: 13 Ocak 2007, ss. 29–32.
 • 3 H.Bahadır Eser, D.Memişoğlu “5393 Sayılı Yasa Kapsamında Belediye Meclislerinin Konumu”,Yerel Siyaset, Yıl:2 Sayı: 15 Mart 2007, ss. 35-38.
 • 4 H.Bahadır Eser, “Yörük Kültürü Üzerine”,Yerel Siyaset, Yıl:2 Sayı: 17 Mayıs 2007, ss. 19–20.
 • 5 H.Bahadır Eser, Mehmet Dinç “Kadınların Siyasal Katılımını Artırmaya Yönelik Bir Yöntem Olarak Kota Uygulamaları”, Yerel Siyaset, Yıl:2 Sayı: 19 Temmuz 2007, ss. 13–17.
 • 6 H.Bahadır Eser, “Üniversite Gençlerinin Siyasal Tutumları Üzerine Bir İnceleme-SDÜ Örneği”, Yerel Siyaset, Yıl:2 Sayı: 23 Kasım 2007, ss. 69–72.
 • 7 H.Bahadır Eser, “Kitle İletişim Araçlarının Siyasal Tutumlar Üzerindeki Etkisi”, Sosyal Bilimler Evi, Yıl:1 Sayı:2 Ocak-Nisan 2006, ss. 69–74.
 • 8 H.Bahadır Eser, “Kentlilik Bilinci Kent Yönetiminde Aktif Rol Alma” Yerel Siyaset, Yıl: 1 Sayı: 10 Ekim 2006, ss. 82–83.
 • 9 H.Bahadır Eser, “Kamu Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılmasında Bir Araç Olarak Performans Değerlendirme”, Yerel Siyaset, Yıl: 1 Sayı: 11 Kasım 2006, ss. 63–66.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 ÜNİVERSİTEDE GEÇEN SÜRENİN ÖĞRENCİLERİN SİYASAL TUTUMLARINA ETKİSİ – SDÜ ÖRNEK OLAYI, (2005)
 • Doktora Tezi
 • 1 DİNİN SİYASAL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ANTALYA ÖRNEK OLAY ARAŞTIRMASI, (2010)
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 MEHMET RECAİ UYGUR, "Suriyeli Mültecilere Yönelik Sosyo-Psikolojik Tutumların İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 2 ÖMER GÜLER, "İnternet ve Sosyal Ağların Siyasal Katılım Üzerine Etkisi-SDÜ Örnek Olayı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 3 PINAR SARIŞAHİN, "Cinsiyet-Siyasal Katılım İlişkisi: SDÜ Örnek Olayı" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 4 MUSTAFA TOSUN, "Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Siyaset, Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticileri Üzerine Bir Değerlendirme: Uşak Alan Araştırması", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 5 ABDULKADİR YÜKSEL, "Sağlık Kurumları Çalışanlarının Sendikal Örgütlenme Konusundaki Davranışlarının Cinsiyet Temelinde İncelenmesi Isparta İli Merkez Kamu Hastaneleri Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 6 HANDE ÇOBAN, "Kadınların İş Piyasasındaki Yeri ve Karşılaştıkları Sorunlar",Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 SDÜ BAP tarafından desteklenen (Proje No: 3991-YL1-14), "İNTERNETİN VE SOSYAL AĞLARIN SİYASAL TUTUMLAR ÜZERİNE ETKİSİ SDÜ ÖRNEK OLAYI" adlı Yüksek Lisans Projesi
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 "İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma", TÜBİTAK Projesi No: 109K319, Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Murat KARAÖZ, 2009-2011.
 • 2 SDÜ BAP tarafından desteklenen Doç.Dr.Timuçin Kodaman yürütücülüğündeki "Isparta İli Avrupa Birliği Bilinç Düzeyi’nin Ölçülmesi ve Bu Düzeyin Artırılması" Isparta, 2008, proje yardımcısı.
 • 3 SDÜ BAP tarafından desteklenen Prof.Dr.Şaban Sitembölükbaşı yürütücülüğündeki "Türkiye'de İdeolojik ve Sosyoekonomik Grupların Siyasal Düşünce Kalıpları" Isparta, 2007, proje yardımcısı.
 • 4 SDÜ BAP tarafından desteklenen Yrd.Doç.Dr.Sevil Sargın yürütücülüğündeki "Çanakkale Harpleri ve Güneydoğuda’daki Ispartalı Şehitler” Isparta, 2006, proje yardımcısı.
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen, "Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları" 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR-15), Bilim kurulu Üyeliği
 • 2 S.D.Ü. tarafından düzenlenen II. Uluslararası Davraz Kongresi-Kayıt Kabul Koordinatörlüğü (Isparta, 39-31 MAYIS 2014).
 • 3 S.D.Ü. tarafından düzenlenen II. Uluslararası Davraz Kongresi Danışma Kurulu Üyeliği (Isparta, 39-31 MAYIS 2014).
 • 4 8.Uluslararası STK Kongresi, Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği (Çanakkale, 25-26 Ekim 2013)
 • 5 S.D.Ü. İ.İ.B.F. tarafından düzenlenen Uluslararası Davraz Kongresi (Isparta, 24-27 Eylül 2009).
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde başkanlık yapmak
 • 1 Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama” çalıştayında moderatör
 • 2 Süleyman Demirel Meslek Yüksekokulu tarafından 04-06 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen 11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi'nde Oturum Başkanlığı
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 SDÜ İİBF tarafından düzenlenen, VI. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi, Danışma Kurulu Üyeliği
 • 2 SDÜ İİBF tarafından düzenlenen, VI. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Kongresi, BilimKurulu Üyeliği
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu tarafından 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Yeni Eğilimler: Paydaşlar Arasında Diyalog ve İşbirliği" başlıklı 4. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu'nda Bilim Kurulu Üyeliği
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Tarafından 12-14 Kasım 2015 Tarihlerinde Isparta'da Düzenlenen, "Kamu Yönetimi Eğitimi Çalıştayı"'nda, Bölüm Yapıları ve Eğitim Biçimi Tartışma Grubunda Tartışmacı
 • 5 Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tarafından 04-06 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen "11.Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi"'nde Bilim Kurulu Üyeliği
 • 6 Siyasi İlimler Türk Derneği ve S.D.Ü. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen IV. Siyasal Bilimler Kongresi (Isparta, 11 Haziran 2006).
 • 7 31 Mart-02 Nisan 2004 Tarihleri Arasında Ankara-OTDÜ’de gerçekleşen I.Ulusal siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi.
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore –Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama”
 • Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül (kongre, sempozyum ve bildiri ödülleri hariç)
 • 1 SDÜ, 2013 Yılı Sosyal Bilimler Kategorisinde Teşvik Ödülü Türünde Üçüncülük Ödülü
 • 2 SDÜ, 2012 Yılı Sosyal Bilimler Kategorisinde Teşvik Ödülü Türünde Üçüncülük Ödülü
 • Kişisel web sayfası
 • 1 http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/hamzabahadireser
 • 2 http://hamzabahadireser.blogspot.com/
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü
 • 1 H.Bahadır Eser,Kenan Ören, Elvettin Akman, Farklı Bakış Açılarıyla Sosyal Sorumluluk, Pelikan Yayınevi, Ankara 2012.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 9 - Sayı 17 - Mayıs 2019, E-ISSN 2587-0106, ISSN 1309-4602
 • 2 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:20 Sayı:1 2016 ISSN: 1304-4990
 • 3 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2012
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2012/1 Sayı:15, ISSN 1305-7774
 • 5 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012,Aralık, Sayı:31
 • 6 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2012/Güz, Yıl:4 Sayı:7
 • 7 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2010/Sayı:12, ISSN 1305-7774
 • 8 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2011/Sayı:13, ISSN 1305-7774
 • 9 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2011/Sayı:13, ISSN 1305-7774
 • 10 Yönetim Biimleri Dergisi,Yıl:2011/Cilt:9,Sayı:2, ISSN:1304-5318
 • Dekan, enstitü yada yüksekokul müdür yardımcılığı; merkez müdürlüğü yada bölüm başkanlığı
 • 1 Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı (T.C.SDÜ Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'nın B.30.2.SDÜ.0.71.00.02-201.03/6160/10690 sayılı ve 29.05.2012 tarihli Yazısı ile)
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2012-2015)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 SDÜ Uluslararası 17. Bahar Şenliği ve SDÜ Uluslararası 3. Bilim Şöleni T.C.Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dekanlığı'nın (17-04-2014 tarihli, 37006138-300-46 sayılı yazısı ile)
 • 2 16-18 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecek "15.Bilim ve Bahar Şenlikleri" Komisyonu. (T.C.SDÜ Rektörlüğü Genel Sekreterliği'nin B.30.2.SDÜ.0.70.010.99 Sayılı ve Bilim ve Bahar Şenlikleri Konulu Yazısı ile)
 • 3 SDÜ Uluslararası 16. Bahar Şenliği ve SDÜ Uluslararası 2. Bilim Şöleni Yürütme Komisyonu T.C.Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dekanlığı'nın (B.30.2.SDÜ.0.30.00.00.903.07.01-42 sayılı yazısı ile)
 • Uluslararası nitelikteki; bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 16. Uluslararası Bilim ve Bahar Şenliği
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi 15.Bilim ve Bahar Şenlikleri Kapsamında Düzenlenen Girişimcilik Yarışması Komisyonu
 • 2 Süleyman Demirel Üniversitesi 15.Bilim ve Bahar Şenlikleri
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yerel şubelerinin üst yönetiminde görev
 • 1 Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilciliği, (Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği'nin B.30.2.SDÜ.0.70.00.010.99/1008/16419 Sayılı yazısı ile)
VERDİĞİ DERSLER
Birey ve Toplum
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Siyasal Düşünceler Tarihi 1
SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Sosyal Psikoloji
Türkiye’de Demokratikleşme Süreci
Türkiye’de Siyasal Kültür
 
Bu İçeriği Paylaş!