KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Prof. Dr. Belma KEKLİK
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Sağlık Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı Sağlık Kurumlarında Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı
Telefon 2113192
E-Posta belmakeklik@sdu.edu.tr
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve Akademik Bilgi Sistemi (ABS) üzerinden düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ . 25.06.1999
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 25.08.2004
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 14.01.2008
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Örgütsel Davranış
 • 2 Keklik B., Erdem R., Liderlik ve Motivasyon-Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, (1.Bölüm-II:Liderlik Teorileri), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2013.
 • 3 B.Keklik, Davranış Bilimleri, "Davranış Bilimi ve Gelişim Süreci-Bölüm 1", Lisans Yayıncılık, ISBN:978-605-5044-10-7, İstanbul,2013.
 • 4 Keklik B., Dünyada Mentorluk Uygulamaları, 2.Bölüm “Mentorlukta Çapraz Cinsiyet Eşleştirmesi:Erkek Mentorlarla Eşleşen Bayan Müdürlerin Deneyimleri”, s.21-36, Pegem Akademi, Ankara, Nisan 2012.
 • 5 Ak B.,SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 3. Bölüm (Hipotez Testi), s.65-69, Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, 2005
 • 6 AK B., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 4. Bölüm(Parametrik Hipotez Testleri), s.73-82, Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara, 2005
 • Alanında, özgün bilimsel kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Sağlık Yönetiminde Güncel Tartışmalar
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Gül İ., Keklik B., “Özellikli Birim Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Stresi Düzeylerinin İncelenmesi:Bir Kamu Hastanesi Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, ASOS Journal, Yıl:4, Sayı:30, Eylül 2016.
 • 2 Erdem İ., Keklik B.,"Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, Aralık 2015.
 • 3 Saygın T., Keklik B., “Tıbbi Hata Nedenleri Üzerine Bir Araştırma:Isparta İli Örneği”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt17, Sayı:2, 2014.
 • 4 Keklik B.,Saygın T., "Sağlık Yönetiminde Yeniden Yapılanma:Kamu Hastane Birlikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma", Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 16, Sayı 87, s.37-44, Eylül-ekim 2013.
 • 5 Erdem R., Aslan Ş.,Keklik B., "Development of Kinship Scale:Sample of Health Personnel", Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, Vol 1, Issue 1, pp.01-16, June 2013.
 • 6 Keklik B., Saygın T., "Sağlık Yönetiminde Yeniden Yapılanma:Kamu Hastane Birlikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma", Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 16, Sayı 87,ISSN:1301-9457,s.37-44, Eylül-Ekim 2013.
 • 7 Keklik B. “Sağlık Hizmetlerinde Benimsenen Liderlik Tiplerinin Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.14, S.1, s.73-93, 2012.
 • 8 Erdem R., Kaya A., Keklik B., Atilla G., "Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2011
 • 9 Ş.A.Uysal, B.Keklik, R.Erdem,R.Çelik, "Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleriyle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi , 2012
 • 10 Keklik B., Kılıç R.,"Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi Ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma", Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 11 Adıgüzel O., Keklik B.,"Sağlık Kurumlarında Çalışanların İş Tatmini ve Bir Uygulama", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No:29, s.305-318, Nisan 2011.
 • 12 Ak B., Bekçi İ., "Ulusal ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Konsolidasyon ve Bir Uygulama", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, s. 65-87, Haziran 2005.
 • 13 İbicioğlu H. ve Ak B., "Aile İşletmelerinde Aile Değerlerinin Özyetenek Oluşturma Potansiyeli:Örtülü Bilgi Eksenli Bir Analiz" Ç.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2005, s.315-324.
 • 14 AK, B. "İç Denetimin Yönetim Aracı Olarak Kullanılması", SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, s.353-358, 2004.
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN YÖNETSEL GÜÇLÜLÜKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
 • 2 Sağlık Çalışanlarının Yıldırıcı Davranışa Maruz Kalma ve MeslekiAdanmışlık Düzeylerinin Araştırılması: Bir Hastane Örneği
 • 3 ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: HASTANELER İÇİN AKREDİTASYON STANDARTLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
 • 4 Koç A.D., KEKLİK B., "Kamu Sağlık Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma", SDÜ Vizyoner Dergisi, 2019.
 • 5 Koç A.D., KEKLİK B., "Hastane Çalışanlarının Demografik Özelliklerinin Pozitif Psikolojik Sermaye ve Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi İle Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi", SDÜ İİBF Dergisi, 2019.
 • 6 Gülcemal E., Keklik B., "Hastaların Hekimlere Duydukları Güveni Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İli Örneği", Makü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, Mart 2016.
 • 7 Önal A., Keklik B., "Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar:Isparta İlinde Bir Uygulama", SDÜ Vizyoner Dergisi, Cilt 7, Sayı 15, ss.132-148, 2016.
 • 8 Emin Kaya, Belma Keklik, "Sosyal Medyanın Sağlık İletişimindeki Yeri", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Mayıs 2015, ss.25-39.
 • 9 Gül İ., Yeşiltaş A.,Keklik B., "Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, Aralık 2015.
 • 10 Keklik Belma.,KILIÇ Recep.,Yıldız Harun,Yıldız Bora, "Sanal Kaytarma Davranışlarının Örgütsel Öğrenme Kapasitesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Business and Economics Research Journal, Vol:6, No:3, July 2015.
 • 11 Gül İ., Yeşiltaş A., Keklik B.," Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili", MAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, Sayı 13, Aralık 2015.
 • 12 Kılıç R., Keklik B., Yıldız H., “Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 21, Sayı:2, 2014.
 • 13 B.Keklik, “Career Planning and Expectations of Health Care Management Students”, International Journal of Humanities and Management Sciences, Volume 1, Issue 1, ISSN:2320-4044, pp.92-95, 2013.
 • 14 Erdem R., Keklik B., “Beyond Family-Friendly Organizations: Life-Friendly Organizations-Organizational Culture of Life-Friendly Organizations”, International Journal of Humanities and Social Science(EBSCO), Volume 3, No 4, ISSN:2220-8488, pp.102-113, February,2013.
 • 15 Dinç M., Keklik B., Erdem R., “The Effects Of Self-Construal On Listening Styles:Comparison of Turkish and Australian University Students”, International Journal of Business, Humanities and Technology, Vol 3, No 4, pp.97-110, April 2013.
 • 16 Keklik B., Coşkun Us N., "Örgütsel Adalet Algılamalarının İş Tatmini Üzerine Etkisi:Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.2, s.143-161, 2013.
 • 17 Kılıç R. ve Keklik B. “Kobi’lerde Genel Firma Özelliklerinin İnovasyon Uygulamalarına Etkisi: Balıkesir İlinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
 • 18 Keklik B."Öğretim Üyelerinin Dış Görünüşlerinin Öğrenciler Tarafından Algılanma Biçiminin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C.4, S.3,s.129-141, 2012.
 • 19 Kılıç R., Keklik B.,Çalış N.,"Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma:Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, S.2, s.423-435, 2012.
 • 20 Demirkıran Ö., Eser H.B.,Keklik B.,"DemokrasininTabana Yayılması Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu", Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C.3,S.2,s.169-192,2011.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ak B., "Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, s.209-211, Güz 2005
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 M.Kemal Öz, Keklik B., Kılıç R., "İnsan Kaynakları Tedarikinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma", 23.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2015, Bodrum-Muğla.
 • 2 Keklik B., Kılıç R., Yıldız H., "Sanal Kaytarma Davranışları İş Yerinde Verimlilik Kaybına mı Neden Oluyor Yoksa Örgütsel Öğrenme Yeteneğini mi Arttırıyor?", 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,s. 765-770, 22-24 Mayıs 2014, Konya
 • 3 Kılıç R., Keklik B., Yıldız H., "Örgütsel Sessizlik Üzerinde Etkili Liderlik Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 21.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Kütahya, 2013.
 • 4 Keklik B., Abacıoğlu S., "Nöbet Tutan Sağlık Personelinde, Nöbetin Kaygı Düzeyi Üzerinde Etkilerinin Araştırılması", 7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 27-29 Eylül 2013, Konya
 • 5 Keklik B.,Kılıç R.,"Sağlık Çalışanlarının İş Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma", 6.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, pp.227-235, Isparta, 13-15 Eylül 2012
 • 6 İbicioğlu H.,Keklik B.,Kula S.D., Adıgüzel O.,"Örgütte Nevrotik Bir Durum, Presenteeism:Olmak Ya Da Olmamak", 6.Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, pp.451-455, Isparta 13-15 Eylül 2012.
 • 7 Keklik B:, Derya S., Öztürk U.C., "Türkiye'de 2000-2010 Yılları Arasında Örgüt Kültürü Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bibliyometrik Analiz Çalışması", 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, pp.428-431, 24-26 Mayıs 2012, İzmir
 • 8 Keklik B., Saygın T., "Sağlık Yönetiminde Yeniden Yapılanma:Kamu Hastane Birlikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma, 3.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Antalya, 12-15-Aralık 2012
 • 9 Şeyma AKGÜN,Orhan ADIGÜZEL,Belma KEKLİK,Gülçin MÜJDE,Sümeyye ÖZKAN,"SAĞLIK SEKTÖRÜNDE LİDERLİK ANLAYIŞININ ÇALIŞAN BAĞLILIĞINA VE PERFORMANSINA ETKİSİ VE SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ", 5.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Fethiye.
 • 10 Gülçin MÜJDE,Orhan ADIGÜZEL,Belma KEKLİK,Şeyma AKGÜN,Sümeyye ÖZKAN,"S.D.Ü. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTAHANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ TATMİNİ VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU", 5.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Fethiye.
 • Ulusal toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Erdem R.,Kaya A.,Keklik B.,Atilla G.,"Sağlık Çalışanlarının Toplumsal Kültürel Eğilimleri", IV. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 04-07 Şubat 2010, Antalya, s.84-85.
 • 2 İbicioğlu H., Çarıkçı İ., Özdaşlı K., Ak B., Antalyalı Ö., "Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Aile İşletmelerinin Birinci ve İkinci Kuşak Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Perspektiflerindeki Farklılıklar", XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.363-367, İstanbul, 2005.
 • 3 İbicioğlu H., Çarıkçı İ., Avşar N., Ak B., Oksay A., "Kariyerlerinin İlk Dönemlerindeki Akademisyen Adaylarında İş Güvensizliğinin İşten Alınan Tatmin ve Örgütsel Bağlılıkla Etkileşimi", XIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.109-112, İstanbul, 2005.
 • Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 Tüfekçi N., Mackenzie O.M., Keklik B., "Cloud Computing in Healthcare Sectors", 3rd International Health Sciences and Management Conference", American University, Sofia-Bulgaria, 3-6 October 2018.
 • 2 Tüfekçi N.,Gül İ., Keklik B., "Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Değişime Açıklık ve Örgüt Sağlığı Algıları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi", 2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11-13 Ekim 2018, Bodrum-Muğla.
 • 3 Keklik B., Saygın T., Kara Oral N., "Akademik Camianın Çirkin Ördek Yavruları ÖYP'lilerde Örgütsel Dışlanma (Ostracism) Kavramının İncelenmesi", 1.Örgütsel Davranış Kongresi-(Uluslararası Katılımlı, s.338-342, Sakarya,15-16 Kasım 2013.
 • 4 Keklik B., Kara O.N., Saygın T., "Restructuring of Health Care Management in Türkiye, Global Landscapes Conference 2013 Crisis, Cooperation and Change, Wilkes Barre-USA, 2013.
 • 5 Adıgüzel O., Arıkan N., Derya S., Keklik B., “ Leadership Tracts of Managers in Health Sector: Sample of Isparta”, 3rd International Syposium on Sustainable Development, 31 May-1 June 2012, s.83,Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • 6 Erdem R., Bardak N., Erdem İ., Akkaş E., Keklik B., “Sağlık Sektörü Çalışanlarının Sağlık Yöneticiliğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi”, 3rd International Congress on Healthcare Management, Antalya,12-15 December 2012.
 • 7 Keklik B., Saygın T., “Sağlık Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Kamu Hastane Birlikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma”, 3rd International Congress on Healthcare Management, Antalya,12-15 December 2012.
 • 8 Keklik, B., E. Akkaş, A. Oksay, Ş. A. Uysal;"Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Asimetrisinin Arz-Talep İlişkileri Üzerine Etkileri", Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.315-323.
 • 9 Çelik, R., R. Erdem, B. Keklik, G. Atilla; “Sağlık Alanında Bilgi Kirliliği ve Kontrolü Üzerine Öneriler”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi (International Congress on Knowledge, Economy & Management), Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Jun 23-25, 2011. p.332-339.
 • 10 Erdem, Ramazan, İlker H. Çarıkçı, Belma Keklik, Gaye Atilla, Aslı Kaya; “The Investigation of Hospital Employees in the Context of Kohlberg’s Stages of Moral Development”, Sixth International Conference on Healthcare Systems, Gaziantep, October 20-22, 2010. p.175-181.
 • 11 İbicioğlu H., Ak B., Çiftçi M., Gök İ., Derya S., "The Relationship Between The Sustainable Development and the Vision of Nations:The Sample of Ottoman Empire", International Symposium on Sustainable Development, Economy and Management, International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 9-10 2009.
 • 12 Keklik B., "Kobi'lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının Değerlendirilmesi", International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue, Süleyman Demirel Üniversitesi, 24-27 Eylül 2009, Isparta, s.1707-1716.
 • 13 İşler B. D., Keklik B., Kortunay N., "Experiential Marketing To Create Customer Value", First International Conference On Management And Economics- Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Volume 2, March 28-29 2008, Tirana-Albenia.
 • 14 İbicioğlu H., Keklik B., "In SME's Using Internet As A Recruitment Tool", First International Conference On Management And Economics- Current Issues in Emerging Economies in Global Perspective, Volume 1, March 28-29 2008, Tirana-Albenia.
 • 15 İBİCİOĞLU, H, ÖZDAŞLI, K, AK B, ANTALYALI, Ö, OKSAY, A, "The Shared Mission In Universities: Example Of Suleyman Demirel University", 3. International Strategic Management Conference, Beykent Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, s.49-57, Antalya, 21-23 Haziran 2007.
 • 16 İbicioğlu H., Çarıkçı İ., Ak B., "A Proposal About Competetive Structure of Employee Agencies Within The EU Negotiations: Network Organizations", International Symposium On The Changes and Political Structure of Turkey Within The EU Negotiations, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 16-18 Mart 2006.
 • 17 İbicioğlu H., Eroğlu H., Doğan H., Ak B., Oksay A., Özdaşlı K., Çuhadar T., "Functualization of Tacit Knowledge For The Turkish Firms About Brand Creation Within The EU Negotiations", International Symposium On The Changes and Political Structure of Turkey Within The EU Negotiations, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, s.96-104, 16-18 Mart 2006.
 • 18 İbicioğlu H., Ak B., "Kobi'lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Uygulamaları", The Ministry Of Education And Science Of Kazakhstan, Abay Kazakh National Pedagogical University, Suleyman Demirel University; "Small And Medium Business Development In Central Asia II" A Government Support For Entrepreneurship Small and Medium Business Positions Expanding and Improvement in Central Asian Countries, International Conference, Almaty, KAZAKHSTAN, 3-4 November 2006
 • 19 İbicioğlu, H., İ. Çarıkçı, K. Özdaşlı, B. Ak, Ö. Antalyalı ve A. Oksay, "The Potential of Knowledge Related To The Education Of Leadership In Ottoman Empire: The Period of Great Expansion" International Strategic Management Conference, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Çanakkale, s. 771-778, 23-25 Haziran, 2005.
 • 20 Tüfekçi N., Mackenzie O.M., Keklik B., "Cloud Computing in Healthcare Sectors", 3rd International Health Sciences and Management Conference", American University, Sofia-Bulgaria, 3-6 October 2018.
 • 21 Tüfekçi N., Mackenzie O.M., Keklik B., "Cloud Computing in Healthcare Sectors", 3rd International Health Sciences and Management Conference", American University, Sofia-Bulgaria, 3-6 October 2018.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • Doktora Tezi
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Sinan Tarsuslu, Hastane Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamalarının Örgütsel Motivasyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesi:Isparta İl Merkezi Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
 • 2 Ayşe Çetin, Sağlık Çalışanlarının Yıldırıcı Davranışa Maruz Kalma(Mobbing) ve Mesleki Adanmışlık Düzeylerinin Araştırılması:Bir Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
 • 3 Ahmet Önal, "Isparta'da Yaşayan Mülteci ve Sığınmacıların Sağlık Hizmetlerine Erişimde Yaşadığı Sorunlar Üzerine Bir Araştırma", SDÜ Sosyal Bilimler Enstitütsü, Haziran,2015.
 • 4 Emrah Gülcemal, Hekim-Hasta İlişkisinde Güven Faktörünün İncelenmesi:Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
 • 5 Emin Kaya,"Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı", Süleyman Demirel Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
 • 6 Tuba Saygın "Sağlık Hizmeti Kullanıcılarının Tıbbi Hatalar Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi" Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • 7 İzzet Erdem, "Sigara Kullanımının Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajları Üzerine Etkisi", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • 8 İsa Gül, "Hastane Çalışanlarının Örgütsel Değişime Bakış Açılarının İncelenmesi:Afyonkarahisar İli Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • 9 Mustafa Kemal Öz, İşe Alım Sürecinde Sosyal Medyanın Kullanılması:Konya İlinde Bulunan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • 10 Şerife Alev Uysal "Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleriyle Çalışanların İş Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi:Isparta İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma", 2012.
 • Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 EcoLab, Economy and Labour, EU Project, 226388-CP-2005-DE-Comenius-C21, 2005-2008.
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Tubitak 2209 Özlem Dolunay Kilit Proje Danışmanlığı:"Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Çalışan Yöneticilerin Profili ve Yöneticilik Becerilerinin Değerlendirilmesi" Ekim 2013-Ocak 2015.
 • 2 Tuba Saygın "Sağlık Hizmeti Kullanıcılarının Tıbbi Hatalar Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi" OYP05541 no'lu proje.
 • 3 İzzet Erdem, "Sigara Kullanımının Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajları Üzerine Etkisi", BAP3814 no'lu proje.
 • 4 TUBİTAK 2209 no’lu proje danışmanı: Lisansüstü Eğitim Sürecinde Öğretim Üyesi-Öğrenci İlişkilerinin İncelenmesi:SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği (Öğrenci İzzet Erdem)
 • 5 BAP:Hastane Yöneticilerinin Liderlik Özellikleriyle Çalışanların İşte Üretkenlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi:Isparta İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma(Öğrenci Şerife Alev Uysal)
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma
 • 1 Yarının Liderleri Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Öğrenci Konseyi İşbirliği ile, Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 II.Uluslararası Davraz Kongresi, Süleyman Demirel Üniveristesi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.
 • 2 EcoLab, EU Project:Economy and Labour World, Fourth Expert Meeting, May 24th-May27th 2007, Suleyman Demirel University, Isparta.
 • Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen "Sheff Seatle-Fatih Sultan Mehmet Han-Al Gore-Ivan Illich Penceresinden İnsan-Doğa İlişkisini 4 Element Döngüsü Metodu İle Yorumlama Çalıştayı", Mayıs 2013
 • 2 7.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilim Kurulu Üyesi(27-29 Eylül 2013, Konya)
 • 3 6.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bilim Kurulu Üyesi
 • Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak
 • 1 "İletişim Becerileri ve Hasta İletişimi", Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Personeli, 28.05.2013.
 • 2 Isparta İl Jandarma Komtanlığı "Halkla İlişkiler ve İletişim" Semineri, 06.04.2012
 • 3 Isparta Emniyet Müdürlüğü "Değişim ve Yenilikçi Düşünce" Eğitimi, 06.11.2012.
 • 4 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi "Empati ve İnsan İlişkileri" SemineriKasım 2011
 • 5 Isparta Emniyet Müdürlüğü "Güzel Konuşma ve Diksiyon" Eğitimi Aralık 2011
 • 6 Isparta Emniyet Müdürlüğü "Empati" Eğitimi Aralık 2011
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • 1 SDÜ İİBF Dergisi
 • Rektör yardımcılığı, dekanlık, enstitü yada yüksekokul müdürlüğü
 • 1 Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Norm Kadro Çalışmaları
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 SDÜ TESAUM Danışma Kurulu Üyesi
VERDİĞİ DERSLER
Davranış Bilimleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Bilimine Giriş
Karşılaştırmalı Sağlık sistemleri
Örgütsel Davranış
Sağ Kur İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağ Kur Örgütsel Değişim Stratejileri
Sağ Kur Stratejik Yönetim
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Değişim Stratejileri
Sağlık Kurumlarında Pazarlama
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
Stratejik Yönetim
Türk Sağlık Sistemi
 
Bu İçeriği Paylaş!