KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı Dr. Öğr. Üyesi Ceyda ŞATAF
Birimi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
Telefon 2462110542
E-Posta ceydasataf@sdu.edu.tr
ORCID ID :0000-0002-7112-6546
YÖK Akademik Adrese Gitmek İçin Tıklayınız.
Diğer Akademik Hesaplar
Bu sayfadaki kişisel verilerin görünürlüğü KVKK 8. madde hükmü uyarınca ilgili kişinin açık rızası kapsamındadır. Kişisel verilerinizin görünürlüğünü veya hali hazırdaki verilerinizi Personel Bilgi Sistemi'nden (PBS) düzenleyebilirsiniz.
ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lisans ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 11.10.2001
Yüksek Lisans SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 16.08.2005
Doktora SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ . 12.10.2011
AKADEMİK YAYIN ANALİZLERİ
İLGİ ALANLARI
YAYINLAR
 • Alanında, yurtiçinde yayımlanan kitapta bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 ŞATAF, Ceyda, GÜL, Serap,"İngiltere'de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı" Prof. Dr. Şükrü KIZILOT'a Armağan, (Editör: Nevzat Saygılıoğlu),Ankara, Ocak 2014.
 • 2 ŞATAF Ceyda; ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü; CILLI, Ebru,(2014),"Fransa'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı",Prof. Dr. Naci Birol MUTER'e Armağan, Celal Bayan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, ss.529-544.
 • Alanında, diğer tür kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı
 • 1 Ceyda Şataf, (2015),İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler, Teori ve Uygulamada Yönetimler arası Görev ve Harcama Tahsisi:Türkiye Örneği,Editörler: Mehmet MECEK, Mesut DOĞAN, Bekir PARLAK, Bekad Yayınları, 1.basım, Yayın No:22, s.523-534.
 • 2 Ceyda ŞATAF, Dilek GÖZE KAYA, (2015),İdari ve Mali Açıdan Türkiye'de Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Hizmetlerinin Finansmanında Borçlanma ve Borç Yönetimi,Editörler: Mehmet MECEK, Mesut DOĞAN, Bekir PARLAK, Bekad Yayınları, 1.basım, Yayın No:22,s.471-480.
 • Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 Bilgehan Mermmer, Ceyda ŞATAF, Nilüfer Negiz, Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Anlayışı:Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • 2 Ceyda ŞATAF, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde fayda-maliyet analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi (Prof. Dr. Fazı TEKİN Anısına Özel Sayı), Eskişehir, 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, 297-320.
 • 3 R. Armağan- Ceyda Şataf, 2009, "Belediyelerin Mali Kaynaklarını Geliştirme Açısından Yerel Vergiler ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme", Vergi Sorunları Dergisi, Y.32 , S. 246, Mart-2009, s.193-220, İstanbul.
 • 4 Ceyda Şataf, Dilek Göze Kaya, "Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda Maliyet Analizinin Uygulanabilirliği", Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No:243, Cilt:I, ss:301-316, Ankara, 2009.
 • 5 Dilek Göze Kaya, Ceyda Şataf, "Kamu Mali Yönetiminde Saydamlığın ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasında İç Kontrolün Yeri ve Önemi", Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları No:243, Cilt:II, ss:1051-1070, Ankara, 2009
 • 6 ŞATAF,Ceyda DULUPÇUMurat Ali , YAVUZ Ali , Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/Cilt:2, Sayı:3, Bahar 2006, ss21-41.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale
 • 1 KİRİŞ Hakan M., ŞATAF Ceyda, " İktidardan Olmak ya da Olmamak: Türkiye'de Belediyelerin Çıkmazı", Yerel Siyaset Dergisi, Sayı:15, 2007.
 • Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi
 • 1 ÇİÇEK. HÜSEYİN;ŞATAF, CEYDA, (2008), "DIŞ BORÇ, YAPISAL DÜZENLEME,EKONOMİK BÜYÜME", (ÇEVİRİ), JEFFREY D. SACHS, " EXTERNAL DEBT, STRUCTURAL ADJUSTMENT AND ECONOMİC GROWTH", MALİ PUSULA DERGİSİ, NİSAN, 69-81.
 • Hakemli dergide yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceyda ŞATAF , "Prens" Kitap Değerlendirmesi, SDÜ. SBE. Dergisi, Yıl:2, Sayı:1, 2006.
 • Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, va'a takdimi ve özet türünden yayın
 • 1 Ceyda ŞATAF,Serdar YAY, Türkiye'de vakıfların Kurumlar Vergisi Yönünden İncelenmesi, Ticaret ve Mevzuat Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Sayı: 2013/2,
 • Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
 • 1 ŞATAF, Ceyda, TOPRAK, Düriye, DURMAZ, Şerife, "2008 Krizi ve Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikalarının İstihdama Yansımaları", 12.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Belek-Antalya.
 • 2 Nilüfer Negiz, Hakan M. Kiriş, Ceyda Şataf, "Bir Yerel Siyaset Aktörü Olarak Belediye Meclisinin Oluşumu ve Niteliği: Isparta Belediye Meclisi Örneği", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, Cilt 2, ss.359-369.
 • 3 Düriye TOPRAK, Ceyda ŞATAF, Türkiye'de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Yaklaşımı, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 24-25 Eylül 2009, Cilt 2.
 • 4 ŞATAF, Ceyda, " 1980 Sonrasında Gelir Dağılımı Sorununda Vergilerin Yeri", Uludağ Üniversitesi II.Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Bursa.
 • Yüksek Lisans Tezi
 • 1 TÜRKİYEDE'Kİ BELEDİYELERİN BORÇLANMASI: ISPARTA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
 • Doktora Tezi
 • 1 Enerji Sektöründeki Kamu Yatırımlarında Fayda-Maliyet Analizi Uygulaması:Hidroelektrik Santralleri Örneği
 • Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
 • 1 Kenan BIÇAKLI, TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE YÖNELİK GENEL BİR DEĞERLENDİRME: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ
 • 2 Osman YILDIRIM, Bireysel Emeklilik Sisteminin Türkiye’de Uygulanışı ve Uygulamaya Yönelik Bireylerin Yaklaşımı: Ordu İli Örneği
 • 3 Mahmud GADALI, Azerbaycan'da Yerel Yönetim Sistemi İçerisinde Belediyelerin Genel Görünümü
 • 4 Ali GULİYEV, Azerbaycan'ın Enerji Politikası ve Türkiye
 • 5 Şerife AYGÜN KOZA, Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapısı: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • 6 Servet TAŞDELEN, Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • 7 Bilgehan MERMER, türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları:denizli büyükşehir belediyesi üzerinde bir inceleme
 • Yönetiminde tamamlanan Doktora Tezi
 • 1 Serdar YAY, Kurumsal iktisat perspektifinden mali kurumlara güven ve sosyal sermaye ilişkisi: Teori ve uygulama
 • Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü
 • 1 Türkiye'de sosyal belediyecilik uygulamaları: Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği
 • 2 " Türkiye'de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Denizli Büyükşehir Belediyesi Üzerinde Bir İnceleme " (Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr.Ceyda ŞATAF, Projede Görev Alan: Bilgehan MERMER) ,Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (4402-YL1-15) Başlangıç:20.02.2014 Bitiş:23.06.2016
 • Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak
 • 1 Uluslar arası davraz konresi 24-27 Eylül 2009
 • SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik
 • Merkez müdür yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılığı, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
 • 1 Maliye bölüm başkan yardımcılığı (2012-)
 • Yükseköğretim üst kuruluşlarında ve bu kurum yada kuruluşlarının oluşturduğu komisyonlarda; üniversite organlarında yada Rektörlükçe kurulan komisyonlarda görev
 • 1 Maliye Bölümü Farabi Koordinatörü (2011- )
 • Ulusal nitelikteki bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon yada komitelerinde görev
 • 1 Sürdürülebilir Kamu Maliyesi Açısından Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme” temalı Hukuk ve İktisat Forumu,Düzenleme Kurulu Üyeliği,Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SOBİAD)- Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25 Haziran 2010,Isparta/Türkiye
 • 2 MALİ YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU MALİYESİNE ETKİLERİ KONULU 22. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU, YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ, 9-13 MAYIS 2007, BELEK ANTALYA
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yada katkı
 • 1 2011–2015 Stratejik Plan Çalışmaları”,Güzelçamlı Belediyesi/Aydın.
VERDİĞİ DERSLER
avrupa birliğinde mali politikalar
bütçe stratejik plan raporlama
geçiş ekonomileri
global mali gelişmeler
güncel ekonomik ve mali sorunlar
kalkınma ve maliye politikaları
kamu girişimciliği
kamu harcamaları analizi
kamu maliyesi
küreselleşme ve mali politikalar
mali sosyoloji
maliye politikası
maliye tarihi
regülasyon ekonomisi
Türk vergi sistemi I
yerel yönetimler maliyesi
 
Bu İçeriği Paylaş!